Lärarförbundet
Vår medlemsservice Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet till kl.19.00 för frågor som rör facklig vägledning →
Bli medlem

9 steg för bättre koll på schema och pedagogisk utvecklingstid i förskolan

Hur får du som är förskollärare till ett individuellt arbetstidsschema som visar vilka förutsättningar du har utifrån den planering som finns? Följ våra nio steg för att få bättre koll på din arbetstid och arbetsbelastning.

Enligt skollagen kan bara legitimerade förskollärare ansvara för undervisningen. Som förskollärare ansvarar du för att arbetslagets arbete sker i enlighet med målen i läroplanen. Förskolechefen har det övergripande ansvaret för förskolans kvalitet och inre organisation. Chefen behöver därmed tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetslaget så att din kompetens som förskollärare används på rätt sätt.

Gå med idag – 3 månader gratis!

Ta hjälp av vårt verktyg

För att kunna skapa den organisation där förskolläraren får förutsättningar för sina uppdrag och en rimlig arbetsbelastning, måste alla arbetsuppgifter synliggöras. Syftet med den här checklistan är inte att ruta in vad du ska göra och när utan att hjälpa dig som förskollärare att visa vilka förutsättningar just du har att, utifrån den planering som finns utföra ditt uppdrag.

Här följer ett exempel på hur arbetstiden kan planeras och analyseras för en förskollärare i förskolan. Planeringen på din förskola kan se helt annorlunda ut, olika arbetsuppgifter kan ta mer eller mindre tid och fördelas mellan förskollärarna på ett annat sätt än i exemplet. Planeringen av din arbetstid måste bygga på dina förutsättningar.

Vill du veta mer om pedagogisk utvecklingstid och planeringstid för förskollärare? Ta del av våra råd.

1. Utgå från arbetstidsschemat

Arbetstidsschemat ska tala om när din arbetsdag börjar, slutar och när du har rast (grönt fält).

Alla arbetstimmar ska vara med på schemat. Om t ex tid avsätts för möte var 4:e vecka ska det synas. Detsamma gäller föräldramöten, utvecklingssamtal och annat som inte sker varje vecka.

2. Dela in arbetstiden utifrån planeringen en vanlig vecka

Arbetstiden delas upp i tid för undervisning (grå), ” pedagogisk utvecklingstid” (gul), övrigt arbete och paus.

Notera när du har tid att ta paus (grön).

3. Kolla bemanning

Vissa tider är det inte möjligt att vara borta från barngruppen p g a schemaläggningen, det finns för lite personal. Andra tider kommer det inte att vara möjligt p g a sjukdom eller annan frånvaro. Notera (röda ränder) och tänk på det när du gör planeringen.

Det är arbetsgivarens ansvar att bemanningen räcker. ”Du får ta tid när det passar” är en dålig grund för planering! En planering kan inte heller bygga på att alla alltid är friska.

4. Planera konkret

Fyll i alla arbetsuppgifter du har en vanlig vecka och den tid de tar att utföra. Det är viktigt att du och din chef är överens om vilka uppdrag du har! Markera när du har huvudansvar för planering och uppföljning (blå).

Behövs mer pedagogisk utvecklingstid, prata med dina kollegor och försök hitta tillfällen när din närvaro i barngruppen inte är nödvändig.

Börja med det viktigaste. Om arbetsuppgifter inte ryms, lägg dem efter arbetsdagen (gul/röd). Då syns hur det mycket tid som saknas och du har ett möjligt förslag på vad som kan prioriteras bort.

5. Behöver något ändras?

I det här exemplet finns flera vanliga fel:

 • Möjlighet till rast efter högst 5 h arbete saknas måndag förmiddag.
 • Tid saknas för-/efterarbete tisdag-torsdag förmiddag, svårt att få paus
 • Tid för dokumentation saknas, syns utlagd torsdag efter arbetstid
 • Tid för praktisk förberedelse saknas torsdag förmiddag.
 • Tid saknas för förflyttning/omställning måndag eftermiddag.
 • Praktiskt arbete runt till exempel måltider och lokalvård är inte en del av förskolläraruppdraget (frukost/dukning).


6. Arbete utöver veckoplanering

Beräkna tidsåtgången för arbetsuppgifter som bara utförs ibland, som föräldramöten, utvecklingssamtal, luciafirande, inskolning och annat som kommer att ske under året utöver den "vanliga" veckoplaneringen. Normalt vet man ungefär när de här uppgifterna kommer. Avsätt uppskattat antal timmar den dag eller vecka arbetet ska utföras.

Sådana kända arbetsuppgifter får inte planeras som övertid. Undvik andra lösningar som inte följer arbetstidsavtalet.

