Senast uppdaterad

2021-01-13

Corona i skolan: frågor&svar

Här samlar vi frågor och svar om corona och skolan ämnesvis. Orientera dig genom menyn här under så länkas du vidare.

Meny

Riskgrupper, smitta och karantän

Vad gäller för riskgrupper? Tänk om jag blir smittad på jobbet? Vad gör jag om jag eller en elev får symptom? Vad innebär karantän? Se alla frågor och svar om riskgrupper och smitta.

Arbetstid och arbetsuppgifter

Måste jag ta ut semester? Vad innebär arbetsskyldighet? Vad betyder korttidsarbete? Se alla frågor och svar om vad avtalet säger om bland annat arbetstidsförläggning.

Undervisning och stängda skolor

Vad händer med mitt jobb om skolan stänger? Hur bedriver jag distansundervisning? Kommer grundskola och förskola att stänga? Se alla frågor och svar som har att göra med själva undervisningen.

Ansvar för riskbedömning

Vad är en riskbedömning?

Arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning i samverkan med skyddsombudet och vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att ingen ska bli smittad i arbetet. Arbetsgivaren ska planera för hur ett utbrott på arbetsplatsen ska hanteras, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt.

Smittsamma sjukdomar klassas i olika steg. Corona tillhör klass 3. Det skärper ansvaret hos arbetsgivaren att göra allt de kan för att minska smittspridningen. Det är viktigt att undersöka och bedöma riskerna i förskolan och skolan. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljöproblem. Nu när händelseutvecklingen är snabb behöver detta arbete göras ofta, t o m dagligen. Riskerna ska åtgärdas, de allvarliga först. Allt ska dokumenteras för att senare följas upp.

Frågor när arbetsgivare ska bedöma och åtgärda risker.

1. Vilka arbetsmoment kan innebära smittrisk?
2. Hur kan smittämnen orsaka infektion?
3. Vilka och hur allvarliga är konsekvenserna för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen?
4. Under hur lång tid riskerar arbetstagare att utsättas för smittämnen i arbetet?

Även den oro som många känner behöver undersökas och riskbedömas. Om du tillhör en riskgrupp ska du kontakta din rektor och ni ska riskbedöma på individnivå. Får du inte gehör för din oro, kontakta skyddsombudet.

Läs mer om Lärarförbundets krav här. Hör av dig till Lärarförbundet Kontakt om du känner dig osäker.

Vad händer om riskbedömningen inte tas vidare?

Om situationer uppstår där lärares oro inte tas på allvar eller att riskbedömningen nonchaleras och inget händer kan skyddsombudet agera. Skyddsombudet med stöd av arbetsmiljölagen begära besked om vilka åtgärder arbetsgivaren planerar att vidta för att åtgärda riskerna. Finns akut fara för anställdas liv kan skyddsstopp läggas. Skyddsombudet uppmanas att alltid kontakta sin avdelning eller Lärarförbundet Kontakt innan en framställan om arbetsmiljöåtgärd läggs.

Jag är orolig för att bli smittad på jobbet. Vad är arbetsgivarens ansvar?

Lärarförbundets uppmaning till alla arbetsgivare är att ta oron på allvar! Du har dock ingen rätt att stanna hemma från jobbet med lön eller kräva att du ska arbeta hemifrån utifrån din oro. Men din arbetsgivare är ansvarig för att arbetsmiljön på jobbet är trygg och säker. I arbetsgivarens ansvar ingår också att vid behov göra riskbedömningar av situationer eller arbetsuppgifter som utsätter dig eller dina kollegor för risker.

Prata med din chef om din oro och om hur din arbetsgivare vidtar åtgärder. Vänd dig också till arbetsplats- eller skyddsombudet på din arbetsplats. Oro och risk för smitta är något som påverkar arbetet och ska riskbedömas.

Åter till menyn

Riskgrupper och gränsdragning

Jag är ferieanställd och har för tillfället riskgruppsersättning. Vad gäller på jullovet för mig?

För att få riskgruppsersättning (viss förebyggande sjukpenning) krävs att du tillhör en riskgrupp och att din arbetsgivare inte lyckas ordna arbetsuppgifter på säker plats, till exempel hemifrån. Du måste också ha ett arbete att avstå ifrån. På jullovet finns inget arbete att avstå ifrån. Det innebär att du inte kan få riskgruppsersättning under lovet. Du behöver därför kontakta arbetsgivaren och meddela att du återgår i tjänst.

I nuläget gäller att riskruppsersättningen går att få fram till 31 december. Det finns initiativ i riksdagen om en förlängning men i nuläget är inget bestämt.

Jag/en nära anhörig, tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att stanna hemma eller att arbeta på distans?

Den 23 juni beslutade riksdagen om en sjukpeng som kan användas när du är hemma för att du tillhör en riskgrupp. Den gäller mellan perioden 1 juli till och med 31 december.

Lärarförbundet såg tidigt att det var en lucka i regelverket och har jobbat för en förändring.

De som varit hemma under våren kommer inte att få någon ersättning retroaktivt, vilket är en besvikelse.

Ersättning kan utgå till personer som vårdar en nära anhörig i riskgrupp och har ett arbete som inte kan utföras på distans.

Din arbetsgivare är dock fortsatt ansvarig för att du är trygg och säker på jobbet, och oro är också en risk. Om du tillhör en riskgrupp ska detta tas in i bedömningen kring din arbetssituation, framför allt i ett arbete där du möter barn och elever.

Lärarförbundet tycker att det är rimligt att även nära anhöriga som du bor med tas med i riskbedömningen, med anledning av att covid-19 klassats som samhällsfarlig sjukdom.

Generellt går det nog att säga att ju yngre barnen är desto svårare är det att hålla de avstånd och följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Det borde finnas arbetsuppgifter som helt eller delvis kan utföras hemifrån: utveckling, utvärdering, fortbildning, handledning, med mera.

Ta upp saken med din arbetsgivare. Klargör för din chef att du står till förfogande för arbete hemifrån. Om chefen ändå vidhåller att du ska vara på arbetsplatsen kan du kontakta ditt skyddsombud som sedan begär att det ska göras en riskbedömning.

Hänvisa till Folkhälsomyndighetens text om riskgrupper eller till vad din behandlande läkare rekommenderar. Utifrån riskbedömningen ska sedan åtgärder för hur riskerna ska undvikas tas fram.

Mer om Lärarförbundets krav med anledning av coronakrisen

Här är Försäkringskassans genomgång kring vad som gäller för att få ersättning om man eller en närstående tillhör riskgrupp och måste därför avstå arbete.

Tillhör jag en riskgrupp?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vilka riskgrupperna är. Läs här och gå till ”Vilka har ökad risk för allvarlig sjukdom vid smitta?” Om du har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19. Belastningen på vården är i nuläget mycket hög och läkare kan vara svåra att nå och de hinner inte skriva medicinska intyg. Det är inget som kan prioriteras i den rådande situationen. Vi måste ha respekt för detta.

