Senast uppdaterad

2022-03-09

Allt du behöver veta om corona i skolan

Här samlar vi information om covid-19 för dig som arbetar i förskola, fritidshem eller skola, och dig som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Vanliga frågor och svar

Lärarförbundets arbete under pandemin

På sidan Lärarförbundets arbete under pandemin kan du läsa mer om vårt arbete med anledning av covid-19, vilka frågor vi driver, och vad vi uppnått. Fokus ligger på att skydda och stötta våra medlemmar, och att påverka beslutsfattare.

Gravidpenningen och ferieanställning - hur blir det i sommar?

Vi har fått en del frågor från ferieanställda gravida och nyblivna födande som blivit förbjudna att arbeta på grund av risk för smitta och därför fått vara hemma med graviditetsersättning. Frågorna handlar om ifall detta påverkar lönen under sommarlovet på något sätt.

Här är ett exempel på en sådan fråga:

Jag är en kommunalt ferieanställd grundskollärare. Under min graviditet så blev jag avstängd 18 veckor från arbetet på grund av risk för smitta som kan ge Covid-19. Den 3 Mars födde jag mitt barn och är sedan dess föräldraledig. Hur blir det till sommaren? Kommer jag få hela sommarlovet betalt?

Svaret på frågan lyder:

Under förutsättning att du arbetade från terminsstart fram till att arbetsgivaren förbjöd dig att arbeta kommer du få hela din sommarferie betald. Graviditetspenning är semesterlönegrundande för all tid ersättningen utges och för tiden du är föräldraledig är de första 120 dagarna semesterlönegrundande (180 dagar om du är ensamstående).

Detta regleras i semesterlagen.

17 a § semesterlagen

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet enligt föräldraledighetslagen (1995:584) i fråga om 2. tid för vilken graviditetspenning utges enligt 10 kap. socialförsäkringsbalken, eller I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.

Ny rapport om coronapandemin

Pandemin har orsakat allvarliga konsekvenser för förskolan, fritidshemmen och skolan. 6 av 10 lärare säger att covid-19 har ökat den arbetsrelaterade stressen. Nära 4 av 10 lärare svarar att de under de senaste 12 månaderna har övervägt att sluta som lärare på grund av att deras arbetsbelastning är för hög.

Lärarförbundets rapport ”The show must go on” visar på att pandemin har orsakat en extrem situation som kommer ha stora konsekvenser framöver. Vi har undersökt hur lärarna har haft det sedan årsskiftet men även undersökt de mer generella problemen Covid-19 har gett.

Under starten av 2022 har frånvaron varit fortsatt hög både bland elever och lärare. 8 av 10 lärare svarar att personalfrånvaron under de senaste 2 veckorna i mycket stor eller stor utsträckning har påverkat verksamheten. Personalfrånvaron har fått konsekvenser både för lärarnas arbetsmiljö och för undervisningen. 86 procent av lärarna svarar att covid-19 i mycket hög eller hög utsträckning har lett till ökad arbetsbelastning.

Läs rapporten här!

Backa ditt skyddsombud

Coronapandemin fortsätter, smittspridningen är extremt stor just nu både i samhället och på förskola, skola och fritidshem. Det är varje huvudmans ansvar att vidta åtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetsmiljölagens regler så att arbetsmiljön är, trots pandemin, rimlig. För lärare är ingen undantagen yrkesgrupp och skolan är en arbetsplats och lagar, regler och rekommendationer gäller även här. 

Mitt i det här finns våra skyddsombud som kämpar för dig och dina kollegor. Skyddsombuden har långtgående möjligheter att agera för din trygghet på arbetsplatsen. Detta sker i första hand med riskbedömningar och samverkan med arbetsgivaren. Detta betyder att det är väldigt viktigt med aktiva medlemmar som flaggar i god tid om eller när man är orolig eller om smittskyddet känns bristfälligt. Man måste prata med sitt skyddsombud och gärna också med arbetsgivaren.

