Lärarförbundet
Bli medlem

Ferieanställning/ferietjänst

Som ferieanställd arbetar du under läsåret och har ferie när eleverna har sommarlov och i vissa fall även under deras jullov. Här är bestämmelser och regler kring ferietjänst och ferieanställning. Den här anställningen är vanlig bland lärare.

Här kan du läsa om de ferieregleringar som finns i de centrala kollektivavtalen. På många ställen har man dessutom gjort lokala anpassningar av regleringen till de egna förhållandena.

Ferieanställning är den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i grund- och gymnasieskola, framför allt för de som är kommunalt anställda. Arbetstiden är utlagd på två terminer med sommarferie och juluppehåll. Årsarbetstiden är alltså densamma som för andra heltidsanställda, i regel mellan 1 700 och 1800 timmar beroende på kollektivavtal och andra faktorer.

Verksamhetsår är den 12-månadersperiod som löper från ca medio augusti till samma tidpunkt efterföljande år. Ferie är den period där arbetstagaren inte är tjänstgöringsskyldig och inte heller kan kräva att få arbeta. Arbetsperiod är den tid under verksamhetsperiod som inte utgör ferieperiod och där tjänstgöringsskyldighet råder.

Vilka brukar ha ferieanställning?

Ferieanställning gäller bland annat för de flesta lärare i grund- och gymnasieskola samt i kulturskolan. Men även förskollärare och fritidspedagoger i förskoleklass och grundskola kan vara ferieanställda om arbetsgivaren beslutar det.

När har man ferie?

Om du är anställd av en kommun eller ett landsting, av Svenska kyrkan eller av en arbetsgivare som är medlem i Pacta eller KFS, är sommarlovet ferie och då ska ferielön betalas ut. Om du är statligt anställd eller av en annan arbetsgivare inom privat sektor, räknas både jullov och sommarlov som ferie.

Den del av året som inte är ferie är det arbetsdagar och undervisningsfria perioder. Då det är undervisningsfri period har du rätt till lön oavsett om du tjänat in ferielön eller inte.

När har man rätt till ferielön?

Grundregeln är att om du arbetar ett helt läsår, ska du också ha en hel årslön, det vill säga tolv månadslöner. Därför behöver du bara bry sig om ferielönekonstruktionen om du av någon anledning inte arbetar ett helt år i skolan, till exempel om du är föräldraledig.

Du som är kommunalt eller privat anställd har ett så kallat intjänandesystem för din ferielön. Det innebär att du tjänar in din ferielön genom ditt arbete under läsåret. Har du inte arbetat hela läsåret, har du heller inte tjänat in en hel ferielön.

Lärarnas A-kassa har mer information om ferielön

Du som är statligt anställd har i stället ett så kallat avdragssystem. Det innebär i stället att du under ferietid har rätt till lön i kraft av att du har din anställning. I ditt kollektivavtal finns reglerat under vilka förhållanden arbetsgivaren får göra avdrag från din ferielön.

Reglerad tid

Av den ferieanställdes årsarbetstid är 1 360 timmar reglerade, medan övrig tid är förtroendearbetstid.

Inom den reglerade arbetstiden ska allt som är bundet arbete rymmas, även kompetensutveckling. Det kan till exempel vara undervisning, rättning av nationella prov och föräldramöten. Fördelningen av arbetstiden bestäms i dialog mellan rektorn och varje anställd.

Den reglerade arbetstiden ska schemaläggas för varje arbetstagare, så att det klart framgår när arbetstiden börjar och slutar samt vad som är rast. Lärarna ska ha stort inflytande över schemaläggningen, men schemat måste vara godkänt av chefen för att övertid ska kunna komma ifråga. Den reglerade tiden ska fördelas så jämnt som möjligt över året, men schemat kan variera mellan olika veckor. ibland talas det om 35 timmar per vecka i arbetsplatsförlagd tid vad gäller den reglerade arbetstiden, vilket inte är korrekt. Det kommer att variera under arbetsperioden hur mycket tid per vecka som läggs ut under A-dagarna. Tiden måste inte heller per definition vara just arbetsplatsförlagd. Planeringen av arbetet ska, med utgångspunkt från verksamhetens behov, ske på så sätt att arbetsinnehållet anpassas till lärares olika förutsättningar.

Med verktyget Arbetstidskollen kan du själv räkna på din arbetstid och se hur mycket du jobbar.

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är all den arbetstid för en ferieanställd som inte är reglerad. Det är alltså tid som den anställde själv förfogar över. Förtroendearbetstiden är avsedd för enskilt för- och efterarbete, vissa spontana elev- och föräldrakontakter samt viss egen fortbildning.

I förtroendet ligger också att se till att man inte arbetar för mycket. Här kan det aldrig bli frågan om övertid och övertids- eller OB-ersättning. Det är av mycket stor vikt att förtroendearbetstiden inte ska ses som om det är x timmar per vecka som "förläggs" utan det är den enskilde läraren som förfogar över den tiden sett över hela verksamhetsåret.

Lokala bestämmelser

Det kan finnas ett lokalt kollektivavtal som reglerar arbetstiden. Hör med ditt arbetsplatsombud eller din avdelning.

Min arbetstid

Om du vill få bra koll på din arbetstid över hela året kan du använda verktyget Arbetstidskollen. Där kan du planera och få koll på din arbetstid.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här