Senast uppdaterad

2021-09-24

Allt du behöver veta om corona i skolan

På den här sidan samlar vi information om corona (covid-19) för dig som arbetar i skolan. Vad gäller för dig som lärare, skolledare och lärarstudent? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ vår bevakning.

Vanliga frågor och svar

Lärarförbundets arbete under pandemin

På sidan Lärarförbundets arbete under pandemin kan du läsa mer om vårt arbete med anledning av covid-19, vilka frågor vi driver, och vad vi uppnått. Fokus ligger på att skydda och stötta våra medlemmar, och att påverka beslutsfattare.

And here you can find a summary in english.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om corona

Få löpande information och nyheter om corona och skolan. Vi skickar nyhetsbrevet ungefär en gång i veckan, vanligtvis på fredagar.

Är du medlem i Lärarförbundet?
Ja Nej

Jag godkänner att mina uppgifter hanteras enligt GDPR för marknadsföringssyften.

Vad händer efter den 29 september?

2021-09-23 Fas 4 i återöppnandet gäller från 29 september. Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden, exempelvis att undvika trängsel och arbeta hemifrån, kan tas bort för vaccinerade .

Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som främst riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september (folkhalsomyndigheten.se).

Skola, fritids och förskola

Även råden och reglerna för att förebygga att covid-19 sprids på förskolor, fritids och skolor tas bort, men ovaccinerade rekommenderas fortsatt att hålla avstånd.

Exempel på råd och regler som tas bort är avstånd i skolmatsalen och andra utrymmen med risk för trängsel och rekommendationer om digitala utvecklingssamtal och föräldramöten. Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (folkhalsomyndigheten.se).

Men alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. Därför är det fortsättningsvis viktigt att arbetsgivaren riskbedömer och vidtar åtgärder för att minska smittspridningen.

Riskbedömningar utifrån smittläget behöver göras så länge vi har covid-19 i samhället, vilket många experter hävdar att vi kommer att ha under lång tid framöver.

Det finns fortsatt personer som är oroliga att drabbas av sjukdom. Det är inget som kan förbises, trots att smittläget just nu ser bättre ut. Oro för smitta ska riskbedömas.

Vi vill också lyfta vikten av god ventilation. Arbetsmiljöverket har pekat ut ventilationen som en faktor för att minska smittspridningen. Smittspridning och ventilation (av.se).

Är du orolig för smitta? Prata med ditt skyddsombud eller regionala skyddsombud.

Stanna hemma vid symtom

Folkhälsomyndigheten skriver att rekommendationerna kring hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, inte förändras den 29 september 2021. Det här gäller från och med den 29 september (folkhalsomyndigheten.se).

Det gäller även förskolebarn med milda symtom. Hur länge bör jag stanna hemma? (folkhalsomyndigheten.se).

Eftersom alla ska stanna hemma vid minsta symptom kan det leda till en svår bemanningssituation och hanteringen av den situationen ska också riskbedömas och åtgärdas.

– Det är oerhört viktigt att arbetsgivarna till fullo tar sitt arbetsmiljöansvar och inser att det under en pandemi också inkluderar ett smittskyddsansvar. Annars är risken stor för stora smittutbrott och att eleverna missar ytterligare skolundervisning, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, i artikeln FHM ger grönt ljus för skolmatsalen (lararen.se).

Vaccination av barn mellan 12 och 15 år

Efter höstlovet kommer barn mellan 12 och 15 år att erbjudas vaccin. Lärarförbundet har fått signaler om att det ska kunna erbjudas på skoltid. Det är då viktigt att ansvaret inte läggs på enskilda rektorer utan att regionerna och huvudmännen tar sitt ansvar för samordning och utförande.

Coronaersättningarna förlängs inte

Den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat riskgruppsersättning. Det blir således inga fler förlängningar av dessa coronaersättningar. Det påverkar även den tillfälliga regeln om slopat läkarintyg.

Det innebär att du som är anställd kommer behöva visa läkarintyg för din arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller om din första sjukdag är 1 oktober 2021.

Coronaviruset – det här gäller (forsakringskassan.se).