Riskbedömningar är inget arbetsgivaren kan välja att göra – det är något arbetsgivaren SKA göra. Arbetsgivaren ska i samverkan med skyddsombudet bedöma riskerna för smitta och de konsekvenser som stor smittspridning kan leda till så som många frånvarande och ökad arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska sedan åtgärda detta.

Händer inget kan skyddsombudet kräva att åtgärder ska komma på plats, detta görs genom en så kallad 6:6a. Då kan Arbetsmiljöverket bli inkopplat om inte arbetsgivaren vidtar tillräckliga åtgärder. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret även under pandemin och åtgärdar man inte dålig arbetsmiljö kan det bli dyra viten. Finns akut fara för liv och hälsa så kan skyddsombudet lägga ett skyddsstopp. 

Vi har samlat, och kommer fortsätta att samla, våra skyddsombud i flera digitala möten för att bland annat prata om hur man kan agera när arbetsgivaren inte lyssnar. Skyddsombudet är den som kan agera på er arbetsplats, på sitt skyddsområde. Och de ska inte stå ensamma i detta utan har hela förbundets stöd. De behöver också ha ditt stöd.

Det är vi tillsammans som är Lärarförbundet. Därför vill vi uppmana dig att backa ditt skyddsombud. Det är bara tillsammans vi kan ta oss igenom det här. Och är du frustrerad över att inget händer och vill göra något – då kanske du ska anmäla ditt intresse till att bli skyddsombud. Vi behöver få ännu fler skyddsombud på ännu fler arbetsplatser. Så blir du ombud för kollegorna.

Håll i och håll ut! Vi ska inte låta arbetsgivaren smita från sitt arbetsmiljöansvar.

Nya rekommendationer från Skolverket

2022-01-22. Skolverket publicerade 20 januari 2022 nya rekommendationer i och med den ökade smittspridningen och den ökade frånvaron hos lärare.

Lärarförbundet har krävt att makthavare ska göra allt i sin makt för att underlätta arbetssituationen för landets lärare. Inga andra arbetsuppgifter ska krävas av lärare än de som hör till planering, genomförande och uppföljning av undervisningen, det vill säga deras kärnuppdrag.

I Skolverkets nya rekommendation står det, glädjande nog, att lärare ska fokusera på kärnuppdraget och att de ska få skala bort allt annat som de bedömer inte är nödvändiga just nu.

Undervisning ska i första hand genomföras i skolans lokaler men vid behov kan det bli nödvändigt att ge elever fjärr- eller distansundervisning under en begränsad tid. Huvudmannen kan fatta beslut om fjärr- eller distansundervisning i dessa situationer utan att samråda med det regionala smittskyddet. Det är viktigt att ta hänsyn till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov. För de elever som det inte lämpar sig att undervisa på distans till ska i möjligaste mån kunna få närundervisning.

Huvudmän och rektorer gör en kontinuitetsplanering i verksamheten. De ska göra risk- och konsekvensanalys och vidta åtgärder för att kunna upprätthålla verksamheten även om läget förvärras.

Det är dessutom viktigt att huvudmännen planerar och ser till att det finns personal för att kunna hålla förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet öppna för barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

En tillfällig förordning gör det möjligt att lägga ut vissa uppgifter på entreprenad.

En annan tillfällig förordning gör det möjligt att låta eleverna ta igen undervisning om de på grund av den svåra situationen inte har kunnat få den undervisning de har rätt till.

Förvärrat läge i förskolan och skolan väntas de kommande veckorna (skolverket.se).

Förslag om att förlänga coronarelaterade ersättningar

2021-12-20 Regeringen har föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar ska återinföras eller förlängas på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Ett beslut kommer sannolikt att fattas i slutet av januari, och om förslaget godkänns kommer du att kunna ansöka om ersättning retroaktivt.

Fram till dess gäller nuvarande regler.

Mer om förslaget

Då kan du få coronaersättning igen (lararen.se).

Coronaviruset – det här gäller (forsakringskassan.se).

