Senast uppdaterad

2021-01-12

Allt du behöver veta om corona i skolan

På den här sidan samlar vi information om corona (covid-19) för dig som arbetar i skolan. Vad gäller för dig som lärare, skolledare och lärarstudent? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ vår bevakning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om corona

I vårt särskilda nyhetsbrev får du löpande information med nyheter om corona och skolan. Fyll i formuläret här under.

Är du medlem i Lärarförbundet?
Ja Nej

Jag godkänner att mina uppgifter hanteras enligt GDPR för marknadsföringssyften.

Gå med idag
– 3 månader kostnadsfritt!

Vanliga frågor inför vintern och våren 2021

2021-01-12

Jag är orolig för att bli smittad på jobbet och arbetsgivaren varken lyssnar eller agerar - vad ska jag göra?

Prata med ditt skyddsombud. Arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning i samverkan med skyddsombudet och vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att ingen ska bli smittad i arbetet. Arbetsgivaren ska även planera för hur ett utbrott på arbetsplatsen ska hanteras.

Exempel på frågor att ställa när arbetsgivare ska bedöma och åtgärda risker:

 • Kan de grundläggande råden för att förhindra smittspridning följas?
 • Vilka arbetsmoment kan innebära en smittrisk?
 • Finns det arbetsmoment där arbetstagare inte kan hålla avstånd?
 • Finns det arbetsmoment där personlig skyddsutrustning ska användas?
 • Hur särskilda hygienåtgärder sköts?
 • Finns det personal i riskgrupp?
 • Finns det barn/elever i riskgrupp?
 • Arbetstagares oro för att smittas
 • Hur löser vi personalfrånvaro?
 • Hur klarar vi den ökade arbetsbelastningen?
 • Prioritering av arbetsuppgifter och en plan om vad som ska göras om en elev/ett barn eller personal uppvisar symptom på covid-19.

Riskbedömning är inget arbetsgivaren kan välja att göra, göra senare eller ignorera. Det här är något som SKA göras och det ska göras skyndsamt i samverkan med skyddsombud. Om situationer uppstår där lärares oro inte tas på allvar eller att riskbedömningen nonchaleras och inget händer kan skyddsombudet agera. Skyddsombudet kan med stöd av arbetsmiljölagen begära besked om vilka åtgärder arbetsgivaren planerar att vidta för att åtgärda riskerna, detta görs genom en så kallad 6:6a. Då kan Arbetsmiljöverket bli inkopplat om inte arbetsgivaren vidtar tillräckliga åtgärder. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret även under pandemin och åtgärdar man inte dålig arbetsmiljö kan det bli dyra viten. Finns akut fara för anställdas liv och hälsa kan skyddsstopp läggas, något som flera av Lärarförbundets skyddsombud gjort under 2020. 

Senare i veckan kommer vi att samla hundratals av våra skyddsombud i ett digitalt möte för att bland annat prata om hur man kan agera när arbetsgivaren inte lyssnar. Det är också viktigt att du på arbetsplatsen stöttar ditt skyddsombud. Det är tillsammans som vi är starka.

Arbetsbelastningen är oacceptabelt hög – hur jobbar Lärarförbundet med den frågan?

Även arbetsbelastning ska riskbedömas. Det är viktigt med aktiva medlemmar som larmar till skyddsombud när det blir för mycket. Vi ställer även flera krav på huvudmän och regering. Utgångspunkten för våra krav är att lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare inom alla skolformer måste kunna utöva sitt arbete utan att riskera att smittas eller att få för hög arbetsbelastning. Det övergripande ansvaret för detta ska ligga hos staten och regeringen. Staten måste skjuta till extra resurser så att varje kommun har tillräckliga resurser för att kunna göra alla de anpassningar som krävs för att lärare på ett säkert sätt ska kunna utöva sitt yrke under pandemin.

 • Arbetsgivaren måste säkerställa att det finns tillräckligt med personal så att inte alla extra arbetsuppgifter som pandemin medför landar i lärarnas knän. Vad gäller t ex krav på extra städrutiner och särskilda matrutiner.
 • Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå och sätta in resurser för att motverka den ohälsosamma arbetsbelastningen som i nuläget finns på många förskolor, skolor och fritidshem. Undervisning är det lärare ska ägna sig åt, och är det viktigaste, just nu. Alla andra kringuppgifter får vänta - exempelvis föräldramöten, utvecklingsprojekt och samarbeten med andra aktörer.
 • Lärare ska bara ansvara för en undervisningsform åt gången, d v s antingen när- eller distansundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt.
 • Antalet utvecklingssamtal och formen för dem ska helt få avgöras av lärarna själva.

Borde lärare och skolledare prioriteras nu när vaccinationerna dragit igång?

Ja! Lärarförbundet kräver att lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare ska prioriteras och få vaccin mot Covid-19 så tidigt som möjligt. Det är en förutsättning för att förskolorna, skolorna och fritidshemmen ska kunna fortsätta vara öppna och lärare, syv:are och skolledare ska kunna fortsätta utföra sitt samhällsviktiga jobb. Riskgrupper går givetvis först, men därefter måste vård och skola prioriteras. Det borde vara en självklarhet för Sverige nu när vi haft förskolor, skolor och fritidshem öppna i så stor utsträckning

Lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare har en samhällsbärande roll och ska de förväntas fortsätta sitt arbete på plats i skolorna under pandemin är det en förutsättning att vaccinet tillgängliggörs för dem så tidigt som möjligt. Vi anser även att det är rimligt att vaccinering bör kunna erbjudas på arbetstid.

Vem har ansvar för att anpassningar görs?

Arbetsgivaren. Men staten måste ta det övergripande ansvaret. Lärarförbundet anser att:

 • Staten måste ta huvudansvaret för förutsättningarna att efterleva rekommendationerna genom att säkerställa att kommunerna har tillräckliga resurser. Huvudmännen ska exempelvis kompenseras för de merkostnader som uppstår till följd av att man arbetar för att minska smittspridningen. Det kan handla om sådant som kostnader för fler lokaler och utökad bemanning.
 • Huvudmän för skolor, förskolor och fritidshem måste i möjligaste mån hyra in extra lokaler för att möjliggöra tillräcklig fysisk distansering i verksamheten.
 • Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare. Möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans.
 • Det behövs tydligare samordning mellan de regionala smittskydden och Folkhälsomyndigheten så att skolorna vet vilka riktlinjer de ska gå efter.
 • Skyddsutrustning måste kunna erbjudas till dem som vill ha det.

Min arbetsgivare planerar ett stort fysiskt möte med hela arbetsplatsen – är det rimligt?

Nej! Det får vara slut med alla fysiska möten nu. Vi har sagt det mängder av gånger: lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare måste kunna jobba hemifrån när det inte krävs att de är på plats. De nödvändiga mötena får ske digitalt. Här har vi medhåll från regeringen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Riskbedöm omedelbart om ett fysiskt möte är på gång. Vägrar arbetsgivaren lyssna på er oro – då är det dags för en 6:6a. Prata med skyddsombudet så snart som möjligt.

