1879 10 herobild corona 1340x542 v2

Allt du behöver veta om corona i skolan

På den här sidan samlar vi information om corona (covid-19) för dig som arbetar i skolan. Vad gäller för dig som lärare, skolledare och lärarstudent? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ vår bevakning.

Innehåll

Prenumerera på nyhetsbrevet

I vårt särskilda nyhetsbrev får du löpande information med nyheter om corona och skolan. Fyll i formuläret här under. Du kan också läsa de senaste nyhetsbreven under formuläret, men om du prenumererar får du den direkt i mobilen!

Är du medlem i Lärarförbundet?
Ja
Nej

Jag har tagit del av att mina uppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen.

Senaste nytt: Politikerna har lyssnat!

2020-04-09 Lärarförbundets påverkan har gett resultat: nu har riksdagens socialutskott enats om att personer som befinner sig i riskgrupper ska kunna stanna hemma med smittbärarpenning. Lärarförbundet har lyft detta behov till regering och riksdagspartier flera gånger. Senast den 21 april kommer fler detaljer om utformningen av reformen.

– Ett mycket välkommet och viktigt besked! Det känns bra att politikerna har lyssnat på oss och att de inser värdet i att säkra ersättning för den målgrupp som inte kan utföra jobbet hemifrån, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, till Lärarnas Tidning.

2020-04-08. Lärarförbundet har de senaste dagarna nåtts av väldigt många medlemmar som uppmärksammar stora brister i hygien och smittskydd vid i synnerhet förskolorna, det här är oacceptabelt säger Lärarförbundets ordförande. Läs även debattartikel i Aftonbladet.

2020-04-04. Lärarförbundet kräver förtydligade riktlinjer i sin skrivelse till regeringen. Skolverket måste ta ansvar för att förtydliga vad Folkhälsomyndighetens föreskrifter innebär för skolan och förskolan, tex när det gäller att undvika närkontakt eller vid skolmåltider. Det behövs tydliga riktlinjer så att skolorna kan hantera den uppkomna situationen.

Lärarförbundet i corona-krisen

Toppbild temasida1340x542 grafisk manual

Lärarförbundet - din trygghet

Frågor & svar och bloggar

Toppbild temasida1340x542 grafisk manual

Politiska beslut angående corona och skolan

Toppbild temasida1340x542 grafisk manual

Avtal, arbetsmiljö och arbetsgivaransvar

Toppbild temasida1340x542 grafisk manual

Myndigheternas coronainformation

Toppbild temasida1340x542 grafisk manual

Checklistor och stödmaterial

Toppbild temasida1340x542 grafisk manual

Toppbild temasida1340x542 grafisk manual

Lärarförbundet i corona-krisen

Våra löpande aktiviteter

 • Vi sitter i förhandlingar med huvudmän för att trygga jobben.
 • Vi har nära kontakt med regering och riksdag.
 • Vi har dagliga avstämningar med Skolverket.
 • Lokalt pågår ett omfattande arbete där risk och konsekvensanalyser görs löpande.
 • Vi har förlängt öppettiderna för rådgivning per telefon och tagit en extra resurser för att stärka upp det stora inflödet av frågor från medlemmar.
 • Vi publicerar information om corona och skolan via våra kanaler och sammanställer dem på på den här sidan.
 • Prata med ditt ombud, vet du inte vem det är kan du kontakta avdelningen. Där kan du också komma i kontakt med regionalt skyddsombud. Här finns kontaktuppgifter.

Åter till meny

Dialog med regering och riksdag

Lärarförbundet har tät dialog med regeringen och riksdagen i arbetet med hanteringen av Covid-19. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand har i möten med utbildningsminister Anna Ekström tagit upp flera akuta frågor som behöver hanteras omgående - inte minst frågor som rör lärares arbetsmiljö. Här under kan du läsa de skrivelser som Lärarförbundet lämnat till regeringen.