Socialförsäkringsskyddet för gravida ses över

2021-10-28 Regeringen har beslutat om att göra en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida. De anser att regelverket gällande graviditetspenning behöver moderniseras för att fungera ändamålsenligt för gravida arbetstagare och egenföretagare. En utredare kommer få i uppdrag att se över försäkringsskyddet för gravida och ska redovisa sina förslag till Socialdepartementet senast 1 mars 2023.

Lärarförbundet har lyft frågan om den problematiska situationen för gravida flera gånger och senast nu vid samtalet med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Utredning ska se över socialförsäkringsskyddet för gravida (regeringen.se)

Arbetsmiljöverket är tydliga: gravida har inget generellt arbetsförbud

2021-10-14 I en intervju med vår medlemstidning Läraren förtydligar Arbetsmiljöverket sin hållning kring gravida. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:5 för gravida och ammande betyder INTE ett generellt arbetsförbud för gravida. Arbetsgivare ska göra individuella riskbedömningar och säkerställa att den gravida inte blir exponerad för covid-smitta. Samtidigt kan inte vaccin anses vara en tillräcklig skyddsåtgärd, här måste man titta på den individuella situationen och se vilka åtgärder som behöver till. Men det betyder inte att arbetsgivare kan strunta i att göra riskbedömningar och skicka hem vaccinerade gravida.

– Eftersom smittspridningen inte är så galopperande som tidigare i samhället så bör det finnas ett stort antal arbetsplatser där en gravid kvinna kan arbeta utan att det föreligger någon ökad risk för att komma i kontakt med smittan, säger Björn Olsson på Arbetsmiljöverket till Läraren.

Nu vill vi inte höra mer om några fall där gravida skickas hem utan en individuell riskbedömning. Det finns många åtgärder som en arbetsgivare kan vidtaga innan det är aktuellt att förbjuda arbete.

Skulle du som gravid bli hemskickad utan en individuell riskbedömning - kontakta oss omedelbart på 0770-33 03 03.

Vad händer efter den 29 september?

2021-09-23 Fas 4 i återöppnandet gäller från 29 september. Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden, exempelvis att undvika trängsel och arbeta hemifrån, kan tas bort för vaccinerade .

Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som främst riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september (folkhalsomyndigheten.se).

Skola, fritids och förskola

Även råden och reglerna för att förebygga att covid-19 sprids på förskolor, fritids och skolor tas bort, men ovaccinerade rekommenderas fortsatt att hålla avstånd.

Exempel på råd och regler som tas bort är avstånd i skolmatsalen och andra utrymmen med risk för trängsel och rekommendationer om digitala utvecklingssamtal och föräldramöten. Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (folkhalsomyndigheten.se).

Men alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. Därför är det fortsättningsvis viktigt att arbetsgivaren riskbedömer och vidtar åtgärder för att minska smittspridningen.

Riskbedömningar utifrån smittläget behöver göras så länge vi har covid-19 i samhället, vilket många experter hävdar att vi kommer att ha under lång tid framöver.

Det finns fortsatt personer som är oroliga att drabbas av sjukdom. Det är inget som kan förbises, trots att smittläget just nu ser bättre ut. Oro för smitta ska riskbedömas.

Vi vill också lyfta vikten av god ventilation. Arbetsmiljöverket har pekat ut ventilationen som en faktor för att minska smittspridningen. Smittspridning och ventilation (av.se).

Är du orolig för smitta? Prata med ditt skyddsombud eller regionala skyddsombud.

Stanna hemma vid symtom

Folkhälsomyndigheten skriver att rekommendationerna kring hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, inte förändras den 29 september 2021.

Det gäller även förskolebarn med milda symtom. Hur länge bör jag stanna hemma? (folkhalsomyndigheten.se).

Eftersom alla ska stanna hemma vid minsta symptom kan det leda till en svår bemanningssituation och hanteringen av den situationen ska också riskbedömas och åtgärdas.