Låt lärare och skolledare vara prioriterade vid vaccinering

2021-01-12 Lärarförbundet kräver att lärare, syv:are och skolledare ska prioriteras och få vaccin mot Covid-19 så tidigt som möjligt. Det är en förutsättning för att skolorna ska kunna fortsätta vara öppna och lärare och skolledare ska kunna fortsätta utföra sitt samhällsviktiga jobb

Folkhälsomyndigheten har presenterat de prioriterade grupper som först ska erbjudas vaccination när ett vaccin mot Covid-19 finns tillgängligt. Lärarförbundet vill nu peka på vikten av att lärare och skolledare ska prioriteras så tidigt som det är möjligt. Lärare, syv:are och skolledare har en samhällsbärande roll och ska de förväntas fortsätta sitt arbete på plats i skolorna under pandemin är det en förutsättning att vaccinet tillgängliggörs för dem så tidigt som möjligt.

– Riskgrupper går givetvis först, men därefter måste vård och skola prioriteras. Det borde vara en självklarhet för Sverige nu när vi haft skolorna öppna i så stor utsträckning, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringsordning är ett underlag till regionernas egna beslut om vaccination och kommer att uppdateras och anpassas utifrån smittspridningen i samhället. Sett till hur smittspridningen har eskalerat hos främst gymnasie- och högstadieelever under hösten borde det ligga till grund för att lärare, syv:are och skolledare bör prioriteras för vaccination.

På gång: ersättning till riskgrupper förlängs - igen

2020-01-12 Regeringen har tidigare aviserat att ersättning för riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper ska förlängas. Enligt en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser regeringen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om en förlängning till och med den 30 april 2021. Lärarförbundet välkomnar förlängningen - vi har påtalat vikten av en förlängning flera gånger i dialog med med företrädare för regering och riksdag.

Regeringen avser att fatta beslut om förlängning av ersättningarna så snart riksdagen har godkänt regeringens kommande budgetförslag. Beslut om förlängningen förväntas tas av regeringen i början av februari 2021. Det kommer ges möjlighet till retroaktiv ersättning.

Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassans hemsida!

Genomgång korttidsarbete

2021-01-11 Riksdagen har fattat beslut att stödja företag som drabbas ekonomiskt av Corona-krisen -Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, vilket kompletteras av förordningen (2013:1010) om korttidsarbete, utfärdad av regeringen. Den 15 februari förväntas beslut i riksdagen om en särreglering i form av stöd vid korttidsarbete i vissa fall, vilket ger möjlighet till fortsatt förstärkt stöd fram till 2021-06-30.

Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal på ett antal avtalsområden om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering). I korthet går lagen ut på att staten, genom Tillväxtverket, står för en del av lönekostnaderna när en arbetstagare får förkortad arbetstid och avstår en mindre del än arbetstidsförkortningen av lönen. De steg som finns är 20, 40, respektive 60 % av det ordinarie arbetstidsmåttet.

Det kan konstateras att det nya regelverket om s k korttidspermittering har en mycket begränsad tillämpning för de flesta medlemmar. Detta trots tidigare beslut den 2 april kring tillfälligt undantag från lagen för verksamhet, som huvudsakligen är finansierad med allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten. Dessa verksamheter omfattas alltså i normalfallet inte av lagen, men även med det tillfälliga undantaget kommer det att vara ovanligt inom de flesta av våra områden främst av den anledningen att de inte kommer att drabbas av allvarliga ekonomiska problem beroende på Corona. I det nya lagförslaget, vilket beräknas tas den 15 februari 2021, föreslås det tillfälliga undantaget permanentas.

Regelverket föreslås fortsätta gälla till den sista juni 2021. Under perioden 1 april – 30 juni 2021 blir ersättningen till arbetsgivarna lägre och löneminskningen för de enskilda ökar något. Är du osäker, ring eller mejla Lärarförbundet Kontakt, 0770 – 33 03 03. I övrigt rekommenderar vi att du ställer frågor till arbetsgivaren, som får stöd av sin arbetsgivarorganisation. Lokala överenskommelser ingås med riksorganisationen inom Lärarförbundet, vilket innebär att arbetsgivare skickar framställan om förhandling till Kontakten, så ansvarar ombudsman från Medlem & Förtroendevald för avtalstecknandet, med undantag för bl.a. riksavdelningen inom AcadeMedia som har mandat att teckna överenskommelse. Ytterligare information finns på bland annat Tillväxtverkets hemsida. Vi har även tagit fram ett antal Frågor & svar.

Vi uppdaterar fortlöpande med information om inom vilka kollektivavtalsområden Lärarförbundet har tecknat avtal eller där avtalen har förlängts.

 • Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet) - förlängts till 2021-06-30
 • ArbetsgivarAlliansen
  - Skola/Utbildning
  - Folkhögskola
  - Tria
 • KFO
 • IDEA - Studieförbunden - Skolavtalet - Folkhögskolor och utbildningsföretag
 • Staten
 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)
 • Almega Kompetensföretagen

Gymnasiet håller fortsatt stängt och förstärkt budskap kring hemarbete

2020-12-18 Gymnasiet ska fortsätta att bedriva all undervisning via distans- eller fjärrundervisning fram till den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen. Komvux, universitet och högskolor ska fortsatt bedrivas på distans så långt som möjligt.

I dagens besked på regeringens och Folkhälsomyndighetens presskonferens så förstärkte regeringen budskapet om hemarbete: "All icke-essentiell personal, de som inte måste vara på plats, ska arbeta hemifrån".

I vår senaste undersökning med Kantar Sifo framgår det att 35 procent av lärarna fortfarande måste jobba på plats trots att arbetsuppgifterna inte kräver det. Det är alldeles för många - det är oacceptabelt. Med detta vill vi återigen trycka på vårt krav om att möten ska ställas in eller ske digitalt och att Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i förskolan, skolan och fritidshem. Möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans. Vårt budskap till huvudmän är att det här GÅR att genomföra – exempelvis har Värnamo kommun genomfört detta efter påverkan från Lärarförbundet.

Man bör som huvudman också ta en titt på schemaläggningen och riskbedöma den tillsammans med skyddsombudet. Går det att exempelvis flytta runt i lärarnas scheman så att möten och planering kan genomföras på distans/hemifrån så ska man lösa detta. Inte minst är detta komplicerat för bland annat fritidshemmet men vår uppfattning är att det gäller att vara kreativ nu. Inget är som vanligt och pandemin måste tas på allvar. Riskerna för smitta måste minskas så mycket som möjligt.

Gravida uppmanas till extra försiktighet för att inte bli sjuka i covid-19

2020-12-17 Ny kunskap om förhöjd risk för gravida när det gäller covid-19 gör att Folkhälsomyndigheten förstärker och upprepar sina rekommendationer om försiktighet när det gäller risken för att smittas av viruset SARS-CoV-2.