Kraven i våra skrivelser till regeringen:

 • Kraven på lärarna: Det behöver tydliggöras att lärare inte kan förväntas ansvara för såväl den ordinarie undervisningen och dessutom förväntas genomföra distanslösningar för de elever som av olika anledningar inte finns på plats. En och samma lärare kan inte göra bägge delar.
 • Elever med särskilda behov: Det behövs tydligare riktlinjer för hur skolor ska kunna upprätthålla det kompensatoriska ansvaret för dessa elever och förhindra att de tappas helt.
 • Kraven på undervisning: Allt som ska göras enligt styrdokumenten i grundskolan och gymnasieskolan kommer inte kunna genomföras under rådande omständigheter. Det måste göras tydligt för alla att kraven och förväntningarna på svensk skola inte kan vara lika höga som under normala förhållanden. Till exempel bör kravet på att genomföra utvecklingssamtal tas bort och kravet på att det ska genomföras en allsidig bedömning behöver minskas. Det bör också vara möjligt att i årskurs 6-8 kunna avstå från att sätta betyg i några ämnen om det saknas tillräckligt med bedömningsunderlag på grund av den rådande situationen. Den garanterade undervisningstiden kommer inte heller kunna uppfyllas och det måste vara möjligt att göra avsteg från den under 2020.
 • Distans- och fjärrundervisning i gymnasieskolan: Satsningar krävs på huvudmannanivå så att It-stödt förstärks men också tydligare stöd från Skolverket kring hur man kan arbeta med olika delar digitalt.
 • Lärare ska vara lärare: En del huvudmän omplacerar lärare och annan skolpersonal under pandemin. Det trots att undervisningen fortfarande pågår intensivt. Det skapar en ohållbar situation. Huvudmännen måste istället leta efter personal bland dem som har permitterats inom näringslivet, inte dränera skolorna på personal och kompetens.
 • Permitterade och varslade legitimerade lärare behövs i skolan: Det finns runt 38000 lärare som arbetar inom andra sektorer och många har sannolikt nu permitterats eller varslats. Dessa bör kunna anställas i skolan.
 • Förkylda barn och elever ska vara hemma: För barns, elevers och lärares säkerhet behöver Folkhälsomyndigheten och staten regelbundet återupprepa sina rekommendationer.
 • Förtydliga riktlinjer: Skolverket måste ta ansvar för att förtydliga vad föreskrifter från ex Folkhälsomyndigheten innebär för skolan och förskolan.
 • Säkra lärarstudenters VFU: För att underlätta för lärosätena och studenterna behöver det införas en generell dispens för lärosätena som möjliggör för studenterna att förlänga eller tidigarelägga terminerna för att kunna genomföra vfu.
 • Inför en smittskyddspenning: Den smittbärarpenning som finns gäller inte för friska personer, vilket gör att personer i riskgrupp står utan möjlighet att arbeta och utan rätt till ersättning från socialförsäkringen.

  Läs skrivelserna i sin helhet här under:

Digitala möten och event

2020-03-20

Nya riktlinjer för möten och event: endast digitala möten! För dig som anordnar möten och event för Lärarförbundet gäller att samtliga möten som är planerade att genomföras under mars och april månad ska antingen genomföras digitalt eller, om det inte är möjligt, avbokas.

Nya riktlinjer för arbetsplatsbesök. Från och med fredag 20 mars genomför inte heller Lärarförbundet några arbetsplatsbesök som inte går att genomföra digitalt eller per telefon. Detta gäller i hela landet. Istället stöttar vi förtroendevalda och medlemmar i digitala kanaler och per telefon.

Åter till meny

Riskgrupper måste kunna stanna hemma med ersättning

2020-04-01. Det finns i nuläget ingen ersättning som täcker situationen där du är hemma från jobbet, och inte får lön, för att du, eller en anhörig som du bor med, tillhör en riskgrupp. Lärarförbundet tycker att detta är orimligt och arbetar för en förändring. Lärarförbundet har i flera sammanhang lyft detta till regeringen

Lärarförbundet uppmärksammade tidigt att de som inte går till arbetet för att de tillhör en riskgrupp, eller de som är hemma med sina barn för att barnen är i en riskgrupp, faller utanför både smittbärarpenning och sjukförsäkringen.

Det som återstått för dessa om de inte lyckats komma överens om en lösning med sin arbetsgivare har varit att sjukanmäla sig trots att de egentligen inte är sjuka och stanna hemma i två veckor. Men efter två veckor måste de visa upp ett läkarintyg och en sådan lösning strider egentligen mot regelverket.