– Det är oerhört viktigt att arbetsgivarna till fullo tar sitt arbetsmiljöansvar och inser att det under en pandemi också inkluderar ett smittskyddsansvar. Annars är risken stor för stora smittutbrott och att eleverna missar ytterligare skolundervisning, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, i artikeln FHM ger grönt ljus för skolmatsalen (lararen.se).

Vaccination av barn mellan 12 och 15 år

Efter höstlovet kommer barn mellan 12 och 15 år att erbjudas vaccin. Lärarförbundet har fått signaler om att det ska kunna erbjudas på skoltid. Det är då viktigt att ansvaret inte läggs på enskilda rektorer utan att regionerna och huvudmännen tar sitt ansvar för samordning och utförande.

Coronaersättningarna förlängs inte

Den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat riskgruppsersättning. Det blir således inga fler förlängningar av dessa coronaersättningar. Det påverkar även den tillfälliga regeln om slopat läkarintyg.

Det innebär att du som är anställd kommer behöva visa läkarintyg för din arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller om din första sjukdag är 1 oktober 2021.

Coronaviruset – det här gäller (forsakringskassan.se).

Ventilation viktig för att minska risker

Inomhusklimatet har stor betydelse för välmående, trivsel och möjlighet att arbeta koncentrerat. Luftkvalitén påverkar vår hälsa men under pandemin har Arbetsmiljöverket också uppmärksammat hur viktigt det är med en bra ventilation för att förhindra smittspridning.

Reglerna kring ventilationen måste följas

Byggnadens ägare ansvarar för att ventilationen i förskolor och skolor kontrolleras vart tredje år (obligatorisk ventilationskontroll, OVK). Det ska finnas angivet hur många som regelbundet kan vistas i en lokal. Allt detta finns beskrivet på Boverkets webbplats.

Det här är Arbetsmiljöverkets råd kring ventilation:

 • Tänk på att fläktar, exempelvis bords- eller golvfläktar eller air-condition som blåser luft, skapar luftströmmar som rör sig längre sträckor.
 • Anpassa antalet personer till ventilationen i rummet.
 • Ta täta pauser för att låta ventilationen vädra ut rummet.
 • Öppna fönster om det går – det är ett bra sätt att snabbt byta ut luften i rummet. Fönstervädring kan dock försämra ventilationens funktion, låt därför vädringen gå snabbt och låt aldrig ett fönster stå på glänt.
 • Arbeta i mindre grupper.
 • Forcera gärna ventilationen i mötesrum, undervisningslokaler, vård- och omsorgslokaler och liknande där det är möjligt.

Tycker du att det är trångt och dålig luft eller att ventilationen inte fungerar ordentligt så kontakta din chef och ditt skyddsombud. Det måste göras en riskbedömning och åtgärder sättas in. Fråga också chefen om ventilationen är kontrollerad och fungerar som den ska.

Åtgärdstrappa för förskola, skola och fritidshem

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är den så kallade åtgärdstrappan en viktig princip. I den är personlig skyddsutrustning alltid den sista åtgärd man tar till för att skydda personalen. I första hand ska man alltid titta på vad man kan förändra i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt personalen.” (Arbetsmiljöverkets webbplats 9 april 2020)

Kom ihåg!

Allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gäller självklart i förskolan, skolan och fritidshemmet precis som på alla andra arbetsplatser. Alla har ett personligt ansvar att följa dem men arbetsgivaren har ett ansvar att se till så att du kan följa dem på arbetsplatsen.

Hösten 2021 och covid-19

2021-08-09Välkommen tillbaka! Nu går vi in i ett nytt läsår. Att så många vaccinerat sig är positivt, men pandemin är inte över än. Arbetsgivaren ska fortsätta riskbedöma din arbetsmiljö, och se till att den är trygg. Som medlem finns det saker du själv kan göra för att förbättra arbetsmiljön också. Hösten 2021 och covid-19.

Ny förordning kan skapa merarbete för lärare

2021-08-09

Den 10 augusti börjar den nya tillfälliga förordningen om undervisning på grundskola och gymnasieskola att gälla.