Vi fortsätter att jobba med situationen för gravida

2021-09-23 Vi har fått signaler om att situationen för gravida är fortsatt problematisk. Signalerna består i att många gravida blir förbjudna att arbeta från vecka 20 och får då ansöka om graviditetspenning. De anses vara i riskgrupp eftersom Covid-19 sjukdom medför en ökad risk att föda för tidigt. Vi vill understryka att individuella riskbedömningar ska göras för varje enskild gravid, detta gäller även vaccinerade gravida.

Hänsyn ska bland annat tas till smittläge, vaccination och oro hos den gravida. När risker identifieras har arbetsgivaren ett stort ansvar att vidta åtgärder. Om åtgärderna på arbetsplatsen inte räcker bör den gravida kunna arbeta hemifrån eller omplaceras till andra arbetsuppgifter. Alla lärare behövs i verksamheten. Förbudet att arbeta är en absolut sista åtgärd när allt annat är uttömt.

Här kan du läsa Sunt Arbetsliv artikel om att "coronasäkra" jobbet.

Här är Folkhälsomyndighetens råd för att skydda gravida

Vid graviditetspenning ges ingen ekonomisk utfyllnad från arbetsgivaren på det sätt som finns vid sjukskrivning, vilket drabbar såväl lärare som andra anställda inom välfärdssektorn. Lärarförbundet arbetar tillsammans med de andra fackförbunden inom välfärden för att hitta lösningar som arbetsgivarna kan gå med på.

Den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat riskgruppsersättning och ersättning för karensavdraget. Detta påverkar inte gravida som får graviditetspenning.

Ventilation viktig för att minska risker

Inomhusklimatet har stor betydelse för välmående, trivsel och möjlighet att arbeta koncentrerat. Luftkvalitén påverkar vår hälsa men under pandemin har Arbetsmiljöverket också uppmärksammat hur viktigt det är med en bra ventilation för att förhindra smittspridning.

Reglerna kring ventilationen måste följas

Byggnadens ägare ansvarar för att ventilationen i förskolor och skolor kontrolleras vart tredje år (obligatorisk ventilationskontroll, OVK). Det ska finnas angivet hur många som regelbundet kan vistas i en lokal. Allt detta finns beskrivet på Boverkets webbplats.

Det här är Arbetsmiljöverkets råd kring ventilation:

 • Tänk på att fläktar, exempelvis bords- eller golvfläktar eller air-condition som blåser luft, skapar luftströmmar som rör sig längre sträckor.
 • Anpassa antalet personer till ventilationen i rummet.
 • Ta täta pauser för att låta ventilationen vädra ut rummet.
 • Öppna fönster om det går – det är ett bra sätt att snabbt byta ut luften i rummet. Fönstervädring kan dock försämra ventilationens funktion, låt därför vädringen gå snabbt och låt aldrig ett fönster stå på glänt.
 • Arbeta i mindre grupper.
 • Forcera gärna ventilationen i mötesrum, undervisningslokaler, vård- och omsorgslokaler och liknande där det är möjligt.

Tycker du att det är trångt och dålig luft eller att ventilationen inte fungerar ordentligt så kontakta din chef och ditt skyddsombud. Det måste göras en riskbedömning och åtgärder sättas in. Fråga också chefen om ventilationen är kontrollerad och fungerar som den ska.

Åtgärdstrappa för förskola, skola och fritidshem

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är den så kallade åtgärdstrappan en viktig princip. I den är personlig skyddsutrustning alltid den sista åtgärd man tar till för att skydda personalen. I första hand ska man alltid titta på vad man kan förändra i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt personalen.” (Arbetsmiljöverkets webbplats 9 april 2020)

Kom ihåg!

Allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gäller självklart i förskolan, skolan och fritidshemmet precis som på alla andra arbetsplatser. Alla har ett personligt ansvar att följa dem men arbetsgivaren har ett ansvar att se till så att du kan följa dem på arbetsplatsen.

Hösten 2021 och covid-19

2021-08-09Välkommen tillbaka! Nu går vi in i ett nytt läsår. Att så många vaccinerat sig är positivt, men pandemin är inte över än. Arbetsgivaren ska fortsätta riskbedöma din arbetsmiljö, och se till att den är trygg. Som medlem finns det saker du själv kan göra för att förbättra arbetsmiljön också. Hösten 2021 och covid-19.