Åter till menyn

Vid smitta i skolan

Vad gör jag vid symptom hos elev eller mig själv?

Arbetsgivaren är skyldig att planera för hur man hanterar ett utbrott på arbetsplatsen. I dessa rutiner bör det således ingå hur verksamheten ska hantera en situation med en elev som uppvisar symptom. Saknas sådana bör du omgående kontakta din rektor. I övrigt gäller att följa de ordinarie riktlinjerna vid sjukdom. Se även riskbedömning.

Vad säger jag till oroliga föräldrar?

Hänvisa elever och vårdnadshavare till elevhälsans medicinska insats, alltså Skolhälsovården. Den har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen. Hänvisa också till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kan föräldrar kräva ett få veta om andra barn visat symptom eller är sjuka?

Skolpersonal kan i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och tystnadsplikten i skollagen inte delge den informationen om enskilda personer.

Om jag själv misstänker att jag är smittad, vad ska jag göra?

Om du uppvisar symptom – hosta, andningssvårigheter och feber – ska du stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden, har du frågor om viruset men inte uppvisar några symptom finns nu en nationell linje, 11313 som svarar på frågor. Om du känner dig frisk och inte uppvisar symptom ska du omgående ta kontakt med din rektor för att diskutera situationen. Arbetsgivaren bör göra en riskbedömning innan du återvänder till arbetsplatsen.

Om jag blir sjuk i covid-19 och misstänker att smittan skett på jobbet, ska jag anmäla det som arbetsskada då?

Covid-19 finns numera med på listan över sjukdomar som kan betraktas som arbetsskada.

För att en smittsam sjukdom ska räknas som arbetsskada står det i förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd att man ska ha fått smittan:

 • I arbete vid sjukvårdsinrättning
 • I annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller omhändertagande eller hantering av smittförande djur eller material

För anställda inom Lärarförbundets avtalsområden innebär detta sannolikt att det kommer bli svårt att få covid-19 som godkänd som arbetsskada. Trots osäkerheten kring möjligheten att få detta godkänt som arbetsskada uppmanar vi våra medlemmar till att få det anmält både till Försäkringskassan och AFA-försäkring. Riktlinjerna som gäller är att:

 • Om någon blir sjuk i covid-19 och det är sannolikt att smittan skedde på jobbet ska arbetsgivaren göra en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan. På anmalarbetsskada.se finns dock en inledande text kring att få covid-19 klassat som arbetsskada som kan skapa osäkerhet för arbetsgivaren. Men det är inte arbetsgivaren som ska avgöra om detta är en arbetsskada eller ej. Om arbetsgivaren vägrar uppmanar vi arbetstagaren till att anmäla själv, men utan arbetsgivarens underskrift.
 • Det är viktigt att anmäla och ansöka om ersättning från AFA. Den anställde gör själv en anmälan till AFA-försäkring.

Det är försäkringsgivaren, inte Lärarförbundet, som avgör om skadan ska godkännas. Vi vet ännu inte alla komplikationer och hur långvariga besvären efter en covid-19 infektion kan bli. Lärarförbundet arbetar för att det ska bli förändringar i den kollektivavtalade försäkringen (TFA) som AFA administrerar och därför är det viktigt att skadan anmäls. Det är också viktigt för att påvisa ett försäkringsbehov inför framtida förhandlingar kring TFA:n.

Åter till menyn

Karantän med lön

Kan rektorn sätta mig i karantän? Får jag i så fall lön?

Karantän i dess tvångsmässiga form är strikt reglerad i smittskyddslagen och kan således inte styras av arbetsgivaren. Däremot kan en arbetsgivare, oberoende av ditt hälsotillstånd, komma överens med dig om du ska jobba hemifrån eller på annan plats. Du får då lön precis som vanligt. Om en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas, har du rätt att få smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Om du arbetar inom kommunal verksamhet kan arbetsgivaren stänga av arbetstagaren för att förhindra att smitta sprids med stöd av AB § 10. Arbetsgivaren kan besluta om sådan åtgärd även om beslut av smittskyddsläkare inte föreligger eller kan förväntas enligt smittskyddslagen eller annan lagstiftning. Under sådan avstängning behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna.

Åter till menyn

Fler arbetsuppgifter

Vad gäller när lärare får fler arbetsuppgifter pga sjukdom eller för att elever studerar hemifrån?

Om det inte är möjligt att omprioritera gällande tid eller arbetsuppgifter och läraren måste arbeta mer än sin ordinarie arbetstid gäller regelverken i kollektivavtalen om övertid. Om en lärare blir beordrad att utföra arbete utanför sin ordinarie arbetstid uppstår övertid (alternativt mertid för deltidsanställda) vilken ska ersättas enligt kollektivavtalet. Läs mer om övertid här.

Vad gäller för övertid i avtalet med Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor)?

För ferieanställda får den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt inklusive övertid under en beräkningsperiod om högst tolv månader.

För semesteranställda får den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt inklusive övertid under en beräkningsperiod om högst sex månader.

Åter till menyn

Nya arbetsuppgifter

Min rektor vill att jag hoppar in och hjälper till på en annan skola i kommunen. Får arbetsgivaren göra så?

Ja det får du räkna med. Om du beordras att hoppa in för en lärarkollega ska arbetet rymmas inom ordinarie arbetstidsmått. Arbetsgivaren kan beordra övertidsarbete eller arbete på obekväm arbetstid mot ersättning enligt kollektivavtalet.

På min skola har man börjat tala om att anställda behöver arbeta inom vård och äldreomsorg. Kan arbetsgivaren göra så?

Lärarförbundet kan bara uttala sig i det som gäller våra medlemmar, dvs lärare och rektorer och Syv i alla skolformer. De behövs mer än någonsin i skolan för att stötta elever och bedriva undervisning och vägledning. Vi anser inte att lärare och syv kan tas i anspråk för arbetsuppgifter utanför skolans verksamhetsområde.

Jag arbetar som lärare men är även utbildad undersköterska och vill göra nytta inom vården i detta läge. Hur ser Lärarförbundet på det?

Om skolan kan avvara dig och om du själv vill är detta självfallet ok. Du måste dock reda ut villkoren (arbetstid och lön). Kom överens med rektor om att du i praktiken bara byter arbetsuppgifter för en tid och att du behåller din lön och får ersättning för arbete på övertid eller obekväm arbetstid enligt avtal i den nya tillfälliga tjänsten. Om du är anställd med ferier och ska arbeta på en semestertjänst behöver det säkerställas att du tjänar in ferielön som om du hade arbetat på din vanliga anställning – annars kommer du inte ha tjänat in full ferielön sommaren 2020. Kontakta gärna Lärarförbundet Kontakt för att få hjälp.