Närundervisning är huvudregeln. Fjärr- och distansundervisning är inte längre tillåtet i förebyggande syfte.

Men skolans huvudman kan besluta om fjärr- eller distansundervisning på rekommendation från smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten.

Skolorna har även möjligheter att vidta en rad andra åtgärder för att säkerställa elevernas rätt till utbildning, till exempel utbildning på helger eller fler timmar per dag.

Samtidigt måste skolan alltid ha resurserna som krävs för att säkra lärarnas arbetsmiljö. Åtgärderna får alltså inte skapa dubbel eller trippelarbete för en redan hårt belastad yrkesgrupp.

Om det beslutas om åtgärder på din arbetsplats och resurserna inte räcker till, prata med ditt skyddsombud. Du kan också kontakta oss på Lärarförbundet för att få råd och stöd.

Huvudmannen för ett högstadium kan besluta att

 1. Utbildningen ska omfatta fler timmar per dag än vad som anges i skollagen.
 2. Utbildningen ska omfatta fler eller färre skoldagar under ett läsår än vad som anges i skollagen och skolförordningen.
 3. Utbildningen ska omfatta färre lovdagar per läsår än vad som anges i skolförordningen.
 4. Utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar.
 5. Utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag.
 6. Läsåret ska börja eller sluta annan tid än vad som anges i skolförordningen.
 7. Undervisningstiden i ett eller flera ämnen ska fördelas mellan stadier på ett annat sätt än vad som framgår av den timplan som gäller för skolformen.
 8. Undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Huvudmannen för en gymnasieskola kan besluta att

 1. Ett läsår ska omfatta fler eller färre veckor eller färre skoldagar eller lovdagar än vad som anges i gymnasieförordningen.
 2. Ett läsår ska börja eller sluta vid andra tider än vad som anges i gymnasieförordningen.
 3. Skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under läsåret än vad som anges i gymnasieförordningen.
 4. Undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Den tillfälliga förordningen på Skolverkets hemsida.

Uppdaterad information om korttidsarbete/korttidspermittering

2021-06-09

Riksdagen har fattat beslut att stödja företag som drabbas ekonomiskt av Corona-krisen -Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, vilket kompletteras av förordningen (2013:1010) om korttidsarbete, utfärdad av regeringen.

Den 15 februari fattades beslut i riksdagen om en särreglering i form av stöd vid korttidsarbete i vissa fall, vilket gav möjlighet till fortsatt förstärkt stöd fram till 2021-06-30. I juni 2021 fattas det beslut om ytterligare en förlängning, till 2021-09-30. Förändringen förväntas träda i kraft från den 29 juni.

Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal* på ett antal avtalsområden om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering). I korthet går lagen ut på att staten, genom Tillväxtverket, står för en del av lönekostnaderna när en arbetstagare får förkortad arbetstid och avstår en mindre del än arbetstidsförkortningen av lönen. De steg som finns är 20, 40, 60, respektive 80 % av det ordinarie arbetstidsmåttet.

Det kan konstateras att det nya regelverket om s k korttidspermittering har en mycket begränsad tillämpning för de flesta medlemmar. Detta trots tidigare beslut den 2 april kring tillfälligt undantag från lagen för verksamhet, som huvudsakligen är finansierad med allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten. Dessa verksamheter omfattas alltså i normalfallet inte av lagen, men även med det tillfälliga undantaget kommer det att vara ovanligt inom de flesta av våra områden främst av den anledningen att de inte kommer att drabbas av allvarliga ekonomiska problem beroende på Corona. I det nya lagförslaget, vilket beräknas tas den 15 februari 2021, föreslås det tillfälliga undantaget permanentas.