Det är rimligt att de som tillhör en riskgrupp, eller som bor med en anhörig som tillhör en riskgrupp, ges möjlighet att stanna hemma, i de fall läkare bedömer att det är motiverat på grund av medicinska risker.

Moderaterna har nyligen föreslagit att de som ingår i en riskgrupp, eller som har barn som ingår i en riskgrupp, ska kunna stanna hemma med smittbärarpenning: en smittskyddspeng.

2020-04-08. Även Vänsterpartiet har lagt ett liknande förslag att personer i riskgrupp ska kunna stanna hemma med ersättning.

Tillhör du, eller en anhörig som du bor med, en riskgrupp? Är du orolig för att bli smittad på jobbet?

Läs mer på vår sida frågor och svar om ansvar, säkerhet, dina rättigheter och riskbedömning.

Åter till meny

Lärare och rektorer behövs i skolan

2020-03-19. Corona förändrar naturligtvis förutsättningarna för verksamheter i kommuner och regioner. Det handlar det om att sköta undervisningen på andra sätt, exempelvis digitalt. Ditt arbete är viktigt och vi vill att du ska kunna fokusera på ditt uppdrag. Om du i samtal med din chef tar initiativ till arbete inom annan verksamhet för att stötta den så är det inget som hindrar det.

Lärare, förskollärare och rektorer behövs i skolorna och förskolorna. Sällan har våra medlemmar varit så viktiga för att trygga undervisningen för landets barn och elever under extrema omständigheter. 

Distansundervisning gör inte undervisningsuppdraget vare sig lättare eller mindre arbetskrävande. Tvärtom ser vi nu hur lärare och rektorer med minimal förberedelsetid nu levererar fantastisk distansundervisning. Det är ett tufft uppdrag som kräver fullt fokus! 

Skolor och förskolor är samhällsviktiga funktioner och måste bemannas utifrån detta. Lärare och rektorer har sällan varit så viktiga i sina yrkesroller som nu!  Lärarförbundets ståndpunkt är att skyldigheten att utföra annat arbete, utanför den ordinarie verksamheten, inte finns och inte heller tillkommer på grund av situationen som uppstått med anledning av coronaviruset.

Kommunal verksamhet består av flera avtalsområden. Exempelvis tillhör barnskötare och lokalvårdare avtalsområdet för fackförbundet Kommunal, medan administratörer och skolkuratorer tillhör Visions avtalsområde. Lärare och skolledare tillhör Lärarförbundets avtalsområde. Arbetsskyldigheten för dig som är lärare gäller arbetsuppgifter inom vårt avtalsområde. Du kan bli beordrad att vikariera för exempelvis lärarkollegor eller skolledare.

Om du beordras att vikariera för en lärarkollega ska arbetet rymmas inom ordinarie arbetstidsmått. Arbetsgivaren kan beordra övertidsarbete eller arbete på obekväm arbetstid mot ersättning enligt kollektivavtalet.

Arbetsskyldigheten kan även innebära att du måste utföra dina arbetsuppgifter på ett annorlunda sätt, t ex genom fjärr- eller distansundervisning. Att skolbyggnader stänger innebär inte att undervisningen upphör; den ska fortgå men på andra och delvis oprövade sätt. Detta innebär ett arbete som inte följer den ordinarie planeringen men som ingår i arbetsskyldigheten generellt.

Om din arbetsgivare vill att du ska utföra arbetsuppgifter som inte ingår i ditt uppdrag som lärare, kontakta snarast din avdelning.

Åter till meny

Johanna Jaara Åstrand om coronakrisen

Toppbild temasida1340x542 grafisk manual

Politiska beslut angående corona och skolan

Delar av skolenhet kan öppnas upp

Många av Lärarförbundets medlemmar i gymnasieskolan har sedan verksamheten övergick till distans/fjärrundervisning sett behov av att vissa elever ska kunna komma till skolan för att göra olika moment. Lärarförbundet har haft dialog med regeringen och flera riksdagspartier om det här behovet och påverkat för att få till en öppning i lagstiftningen. Vi kan nu se resultatet av det i den nya förordningen som regeringen presenterade den 4/4.