Läs pressmeddelandet här.

Detta innebär en ytterligare förstärkt uppmaning att gravidas situation på arbetsplatsen ska riskbedömas. Försiktighetsprincipen ska råda!

Covid-19 är klassat i riskklass 3 enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Då är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning av arbetsmiljön för gravida arbetstagare. Om riskbedömningen visar att det ordinarie arbetet innebär en riskfylld arbetsmiljö ska arbetsgivaren undanröja risken, och om det inte går, omplacera till ett säkrare arbete. Går inte det kan arbetsgivaren förbjuda den gravida att fortsätta det riskfyllda arbetet. Arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning. Läs mer om graviditetspenning här.

Alla gravida uppmanas kontakta chefen och föra en dialog om hur de ska arbeta under graviditeten. Det är bra om skyddsombudet involveras redan här. Under samtalet görs en riskbedömning omriskerna som finns runt den gravida och när detta görs ska skyddsombudet delta.Utifrån riskbedömningen bestäms åtgärder som ska leda till att den gravida skyddas från smitta och känner sig trygg.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-pr...

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/forald...

https://www.av.se/nyheter/2020/gravida-och-covid-1...

Nationella proven ställs in i vår

2020-12-15 Utbildningsminister Anna Ekström och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har meddelat att vårterminens nationella prov ställs in, och att det obligatoriska bedömningsstödet i årskurs ett utgår under våren. Beskeden välkomnas av Lärarförbundet som drivit frågorna för att minska lärares arbetsbörda.

– Det här är ett klokt besked - två av våra krav för att förbättra situationen för lärare är nu avbockade! Det är viktigt att lärare och elever får detta besked redan nu, det ger lärare möjlighet att planera vårterminen utifrån nya förutsättningar som mer tar hänsyn till den extrema situation som vi befinner oss i, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

Nationella proven är enormt tidskrävande och en stor apparat på varje skola. Nu kommer lärarna istället kunna ägna den tiden till undervisning och använda nationellt konstruerade prov som bedömningsstöd vid behov.

– Det går inte att låtsas att det som skolan normalt genomför ska kunna genomföras i alla dess delar under en pandemi. Vi har ställt krav på att alla obligatoriska moment som inte direkt påverkar elevernas lärande ska rensas bort. Lärares och rektorers tid måste värnas och samhället måste lita på att lärare vet bäst vad eleverna behöver och vad som gör störst nytta, säger Johanna Jaara Åstrand.

Beskeden från Ekström och Fredriksson är ett tydligt första steg för att underlätta situationen i landets skolor. Lärarförbundet förväntar sig nu fler åtgärder från regeringen och myndigheterna som gör att lärare och skolledare kan fokusera på undervisningen.

I årskurs 3 ska dock nationella proven genomföras. I årskurs 3 har de nationella proven en annan funktion än i övriga årskurser. Provens funktion är främst att följa upp elevers lärande och vara underlag för fortsatt planering av undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd. För att avlasta lärarna i årskurs 3 tar Skolverket bort kravet att redovisa elevernas provresultat på nationell nivå.

Proven genomförs under en längre period som omfattar tio veckor och som en del av ordinarie undervisning.

– Det ger lärarna stort friutrymme att använda provet till att checka av elevernas kunskaper i den takt och i den form som man bedömer är möjligt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Uppmaning - håll barnen hemma från fritids och förskola så långt det går i jul

2020-12-11 Lärarförbundet uppmanar alla arbetsgivare att gå ut med en tydlig vädjan till vårdnadshavare om att hålla sina barn hemma från förskola och fritids så långt det är möjligt nu i jul och mellandagar – för att minska både smittspridning och arbetsbelastning. Situationen för de friska lärarna på förskolor och fritidshem är extremt ansträngd, med kollegor som är hemma med symptom. Och om man behöver ta in vikarier som inte brukar vistas i lokalerna så ökar naturligtvis smittrisken och oron

Pandemin har ställt höga krav på arbetsmiljöarbetet i den ordinarie verksamheten men inför att förskola och fritidshem ska planera sin verksamhet under jul och nyårshelgerna är det ännu tuffare. Många huvudmän har redan gått ut och vädjat till föräldrar att de som kan ska försöka lösa det så att barnen kan vara hemma. Det är bra men det räcker inte utan situationen kräver även förnyade riskbedömningar!

Det är en ökad smittspridning i samhället och prognoser tyder på att den kommer peaka strax innan jul. Det finns inte tid att vänta. Varje arbetsgivare måste ta ansvar och se till att det genomförs återkommande riskbedömningar och högaktuellt just nu är läget inför de stundande helgerna då det är vanligt att förskoleavdelningar slås ihop, något som även är vanligt på fritids. Känns situationen ohållbar? Kontakta ditt skyddsombud för att få hjälp med en riskbedömning. De åtgärder som behövs måste vidtas direkt. Förskolor och fritidshem kan behöva stänga under en period, barngrupper delas upp eller verksamhet förflyttas till nya lokaler eller utomhus. Är du skyddsombud och vill veta hur du ska göra tveka inte att kontakta oss på 0770-330303.

Här är exempel på risker att bedöma som ska hanteras tillsammans med din arbetsgivare och skyddsombud:

 • Vid sammanslagningar – vad innebär det ur ett smittspridningsperspektiv? Hur kan man begränsa den? Hur skulle man kunna undvika sammanslagningar? Vad skulle det innebära för exempelvis semesterplaneringen?
 • Du möter fler och nya vuxna, både kollegor och vårdnadshavare, och barn/elever.
 • Utgå från lokaler när bemanning och barnantal bestäms. Det får inte bli trångt.
 • Vilka möten behövs? Digitala möten rekommenderas – har vi rätt förutsättningar för att genomföra detta?
 • Kan ni arbeta utomhus?
 • Kan vårdnadshavare hämta och lämna utomhus?
 • Är kommunikationen med vårdnadshavare tydlig om Folkhälsomyndighetens rekommendationer? Inte minst kring frågan om att symptomfria barn bör vara hemma när familjemedlem har covid-19.
 • Finns handsprit och tillräckliga möjligheter att tvätta händerna?
 • Städrutiner – finns lokalvårdare som ska genomföra detta?
 • Finns skyddsutrustning ifall ett barn blir sjukt och måste tas om hand i väntan på vårdnadshavare?
 • Finns rutiner för ifall ett barn blir sjukt och måste tas om hand i väntan på vårdnadshavare?

Vad gäller egentligen för kulturskolan under pandemin?

Kulturskolverksamheten påverkas delvis av begränsningarna av det maximala antalet deltagare vid evenemang som beslutats av regeringen och som i vissa län kompletteras av föreskrifter som meddelas av länsstyrelsen. För verksamheten som sådan gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har meddelat föreskrifter för körsång. I dessa finns bl.a. angivet att eftersom sång kan innebära exempelvis kraftiga utandningar kan risken för smitta vara större. Därför kan det vara lämpligt att ett längre avstånd mellan deltagarna tillämpas.