Regelverket föreslås alltså fortsätta gälla till den sista september 2021. Är du osäker, ring eller mejla Lärarförbundet Kontakt, 0770 – 33 03 03. I övrigt rekommenderar vi att du ställer frågor till arbetsgivaren, som får stöd av sin arbetsgivarorganisation. Lokala överenskommelser ingås med riksorganisationen inom Lärarförbundet, vilket innebär att arbetsgivare skickar framställan om förhandling till Kontakten, så ansvarar ombudsman från Medlem & Förtroendevald för avtalstecknandet, med undantag för bl.a. riksavdelningen inom AcadeMedia som har mandat att teckna överenskommelse. Ytterligare information finns på bland annat Tillväxtverkets hemsida. Vi har även tagit fram ett antal Frågor & svar.

* Vi uppdaterar fortlöpande med information om inom vilka kollektivavtalsområden Lärarförbundet har tecknat avtal eller där avtalen har förlängts.

 • Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet) - förlängts till 2021-09-30
 • ArbetsgivarAlliansen - Skola/Utbildning - Folkhögskola - Tria
 • KFO
 • IDEA - Studieförbunden - Skolavtalet - Folkhögskolor och utbildningsföretag
 • Staten
 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)
 • Almega Kompetensföretagen

Ny rapport om lärarnas situation under corona

2021-03-31 I Lärarförbundets nya coronarapport "Allt ska fungera som vanligt" beskrivs ett läge där Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte följs och där långt ifrån alla arbetsgivare tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Även arbetsbelastningen är oacceptabel.

Nationell rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör

2021-03-25 Den nationella rekommendationen om fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan upphör 1 april. Vi på Lärarförbundet är förvånade över beskedet att fjärr- och distansundervisningen på gymnasiet kan upphöra från 1 april. Speciellt som smittan ökar i åldrarna 10-19 år.

– Det här är ett oväntat, obegripligt besked med tanke på hur smittspridningen ser ut. Det är tydligt att man har haft fokus på vad som behövs för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, och inte på att det krävs friska lärare och elever för att kunna bedriva undervisning, säger Johanna Jaara Åstrand skriver tidningen Läraren.

Gravida får rätt till ersättning

2021-03-09 Efter Lärarförbundets påtryckningar: gravida som varken kan vara på jobbet på grund av smittrisken eller jobba hemifrån får nu rätt att ta ut ersättning genom graviditetspenning, om inte arbetsgivaren kan ordna arbetet så att den gravida inte utsätts för smitta! Detta med tanke på den förhöjda risken för gravida från vecka 20.

Här är Försäkringskassans frågor och svar om ersättningen.

En ny analys som Socialstyrelsen gjort visar att gravida i vecka 20-36 som får en covid-19-infektion har en högre risk att föda för tidigt. Därför bör de läggas till den lista med riskgrupper som myndigheten tog fram i våras.

– Det är just risken att föda för tidigt som är förhöjd. Att bli född för tidigt innebär en risk för barnet och det är därför vi nu lägger graviditet till listan över risker vid covid-19. Men data ger inte stöd för att covid-19 innebär risk för allvarlig sjukdom varken hos mamman eller barnet, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen. Läs pressmeddelandet här

Tidigare har Folkhälsomyndigheten gått ut med detta:

Ny kunskap om förhöjd risk för gravida när det gäller covid-19 gör att Folkhälsomyndigheten förstärker och upprepar sina rekommendationer om försiktighet när det gäller risken för att smittas av viruset SARS-CoV-2.

Läs pressmeddelandet här.

Detta innebär en ytterligare förstärkt uppmaning att gravidas situation på arbetsplatsen ska riskbedömas. Försiktighetsprincipen ska råda - särskilt efter v 20!

Covid-19 är klassat i riskklass 3 enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Då är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning av arbetsmiljön för alla gravida arbetstagare. Om riskbedömningen visar att det ordinarie arbetet innebär en riskfylld arbetsmiljö ska arbetsgivaren:

 1. Undanröja risken,
 2. Går inte detta - omplacera till ett säkrare arbete – alternativt hemarbete
 3. Går inte det kan arbetsgivaren förbjuda den gravida att fortsätta det riskfyllda arbetet. Arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning. Läs mer om graviditetspenning här.