I den förordning som reglerar elevers rätt till utbildning om skolor stänger till följd av Covid-19 öppnas för att en skolenhet kan vara delvis stängd. Det betyder att utbildning kan bedrivas för en mindre andel elever närvarande i skolans lokaler. Vad som avses med mindre andel elever är inte preciserat utan ska tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv. Definitionen av delvis stängd kan innebära att det inte bedrivs någon utbildning alls i vissa årskurser, exempelvis om eleverna anses vara för unga för fjärr- eller distansundervisning, samtidigt som undervisning ges i andra årskurser.

Den ändrade förordningen innebär att exempelvis gymnasieskolor kan ta emot elever som behöver vara i lokalerna för att genomföra praktiska moment eller genomgå prov för att visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning. Det kan även röra sig om elever som har behov av särskilt stöd eller elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av att delta i utbildningen i lokalerna.

Utbildningssatsningar

2020-03-31 Utbildningssatsningar ska ta Sverige genom krisen

Regeringen föreslår ett antal satsningar på vidareutbildning och yrkesväxling

 • Ökade resurser till universitet och högskolor motsvarande 9 300 fler platser 2020 och 6 600 platser 2021 samt 683 miljoner kronor 2020 och 862 miljoner kronor 2021 inklusive studiemedel.
 • En permanent utbyggnad av högskolan motsvarande 1 300 utbildningsplatser 2020 och 2 600 utbildningsplatser från och med 2021 för att möta det förväntade ökade intresset och för att fler ska kunna påbörja en utbildning eller omskola sig. Utbildningar där det bedöms råda en brist på kompetens ska prioriteras och de ökade resurserna bör också användas för att bygga ut utbildningar som kan underlätta för personer som är i behov av omställning.
 • Ytterligare 6 000 sommarkursplatser 2020 för att ge möjlighet att läsa in en utbildning i snabbare takt, bredda sina studier eller vidareutbilda sig.
 • För att fler personer med högskoleutbildning ska kunna omskola sig till ämneslärare genom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) föreslås universitet och högskolor få medel för att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet. För att kunna utöka insatserna för validering inom Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL) så att fler ska kunna antas till VAL föreslås ytterligare medel fördelas under 2020. Totalt föreslår regeringen att 15 miljoner kronor satsas på ökad validering under 2020.
 • För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården under coronakrisen föreslås att det tillåtna fribeloppet, som reglerar hur mycket en studerande får tjäna utan att studiemedlen minskas, tillfälligt slopas under 2020. Satsningen beräknas kosta en miljard kronor.

Lärarförbundets kommentar:

Lärarförbundets utredare Per Båvner är positiv.

– Det finns möjlighet att utöka platserna på bristyrkesutbildningar när arbetsmarknaden vänt nedåt. Vi antar att regeringen här har bland annat lärarutbildningen i åtanke. Men han påpekar, med anledning av sommarkurserna, att det är viktigt att bevaka att det blir en rimlig arbetsbelastning för lärare på lärarutbildningen, som ofta haft sommarmånaderna som tid för planering och även tid för egen forskning.

Det är också bra att regeringen tillför riktade insatser för validering. På sikt hoppas vi att regeringen tar upp förslaget från valideringsutredningen och ordnar ett eget finansieringssystem för validering av högskoleutbildning. Som tillfällig satsning för vårdutbildningarna så är det ett bra förslag.


Åter till menyn

Förstärkt arbetslöshetsersättning

2020-03-30. Regeringen förslår att fler ska kunna få arbetslöshetsersättning och höjda ersättningsnivåer.

 • Nu kommer varje medlemsmånad i a-kassan att räknas som fyra månader. Villkoret för att få ersättning uppnås alltså inom tre månader istället för som tidigare 12 månader.
 • Grundförsäkringen höjs från 365 till 510 kronor per dag (11 220 kronor/mån i stället för nuvarande 8 030 kronor.)
 • Arbetslösa som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet (om man haft en lön på 33 000 kronor/mån) får de första 100 dagarna 1 200 kr/dag istället för 910/dag. Det innebär en ersättning på 26 400 kr/mån i stället för 20 020 kr/mån.
 • Karensvillkoret på sex dagar slopas 30 mars 2020 – 3 januari 2021.
 • För att få ersättning behöver man enligt det nya förslaget ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex månader i rad (minst 40 timmar per månad). Detta underlättar för timanställda eller deltidsanställda att få ersättning.
 • De med företag som blir vilande ska kunna få arbetslöshetsersättning under 2020.