Arbetsplatser och skolor omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer men Folkhälsomyndigheten menar att man kan tänka på att minimera aktiviteter som samlar många personer. Nu med stundade jul och lucia är det viktigt att tänka på att vissa av de evenemang som anordnas inom ramen för kulturskoleverksamhet räknas som allmänna sammankomster. Försiktighet bör i övrigt vidtas. Arbetsgivaren är ansvarig för att se till att din arbetsmiljö är säker.

Symtomfria barn ska vara hemma när familjemedlem har covid-19

2020-12-01 Lärarförbundet får gehör för kravet om familjekarantän. Vi välkomnar att Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer så att barn och elever i förskola, grundskola och fritidshem ska stanna hemma om någon de bor med konstaterats med covid-19. Denna form av familjekarantän är något som Lärarförbundet har krävt och vi är glada att myndigheten nu har lyssnat.

Lärarförbundet har under en längre tid fått väldigt oroande rapporter från våra medlemmar som har en extremt hög arbetsbelastning. Familjekarantän är en åtgärd som vi ser ska skapa arbetsro och kunna lätta den oro som många av våra medlemmar känner.

- Det är ett mycket välkommet besked att FHM nu gör verklighet av att införa familjekarantän, efter att vi lyft behovet, och nu inför det för hela grundskolan, förskolan och fritidshem. Det är en seger för Lärarförbundets medlemmar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har hela tiden framhållit vikten av att Folkhälsomyndighetens riktlinjer anpassas till verkligheten i förskolor, skolor och fritidshem. Det är inte möjligt att säkerställa säkra överlämningar av små barn från föräldrar smittade med covid-19 till förskollärarna.

Utöver kravet på att införa familjekarantän överlämnade Lärarförbundet i förra veckan en skrivelse till utbildningsministern med förslag på många åtgärder som skulle förbättra förutsättningarna för landets elever och lärare.

- Vi förutsätter att detta är det första steget mot att skapa bättre förutsättningar för lärare och skolledare och att fler steg vidtas snarast. Det krävs flera minskade krav på skolan så att lärare ska kunna fokusera på kärnuppdraget – att undervisa och inte vara smittskyddsvakter, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vi vill vara tydliga med att alla våra medlemmar, oavsett skolform, inte ska behöva riskera kontakt med covid-sjuka föräldrar.

Läs mer om beskedet här!

Skrivelse till regeringen - vidta åtgärder i skolan nu!

Lärarförbundet har skickat en skrivelse till regeringen där vi kräver att åtgärder måste vidtas nu - den oerhörda arbetsbelastningen för lärare måste minskas. Staten behöver markera mot arbetsgivarna att de måste ta sitt arbetsmiljöansvar. Det håller inte att köra slut på de friska lärare som finns. Läs skrivelsen här!

Hämtning och lämning-situationen på förskolan

2020-11-25 Vi får väldigt oroande rapporter från medlemmar i förskolan som har en extremt hög arbetsbelastning. Något som förstärks när man ska lösa hämtning och lämning med barn från föräldrar som har konstaterad covid-smitta – något som skapar en enorm oro bland förskollärarna. Det innebär också att man får extra arbetsuppgifter och måste rigga organisationen efter det här, samtidigt som många kollegor också är sjuka. Marginalerna finns helt enkelt inte för att klara av detta. Vi har hela tiden framhållit vikten av att Folkhälsomyndighetens riktlinjer anpassas till verkligheten i förskolor, skolor och fritidshem. Det är inte möjligt att säkerställa säkra överlämningar av små barn från föräldrar smittade med covid-19 till förskollärarna. Därför kräver Lärarförbundet införande av familjekarantän för barn i förskolan som har familjemedlemmar med konstaterad smitta. Vi vill samtidigt poängtera att detta inte är ett ifrågasättande av Folkhälsomyndighetens smittskyddsbedömning, det här är en arbetsmiljöfråga.

Vi vill vara tydliga med att alla våra medlemmar, oavsett skolform, inte ska behöva riskera kontakt med covid-sjuka föräldrar. Det går inte att garantera i förskolan med små barn men det är möjligt i, exempelvis, grundskolan där barnen är äldre och där det enklare går att organisera så att lämning och hämtning kan ske utan att vuxna kommer i nära fysisk kontakt med lärarna. Huruvida barnen och eleverna i sin tur smittar och utgör en risk måste FHM bedöma - vi är lärare och inte smittskyddsexperter.

Ny förordning om distansundervisning på gymnasiet

2020-11-18 I dag presenterade utbildningsminister Anna Ekström en ny förordning som ger möjlighet för en huvudman som håller en gymnasieskola öppen att använda fjärr- eller distansundervisning i större utsträckning än enligt ordinarie reglering. Detta som ett sätt för att kunna begränsa antalet elever som är närvarande samtidigt i skollokalerna för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Det är fråga om en möjlighet för huvudmännen, inte en skyldighet. Förordningen föreslås gälla till och med den 30 juni 2021.  

Lärarförbundet bejakar insatser som minskar risken för smitta, MEN det håller inte att ökad smittspridning bara ska åtgärdas med ökad flexibilitet och ökad arbetsbelastning för lärarna (genom dubbelarbete med både när och fjärrundervisning). Arbetsgivarna måste ta ett ökat ansvar och regeringen måste tillskjuta resurser. Förordningsändringen riskerar att leda till ökad arbetsbelastning när flera undervisningsmetoder kan användas parallellt. Vi vet att det redan är så i de lägen flera undervisningsmetoder används i dag. Detta visar bland annat våra medlemsundersökningar, där just lärare som använder flera undervisningsformer i en högre grad anger en hög till extremt hög arbetsbelastning. Redan i nuläget har lärare, oavsett skolform, en enorm arbetsbelastning – det är dags att anpassa kraven på lärarna till att det pågår en pandemi.

Förslag på stopp av allmänna sammankomster med fler än 8 deltagare

2020-11-16 I dag 16 november presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ett förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Något som föreslås ska gälla från och med 24 november.

Med detta vill vi återigen trycka på vårt krav om att möten ska ställas in eller ske digitalt. Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i förskolan, skolan och fritidshem. Möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans. Vårt budskap till huvudmän är att det här GÅR att genomföra – exempelvis har Värnamo kommun genomfört detta efter påverkan från Lärarförbundet.

Man bör som huvudman också ta en titt på schemaläggningen och riskbedöma den tillsammans med skyddsombudet. Går det att exempelvis flytta runt i lärarnas scheman så att möten och planering kan genomföras på distans/hemifrån så ska man lösa detta. Inte minst är detta komplicerat för bland annat fritidshemmet men vår uppfattning är att det gäller att vara kreativ nu. Inget är som vanligt och pandemin måste tas på allvar. Riskerna för smitta måste minskas så mycket som möjligt.