Vad ska jag göra om jag får besked av rektor att jag tillfälligt ska arbeta inom t ex äldreomsorgen?

Du ska i första hand fråga din rektor om vad arbetet innebär. Om du kan tänka dig att acceptera ska du be rektor reda ut för dig vilka villkor som gäller. Om du inte är bekväm med bytet av arbetsuppgifter ska du klargöra detta och förklara varför, t ex om det finns medicinska eller andra hinder som gör detta uppenbart olämpligt för just dig. Om rektor inte beaktar dina invändningar: ta omgående kontakt med Lärarförbundet i din kommun eller med Lärarförbundet Kontakt. Du kan inte vägra arbeta såvida det du ombeds göra inte är olagligt eller innebär akut fara för liv eller hälsa. Du måste utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar efter bästa förmåga. Arbetsvägran kan i värsta fall leda till att du mister din anställning.

Vad kan Lärarförbundet göra?

Lärarförbundet kan ta kontakt med arbetsgivaren för att påminna om att lärarna behövs i skolan när det finns utmaningar att genomföra verksamheten. Oavsett skolform ska man följa upp hur det fungerar för barn och elever, ett viktigt arbete som tar mer tid under dessa omständigheter. Lärarförbundet kan använda sig av ett så kallat tolkningsföreträde att du inte är skyldig att utföra arbetet under det att den arbetsrättsliga förhandlingen pågår, eller så utför du arbetet och Lärarförbundet kan i efterhand påkalla förhandling med krav på skadestånd. Vad som är möjligt måste bedömas utifrån omständigheterna och vad som är praktiskt möjligt att hantera. Det har tyvärr visat sig att vi inte är överens om hur en viss reglering i gällande kollektivavtal ska tolkas. Skrivningarna i avtalet är gamla, men arbetsgivarens tolkning är ny och deras egen. Vi för diskussioner med SKR där vi är tydliga med att detta inte är rätt tidpunkt för arbetsrättsliga dispyter. Vår förhoppning är att frågan inte behöver ställas på sin spets. Vår uppfattning är lärare kommer att ställa upp frivilligt så långt som det är möjligt.

Varför aktiveras inte krislägesavtalet i detta läge?

Krislägesavtalet är tänkt att aktiveras i exceptionella situationer och händelser där den ordinarie verksamheten och bemanningen och frivilliga insatser inte längre räcker till. Vi har inte inflytande över själva aktiveringen. Beslut tas av SKRs styrelse efter begäran från kommunen / regionen / Kommunalförbundet. Hur detta går till regleras i krislägesavtalet.

Åter till menyn

Så kan arbetstiden ändras

På vilket sätt kan min arbetstid förändras?

För att underlätta för huvudmän att säkerställa elever den undervisning dessa har rätt till har regeringen fattat beslut om en särskild förordning som ska gälla i de fall huvudmannen fattar beslut om stängning av en skola. Förordningen möjliggör bl.a. förlängda skoldagar och förläggning av undervisning under lördag, söndag och lovdagar.

Förordningen talar inte om hur undervisning ska tas igen utan anger att det är huvudmannens ansvar att säkra att så sker. Syftet med att möjliggöra förlängda skoldagar liksom möjligheten till undervisning på helger och lov är att skapa möjligheter, inte att det ska ske så. Förordningen möjliggör också för huvudmannen att omfördela tid mellan ämnen och mellan skolår som ett sätt att hantera situationen. Förordningen gäller till juni 2021, vilket därmed också blir den bortre tidpunkten när förlorad undervisning ska vara hanterad.

Det är med andra ord en rad möjligheter som gör att helg och lovarbete inte behöver vara vare sig enda eller första alternativet för den lokala huvudmannen.

Skolverket informerar löpande kring detta

 • Kommunala sektorn; KFO

Lärare med ferietjänst har 194 arbetsdagar, (i kommunala avtalet benämnda A-dagar). Lärares reglerade arbetstid förläggs till de 194 A-dagarna. Om skolan stängs kan arbetsgivaren t ex omfördela de dagarna (i kommunala avtalet A-dagarna) så att ”påsklovet” kommer att omfatta två veckor och att sedan förlägga de 4 dagarna (i kommunala avtalet A-dagar) som då frigörs till dagar som annars skulle ha varit arbetsfria, exempelvis fredagen efter Kristihimmelsfärdsdag och första maj och två extra dagar före sommarferien i juni.

För semesteranställda kan också arbetstidsschemat förändras, bland annat genom:

 1. kommunala avtalet förskjuten arbetstid eller omreglering av arbetstidsmåttet från 40 till 38, 25 timmar
 2. KFO-avtalet omreglering av arbetstidsmåttet från 40 till mindre antal timmar

för att möjliggöra arbetstidsförläggning till lördag-söndag.

 1. Kommunala avtalet: Sådana ändring förutsätter dock förhandling med den fackliga organisationen. För kommunalt anställda finns i Allmänna Bestämmelser §13 Arbetstid alla regler som rör arbetstid och förläggning av arbetstid för semesteranställda.
 2. KFO-avtalet: Alla regler som rör arbetstid och förläggning av arbetstid för semesteranställda. för anställda inom KFOs avtalsområde finns i Allmänna Bestämmelser §4 Arbetstid.
 • Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor)

Lärare med ferietjänst har 194 arbetsdagar. Lärares arbetstid förläggs till de 194 arbetsdagarna. Arbetstidens förläggning anges i arbetstidsschema som fastställs av arbetsgivaren efter samråd med lokal facklig part eller berörd arbetstagare. Arbetstidsschema bör anslås senast 14 dagar före det ska börja tillämpas. Arbetsgivaren ska informera arbetstagare om ändring i arbetstidsschema senast 14 dagar i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

Arbetstidsschemat kan med andra ord förändras med kort varsel.

Alla regler som rör arbetstid och förläggning av arbetstid för ferieanställda inom Arbetsgivaralliansens avtalsområde finns i §7 Arbetstid.

För semesteranställda kan också arbetstidsschemat förändras, bland annat genom omreglering av arbetstidsmåttet från 40 till mindre antal timmar för att möjliggöra arbetstidsförläggning till lördag-söndag. Arbetsgivaren ska lämna arbetstagare besked om ändring i arbetstidsschema senast 14 dagar i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

Arbetstidsschemat kan med andra ord förändras med kort varsel

Alla regler som rör arbetstid och förläggning av arbetstid för semesteranställda inom Arbetsgivaralliansens avtalsområde finns i §7 Arbetstid.

 • Almega IDEA

Lärare med ferietjänst har 194 arbetsdagar. Lärares reglerade arbetstid förläggs till de 194 a-dagarna. Om skolan stängs kan arbetsgivaren t ex omfördela de dagarna så att det ”arbetsfria påsklovet” kan komma att omfatta två veckor och de 4 a-dagar som frigörs förläggs till dagar som ursprungligen skulle ha varit arbetsfria.