Lärarförbundet har tryckt på regeringen för besked om vilken typ av ersättning som kan gå ut under perioden ifall inte arbetsgivaren kan ordna hemarbete eller på ett annat sätt smittsäkra arbetsmiljön för den gravida. Nu har socialminister Shekarabi gett besked Läs mer här och här!

På Folkhälsomyndighetens webbplats rekommenderas gravida ta ut föräldrapenning från v 32 om inte det går att lösa situationen på arbetsplatsen. Detta tycker Lärarförbundet är fel. Den enskilde ska inte lösa risken för smitta genom att knapra på sina föräldradagar. Som gravid kan du vara fullt arbetsför långt fram i graviditeten. Här måste arbetsgivaren ta ansvar för arbetsmiljön.

Alla gravida uppmanas kontakta chefen och föra en dialog om hur de ska arbeta under graviditeten. Det är bra om skyddsombudet involveras redan här. Under samtalet görs en riskbedömning om riskerna som finns runt den gravida och när detta görs ska skyddsombudet delta. Utifrån riskbedömningen bestäms åtgärder som ska leda till att den gravida skyddas från smitta och känner sig trygg.

Mer läsning

Gravida uppmanas till extra försiktighet för att inte bli sjuka i covid-19 (folkhalsomyndigheten.se).

Graviditetspenning (forsakringskassan.se).

Gravida och covid-19 på arbetsplatsen – försiktighetsprincipen ska råda (Arbetsmiljöverket, av.se).

Tillbuds- och arbetsskadeanmälan covid-19

2021-02-16

Arbetsskada

Har arbetstagaren blivit smittad på jobbet och insjuknat ska det anmälas till Försäkringskassan och till AFA-försäkring.

Arbetsgivaren ska: göra anmälan till Försäkringskassan om arbetssjukdom. Om arbetsgivaren inte vill anmäla...gör en egen anmälan. Det är försäkringsgivaren inte arbetsgivaren som avgör om det är en arbetsskada eller ej. Anmälan görs enklast på www.anmalarbetsskada.se

Arbetstagaren ska: göra anmälan till AFA-försäkring. Ange arbetsskada på grund av smittsam sjukdom. Gör anmälan direkt till AFA-försäkring.

https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetssk...

Allvarligt tillbud

Coronaviruset är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till arbetsmiljöverket. Anmälan om tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet

Arbetsgivaren ska: anmäla allvarligt tillbud på

www.anmalarbetsskada.se

Många arbetsgivare använder IA (Kia) eller liknande digitala system för anmälan. Det går att använda IA (KIA) för anmälan av tillbud och arbetsskada men det finns arbetsgivaren som ser risker utifrån sekretess och därför inte vill använda systemen. Detta ändrar inte det faktum att covid-19 relaterade tillbud och arbetsskador ska anmälas. Då görs anmälan enligt ovanstående

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Förbättra arbetsskadeförsäkringen - kompensera för covid-19 nu

Många inom samhällsviktiga yrken, däribland lärare och skolledare, möter smittade i covid-19 och blir själva svårt sjuka under en längre tid. Att dessutom tappa inkomst för att arbetsskadeförsäkringen inte täcker det första halvåret är helt orimligt. Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), där Lärarförbundet är medlem, kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid-19.

Vi vill se:

En omedelbar komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionsektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19.

Det innebär i förhållande till nuvarande regler bland annat ett borttagande av kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för rätt till ersättning, fler yrkeskategorier som kan få ersättning samt lättnader i dagens beviskrav.

Ändringarna i försäkringen ska göras med verkan från ingången av år 2020 och gälla så länge pandemin pågår.

Läs gärna debattartikeln som Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand varit med och undertecknat. Arbetsskadeförsäkringen måste kompensera för covid-19 (Dagens samhälle)

Arkiv och mer information

Lärarförbundets arbete och lärarnas berättelser

Checklistor och stödmaterial

Lärarförbundet
– din trygghet!