Gå med i Lärarnas a-kassa här!


Åter till menyn

Nya regler för skolmatsalar

2020-03-25. Nu har det kommit nya regler från Folkhälsomyndighetens hur mat ska ätas och serveras på skolor och förskolor för att förhindra smitta av covid-19. Eleverna måste hålla avstånd till varandra i kön i matsalen och sitta ner vid sina bord och äta. Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar och ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning. Föreskriften träder i kraft den 25 mars 2020.

Läs föreskrifterna här

Artikel i Lärarnas tidning om de nya reglerna


Åter till menyn

Beslut om korttidsarbete - korttidspermittering

2020-03-25. Riksdagen har fattat beslut att stödja företag som drabbas ekonomiskt av Corona-krisen -Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

I korthet går lagen ut på att staten, genom Tillväxtverket, står för en del av lönekostnaderna när en arbetstagare får förkortad arbetstid.

Regelverket kommer att gälla från och med den 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från och med den 16 mars. Arbetsgivare kan börja ansöka från den 7 april och 6 månader framåt, med en möjlighet att kunna ansöka om förlängd stödperiod om 3 månader.

Kommuner, regioner och statlig verksamhet berörs inte av denna lag.

Om en arbetsgivare bedriver flera verksamheter, av vilka någon inte är huvudsakligen finansierad av allmänna medel, kan stöd vid korttidspermittering lämnas i fråga om den verksamheten.

Ytterligare information finns på bland annat Tillväxtverkets hemsida.

Läs mer om vad detta innebär på Frågor & svar.

Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal* om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering). Läs mer på Kollektivavtal om korttidsarbete


Åter till menyn

Ny lag kan stänga förskolor och skolor

2020-03-20: Coronakrisen har medfört att riksdagen nu klubbat en ny lag som innebär att en skolhuvudman under vissa omständigheter tillfälligt får stänga en förskoleenhet, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Men huvudmannen måste samtidigt erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har stora behov av stöd eller har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Lagen ger också regeringen rätt att tillfälligt stänga förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen. Även i detta fall ska huvudmannen erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har stora behov stöd eller har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Lagen träder i kraft den 21 mars 2020. Läs om den här.

Vad menas ”stängd” i lagen?

Det har nyligen kommit lagar och förordningar som ger huvudmän och regering utökade möjligheter att stänga skolenheter. Stängd betyder inte att verksamheten upphör utan bara att barn eller elever inte får komma in där. Verksamheten fortsätter alltså i någon annan form enligt arbetsgivarens beslut.

Så här uttrycks det i lagtext: ”I lagen avses med att en förskoleenhet, skolenhet, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800) är stängd, att verksamhetens lokaler är stängda för barnen eller eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs”.


Åter till menyn

Regeringens förslag kring distansundervisning

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet, komvux och sfi att bedriva undervisning via distans och inte i skolans lokaler. Detta i enlighet med den förordning som regeringen beslutade om fredagen den 13 mars 2020.
 • Regeringen kommer att lägga fram ett förslag i riksdagen som innebär att studenter med studiefinansiering får fortsatt ersättning även om utbildningen inte kan fullföljas eller om utbildningen helt ställs in.
 • Regeringen arbetar med ett lagförslag som ger regeringen rätt att stänga skolor på grund av smittspridning.
 • Regeringen arbetar med en förordning gällande hur den kommunala omsorgen för barn till föräldrar med samhällskritiska arbeten ska säkras.

Vi kommer att uppdatera med mer information så fort detaljer i förslagen ovan finns publicerade av regeringen och myndigheter.

Läs mer på Skolverkets hemsida: Rekommenderad distansundervisning för gymnasiet och komvux


Åter till menyn

Ersättning vid slopat karensavdrag och ändrade krav på sjukintyg

2020-03-16. Med anledning av coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas. Staten kommer att betala ut ersättning från den första sjukdagen. Arbetsgivaren ska göra ett karensavdrag som vanligt. Den anställde söker därefter ersättning i efterhand för karensavdraget. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida om hur det går till.