För semesteranställda kan också arbetstidsschemat förändras, bland annat genom omreglering av arbetstidsmåttet från 40 till mindre antal timmar för att möjliggöra arbetstidsförläggning till lördag-söndag. Sådana ändring förutsätter dock förhandling med den fackliga organisationen. De flesta regler som rör arbetstid och förläggningen av arbetstid för semesteranställda inom Almegas avtalsområde finns i Kollektivavtal Friskolor § 4 Arbetstid.

Avtalet tillåter lokala parter att ingå lokala arbetstidsavtal, med de begränsningar som anges i avtalet.

Kan jag bli tvungen att arbeta på röda dagar?

Det finns inget som förhindrar detta oavsett om du har ferie- eller semestertjänst.

 • Kommunala avtalet: Däremot har du rätt till ersättning för arbete på obekväm arbetstid.

Regelverket om dygns- och veckovila måste också följas. Så du ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet per dygn och 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.

 • I det kommunala avtalet finns möjligheter att göra undantag från detta i vissa situationer.
 • I KFO avtalet finns möjligheter att göra undantag från veckovila och nattvila.
 • Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor): I avtalet finns möjligheter att göra lokala undantag från veckovila och nattvila, vilket i sådana fall ska ske genom att ett lokalt kollektivavtal tecknas.
 • I Almega/IDEA-avtalet finns möjligheter att göra undantag från dygnsvila och veckovilan i vissa situationer, vilket i sådana fall ska ske genom att ett lokalt kollektivavtal tecknas.

Kan jag tvingas att undervisa på fortbildningsdagar?

 • Kommunala avtalet, KFO-avtalet, Almega/IDEA:

Ja, om elevernas läsår förlängs så kan undervisning förläggas till dessa dagar oaktat om du är anställd med ferie- eller semestertjänst. Arbetsgivaren måste dock säkerställa att den fortbildning som planerats för lärarna läggs ut vid ett annat tillfälle.

 • Almega/IDEA: Även om tiden för fortbildning inte är angiven på samma sätt som inom det kommunala avtalet är det samma grundprincip som gäller.

Åter till menyn

Lovskola

Vilka villkor ska gälla om jag ska jobba på lovskola?

I den bästa av världar är det här redan avklarat i och med tjänsteplaneringen, du vet vad som gäller för arbetsåret och att en del av din arbetstid är förlagd för arbete med lovskola i juni. Om inte kan det vara så att din arbetsgivare har ett lokalt kollektivavtal med Lärarförbundet där villkoren för hur det ska gå till regleras.


Skulle det vara så att du med kort varsel får frågan om att jobba på lovskola gäller vanliga övertidsregler. Om du får förslag på att göra en enskild överenskommelse – stäm av den med oss på Lärarförbundet innan du accepterar den.

Vad ska göra om jag får frågan om att jobba på lovskola?

Prata med ditt ombud och din avdelning. Är det så här det brukar gå till? Vi vill hellre ha kollektivavtal än många enskilda överenskommelser för att ge lika och rimliga villkor för dem som ska arbeta i lovskolan.

Vad borde jag tänka på?

Du ska jobba 194 dagar per år (heltidstjänst med ferieanställning), och har normalt jobbat den tid du ska när det är dags för sommarledighet. Om du ska arbeta mer än så krävs att du får återhämtning vid annat tillfälle alternativt ekonomisk kompensation. Innebär det arbete utöver ordinarie arbetstid, ska överenskommelser om ersättningen inte vara sämre än den övertidskompensation som kollektivavtalet anger.

Hur kan jag ta reda på om det finns ett lokalt kollektivavtal?

Om arbetsgivaren har ett lokalt kollektivavtal kommer hen troligen att ta upp det med dig och om det är något du undrar över med anledning av det kan du vända dig till din avdelning.

Gäller det här på alla avtalsområden?

Att en årsarbetstid ska planeras med god framförhållning, att lokala kollektivavtal är förstahandsvalet om avvikelser behöver göras från arbetstidsavtalet och att övertid alltid ska ersättas enligt kollektivavtalet, även om arbetsgivaren kallardet frivillig överenskommelse, visstidsanställning vid sidan av din ordinarie anställning eller något annat.

Eftersom villkoren i centrala och lokala kollektivavtal ibland varierar rekommenderar vi dig att läsa just ditt avtal och kolla med just din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt.

Principer för bemanningen av lovskola kommunal ferieanställning

Frågan var aktuell i de senaste kommunala avtalsförhandlingarna. Lärarförbundet och SKR kom överens om att det finns principer kommunerna bör följa:

Lösning: Inom planeringen

Med god framförhållning gör arbetsgivaren vid tjänsteplaneringen för kommande läsår en plan för hur många och vilka som ska jobba på lovskola. Arbetsgivaren har 194 arbetsdagar (så kallade A-dagar) per heltidsanställd lärare och år och kan då lägga upp planeringen så att lärarna är tillgängliga för lovskolan inom den tiden. Det betyder att du jobbar mindre en annan tid på året för att i stället jobba på lovskolan.

Lösning: Lokalt kollektivavtal

Det kan uppstå situationer där vissa ämnen efterfrågas på lovskolan som man inte planerat för eller att antalet elever är fler än planerat. Om man då inte kan lösa bemanningen inom ramen för den ordinarie arbetstiden behövs ett lokalt kollektivavtal. Extra A-dagar kan då kompenseras med exempelvis återhämtningsmöjlighet och extra ekonomisk kompensation. Till exempel att du får ett längre jullov i stället för de dagar du jobbar på sommarferien.

Lösning: Beordrad övertid

När ingen framförhållning finns återstår beordrad övertid, och då ska läraren ha kvalificerad övertidsersättning enligt avtalet. Det ska kosta för arbetsgivaren att slarva med planeringen.

Principerna som lärarfacken och SKR är överens om: https://skr.se/download/18.2dc07486167c06de0b1e2dd...

Semester och ferie

Semester & ferie - info före jul 2020

Kan min arbetsgivare avbryta min semester?

Ja, men bara om det finns tillräckligt tunga skäl. Ett exempel är om det inträffar något oförutsett som äventyrar verksamheten. Coronaviruset kan påverka bemanningen i verksamheten men också behovet av bemanning utifrån ändrade krav på verksamheten och en god arbetsmiljö. Detta talar för att din arbetsgivare under vissa förutsättningar kan beordra dig att avbryta din semester. Kontakta Lärarförbundet om detta uppstår: 0770-330303.

Vid återgång i arbetet vid avbruten semester ska du få

Tillbaka de indragna semesterdagarna vid annat tillfälle (förstås)

Ersättning för övertid om du arbetar utöver ordinarie arbetstidsschema

Ersättning för övertid för dagar då du inte skulle ha arbetet enligt ordinarie arbetstidsschema

Ersättning för skäliga kostnader om du befunnit dig på annan ort när semestern avbröts

Det är också rimligt att ta upp frågan om ersättning för att andra kostnader som uppstår på grund av förändringen.

