Lärarförbundet
Bli medlem

Ferieanställning/ferietjänst

Ferieanställning är den absolut vanligaste bland lärare som arbetar i terminsbunden verksamhet. Som ferieanställd är din årsarbetstid förlagd i anslutning till läsåret och ferierna till elevernas sommarlov. Här är bestämmelser och regler kring ferietjänst, ferieanställning och ferielön.

Här kan du läsa om de ferieregleringar som finns i de centrala kollektivavtalen. På många ställen har man dessutom gjort lokala anpassningar av regleringen till de egna förhållandena.

Ferieanställning är den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i grund- och gymnasieskola. Den reglerade arbetstiden är utlagd under och i anslutning till elevernas läsår. Årsarbetstiden är alltså densamma som för andra heltidsanställda, i regel mellan 1 700 och 1800 timmar beroende på kollektivavtal och andra faktorer.

Verksamhetsår är den 12-månadersperiod som löper från ca medio augusti till samma tidpunkt efterföljande år. Ferie är den period där arbetstagaren inte är tjänstgöringsskyldig och inte heller kan kräva att få arbeta. Arbetsperiod är den tid under verksamhetsperiod som inte utgör ferieperiod och där tjänstgöringsskyldighet råder.

Vilka brukar ha ferieanställning?

Ferieanställning gäller bland annat för de flesta lärare i grund- och gymnasieskola samt i kulturskolan. Men även andra lärare, t ex förskollärare och fritidspedagoger i förskoleklass och grundskola kan vara ferieanställda.

När har man ferie?

Om du är anställd av en kommun eller ett landsting, av Svenska kyrkan eller av en arbetsgivare som är medlem i Sobona, är sommarlovet ferie och då ska ferielön betalas ut. Om du är statligt anställd eller av en annan arbetsgivare inom privat sektor, räknas både jullov och sommarlov som ferie.

Den del av året som inte är ferie är det arbetsdagar och undervisningsfria perioder. Då det är undervisningsfri period har du rätt till lön oavsett om du tjänat in ferielön eller inte.

När har man rätt till ferielön?

Grundregeln är att om du arbetar ett helt läsår, ska du också ha en hel årslön, det vill säga tolv månadslöner. Därför behöver du bara bry sig om ferielönekonstruktionen om du av någon anledning inte arbetar ett helt år i skolan, till exempel om du är föräldraledig.

Du som är kommunalt eller privat anställd har ett så kallat intjänandesystem för din ferielön. Det innebär att du tjänar in din ferielön genom ditt arbete under läsåret. Har du inte arbetat hela läsåret, har du heller inte tjänat in en hel ferielön.

Lärarnas A-kassa har mer information om ferielön

Du som är statligt anställd har i stället ett så kallat avdragssystem. Det innebär i stället att du under ferietid har rätt till lön i kraft av att du har din anställning. I ditt kollektivavtal finns reglerat under vilka förhållanden arbetsgivaren får göra avdrag från din ferielön.

Reglerad arbetstid

Av den ferieanställdes årsarbetstid är normalt 1 360 timmar reglerade, medan övrig tid är förtroendearbetstid men det kan finnas lokala avtal om annat.

Inom den reglerade arbetstiden ska allt som är bundet arbete rymmas, även kompetensutveckling. Det kan till exempel vara undervisning, rättning av nationella prov och föräldramöten. Fördelningen av arbetstiden bestäms i dialog mellan rektorn och varje anställd.

Den reglerade arbetstiden ska schemaläggas för varje arbetstagare, så att det klart framgår när arbetstiden börjar och slutar samt vad som är rast. Lärarna ska ha stort inflytande över schemaläggningen, men schemat måste vara godkänt av chefen för att veta arbetet sker på övertid. Den reglerade tiden ska fördelas så jämnt som möjligt över året, men schemat kan variera mellan olika veckor. Ibland talas det om att det ska läggas ut 35 timmar reglerad arbetstid per vecka men något sådant mått finns inte. Sannolikt kommer "reglerat" arbete behöva utföras utöver det vanliga veckoschemat vissa veckor. Då måste också mindre reglerad tid läggas ut andra veckor för att årsarbetstiden ska räcka till. Reglerad arbetstid måste inte absolut förläggas på arbetsplatsen men det avgör din chef. Planeringen av arbetet ska, med utgångspunkt från verksamhetens behov, ske på så sätt att arbetsinnehållet anpassas till lärares olika förutsättningar.

Med verktygen Schemakoll eller Arbetstidskollen kan du själv räkna på din arbetstid och se hur mycket du jobbar.

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är all den arbetstid för en ferieanställd som inte är reglerad. Det är alltså tid som den anställde själv förfogar över. Förtroendearbetstiden är avsedd för enskilt för- och efterarbete, spontana elev- och föräldrakontakter samt viss egen utveckling.

I förtroendet ligger också att se till att man inte arbetar för mycket. Här blir det aldrig bli fråga om övertids- eller OB-ersättning eftersom du själv "beordrar" dig. Det finns ingen siffra för hur många timmar förtroendearbetstiden som ska användas per vecka utan du förväntas använda den när och till det den behövs bäst. Men ha koll på tiden, den är inte obegränsad!

Lokala bestämmelser

Det kan finnas ett lokalt kollektivavtal som reglerar arbetstiden. Hör med ditt arbetsplatsombud eller din avdelning.

Schemakoll

Om du vill få hjälp att planera och följa upp din arbetstid över hela året kan du använda verktyget Schemakollen. Behöver du vägledning, prata med ditt ombud eller ring Lärarförbundet Kontakt.

  • Skapad 2013-05-23
  • Uppdaterad 2022-07-05
Frågor & Svar