Även krav på läkarintyg under sjuktiden avskaffas. Den som är sjuk kommer att kunna vara hemma upp till 14 dagar utan läkarintyg. Det ska gälla från och med 13 mars till och med den 31 maj 2020. Efter 14 dagar är det försäkringskassan som tar över utbetalningen och nu har de tydliggjort att inte heller de kräver sjukintyg. Först när man varit sjuk i 22 dagar krävs sjukintyg.Du behöver alltså inte ha läkarintyg under sjuklöneperioden även om du drabbas av en annan sjukdom än covid-19. I april och maj kommer staten att ta hela ansvaret för arbetsgivarnas sjuklönekostnader.

På regeringens hemsida finns mer information om hur detta ska gå till.

Lärarförbundets kommentar

Lärarförbundet välkomnar beskedet att karensdagen tas bort. Skolan befinner sig mitt i krisen och påverkar långt fler än den redan stora grupp som befinner sig i skolan varje dag. Därför är behovet av entydiga signaler och rekommendationer från samhället stort.

– Vi ser att trycket på skolan ökar hela tiden. Vårt samhälle står inför en stor påfrestning och det är viktigt att alla får bra förutsättningar att göra bästa möjliga insats, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand

– Det måste vara lätt att göra rätt, och samhällets olika signaler måste hänga ihop. Ska en lärare stanna hemma även vid små sjukdomssymtom är det orimligt att inte ta bort karensdagen vilket också regeringen nu insett.


Åter till menyn

Ny förordning om stängning av skolor och elevers rätt till utbildning

En ny förordning ger huvudmännen mer flexibilitet i att säkerställa elevers rätt till utbildning när skolor tvingas stänga på grund av covid-19. Enligt förordningen kan huvudmannen stänga en skola om: en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten

 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Om en skola stänger kan det enligt förordningen innebära att utbildning exempelvis förläggs på helger, bedrivs på distans eller undervisningstiden fördelas på ett annat sätt mellan ämnen och stadier.

Förordningen gäller för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Läs mer på Skolverket

Hela förordningen finns att läsa på regeringens webbplats.


Åter till menyn

Toppbild temasida1340x542 grafisk manual

Avtal, arbetsmiljö och arbetsgivaransvar

Eventuell prolongering av avtal

2020-03-25. Diskussioner pågår inom privat sektors avtalsområden om prolongering. Mer information kommer så snart vi vet mer.


Åter till menyn

Krislägesavtalet

Krislägesavtalet aktiverat för Region Stockholm

Den 3 april 2020 aktiverades krislägesavtalet för sjukvårdspersonal inom intensivvårdverksamhet i Region Stockholm (f.d. Stockholms läns landsting). Aktiveringen gäller ej kommuner eller andra verksamheter inom Region Stockholm, alltså kan inte lärare anvisas till krislägesavtalet. Ytterligare regioner har begärt aktivering och väntar på beslut. I samtliga fall rör det sig om, precis som i Region Stockholm, sjukvårdspersonal inom intensivvårdsverksamhet.

Inom kommuner och regioner finns ett s.k. krislägesavtal tecknat mellan parterna. För att det ska aktiveras för hela eller delar av sektorn krävs inte bara att det är kris utan också att någon kommun eller region begär aktivering. Beslut om aktivering fattas av SKR:s och Sobonas styrelser, först efter att fyra högt ställda kriterier är uppfyllda.

För lärare gäller fortfarande ordinarie arbetsskyldighet och villkor.

Läs mer om arbetsskyldighet


Åter till menyn

Arbetsskyldighet, karantän och elevers närvaro

Arbetsskyldighet
Som anställd har vi skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande. Det innebär att om en arbetstagare själv väljer att stanna hemma pga. rädsla och oro utan att komma överens om det med sin arbetsgivare, så har hen därmed inte självklart rätt till lön. Dessutom finns en uppenbar risk att det ses som arbetsvägran.

För enskilda medlemmar med särskild sjukdomsproblematik och/eller nedsatt immunförsvar kan det vara bra att kontakta arbetsgivaren för diskussion om eventuellt hemarbete. Som grund gäller dock att man ska stå till arbetsgivarens förfogande. Sjukvårdens bedömningar och eventuella funktionshinder ska vägas in i bedömningen.