Hur du ersätts för andra kostnader eller för att du inte kan utnyttja något du betalat för, när semestern avbryts eller en beviljad semester återtas, regleras inte i lag eller avtal utan blir en förhandlingsfråga.

Kan arbetsgivaren återkalla redan beviljad semester?

Ja, även här bara om det finns tillräckligt tunga skäl. Och även här är det rimligt att du i så fall får ersättning för kostnader för exempelvis inställda resor och för övertid eller fyllnadstid för de återtagna semesterdagar som inte meddelats med tillräcklig framförhållning. Kontakta Lärarförbundet om detta uppstår på 0770-330303.

Lärare med ferieanställning

Vill din arbetsgivare förlägga någon eller några av de 194 arbetsdagar som årsarbetstiden normalt kan fördelas på, under elevernas jullov så är det möjligt. Men det ska i så fall vara planerat och meddelat när årsarbetstiden läggs ut. Om frågor om detta uppstår under terminen, kontakta Lärarförbundet, på 0770-330303

Är du anställd enligt Almega Friskoleavtalet ligger också en ferieperiod runt jul och nyår. Under ferier ska inte reglerad arbetstid läggas ut. Uppstår frågor om detta, kontakta Lärarförbundet på 0770-330303

Övriga semesterfrågor

Vad gäller om arbetsgivaren vill att jag tar ut semester ?

Att tvinga arbetstagare att ta ut semester kan endast göras vid sommarens huvudsemester. Det är både en rättighet och en skyldighet att ha fyra veckors sommarsemester. Om din arbetsgivare bestämmer att du ska ta din semester under exempelvis våren, kontakta Lärarförbundet!

Lärare, förskollärare och rektorer behövs i skolorna och förskolorna. Sällan har våra medlemmar varit så viktiga för att trygga undervisningen för landets barn och elever under extrema omständigheter. Det kommer fortsatt att finnas ett stort personalbehov och arbetsuppgifter.

Kan min arbetsgivare avbryta min semester?

Ja, men bara om det finns tillräckligt tunga skäl. Ett exempel är om det inträffar något oförutsett som äventyrar verksamheten. Coronaviruset påverkar bemanningen i nästan alla verksamheter i samhället, vilket talar för att din arbetsgivare kan beordra dig att avbryta din semester. I vissa kollektivavtal beskrivs hur du ska ersättas om din arbetsgivare avbryter din semester. Kontakta Lärarförbundet om detta uppstår.

Jobbar du inom kommunal verksamhet och din semester avbryts på begäran av din arbetsgivare ska du kompenseras med en EXTRA semesterdag för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemester eller annan kompensation som du och din chef kan komma överens om. De semesterdagar som drogs in ska du få tillbaka vid annat tillfälle, plus de extra dagarna. Du kan kompenseras med högst 5 EXTRA semesterdagar.

Kan arbetsgivaren återkalla redan beviljad semester?

Ja, om det finns tillräckligt tunga skäl. Det är rimligt att du i så fall får ersättning för kostnader för exempelvis inställda resor. Kontakta Lärarförbundet om detta uppstår: 0770-330303.Vad gäller om arbetsgivaren vill att jag tar ut semester då jag inte kan jobba hemifrån?

Om du blir ombedd av arbetsgivaren att stanna hemma men inte har möjlighet att arbeta hemifrån, så ska du vara tydlig och klargöra för din arbetsgivare att du står till förfogande att utföra arbete. Arbetsgivaren kan inte kräva att den anställde använder sin semester för att stanna hemma. Hävda med andra ord din rätt till lön.

Kan elevernas sommarlov kortas?

Ja, förordningen med anledning av Coronasmittan öppnar för att ändra läsårets längd och förläggning.

 • Kommunala avtalet: För lärare är det avtalen som styr. Avtalets konstruktion för ferieanställda gör att sommarferien måste vara minst 45 kalenderdagar lång.
 • KFO-avtalet: För lärare är det avtalen som styr. 36-45 dagar beroende på hur många semesterdagar du har.
 • Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor): För lärare är det avtalen som styr. På Waldorfskolor förläggs semestern enligt kollektivavtalet till första delen av sommarferien, 36-45 dagar beroende på hur många semesterdagar du har.
 • Almega/IDEA: För lärare är det utöver styrdokumenten huvudsakligen kollektivavtalen som påverkar. Semesterlagen ger rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti, vilket därmed också utgör en begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Det blir extra angeläget att, bl.a., förhandling om förläggning av huvudsemester förs.
 • Kommunala avtalet, KFO-avtalet, Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor): Om arbetsgivaren vill förlägga arbete till dessa 45 dagar måste man iaktta regelverket om övertidsarbete. Semesterlagen ger rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti, vilket därmed också utgör en begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Avvikelse från detta förutsätter förhandling med berörda fackliga organisationer.
 • Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor): För övriga skolor med ferieanställning förläggs semestern enligt kollektivavtalet till arbetsfria perioder räknat från ferielöneårets början. § 11 mom 3:1 samt 3:2.

Åter till menyn

Korttidsarbete

Tillväxtverket har mycket information på sin hemsida, med ett stort antal frågor och svar.

Är korttidsarbete något som kommer att kunna gälla för mig?

Korttidsarbete kommer att i mycket begränsad omfattning att kunna bli aktuellt för dig som medlem, utifrån det som gäller i nuläget. Detta även om tillfälligt undantag beslutas den 2 april förverksamhet, som huvudsakligen är finansierad med allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten. Dessa verksamheter omfattas i vanliga fall inte av lagen, men nu blir det ett tillfälligt undantag. “Vanliga” skolor och förskolor kommer ändå inte att omfattas annat än i undantagsfall. Kommuner, regioner, samt staten omfattas huvudsakligen inte.

Kan min arbetsgivare införa korttidsarbete?

Utöver att det ska röra sig om verksamhet som omfattas av lagen så ska det finnas ett centralt kollektivavtal för avtalsområdet och utifrån det ska det tecknas ett lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska dessutom ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska problem där orsakerna ligger utanför arbetsgivarens kontroll. Arbetsgivaren ska dessutom ha vidtagit alla möjliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraften.

Min arbetsgivare har fått stöd under den maximala perioden om 9 månader, innebär det att de inte kan införa korttidsarbete längre?

Karensen föreslås inte gälla tillfälligt i samband med införande av särregleringen, så även en arbetsgivare som har erhållit stöd under nio månader kan alltså få stöd även 1 december 2020 till 30 juni 2021.

Min arbetsgivare är under företagsrekonstruktion, kan vi omfattas av korttidsarbete?

Nej, företag som är på obestånd, under företagsrekonstruktion, eller som vid tidpunkten för ansökan är skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning kan inte erhålla stöd.