Ny förordning kan skapa merarbete för lärare

2021-08-09

Den 10 augusti börjar den nya tillfälliga förordningen om undervisning på grundskola och gymnasieskola att gälla.

Närundervisning är huvudregeln. Fjärr- och distansundervisning är inte längre tillåtet i förebyggande syfte.

Men skolans huvudman kan besluta om fjärr- eller distansundervisning på rekommendation från smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten.

Skolorna har även möjligheter att vidta en rad andra åtgärder för att säkerställa elevernas rätt till utbildning, till exempel utbildning på helger eller fler timmar per dag.

Samtidigt måste skolan alltid ha resurserna som krävs för att säkra lärarnas arbetsmiljö. Åtgärderna får alltså inte skapa dubbel eller trippelarbete för en redan hårt belastad yrkesgrupp.

Om det beslutas om åtgärder på din arbetsplats och resurserna inte räcker till, prata med ditt skyddsombud. Du kan också kontakta oss på Lärarförbundet för att få råd och stöd.

Huvudmannen för ett högstadium kan besluta att

 1. Utbildningen ska omfatta fler timmar per dag än vad som anges i skollagen.
 2. Utbildningen ska omfatta fler eller färre skoldagar under ett läsår än vad som anges i skollagen och skolförordningen.
 3. Utbildningen ska omfatta färre lovdagar per läsår än vad som anges i skolförordningen.
 4. Utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar.
 5. Utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag.
 6. Läsåret ska börja eller sluta annan tid än vad som anges i skolförordningen.
 7. Undervisningstiden i ett eller flera ämnen ska fördelas mellan stadier på ett annat sätt än vad som framgår av den timplan som gäller för skolformen.
 8. Undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Huvudmannen för en gymnasieskola kan besluta att

 1. Ett läsår ska omfatta fler eller färre veckor eller färre skoldagar eller lovdagar än vad som anges i gymnasieförordningen.
 2. Ett läsår ska börja eller sluta vid andra tider än vad som anges i gymnasieförordningen.
 3. Skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under läsåret än vad som anges i gymnasieförordningen.
 4. Undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Den tillfälliga förordningen på Skolverkets hemsida.

Uppdaterad information om korttidsarbete/korttidspermittering

2021-06-09

Riksdagen har fattat beslut att stödja företag som drabbas ekonomiskt av Corona-krisen -Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, vilket kompletteras av förordningen (2013:1010) om korttidsarbete, utfärdad av regeringen.

Den 15 februari fattades beslut i riksdagen om en särreglering i form av stöd vid korttidsarbete i vissa fall, vilket gav möjlighet till fortsatt förstärkt stöd fram till 2021-06-30. I juni 2021 fattas det beslut om ytterligare en förlängning, till 2021-09-30. Förändringen förväntas träda i kraft från den 29 juni.

Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal* på ett antal avtalsområden om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering). I korthet går lagen ut på att staten, genom Tillväxtverket, står för en del av lönekostnaderna när en arbetstagare får förkortad arbetstid och avstår en mindre del än arbetstidsförkortningen av lönen. De steg som finns är 20, 40, 60, respektive 80 % av det ordinarie arbetstidsmåttet.

Det kan konstateras att det nya regelverket om s k korttidspermittering har en mycket begränsad tillämpning för de flesta medlemmar. Detta trots tidigare beslut den 2 april kring tillfälligt undantag från lagen för verksamhet, som huvudsakligen är finansierad med allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten. Dessa verksamheter omfattas alltså i normalfallet inte av lagen, men även med det tillfälliga undantaget kommer det att vara ovanligt inom de flesta av våra områden främst av den anledningen att de inte kommer att drabbas av allvarliga ekonomiska problem beroende på Corona. I det nya lagförslaget, vilket beräknas tas den 15 februari 2021, föreslås det tillfälliga undantaget permanentas.