En arbetstagares arbetsskyldighet sträcker sig inte utanför det som ryms inom kollektivavtalsområdet. Det innebär till exempel att en lärare inte kan beordras till arbete inom vården eller annan verksamhet och en sjuksköterska inte till arbete inom skolan. Vidden av vilka arbetsuppgifter som kan ingå i en anställds arbetsskyldighet utgår från anställningsavtalet. Där tydliggörs vad det är för sorts anställning. Normalt står det inte ”arbete i skolan” utan ” som lärare” för den som är lärare och ”som lokalvårdare” för den som är lokalvårdare.

Om situationen skulle utveckla sig till en fullskalig kris, finns för den kommunala verksamheten ett krislägesavtal som parterna tecknat. Om det avtalet skulle aktualiseras för din kommun genom särskilt beslut är det fortfarande i första hand inom skolans hägn som arbete kommer beordras. Om det skulle aktualiseras kommer mer information om det att läggas ut. För verksamhet som inte bedrivs i kommunal/kommunägd regi finns inte ett sådant krislägesavtal som kan förändra förutsättningarna för arbetsgivarnas arbetsledningsrätt.

Vanligtvis kommer en arbetstagare och en arbetsgivare överens om hemarbete men om arbetsgivaren ensidigt fattar beslut ska ett sådant beslut föregås av förhandling enligt MBL.

I Lärarförbundets kollektivavtal för skolor med privat huvudman finns inga regler motsvarande den kommunala avstängningen med lön (AB §10).

För dig som är anställd av en privat huvudman gäller att vid oro för smitta liksom risk för smitta att du är smittbärare att du omgående kontaktar din arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och som i regel har rätt att besluta var arbetet ska utföras. Om arbetsgivaren beslutar att en arbetstagare ska vara hemma men inte kan arbeta hemifrån, ska lön som huvudregel ändå utgå.

Karantän
En kommunal arbetsgivare har rätt att stänga av arbetstagare och förlägga arbetet till hemmet för att förhindra att smitta sprids. Om en arbetsgivare väljer att göra så ska det i vanliga fall överläggas med facklig organisation.

Lärarnas Samverkansråd har nu tecknat en överenskommelse med SKR som innebär att arbetsgivaren, utan föregående överläggning med berört fackförbund, kan fatta beslut om avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19. Bakgrunden är att det krävs snabba beslut i dessa fall och att det inte är möjligt att låta arbetstagaren arbeta i avvaktan på överläggning och därefter beslut om avstängning.


Elevers närvaro
”Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.” Vem som i praktiken kan fatta beslut om frivillig karantän/frånvarohantering styrs följaktligen av huvudmannens delegationsordning. Läs Skolverkets råd.


Åter till menyn

Kollektivavtal om korttidsarbete

2020-03-25. Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) med:

 • Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet)
 • KFO
 • IDEA (Studieförbunden)
 • ArbetsgivarAlliansen (Skola/Utbildning, Folkhögskolor, TRIA)

Riksdagens beslut att stödja företag som drabbas ekonomiskt av Corona-krisen -Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete innebär att staten, genom Tillväxtverket, står för en del av lönekostnaderna när en arbetstagare får förkortad arbetstid.

Kommuner, regioner och statlig verksamhet berörs inte av denna lag. Verksamhet, som huvudsakligen är finansierad med allmänna medel (och enligt offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten) omfattas inte av lagen. “Vanliga” skolor och förskolor omfattas därmed inte av lagen och parterna konstaterar att det nya regelverket har en mycket begränsad tillämpning inom friskoleområdet.

Om en arbetsgivare bedriver verksamhet som inte huvudsakligen finansieras av allmänna medel, kan få stöd vid korttidspermittering för denna verksamhet.

Reglerna gäller från och med 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från och med den 16 mars. Ansökan kan göras 6 månader framåt, med möjlighet till förlängd stödperiod om 3 månader.

För frågor: ring Lärarförbundet Kontakt, 0770 – 33 03 03. I övrigt rekommenderar vi att du ställer frågor till arbetsgivaren, som får stöd av sin arbetsgivarorganisation. Avdelningen kommer att kunna ge information om huruvida de har blivit kontaktade av din arbetsgivare i syfte att ingå en lokal överenskommelse, m.m. Ytterligare information finns på bland annat Tillväxtverkets hemsida.

Läs mer om vad detta innebär på Frågor & svar.