Vad gäller för mig som anställd hos en arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal?

En sådan gång måste minst 70 % av de anställda godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Vad innebär korttidsarbete?

Korttidsarbete innebär att arbetstagares arbetstid kan minskas med 20, 40, eller 60 % av den ordinarie arbetstiden. Några andra nivåer är inte möjliga

Kan vi som anställda ha olika minskning av arbetstiden?

Ja, men endast inom verksamheter som omfattas av kollektivavtal och där det anges i den lokala överenskommelsen och endast med minskning i de fördefinierade stegen: 20, 40, respektive 60 procent av den för medarbetaren ordinarie arbetstidsmåttet. Det kan även varieras på individnivå, vilket ska omregleras via lokal överenskommelse, i termer av de tillåtna stegen. Obs: viktigt att fastställa tidsperioden som snittet ska beräknas på.

Vad innebär det för mig personligen i lönehänseende, om jag omfattas?

En heltidsanställd arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid med 60 procent kommer att behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga drygt 30 200 kronor, före skatt. Arbetsgivaren får en sådan gång (60 %-steget) en minskad kostnad med 53 procent utifrån att staten går in och betalar en del av lönen. Fler exempel finns på Tillväxtverkets hemsida.

Hur länge gäller korttidsarbetet?

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader och kan därefter ansöka om en förlängning i ytterligare tre månader. Arbetsgivare kan ansöka från och med den 7 april och ersättning kan begäras från och med den 16 mars. Den lokala överenskommelsen ska innehålla uppgifter om vilken tidsperiod som är aktuell, de arbetstagare som omfattas, minskningen av arbetstiden och korttidsarbetets förläggning.

Vad gäller om jag högre lön än 44 000?

Ersättningen som arbetsgivare får gäller endast upp till denna lönenivå. Lönenivåer över denna tröskel bör arbetsgivaren stå för.

Kan uppsägningar av anställda bli aktuellt?

Ja, det finns inget som hindrar att uppsägningar på grund av arbetsbrist kan bli aktuella enbart utifrån att regelverket om korttidsarbete kan vara aktuellt. Även i verksamheter där korttidsarbete kan uppsägningar komma att ske, med beaktande av regelverket i samband med uppsägningar.

Vad händer om jag blir uppsagd under perioden med korttidsarbete?

Korttidsarbetet gäller även under uppsägningstid, även fram till 30 juni 2021.

Vilken lön gäller under uppsägningstiden?

Under uppsägningstiden bör lön och anställningsförmåner utgå i enlighet med 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd, vilket innebär de villkor som gäller för arbete med ditt ordinarie arbetstidsmått. Arbetsgivaren kan dock fortsatt erhålla stödet från Tillväxtverket.

Vad händer om jag blir sjuk under korttidsarbetet?

Din SGI är oförändrad, men däremot baseras din sjuklön på den inkomst du har under ditt korttidsarbete. Arbetsgivaren kan dock inte erhålla stöd vid heltidssjukskrivning, hel föräldraledighet/vård av sjukt barn.

Påverkas mitt semesterintjänande av korttidsarbetet?

Nej, semester och semesterintjänande påverkas inte av perioder med korttidsarbete. Arbetsgivaren kan emellertid inte erhålla stöd under semester/ferie, då det räknas som frånvaro och då ska räknas av vid beräkningen om preliminärt stöd.

Får arbetsgivaren ersättning när det gäller tjänstepension, sociala avgifter, semesterersättning och andra lönekostnadspåslag?

Nej, ersättningen gäller endast kontant lön.

Hur påverkas min a-kassa/inkomstförsäkring om min arbetsgivare inför korttidsarbete om jag blir uppsagd?

Tiden med stöd för korttidsarbete är överhoppningsbar om man skulle ansöka om a-kassa efteråt. A-kassan räknas på den inkomst du hade före tiden med korttidsarbete.

Hur påverkas min pension vid korttidsarbete?

Den inkomst du har under ditt korttidsarbete ligger som grund för pensionsinbetalningar, vilket gör att den påverkas. Eftersom korttidsarbetet pågår under en begränsad tid är bedömningen att påverkan är relativt liten. Det här är en sak som parterna bör fundera över i samband med ingående av lokal överenskommelse.

Ges de förtroendevalda något stöd när det gäller de lokala överenskommelserna?

Ja, det finns en vägledning för dem, utöver att de precis som vanligt kan erhålla stöd via Lärarförbundet Kontakt.

Hur fungerar det med arbetstidsförkortningen och röda dagar?

Det beror på hur arbetstidsförläggningen görs i praktiken. Lärarförbundet anser att arbetstidsförkortningen ska anpassas under veckor innehållande röda dagar. Närvarokvoten utgår från hur du som arbetstagare skulle ha arbetat i normalfallet under månaden.

Vem är det som tecknar lokal överenskommelse om inte Lärarförbundet är part på det centrala kollektivavtalet?

En sådan gång är det de parter som bär det centrala avtalet som tecknar lokala överenskommelser. Ett sådant exempel är för dig som arbetar på ett företag som omfattas av kollektivavtalet mellan Almega Utbildningsföretagen och Unionen samt Sveriges Ingenjörer. Om de tecknar ett avtal där du personligen eller utifrån befattning/enhet är angiven så är det bindande för dig.

Får jag arbeta hos en annan arbetsgivare på den arbetsbefriade tiden?

Det måste du i sådana fall ha ett godkännande från din arbetsgivare om. I vissa fall kan detta vara reglerat i den lokala överenskommelsen.

Kan jag tacka nej till korttidsarbetet?

Nej, inte om det finns ett centralt och ett lokalt avtal. En sådan gång skulle det kunna leda till arbetsrättsliga åtgärder från arbetsgivarens sida om du vägrar. Detsamma gäller även inom kollektivavtalslösa arbetsgivare, om de har fått godkännande från minst 70 % av de anställda. En sådan gång kan de införa det för samtliga anställda, så länge de uppfyller kriterierna i övrigt.

Kan jag tacka nej till den kompetensutveckling som parterna överenskommit om i en lokal överenskommelse?

Nej, inte om det uttryckligen framgår av den lokala överenskommelsen att den inte är frivillig, eller dylikt.

Har det blivit någon förändring när det gäller just kompetensinsatser?

Ja, det nya är att arbetsgivare kan få ersättning med upp till 60 % av kostnaderna för kompetensinsatser. Observera att dessa kompetensinsatser tar sikte på den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete. Detta bör också framgå av den lokala överenskommelsen.

Vilka kollektivavtalsområden har tecknat centralt kollektivavtal om korttidsarbete?

1. Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet) - överenskommelse om förlängning till 2021-06-30.