Regelverket föreslås alltså fortsätta gälla till den sista september 2021. Är du osäker, ring eller mejla Lärarförbundet Kontakt, 0770 – 33 03 03. I övrigt rekommenderar vi att du ställer frågor till arbetsgivaren, som får stöd av sin arbetsgivarorganisation. Lokala överenskommelser ingås med riksorganisationen inom Lärarförbundet, vilket innebär att arbetsgivare skickar framställan om förhandling till Kontakten, så ansvarar ombudsman från Medlem & Förtroendevald för avtalstecknandet, med undantag för bl.a. riksavdelningen inom AcadeMedia som har mandat att teckna överenskommelse. Ytterligare information finns på bland annat Tillväxtverkets hemsida. Vi har även tagit fram ett antal Frågor & svar.

* Vi uppdaterar fortlöpande med information om inom vilka kollektivavtalsområden Lärarförbundet har tecknat avtal eller där avtalen har förlängts.

 • Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet) - förlängts till 2021-09-30
 • ArbetsgivarAlliansen - Skola/Utbildning - Folkhögskola - Tria
 • KFO
 • IDEA - Studieförbunden - Skolavtalet - Folkhögskolor och utbildningsföretag
 • Staten
 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)
 • Almega Kompetensföretagen

Ny rapport om lärarnas situation under corona

2021-03-31 I Lärarförbundets nya coronarapport "Allt ska fungera som vanligt" beskrivs ett läge där Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte följs och där långt ifrån alla arbetsgivare tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Även arbetsbelastningen är oacceptabel.

Nationell rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör

2021-03-25 Den nationella rekommendationen om fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan upphör 1 april. Vi på Lärarförbundet är förvånade över beskedet att fjärr- och distansundervisningen på gymnasiet kan upphöra från 1 april. Speciellt som smittan ökar i åldrarna 10-19 år.

– Det här är ett oväntat, obegripligt besked med tanke på hur smittspridningen ser ut. Det är tydligt att man har haft fokus på vad som behövs för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, och inte på att det krävs friska lärare och elever för att kunna bedriva undervisning, säger Johanna Jaara Åstrand skriver tidningen Läraren.

Gravida får rätt till ersättning

2021-03-09 Efter Lärarförbundets påtryckningar: gravida som varken kan vara på jobbet på grund av smittrisken eller jobba hemifrån får nu rätt att ta ut ersättning genom graviditetspenning, om inte arbetsgivaren kan ordna arbetet så att den gravida inte utsätts för smitta! Detta med tanke på den förhöjda risken för gravida från vecka 20.

Här är Försäkringskassans frågor och svar om ersättningen.

En ny analys som Socialstyrelsen gjort visar att gravida i vecka 20-36 som får en covid-19-infektion har en högre risk att föda för tidigt. Därför bör de läggas till den lista med riskgrupper som myndigheten tog fram i våras.

– Det är just risken att föda för tidigt som är förhöjd. Att bli född för tidigt innebär en risk för barnet och det är därför vi nu lägger graviditet till listan över risker vid covid-19. Men data ger inte stöd för att covid-19 innebär risk för allvarlig sjukdom varken hos mamman eller barnet, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen. Läs pressmeddelandet här

Tidigare har Folkhälsomyndigheten gått ut med detta:

Ny kunskap om förhöjd risk för gravida när det gäller covid-19 gör att Folkhälsomyndigheten förstärker och upprepar sina rekommendationer om försiktighet när det gäller risken för att smittas av viruset SARS-CoV-2.

Läs pressmeddelandet här.

Detta innebär en ytterligare förstärkt uppmaning att gravidas situation på arbetsplatsen ska riskbedömas. Försiktighetsprincipen ska råda - särskilt efter v 20!

Covid-19 är klassat i riskklass 3 enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Då är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning av arbetsmiljön för alla gravida arbetstagare. Om riskbedömningen visar att det ordinarie arbetet innebär en riskfylld arbetsmiljö ska arbetsgivaren:

 1. Undanröja risken,
 2. Går inte detta - omplacera till ett säkrare arbete – alternativt hemarbete
 3. Går inte det kan arbetsgivaren förbjuda den gravida att fortsätta det riskfyllda arbetet. Arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning. Läs mer om graviditetspenning här.