Läs mer om beslutet


Åter till menyn

Förkylda barn och elever

Dagligen möts förskollärare och lärare av barn och elever som enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska vara hemma. Den som uppvisar förkylningssymptom ska stanna hemma minst två dagar efter att symptomen försvunnit. Tyvärr efterlevs det inte av alla vårdnadshavare utan många lärare tvingas påtala detta för vårdnadshavare återkommande. För barns, elevers och lärares säkerhet behöver Folkhälsomyndigheten och staten ofta återupprepa sina rekommendationer med tydlighet och huvudmännen återkommande informera vårdnadshavare om vad som gäller. Det behöver också göras på flera olika språk


Åter till meny

Lärarstudent och corona

Toppbild temasida1340x542 grafisk manual

2020-03-17. Universitet och lärosäten rekommenderas att gå över till distansundervisning från och med den 18 mars. Regeringen planerar för att studiemedel ska betalas ut till alla som fått dessa beviljade, oavsett vad som händer med utbildningarna.

Distansundervisning

Lärosäten övergår nu successivt till digital undervisning som ett sätt att bidra till minskad smittspridning och samtidigt fortsatt kunna bedriva verksamhet. Lärosätena kommer att lösa detta på olika vis. De flesta lokaler kommer säkert att stängas för studenter och allmänheten från och med onsdag 18 mars. Antagligen kommer undantag göras där undervisning exempelvis kräver färdighetsträning på plats, man får lokalt följa respektive verksamhet hur detta ska genomföras.

De tekniska lösningarna är ännu inte alltid på plats. Studenter får än så länge ha förståelse för detta. Ifall inte kurser kommer att kunna genomföras får ersättningskurser erbjudas senare.

Hantering av VFU med anledning av coronaviruset

Det kan var olika hur olika lärosäten hanterar corona. Malmö har tillfälliga riktlinjer för vfu-kurs från och med 200316 som kan ge en bild.

Campusförlagda inledande och avslutande vfu-seminarier ska ske på distans i så stor omfattning som möjligt.

Student som är frisk och inte har några influensaliknande symptom genomför vfu enligt ursprunglig plan och utifrån respektive skolas och förskolas bestämmelser. Det gäller även vid en eventuell omläggning av vfu-skolans arbetssätt, tex till digital verksamhet, eller undervisning förlagd till helg mm.

Trepartssamtal kan ske via Skype, Zoom eller motsvarande om vfu-lärare inte kan eller bör delta på plats. Trepartssamtal kan alltså ske utan att vfu-läraren genomfört besök i en undervisningssituation.

Individuell hantering av student som av någon anledning inte kan fullfölja vfu-kurs. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att skola/förskola där studenten har sin placering hålls stängd.

Om studenten genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs: Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot vfu-målen trots att hela vfu-perioden inte är genomförd. Student som inte når målen kan efter överenskommelse med examinator (vfu-lärare) och handledande lärare på partnerskolan komplettera med tre till tio sammanhängande dagar i samband med universitetets närmast följande sommaruppehåll.

Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs: Vfu-kurs skjuts upp till nästkommande vfu-period och examinator kan då bedöma måluppfyllelse för både den vfu-kurs som ställts in och den vfu- kurs som skulle ha genomförts. Om målen för nästkommande vfu-kurs nås tillgodoräknas den vfu-kurs som ställts in. Om målen inte nås får återstående vfu-kurser genomföras efter avslutad utbildning.

Om jag som VFU-student eller en närstående till mig tillhör en riskgrupp, hur gör jag då?

Då kan du få genomföra din VFU på distans, och om det inte går att lösa så får lärosätet ordna så att du får genomföra din VFU vid ett senare tillfälle

Studiemedel

Så länge undervisning bedrivs betalas studiemedel ut. Regeringen kommer också att lägga förslag till riksdagens om att alla beviljade studiemedel ska betalas ut för den period de har beviljats för, så länge krisen pågår. Detta förslag kommer med all sannolikt gå igenom så studenter behöver inte oroa sig för sin försörjning genom studiemedel.

Allmänt

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu människor med symtom på luftvägsinfektion, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Alla studenter bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Åter till meny

Information in English

Toppbild temasida1340x542 grafisk manual

Bli medlem idag få 3 månader kostnadsfritt!