7. Analysera planering, schema och uppdrag

 • Är uppdrag och arbetsgivarens förväntningar kända och tydliga?
 • Finns utrymme för rast och paus enligt arbetstidslagen?
 • Finns utrymme för alla arbetsuppgifter inom avtalad arbetstidsram?
 • Finns det tillräckligt med pedagogisk utvecklingstid?
 • Behöver något ändras?
 • Räcker det med att ändra i schema/planering eller behöver arbetsuppgifter tas bort?

8. Rätta till och fastställ med chefen

Kan du själv eller tillsammans med kollegor rätta till problem - gör det! Om inte, ta upp en diskussion med er chef, gärna tillsammans.

Informera också Lärarförbundets ombud. Bemanning, organisation och schemaläggning är så viktiga frågor att de ska förhandlas/samverkas med Lärarförbundet och skyddsombudet bör begära att förslagen riskbedöms, före beslut.

Din arbetsgivare är ansvarig för din arbetsmiljö och de förutsättningar du har att göra ett bra arbete. När ditt schema och din planering är klara ska din chef veta hur de ser ut och godkänna dem. Det är viktigt för chefens möjlighet att ta ansvar men också om uppdraget eller planeringen behöver ändras.

9. Nu är du på väg

Det här är ett sätt att synliggöra din verklighet och vardag. Du får ett bra underlag för att göra en realistisk planering men också för att föra framåtsyftande samtal med din chef om arbetssituation, arbetstid, uppdrag, förutsättningar, resultat och lön. Tillsammans med dina arbetskamrater blir du starkare.

En del ska rättas till direkt, till exempel för mycket utlagd arbetstid eller om tid för rast och paus saknas. Annat kan ta lite längre tid men du har tagit flera steg. Håll i och håll ut tillsammans så kan vi snart vara där vi vill.

Kommentarer:

Jan
Jan Kjellin

Vi har rullande 3-veckorsschema där måndagar och fredagar är olika. Förstår jag det rätt om vi behöver göra tre sådana här scheman för att få den nödvändiga översikten då?

 • Skapad 2017-08-14 14:54
Robban
Robban Nilsson
Svar till Jan Kjellin

Det beror på om ni kan föra samtal med varandra och er chef utifrån en veckas schema eller om variationerna behöver synas för att ni ska komma åt den ni behöver få syn på/visa för andra.
Så konkret som möjligt brukar vara bäst, så de tre olika vore bra. Kanske kan nr 2 och 3 bara ta upp variationerna måndag och fredag?

 • Skapad 2017-08-14 15:42
Jan
Jan Kjellin
Svar till Robban Nilsson

Låter vettigt. Dumt att sitta med tre veckors schema om det bara gäller 5+4 dagar. ;)

 • Skapad 2017-08-14 19:55
Elisabeth
Elisabeth Grahn

Rast är väl måltidsuppehåll. 30 min?
10 - 20 min bortplockning och efterarbete + förarbete till nästa lektion 30 -10 min. vart tog rasten vägen.
måste man inte beakta det i schemaläggningen.
Är antagligen också i olika klassrum. Varför lägger ni inte ut det i förslaget?

 • Skapad 2017-06-08 09:03
Robban
Robban Nilsson
Svar till Elisabeth Grahn

Hej

Rast och måltidsuppehåll är i avtalshänseende olika saker.

Rasten bör vara minst 30 minuter och är inte arbetstid. Under rasten ska du kunna lämna arbetsplatsen och inte ha några arbetsuppgifter.

I vårt exempel har vi i punkt 5 pekat på behovet av tid för praktiskt kringarbete samt förflyttning. Vi hoppas att man ser det som ett tips och själv pekar på det behov som finns i den egna, praktiska verkligheten.

 • Skapad 2017-06-09 14:07
Robban
Robban Nilsson

Vaket! Visst är det så och visst skulle det uppmärksammas men det föll bort. Nu är det åtgärdat.
Tack för hjälpen.

 • Skapad 2016-04-18 16:21
Jessica
Jessica Carlsson

Vi pratar mycket om var rasten ska läggas. ATL säger att man inte ska arbeta mer än 5 timmar utan rast. I det här exemplet är så inte fallet på måndagen och inte en uppmärksammad del att se över. Hur tänktes det där? Det är ju en paus inlagd men styr den rasten?

 • Skapad 2016-04-08 11:27
Jessica

Om Jessica Carlsson

Jag är fritidspedagog och arbetar på Korsängsskolan som är en f-9 skola i Enköping. Har arbetat i avdelningsstyrelsen sedan -98 och började som studieorganisatör, idag är jag v. ordförande.