2. KFO - ök t.o.m. 2021-06-30

3. IDEA (Studieförbunden; Skolavtalet; Folkhögskolor och utbildningsföretag) - ök t.o.m. 2021-06-30

4. ArbetsgivarAlliansen (Skola/Utbildning; Folkhögskolor; TRIA) - ök kommer att ingås under vintern 2021.

5. Staten

6. SKAO, alltså Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation - ök t.o.m. 2021-06-30

7. Almega Kompetensföretagen

Åter till menyn

Distansundervisning

Vad gäller kring distansundervisning under pandemin? (2021-01-13)

Våren 2020 infördes en ny lag och en tillfällig förordning som syftar till att möjliggöra nödundervisning under coronapandemin Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta Svensk författningssamling 2020:2020:115 t.o.m. SFS 2021:10 - Riksdagen. De tillfälliga bestämmelserna ger huvudmän möjlighet att ta beslut om hur de ska förlägga verksamheten utifrån det aktuella smittskyddsläget eller de lokala behoven. Utifrån bestämmelserna rekommenderar FOHM gymnasieskolornas huvudmän att bedriva distansundervisning till och med den 24 januari. I en förordningsändring den 11 januari gjorde regeringen det möjligt för högstadium att bedriva distansundervisning även om skolenheten är öppen.

Förordningen innebär möjligheter för huvudmannen att vidta åtgärder om skolan är öppen eller om skolan är eller har varit stängd. Med undantagsåtgärderna kan huvudmannen välja att erbjuda distansundervisning till elever som i vanliga fall skulle ha varit i skolan. Även lärare som behöver stanna hemma kan få möjlighet att undervisa på distans trots att eleverna är på plats i skolans lokaler.

För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen rekommenderas undervisning i huvudsak på distans för att minska smittspridningen.

Vad är Lärarförbundets hållning?

Utifrån det rådande smittläget och lärares utsatthet i skollokalerna förordar Lärarförbundet fortsatt distansundervisning för de högre åldrarna. I lägre åldrar måste arbetsgivaren ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att det går att bedriva en smittsäker verksamhet. Det regionala smittskyddet måste ge tydliga instruktioner för hur verksamheten ska kunna bedrivas.

Samtidigt visar undersökningar som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Lärarförbundet att de flesta lärare upplever att det varit svårare att lära eleverna det de ska under pandemin än innan. Lärarna har också haft en hög arbetsbelastning, och det gäller särskilt för de lärare som både undervisat på distans och i klassrummet. Regeringen måste därför rensa bland lärarnas arbetsuppgifter och ta bort sådant som inte är absolut nödvändigt för undervisning.

Om huvudmannen väljer att erbjuda distansundervisning för vissa elever samtidigt som skolenheten är öppen behöver detta organiseras på ett sätt som inte medför dubbelarbete för lärare. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivare och skyddsombud måste kontinuerligt göra riskbedömningar och jobba aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur till exempel lärares arbete ska organiseras om vissa elever ges distansundervisning medan andra elever får undervisning i skolenhetens lokaler är en fråga som behöver lösas inom ramen för arbetsmiljöansvaret.

Vad får jag som lärare för stöd för att bedriva distansundervisning?

Lärare och rektorer får samarbeta nära för att utarbeta hur detta ska gå till. På webbplatsen www.skolahemma.se finns information och tips för distans- och fjärrundervisning. Den enskilda läraren kan inte lösa uppkopplingsproblem eller it-strul. Huvudmannen måste säkerställa att skolenheten har tillgång till adekvat it-support.

Läs även Lärarförbundets krav för en bättre digital arbetsmiljö för lärare och skolledare i vår rapport om it-strulet: www.lararforbundet.se/itstrul

Vad händer om mitt jobb påverkas av att bedriva distansundervisning samtidigt som skolenheten är öppen?

Skyddsombud ska tillsammans med arbetsgivaren ofta riskbedöma arbetsmiljön. Åtgärder för en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning ska finnas med i den handlingsplanen. Det ska också finnas prioriteringar av arbetsuppgifter vid arbetstoppar. Lärare jobbar normalt efter ett arbetstidsschema som återspeglar den reglerade arbetstiden. Ofta finns ett grundschema för vanliga veckor. Tid kan också ha förlagts på särskilda tider för kvällsmöten, nationella prov, sommarskola eller liknande. Detta ska ha överenskommits mellan chef och medarbetare och framgå av planering och schema.

Om något tillkommer efter årsplanering och schemaläggning, exempelvis distansundervisning, måste något annat med motsvarande arbetsinsats tas bort. Kan inte den nya arbetsuppgiften utföras inom det fastställda arbetstidsschemat behöver också det ändras, i samråd med läraren. Även det nya schemat ska följa arbetstidsavtalet. Görs schemaändringen med mindre än 14 dagars framförhållning ska den tid som ligger utanför ordinarie arbetstidsschema ersättas som övertid enligt avtal.

Det är viktigt att komma ihåg att arbetet inte får planeras så att övertid och mertid blir nödvändig. Blir den ändå det för att oförutsedda saker sker, ska givetvis ersättning utgå enligt avtal. Red ut frågor om övertid, mertid och hur den ska ersättas innan arbetet utförs!

Åter till menyn

Då kan skolor stängas

Vilken verksamhet kan stängas?

Enligt en förordning från den 20 mars ska, om förskolor och skolor stänger på grund av Covid-19, verksamheten bedrivas så att vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet ska kunna arbeta i den omfattning som behövs. Det gäller även barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov om omsorg. Hemkommunen ansvarar i egenskap av huvudman för att verksamhet anordnas och kan avtala om entreprenad. Hemkommunen kan även avtala med annan kommun om att bedriva verksamheten.

Verksamhet ska så långt som möjligt motsvara den som barnet eller eleven normalt skulle delta i. Undantag kan göras från t.ex. mål och riktlinjer i läroplanerna och från bestämmelser i skollagen om vem som får bedriva undervisning.


Räknas förskollärare och lärare som samhällsviktig funktion?

I exempel på samhällsviktiga funktioner nämns undervisning inom skolväsendet och omsorg om barn.

Läs förordningstexten i sin helhet här!


Under vilka förutsättningar kan skolor stängas?

 • Kommunala sektorn; KFO

Det råder fortfarande viss tolkningsskillnad om premisserna för att stänga en skola. Att det är huvudmannen som tar det faktiska beslutet är klarlagt, men vad som är acceptabla grunder diskuteras, till exempel om ett beslut förutsätter rekommendation av smittskyddsläkare eller om huvudmannen kan ta beslutet på eget initiativ i syfte att begränsa smittspridning.

Regelverket säger att en huvudman kan ta beslut om att stänga en skola eller förskola med kort varsel under vissa förutsättningar av exempelvis smittskyddsskäl eller arbetsmiljöskäl. Det är samma regler som gäller för andra arbetsgivare och regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen. Om eleverna inte kan få ta del av utbildning under en kortare tid kan skolan ofta kompensera dem för detta genom olika åtgärder. Skolverket informerar löpande kring detta.