Statsministerns besked under presskonferensen 16 november var tydligt, vi måste alla hjälpas åt och det vi gör nu har effekter senare. Alla måste ta sitt ansvar – det gäller även huvudmän och de har arbetsmiljöansvaret i förskolor, skolor och fritidshem.

Nya lokala allmänna råd i flera regioner

2020-11-19 Utvecklingen i coronapandemin går tyvärr åt fel håll. Nu har nya allmänna råd införts lokalt i samtliga av Sveriges län. Detta gör att det är väldigt viktigt att hålla riskbedömningsarbetet ständigt aktivt. Läs mer om de lokala allmänna råden här!

På presskonferensen 29 oktober 2020 nämnde statsepidemiolog Anders Tegnell att det även förs dialog med skolmyndigheterna om effekterna av att stänga kontra att hålla skolorna öppna. Folkhälsomyndigheten ser inte att skolorna är drivande i smittspridning men de har en fortsatt dialog. Lärarförbundet bevakar noga den dialogen.  

Riskbedömningar ska rimligen redan ha gjorts både under våren och nu under hösten. Men nu när händelseutvecklingen går oerhört fort måste skyddsombud och rektor sätta sig och titta på gjorda riskbedömningar och kolla om något mer behövs. Det är viktigt att tänka på att många förskolor, skolor och fritidshem är stora arbetsplatser där smittspridning mellan vuxna utgör en betydande risk. Alla verksamheter har olika förutsättningar och det går inte att nöja sig med att “vi kan inte uppfylla rekommendationerna”. Lärarförbundet kommer då att agera. Man ska som huvudman och arbetsgivare lösa situationen.

Det är viktigt att undersöka och bedöma riskerna i förskolan, skolan och fritidshem. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljöproblem. Riskerna ska åtgärdas, de allvarliga först. Allt ska dokumenteras för att senare följas upp. Riskbedömningen ska göras utifrån den ökade smittspridningen och de nya allmänna råden som införs i alltfler regioner.

Frågor när arbetsgivare ska bedöma och åtgärda risker:

 1. Vilka arbetsmoment kan innebära smittrisk?
 2. Hur kan smittämnen orsaka infektion?
 3. Vilka och hur allvarliga är konsekvenserna för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen? Är någon av arbetstagarna i en riskgrupp?
 4. Under hur lång tid riskerar arbetstagare att utsättas för smittämnen i arbetet?
 5. Finns basala hygien-verktyg som exempelvis handsprit och handskar?
 6. Är det verkligen nödvändigt att genomföra möten fysiskt?

Det nya läget och den snabba utvecklingen visar återigen på vikten av tydliga riktlinjer. Därför är det viktigt att sjuka barn är hemma och att sjuka föräldrar absolut inte ska hämta och lämna barn på förskola, skola och fritids. Vi vill också trycka på det orimliga och olämpliga i att ha stora möten - något som kan genomföras på distans. Nu är läget som det är - låt samtliga möten ske digitalt!

I vår nya coronarapport är det tydligt att lärare inte får rätt förutsättningar för att följa FHM:s allmänna råd. Bland annat är det få lärare som får delta i möten digitalt utan måste vara på plats. Vi kräver därför i vår nya coronarapport:

 • Staten måste ta huvudansvaret för förutsättningarna att efterleva rekommendationerna genom att säkerställa att kommunerna har tillräckliga resurser. Huvudmännen ska exempelvis kompenseras för de merkostnader som uppstår till följd av att man arbetar för att minska smittspridningen. Det kan handla om sådant som kostnader för fler lokaler och utökad bemanning.
 • Huvudmän för skolor, förskolor och fritidshem måste i möjligaste mån hyra in extra lokaler för att möjliggöra tillräcklig fysisk distansering i verksamheten. Detta gäller särskilt inom gymnasieskolan och vuxenutbildning där eleverna löper större risk att bidra till smittspridning.
 • Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i förskolan, skolan och fritidshem. Möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans.
 • Sjuka barn och elever ska inte vara på skolor, förskolor och fritidshem. Folkhälsomyndighetens riktlinjer måste vara tydliga på den punkten, det får inte lämnas utrymme för olika tolkningar.
 • Det behövs tydligare samordning mellan de regionala smittskydden och Folkhälsomyndigheten så att skolorna vet vilka riktlinjer de ska gå efter.

Backa ditt skyddsombud

Coronapandemin fortsätter. Smittan finns i samhället och på förskola, skola och fritidshem måste vi hålla i de rekommendationer som finns. Det är varje huvudmans ansvar att se till att FHM:s rekommendationer följs och att arbetsmiljön är, trots pandemin, rimlig. För lärare är ingen undantagen yrkesgrupp och skolan är en arbetsplats och rekommendationerna gäller även här, här är Folkhälsomyndigheten väldigt tydlig. Se gärna presskonferensen från den 12:e november där Anders Tegnell säger: "Givetvis måste man se skolan som en arbetsplats och minska riskerna där så mycket som möjligt". Även regeringen är tydlig med detta.

Mitt i det här finns våra skyddsombud som kämpar för dig och dina kollegor. Skyddsombuden har långtgående möjligheter att agera för din trygghet på arbetsplatsen. Detta sker i första hand med riskbedömningar och samverkan med arbetsgivaren. Detta betyder att det är väldigt viktigt med aktiva medlemmar som flaggar i god tid om eller när man är orolig eller om smittskyddet känns bristfälligt. Man måste prata med sitt skyddsombud och gärna också med arbetsgivaren. Riskbedömningar är inget arbetsgivaren kan välja att göra – det är något arbetsgivaren SKA göra. Arbetsgivaren ska i samverkan med skyddsombudet bedöma riskerna för smitta och arbetsgivaren ska åtgärda detta. Händer inget kan skyddsombudet kräva att åtgärder ska komma på plats, detta görs genom en så kallad 6:6a. Då kan Arbetsmiljöverket bli inkopplat om inte arbetsgivaren vidtar tillräckliga åtgärder. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret även under pandemin och åtgärdar man inte dålig arbetsmiljö kan det bli dyra viten.

Tidigare i veckan samlade vi hundratals av våra skyddsombud i ett digitalt möte för att bland annat prata om hur man kan agera när arbetsgivaren inte lyssnar. Skyddsombudet är den som kan agera på er arbetsplats, på sitt skyddsområde. Och de ska inte stå ensamma i detta utan har hela förbundets stöd. De behöver också ha ditt stöd. Det är vi tillsammans som är Lärarförbundet. Därför vill vi uppmana dig att backa ditt skyddsombud. Det är bara tillsammans vi kan ta oss igenom det här. Och är du frustrerad över att inget händer och vill göra något – då kanske du ska anmäla ditt intresse till att bli skyddsombud. Vi behöver få ännu fler skyddsombud på ännu fler arbetsplatser. Läs mer här om hur du gör.