Elisabet
Elisabet Uitto

Finns inte detta som digitalt verktyg? Vore kanoners! Tänker även att kunna lägga arbetslagets scheman "på varandra" för att lättare kunna se t ex krockar eller för låg bemanning.

 • Skapad 2015-05-26 14:49
Robban
Robban Nilsson

Hej Jayne
Förutsättningar och organisation ser ju olika ut för olika lärargrupper men varierar också inom grupperna. I grund och botten är det fråga om att beskriva hur de arbetsuppgifter man har, ryms inom arbetstiden och att göra en bedömning om tiden räcker för att nå den kvalitet som förväntas. Några svar på dina frågor: Utifrån det du beskriver skulle jag utgå från "förskollärarens nio steg" men även ta en titt på "Undersök dina arbetstider - nio steg".
Att ha planeringstid samtidigt som du är i barngrupp låter inte bra.
Pauser är ju i stor utsträckning till just för återhämtning. När man möter människor en stor del av sin arbetstid är pauser viktiga för att kvaliteten i mötet ska vara god - hela dagen. Återhämtning är också viktig för din hälsa. Det finns inga regler om antal minuter men lagen säger att arbetet ska organiseras så att det finns möjlighet att ta ”de pauser som behövs”.
/Robban Nilsson, ombudsman

 • Skapad 2015-01-20 11:32
Jayne
Jayne K Blomgren

Vad gäller förskollärare i förskoleklass och även på fritids? Jag jobbar 40 timmar i barngrupp, där ingår min planeringstid. Har ansvar för 25 elever, själv i f klassen. Fritidspedagogen ansvarar på fritids. Jag har utv samtalen själv.
Paus? Har vi rätt till det?
Återhämtningstid mellan två verksamheter, finns det?
Ska jag rätta mig efter vad som gäller för förskollärare på förskola eller ?

 • Skapad 2015-01-19 18:23
Jayne

Om Jayne K Blomgren

Hej, jag är förskollärare och arbetar nu som bitr förskolechef i Malmö.

Robban
Robban Nilsson

Hej
Nu finns en tom schemamall som bilaga på sidan.

 • Skapad 2014-11-06 16:10
Anna-Carin
Anna-Carin Nilsson

Hej!
Saknar också ett schema att fylla i, bra att det är på gång. Det blir lättare att få en helhetssyn på vad man gör och för att kunna ha dialog med sina kollegor och chef om arbetsfördelning och reflektionstiden.

 • Skapad 2014-10-14 17:39
Anna-Carin

Om Anna-Carin Nilsson

Förskollärare sedan 1992,
Arbetsplatsombud på Asterns förskola, NTA-utbildare i förskoletema Vatten, Luft, Ljus och Ljud

Per
Per Edberg

Hej Karin! Vi har uppmärksammat det vid vårt möte i Lärarförbundets skolformsnämnd förskola och ska försöka se till att det går att få fram ett sådant verktyg.

 • Skapad 2014-10-14 13:25
Per

Om Per Edberg

Arbetat som förskollärare i Umeå kommun sen 1992. Nu har jag en plocktjänst på Tomtebogård på förskola, fritids och skola. Är ledamot för Lärarförbundet i avdelningsstyrelse, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud och ledamot i Lärarförbundets arbetsmiljöråd. Jag är kursledare i utbildning för nya ombud, skyddsombud och FIA. Jag drivs av möjligheten att påverka villkors, professions och arbetsmiljöfrågor. För mig är det viktigt att alla som anställs i en befattning som lärare kan tillhöra och bli företrädda av ett starkt lärarfack. Vi måste jobba hårt för att huvudmännen ger förutsättningar till behörighetsutbildning för sina obehöriga lärare.

Lärarförbundet måste tydligt visa att vi är ett fackförbund för alla som arbetar som lärare i vårt skolsystem och lägga krutet på att driva villkorsfrågor med fokus på arbetsmiljö och arbetsbelastning. Vi måste vara tydliga med konsekvenserna av det fria skolvalet och vinstdrivna skolor för att få till en förändring som säkerställer att vi får en likvärdig skola.

Min styrka är min breda erfarenhet som lärare i förskola, fritidshem och skola och även erfarenheten från det vardagsfackliga arbetet med förhandlingar, samverkan och arbetsmiljö.

Karin
Karin Rådestig

Jättebra men var kan man få ett sånt schema som man fyller i själv Har inte tid till att från början göra ett schema Kan ni inte skriva ut ett schema man kan fylla i själv.
karin.radestig@helsingborg.se

 • Skapad 2014-10-07 16:30

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här