Kommunala sektorn - kollektivavtal

KFO kollektivavtal

 • Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor); Almega IDEA.

Den nya förordningen säger att en huvudman kan ta beslut om att stänga en skola med kort varsel under vissa förutsättningar. Förordningen får tillämpas under följande förutsättningar:
1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset (covid-19) att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd.

2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det nya coronaviruset.

3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168).

4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda.

Om eleverna inte kan få ta del av utbildning under en kortare tid kan skolan ofta kompensera dem för detta genom olika åtgärder.Skolverket informerar löpande kring detta

Kollektivavtal Skola/Utbildning, TRIA, IDEA, Almega


Åter till menyn

Konsekvenser av skolstängning

Vad händer med mitt jobb om skolan/förskolan stängs? Blir jag utan lön då?

Riksdagen beslutat att tillföra pengar till kommunerna. Det innebär att kommunerna som arbetsgivare kommer att betala lön som vanligt även om de måste stänga skolor och förskolor. Om ett sådant beslut fattas så ska man följa arbetsgivarens anvisningar om att åka in och arbeta trots att det inte finns barn eller utföra arbete hemifrån. Gör tydligt att du står till arbetsgivarens förfogande för att utföra det arbete som är möjligt hemifrån. Viktigt att det är arbete i enlighet med ditt anställningsavtal.

Kan arbetsgivaren förändra min arbetstid om skolan stängs?


 • Kommunala sektorn

För dig som har en ferieanställning gäller enligt arbetstidslagen att en arbetsgivare kan göra förändringar av utlagd arbetstid med två veckors varsel. Det innebär att ditt schema över reglerad arbetstid och A-dagar gäller de två första veckorna som skolan stängs. Efter det kan förändringar göras. Om arbetsgivaren vill göra en förändring så måste du få besked om det senast 14 dagar innan.

För dig som har en semesteranställning gäller ett arbetstidsmått på 40 timmar per helgfri vecka. Antalet arbetsdagar per kalenderår varierar beroende av hur många semesterdagar du har och beroende av hur helgdagarna fördelas över veckodagarna, men ligger mellan 225-230 arbetsdagar per år. Fördelningen av arbetstid kan se olika ut mellan veckor, men den schemalagda arbetstiden ska vara 40 timmar i snitt under en avstämningsperiod. Dessa avstämningsperioder kan vara maximalt 16 veckor och det är inom den ramen som snittet ska vara 40 timmar per vecka.

Arbetstiden kan förskjutas senast dagen innan men helst med 10 dagars varsel, och ersättning utgår enligt avtal för arbete på övertid och obekväm tid.

 • KFO
För dig som har en ferieanställning gäller enligt kollektivavtalet inom KFO

att det behöver finnas överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare alternativ mellan arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation p arbetsplatsen för att den reglerade arbetstiden ska förändras. Kommer ni inte överens kan endera part påkalla lokal förhandling, kontakta din lokala avdelning!

För dig som har en semesteranställning gäller ett arbetstidsmått på 40 timmar per helgfri vecka. Antalet arbetsdagar per kalenderår varierar beroende av hur många semesterdagar du har och beroende av hur helgdagarna fördelas över veckodagarna, men ligger mellan 225-230 arbetsdagar per år. Fördelningen av arbetstid kan se olika ut mellan veckor, men den schemalagda arbetstiden ska vara 40 timmar i snitt under en avstämningsperiod. Dessa avstämningsperioder kan vara maximalt 4 veckor och det är inom den ramen som snittet ska vara 40 timmar per helgfri vecka. Vill arbetsgivaren förändra beräkningsperiod och den genomsnittliga veckoarbetstiden krävs det förhandling med den fackliga organisationen.

 • Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor)

För dig som har en ferieanställning gäller enligt kollektivavtalet inom Arbetsgivaralliansen att förändringar av arbetstidens förläggning skall hanteras enligt gällande inflytanderegler. Frågan skall med andra ord förhandlas/samverkas lokalt innan förändring kan göras.

För dig som har en semesteranställning gäller ett arbetstidsmått på 40 timmar per helgfri vecka. Antalet arbetsdagar per kalenderår varierar beroende av hur många semesterdagar du har och beroende av hur helgdagarna fördelas över veckodagarna, men ligger mellan 225-230 arbetsdagar per år. Fördelningen av arbetstid kan se olika ut mellan veckor, men den schemalagda arbetstiden ska vara 40 timmar i snitt under en avstämningsperiod på sex månader.

 • Almega IDEA

För dig som har en ferieanställning gäller enligt kollektivavtalet inom Almega friskoleavtalet att det behöver finnas en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare alternativt mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen på arbetsplatsen (fram till och med den 30 juni utgör lokalavdelningen i normalfallet lokal part, förutom inom AcadeMedia, där riksavdelning finns). Arbetstiden kan förskjutas senast dagen innan men bör anslås senast två veckor innan nya schemat ska gälla och ersättning utgår enligt avtal för förskjuten arbetstid (avtalets 4:3), samt i förekommande fall för arbete på övertid och obekväm tid. Obs att OB- och övertidsersättning inte kan utges för samma tid (4:7:2).

För dig som har ferietjänst är det viktigt även att känna till att det vid förläggningen av de 1360 timmarna finns en gräns om att arbetstiden inte får överstiga 35 timmar per vecka i genomsnitt beräknat på en period om 6 månader, där beräkningsperioden i terminsbunden verksamhet inleds vid arbetsperiodens början i anslutning till respektive termin (4:4:1).

För dig som har en semesteranställning gäller ett ordinarie arbetstidsmått på 40 timmar per helgfri vecka Antalet arbetsdagar per kalenderår varierar beroende av hur många semesterdagar du har och beroende av hur helgdagarna fördelas över veckodagarna, men ligger mellan 225-230 arbetsdagar per år. Fördelningen av arbetstid kan se olika ut mellan veckor, men den schemalagda arbetstiden ska vara 40 timmar i snitt per helgfri vecka under en beräkningsperiod om maximalt 6 månader, alternativt enligt lokal överenskommelse (då oftast kortare beräkningsperiod).

Arbetstiden kan förskjutas senast dagen innan men bör anslås senast två veckor innan nya schemat ska gälla och ersättning utgår enligt avtal för förskjuten arbetstid (avtalets 4:3), samt i förekommande fall för arbete på övertid och obekväm tid. Obs att OB- och övertidsersättning inte kan utges för samma tid (4:7:2).

Slutligen är det viktigt att nämna avtalets 4:2, Längre arbetstid del av år, vilket innebär att arbetstiden får överskrida 50 timmar per vecka så länge:

 • Den genomsnittliga arbetstiden per kalenderår/arbetsår inte överstiger 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka, och
 • Det tecknas lokalt kollektivavtal om det. Arbetsgivaren får inte ensidigt besluta om detta.

Åter till menyn