Håll i och håll ut! Vi ska inte låta arbetsgivaren smita från sitt arbetsmiljöansvar.

Efter beslutet från Arbetsmiljöverket - skyddsutrustning måste finnas när det behövs!

2020-11-06 Arbetsmiljöverket har slagit fast att förskolepersonal ska kunna skydda sig med skyddsutrustning. Detta efter ett larm från en förskola i Jämtland. Vi tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket sätter ner foten och visar vad som krävs på den aktuella förskolan för att verksamheten ska kunna bedrivas. Uppstår en situation när det behövs skyddsutrustning ska det  självklart finnas att tillgå. Ingen lärare ska behöva utsättas för onödiga risker på jobbet.

Arbetsmiljöverket bekräftar dessutom det som Lärarförbundet hela tiden hävdat om att riskbedömningar på varje arbetsplats måste göras löpande. Arbetsmiljöverket tydliggör också att man måste göra riskbedömningen tillsammans med skyddsombudet. Om och när man bedömer att det behövs skyddsutrustning för specifika situationer måste den införskaffas omgående.

Självklart ska det finnas skyddsutrustning tillgängligt till exempel om barn eller elever uppvisar symptom i förskola, fritidshem eller skola och som kan användas tills dess att barnen blir hämtade. Föräldrar som är sjuka ska inte utsätta förskolans, skolans eller fritidshemmets personal för smitta och det måste genomföras säkra lämningar och hämtningar – annars måste barnet stanna hemma. Arbetsgivarna måste vidta åtgärder nu, lärare och elever kan inte vänta. 

Vi ser att många huvudmän har varit alldeles för lama i sina åtgärder under pandemin. I våra senaste coronarapporter framgår det att varannan lärare anser att de har fått alldeles för dåliga möjligheter att kunna organisera verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Endast var femte lärare anser att arbetsgivaren har satt in tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen på förskolor, skolor och fritidshem. Det är ett katastrofalt betyg. I våra coronarapporter framgår det också att nästan varannan lärare måste vara på arbetsplatsen för möten. Trots att Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att man ska undvika möten, något som är ännu tydligare nu när flera regioner fått lokala restriktioner. Folkhälsomyndigheten säger också att alla som kan ska kunna jobba hemifrån. Detta gäller såklart också lärare. Vi kräver att alla arbetsuppgifter som inte behöver göras på plats ska kunna göras hemma. Skolan är en arbetsplats där lärare jobbar. Lärarprofessionen är inget undantag i den här pandemin. 

Utarbeta stöd till förskollärarna!

2020-11-06 I september ändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer från att sjuka barn ska stanna hemma vid minsta symptom till att de kan gå till förskolan 7 dagar efter insjuknandet även om de har milda symptom och om de har lättare besvär. Läs mer här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Vi kräver att Folkhälsomyndighetens riktlinjer för vilka barn som får delta i förskola, skola och fritidshem måste förtydligas. Barn som har symptom på sjukdom kan inte vara i förskolan, skolan eller fritidshemmet.

Under våren när barn skulle vara hemma vid minsta symptom var de barn som var i förskolan väldigt friska och andra sjukdomar som säsongsinfluensa och vinterkräksjuka försvann mycket snabbare än de brukar. Det är en indikation på att det har varit ett generellt bra förhållningssätt från vårdnadshavares sida. Trots strikta och tydliga restriktioner har det i alla fall uppstått många diskussioner som enskild förskollärare har behövt ta med vårdnadshavare i pressade situationer. Med mindre strikta restriktioner och riktlinjer som öppnar för tolkningar riskerar bördan av diskussionerna landa i förskollärarens knä. Arbetsgivaren behöver utarbeta gemensamma riktlinjer och stöd till förskollärarna. Varje förskollärare kan inte ta diskussionen i alla lägen med vårdnadshavare när det är lämpligt att barnen kommer till förskolan.

Med fler hostiga och snoriga barn på förskolan ökar också oron och risken för att själv bli smittad. Förskolan skiljer sig från många andra arbetsplatser genom att det inte går att hålla distans till små barn. Den oron och risken måste därför tas på största allvar och det ställer ännu högre krav på arbetsgivaren att förebygga risker och att utarbeta riktlinjer för arbetet. De som tillhör en riskgrupp måste beaktas och en bedömning av riskerna för den personen måste göras. Om riskerna inte kan minimeras borde en person i riskgrupp få möjlighet att arbeta hemifrån. Alla lärare behövs i verksamheten!

Här berättar huvudskyddsombudet i Stockholm om hur de jobbar med frågan.

Lärarnas situation under corona - nya rapporter!

2020-11-02 Lärarförbundets senaste coronarapporter visar en orimlig situation i förskola, skola och fritidshem. Det här håller inte - nu måste staten och huvudmän ta ansvar och stå upp för svensk lärarkår.

Klicka för att komma till rapporterna!

Förebyggande sjukpenning till riskgrupper & nya regler för läkarintyg

2020-11-05 Regeringen överväger att förlänga ersättningen till riskgrupper ytterligare en gång. Nu gäller har sedan tidigare beslutat att förlänga ersättningen till riskgrupper, vissa anhöriga och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn till och med den 31 december 2020. Regeringen bedömer nu att möjligheten till ersättning bör förlängas till och med den 31 mars 2021. Läs mer här!

2020-10-29 Regeringen har beslutat att fler personer ska ges möjlighet till förebyggande sjukpenning. Nu omfattas även bland annat personer med hjärt-kärlsjukdom, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem och kraftigt nedsatt njurfunktion. Det har tidigare i vissa fall krävts samtidig förekomst av mer än en kronisk sjukdom för att få ersättning.

Vi välkomnar detta besked då vi kämpar för att fler riskgrupper ska omfattas av ersättningen.

Läs mer här!

Här kan du läsa mer om hur du söker riskgruppsersättningen!

Även nya regler för läkarintyg har införts. Från och med 1 november 2020 gäller nya regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning.

Håll i, håll ut!

2020-10-29 Det är inte över ännu och inget är som vanligt. Vi måste leva med och anpassa oss efter corona en längre tid. Vi kommer också behöva vara uppmärksamma på om riktlinjer från Folkhälsomyndigheten förändras. Regionerna har nu behörighet att vidta lokala åtgärder i samråd med Folkhälsomyndigheten om det krävs. Så har skett i Uppsala, Skåne, Stockholm, Göteborg och Östergötland.

Smittan finns i samhället och i skolan måste vi hålla i de rekommendationer som finns. Skolverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans tagit fram riktlinjer kring rekommendationerna i förskolan och skolan. Klicka för Skolverkets vägledning och för Folkhälsomyndighetens frågor och svar om viruset och  information.

Rekommendationerna måste följas

Det är varje huvudman och arbetsgivares ansvar att rekommendationerna kan följas. Lärare, syv:are och skolledare måste få förutsättningar att kunna följa rekommendationerna. Skolan är inte ett undantag.

