Lärarförbundet
Bli medlem
Fråga: Senast uppdaterad: 2020-05-04

Vad går medlemsavgiften till?

Svar:

Organisation förtroendevalda

Kostnader för förbundsstyrelse, revision, representantskap, kongress, Lärarförbundet skolledare , Kyrkomusikernas riksförbund (KMR), studerandeverksamheten samt nämnder, råd, arbets- och referensgrupper.

Avgifter till andra organisationer

TCO, Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) med flera.

Administrativa kostnader

Centrala och regionala kostnader för hyra, städning, porto, telefon, inventarier och maskiner, IT-drift och datakommunikation. Här ingår också kostnader för medlemsadministrationen.

Verksamhetskostnader

Här ingår personalkostnader, kostnader för kompetens- och utvecklingsarbete i förbundet, regionala aktiviteter riktade till medlemmar och åtgärder för att stödja avdelningar.

Vidare ingår kostnader för informations-, kom­munikations- och opinionsinsatser, medlemsförmåner, insatser för att rekrytera och behålla medlemmar, utrednings- och utvecklingsarbete, olika typer av ar­bete med yrkes- och villkorsfrågor, medlemsservice, jurid­isk verksamhet med mera. Kostnader för avdelningarnas riktade insatser och för byggande av nätverk inom det privata området samt för att förstärka kansliets service gentemot privat anställda ingår också här.

Anslag till avdelningarna

Här ingår kostnaderna för anslag till avdelningarna.

Tidningskostnader

Kostnader för magasinet Läraren och andra tidningar som ges ut av förbundet.

Internationellt samarbete

Nivån på anslaget är under innevarande kongress­period 1,5 procent av medlemsavgifterna. Hälften av kostnaderna avser fackligt utvecklingssamarbete. Den and­ra hälften är kostnader för internationellt samarbete på global, europeisk och nordisk nivå samt kommunikations­arbete med ett internationellt perspektiv i Sverige.

Frågor & Svar