Lärarförbundet har tryckt på regeringen för besked om vilken typ av ersättning som kan gå ut under perioden ifall inte arbetsgivaren kan ordna hemarbete eller på ett annat sätt smittsäkra arbetsmiljön för den gravida. Nu har socialminister Shekarabi gett besked Läs mer här och här!

På Folkhälsomyndighetens webbplats rekommenderas gravida ta ut föräldrapenning från v 32 om inte det går att lösa situationen på arbetsplatsen. Detta tycker Lärarförbundet är fel. Den enskilde ska inte lösa risken för smitta genom att knapra på sina föräldradagar. Som gravid kan du vara fullt arbetsför långt fram i graviditeten. Här måste arbetsgivaren ta ansvar för arbetsmiljön.

Alla gravida uppmanas kontakta chefen och föra en dialog om hur de ska arbeta under graviditeten. Det är bra om skyddsombudet involveras redan här. Under samtalet görs en riskbedömning om riskerna som finns runt den gravida och när detta görs ska skyddsombudet delta. Utifrån riskbedömningen bestäms åtgärder som ska leda till att den gravida skyddas från smitta och känner sig trygg.

Länkar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/gravida-uppmanas-till-extra-forsiktighet-for-att-inte-bli-sjuka-i-covid-19/

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/forald...

https://www.av.se/nyheter/2020/gravida-och-covid-19-pa-arbetsplatsen--forsiktighetsprincipen-ska-rada/

Tillbuds- och arbetsskadeanmälan covid-19

2021-02-16

Arbetsskada

Har arbetstagaren blivit smittad på jobbet och insjuknat ska det anmälas till Försäkringskassan och till AFA-försäkring.

Arbetsgivaren ska: göra anmälan till Försäkringskassan om arbetssjukdom. Om arbetsgivaren inte vill anmäla...gör en egen anmälan. Det är försäkringsgivaren inte arbetsgivaren som avgör om det är en arbetsskada eller ej. Anmälan görs enklast på www.anmalarbetsskada.se

Arbetstagaren ska: göra anmälan till AFA-försäkring. Ange arbetsskada på grund av smittsam sjukdom. Gör anmälan direkt till AFA-försäkring.

https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetssk...

Allvarligt tillbud

Coronaviruset är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till arbetsmiljöverket. Anmälan om tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet

Arbetsgivaren ska: anmäla allvarligt tillbud på

www.anmalarbetsskada.se

Många arbetsgivare använder IA (Kia) eller liknande digitala system för anmälan. Det går att använda IA (KIA) för anmälan av tillbud och arbetsskada men det finns arbetsgivaren som ser risker utifrån sekretess och därför inte vill använda systemen. Detta ändrar inte det faktum att covid-19 relaterade tillbud och arbetsskador ska anmälas. Då görs anmälan enligt ovanstående

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Förbättra arbetsskadeförsäkringen - kompensera för covid-19 nu

Många inom samhällsviktiga yrken, däribland lärare och skolledare, möter smittade i covid-19 och blir själva svårt sjuka under en längre tid. Att dessutom tappa inkomst för att arbetsskadeförsäkringen inte täcker det första halvåret är helt orimligt. Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), där Lärarförbundet är medlem, kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid-19.

Vi vill se:

En omedelbar komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionsektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19.

Det innebär i förhållande till nuvarande regler bland annat ett borttagande av kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för rätt till ersättning, fler yrkeskategorier som kan få ersättning samt lättnader i dagens beviskrav.

Ändringarna i försäkringen ska göras med verkan från ingången av år 2020 och gälla så länge pandemin pågår.

Läs gärna debattartikeln som vår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand varit med och undertecknat. Förbättra arbetsskadeförsäkringen - kompensera för covid-19 nu (Dagens samhälle)

Arkiv och mer information

Lärarförbundets arbete och lärarnas berättelser

Checklistor och stödmaterial

Lärarförbundet
– din trygghet!

Prenumerera på Lärarförbundets nyhetsbrev om corona och skolan så missar du inga nyheter.

Gå med idag
– 6 månader gratis!