Huvudmän och arbetsgivare måste ta de anställdas oro på allvar. Känner du dig orolig för smitta – kontakta omedelbart ditt skyddsombud. Skyddsombudet kommer att agera på arbetsplatsen om inget händer. Finns inget skyddsombud så hör av dig till din avdelning så du kommer i kontakt med huvudskyddsombudet. Här finns kontaktuppgifter till avdelningen. Du kan även kontakta Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.

Risk för smitta och oro för att bli smittad är något som påverkar arbetet, ska riskbedömas och åtgärdas.  Läs mer här om riskbedömningar.

God kommunikation viktigt

Nära dialog och samverkan är oerhört viktigt för att dämpa oro. Samverkan  och det systematiska arbetsmiljöarbetet  har också fungerat bättre där dialogen mellan chef och skyddsombud är bra.

Fortsätt riskbedöm

En situation som varit svår att lösa i för- och grundskolor under våren och fortsatt under hösten är trängseln vid matsituationer. Dessa situationer ser olika ut från skola till skola och lösningar kan bara hittas på plats av de som känner både elever/barnen och lokaler.  Detta  är en situation som är mycket viktig att riskbedöma och hitta lösningar på. Hur ser till exempel lokalerna ut och är det möjligt att hålla avstånd och finns det tillgång till handfat? Efter riskbedömning ska arbetsgivaren ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning i samband med matsituationen.

Riskbedömningar har  antagligen redan gjorts under våren och även under höstterminen. Men  situationen ändras snabbt, både avseende kunskapsläge men också hur smittspridningen ser ut var det är viktigt att skyddsombud och rektor sätter sig och titta på gjorda riskbedömningar och ser om något mer behövs. Alla verksamheter har olika förutsättningar och det går inte att nöja sig med att “vi kan inte uppfylla rekommendationerna”.  Lärarförbundet kommer i dessa fall att fortsätta att agera.

Man ska  som huvudman och arbetsgivare lösa situationen. Man kommer behöva vara kreativ om det krävs för att förhindra smitta. Exempelvis hyra in sig i ytterligare lokaler  om det krävs  -  ett förslag SKR själva gav under den myndighetsgemensamma presskonferensen 11 augusti.

Rektorer  måste få stöd uppifrån

En rektor måste kunna lyfta frågor och få stöd uppifrån. Om exempelvis lösningen för att hindra risk för smittspridning är att hyra in sig i nya lokaler  eller beställa extra städning  - att göra det med befintlig budget är svårt. Huvudmännen  och arbetsgivare  måste stötta sina rektorer i arbetet mot smittan. Det yttersta arbetsmiljöansvaret ligger på den politiska ledningen i en kommun eller i styrelsen hos ett friskoleföretag.

Undvik större sammankomster eller möten

Folkhälsomyndigheten och Skolverket  är tydliga med att stora sammankomster inte ska genomföras om det inte är absolut nödvändigt. Digitala möten är alltid ett alternativ. 

Under början av höstterminen fick vi oroande rapporter runt om i landet om att större fysiska möten, konferenser och kick-offer planerades att hållas med lärararbetslag.

Lärarförbundet fortsätter under höstterminen att få oroande rapporter runt om i landet om att större fysiska möten, konferenser och kompetensutveckling under v.44 planeras och genomförs. Vi kan inte nog poängtera - större fysiska möten ska undvikas så långt det går. Därför är det viktigt att trycka på att inför varje större samling eller möte ska en riskbedömning göras.

Frågor man kan ställa i riskbedömningen är “behöver vi ha detta möte?”, “kan vi genomföra mötet och samtidigt uppfylla rekommendationerna om avstånd?” och “kan vi genomföra mötet digitalt istället?”. Riskbedömningen ska arbetsgivaren göra tillsammans med skyddsombudet – acceptera inte om arbetsgivaren hävdar att riskbedömning gjorts på egen hand.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. Läs den här!

Skyddsombudet kan vidta åtgärder

Om situationer uppstår där lärares oro inte tas på allvar eller att riskbedömningen nonchaleras och inget händer kan skyddsombudet agera. Med stöd av arbetsmiljölagen kan skyddsombudet begära besked om vilka åtgärder arbetsgivaren planerar att vidta för att åtgärda riskerna.  Det kallas för att ”lägga en 6:6a” – läs mer om vad det innebär här.

Finns akut fara för anställdas liv kan skyddsstopp läggas. 

Skyddsombudet uppmanas att alltid kontakta sin avdelning eller Lärarförbundet Kontakt innan en framställan om arbetsmiljöåtgärd läggs.

Är du orolig över smitta så ha en nära dialog med ditt skyddsombud.

Ge lärare i riskgrupp möjlighet att undervisa hemifrån

Huvudregeln är att undervisning sker i skolans lokaler men under vissa förutsättningar kan distansundervisning behöva bedrivas, till  exempel  när lärare eller elever i riskgrupp  inte kan vara på plats i skolan.  Skolverket tog upp detta på en presskonferens den 11 augusti. Det är en möjlig lösning att lärare i riskgrupp som tvingas stanna hemma tar hand om distans- och eller fjärrundervisningen i stället för att en lärare som arbetar på plats i skolan  ska  tvingas dubbelarbeta. Lärarförbundet har sedan pandemin blev ett faktum hävdat att det ska undersökas även för lärare i förskola, grundskola och fritidshem om man kan arbeta hemifrån om man tillhör en riskgrupp. Detta är fortsatt lika viktigt, pandemin är inte över.

Håll i, håll ut!

I förskolan, grundskolan  och  fritidshemmen har verksamheten hållits öppna under  hela pandemin. Gymnasiet och vuxenutbildningen fick snabbt ställa om till distansundervisning men är nu tillbaka i skollokalerna. Lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och elever i samtliga skolformer  har haft en hög arbetsbelastning, men har tillsammans gjort ett storartat jobb. Nu gäller det att hålla i och att hålla ut.

Digitala möten är ALLTID ett alternativ

2020-09-27 Under början av höstterminen fick vi oroande rapporter runt om i landet om att större fysiska möten, planeringsdagar, konferenser och kick-offer planerades att hållas med lärararbetslag. Något som också bekräftas av vår nya coronarapport! Det är anmärkningsvärt att så många förskolor och skolor kringgår rekommendationen kring distansarbete. Majoriteten av lärare får inte delta i möten på distans trots att det inte kräver att de är på arbetsplatsen.

Lärarförbundet fortsätter under höstterminen att få oroande rapporter runt om i landet om detta under v.44 planeras och genomförs. Vi kan inte nog poängtera - större fysiska möten ska undvikas så långt det går. Därför är det viktigt att trycka på att inför varje större samling eller möte ska en riskbedömning göras.

Vår uppmaning till våra skyddsombud och förtroendevalda är nu att om detta är på gång i er kommun eller på er arbetsplats - riskbedöm omedelbart. Och vi upprepar: om situationer uppstår där lärares oro inte tas på allvar eller att riskbedömningen nonchaleras och inget händer kan skyddsombudet agera. Med stöd av arbetsmiljölagen kan skyddsombudet begära besked om vilka åtgärder arbetsgivaren planerar att vidta för att åtgärda riskerna.

Folkhälsomyndigheten och Skolverket är tydliga med att stora fysiska sammankomster inte ska genomföras om det inte är absolut nödvändigt. Digitala möten är alltid ett alternativ. Inför varje större fysisk samling eller möte ska en riskbedömning göras. Frågor man kan ställa i riskbedömningen är “behöver vi ha detta möte?”, “kan vi genomföra mötet och samtidigt uppfylla rekommendationerna om avstånd?” och “kan vi genomföra mötet digitalt istället?”.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. Läs den här!

Statliga bidraget till kulturskolan fördubblas

2020-09-10 På en presskonferens på onsdagen deklarerade regeringen att det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas till 200 miljoner kronor år 2021-2023. Alla kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kan söka kulturskolebidraget, som kommer att hanteras av Statens kulturråd.

Lärarförbundet larmade redan före Coronakrisen om bristande resurser till verksamheterna, och pandemin har ytterligare spätt på ett ansträngt läge. Därför är detta stöd mycket välkommet.

Slopandet av karensavdraget förlängs!

2020-09-08 Regeringen har beslutat att förlänga socialförsäkringsrelaterade åtgärder på grund av coronapandemin. Däribland att karensavdraget slopas tillfälligt. Åtgärden förlängs fram tills den 31 december 2020, en förlängning Lärarförbundet välkomnar och har påtalat är viktig flera gånger i dialog med regeringen.

Staten kommer alltså fortsatt att betala ut ersättning från den första sjukdagen. Arbetsgivaren ska göra ett karensavdrag som vanligt. Den anställde söker därefter ersättning i efterhand för karensavdraget. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Även följande åtgärder förlängs till den 31 december 2020:

− Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.

− Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall.

− Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Ny avstämning med utbildningsminister Anna Ekström

2020-09-03 Lärarförbundet har en kontinuerlig dialog med regeringsföreträdare och riksdagspolitiker om situationen i förskola och skola under coronapandemin. Idag träffade ordförande Johanna Jaara Åstrand utbildningsminister Anna Ekström.

– Pandemin påverkar lärare, elever och rektorer varje dag. Det går inte att låtsas som om verksamheten kan fortsätta som innan, utan det krävs åtgärder. Staten måste också inse att pandemin kostar pengar även i skolan, säger Johanna Jaaara Åstrand.

Under mötet där Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Skolledarförbundet deltog diskuterades pandemins effekter och konsekvenser för lärare och rektorer. Johanna Jaara Åstrand fokuserade följande frågor vid dagens möte:

 • Arbetsbelastning. Många lärare och skolledare har en alldeles för hög arbetsbelastning, både på grund av coronapandemin och på grund av den nedskärningar som görs runt om i landet. Vi ser att det finns stora risker för dubbelarbete både i grundskolan och i gymnasieskolan när undervisning sker både fysiskt och digitalt. Det är fler lärare som är sjuka och det är svårt att få tag på vikarier – det skapar i sin tur en ökad arbetsbelastning för de lärare som arbetar. Lärare och skolledare kan inte förväntas lösa den extrema situation som pandemin för med sig i förskolans och skolans värld.Det måste till en förändring med ökade resurser och anpassade krav i verksamheten.

 • Brister i det förebyggande arbetet. De ser mycket olika ut på olika förskolor och skolor kring vilka förutsättningar man har att tillämpa Folkhälsomyndigheternas riktlinjer men det är tydligt att det förebyggande arbetet släpar efter. Huvudmännen har ansvar för att det finns en smittskyddssäker miljö, om det inte är möjligt så är det nedstängning eller distansarbete som gäller.

 • Staten måste stå för ökade kostnader. Regeringen har utlovat att alla kostnader som pandemin medför inom vård och omsorg ska staten stå för, detsamma måste gälla för skolan. Skolan kan inte betala kostnaderna för pandemin med befintliga resurser.

  Förutsättningarna för fysisk distansering är ofta svår i många skolmiljöer, och det ställer stora krav på huvudmännen att anstränga sig mer än vad som hittills skett. Så stora och flexibla är tyvärr inte klassrummen i det stora flertalet av våra skolor. Om lokaler är för trånga, så måste extraordinära lösningar tillgripas. På många håll skulle det gå att hyra in tillfälliga lokaler för att skapa större ytor. Men det medför såklart ökade kostnader för huvudmannen, men det är i så fall priset för att kunna hålla skolor och förskolor öppna. Staten måste stå för kostnaderna – det får inte drabba skolorna i form av färre lärare eller andra besparingar.

 • Distansundervisning. Vi har välkomnat att regeringen gjort det möjligt för lärare i riskgrupp att undervisa på distans från hemmet. Vi får nu flera signaler på att lärare som kunnat göra det under våren nu tvingas tillbaka, trots att situationen inte är förändrad.

 • Förebyggande sjukpenning. Smittskyddspenning har införts men gäller bara till den 30 september. Det kommer det finns stora behov av smittskyddspenning långt efter det. Det behöver skyndsamt tas fram en förlängning av den här sjukpenningen.

 • Skolan som arbetsplats. En del arbetsgivare fortsätter att kalla till stora fysiska möten. Att folkhälsomyndigheternas rekommendationer också gäller för arbetsplatsen skolan måste tydliggöras och följas. Det behövs tydligare riktlinjer att personalmöten i första hand hålls digitalt. Lärare i riskgrupp måste självklart kunna arbeta hemifrån.

För kulturskolan eller musiklärare - rekommandationer för körverksamhet

2020-08-13 Idag den 13 augusti utkom Folkhälsomyndigheten med nya riktlinjer för körverksamhet, vilket är relevant för musik- och kulturskollärare. De här riktlinjerna är viktiga att ta med i riskbedömningen. Några generella rekommendationer för dig som är musik- eller kulturskollärare och leder en kör är:

 • Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Se till att deltagarna kan hålla avstånd till varandra. I skolkörer och musikklasser rekommenderas en armlängds avstånd, för övriga 2 meters avstånd mellan varandra.
 • Håll själv avstånd till deltagarna på minst 2 meter.
 • Håll verksamheten utomhus om det går. Om det inte är möjligt kan en ordentligt stor, väl ventilerad lokal användas.
 • Dela med fördel in kören i mindre grupper som sjunger vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.
 • Tillhandahåll individuella noter.

Läs de fullständiga rekommendationerna här!

Meny - mer information om corona i skolan

Checklistor och stödmaterial

Lärarförbundet
– din trygghet!

Prenumerera på Lärarförbundets nyhetsbrev om corona och skolan så missar du inga nyheter.

Gå med idag
– 3 månader kostnadsfritt!