Lärarförbundet
Bli medlem

Brist på studie- och yrkesvägledare

Skolstarten närmar sig och vi läser nästan varje dag om den stora lärarbristen. Då är det lätt att undra hur det ser ut när det gäller andra yrkeskategorier i skolan.

Tittar vi på studie- och yrkesvägledare kan vi konstatera att det redan läsåret 2015/16 saknades behöriga på många skolor. I skolverkets statistik läser jag att i grundskolan hade 73% utbildning till studie- och yrkesvägledare och jämför jag det med gruppen lärare ser jag att där var det 80% som hade lärarutbildning. I gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen såg det lite bättre ut med 82% och 81% som hade studie- och yrkesvägledarutbildning. Lite bättre innebär inte att vi ska vara nöjda.

Sedan våren 2015 har jag då och då sökt i arbetsförmedlingens platsbank med lediga jobb dels med sökordet studie- och yrkesvägledare och dels under yrke, pedagogiskt arbete, studie- och yrkesvägledare. Notera att träffarna är antalet annonser och att varje annons kan innehålla flera tjänster eller bar del av en tjänst. Träffarna blir fler vid sökordssökning och är idag 200 jämfört med 140 annonser. Och det är nu två veckor före skolstart! Det är lite fler annonser än det var i vintras och lite färre än det var i våras men vi kan konstatera att efterfrågan på studie- och yrkesvägledare är större än utbudet.

Vi kan konstatera att det är brist på studie- och yrkesvägledare i landet och att en del av de som anställt obehöriga att utföra uppdraget gjort det eftersom de inte fått tag i någon behörig utbildad studie- och yrkesvägledare.

Självklart vill vi att elever i landets skolor ska möta utbildade behöriga studie- och yrkesvägledare! Självklart vill vi ha utbildade behöriga kollegor!

Men vad gör man när den man söker inte finns att få tag i? Jag hoppas att arbetsgivare/huvudmän förstår vikten av att ha behöriga utbildade studie- och yrkesvägledare och därför ger den som försöker fullgöra uppdraget möjlighet att utbilda sig. Tyvärr finns inget studie- och yrkesvägledarlyft där skolverket underlättar för individen och huvudmannen att nå behörighet men det finns ändå möjlighet genom att gå överbryggande kurs.

Min uppmaning till arbetsgivare som har svårt att hitta utbildad behörig studie- och yrkesvägledare att ge den som fått uppdraget möjlighet att utbilda sig med goda villkor.

​Här och nu – mot framtiden

Hur många val gör vi på vägen mot vuxenlivet? Och vilka av dem kommer att vara avgörande för vår framtid? Jenny Ivarsson, studievägledare vid grundskolan i Kalix, lyfter studie- och yrkesvägledarens viktiga betydelse för att vägleda ungdomar vid exempelvis gymnasievalet.

Genom hela skolsystemet är huvuduppdraget utbildning och där ingår även vägledning. Målet med skolgång och utbildning är att eleverna senare ska vara redo att bli en del av samhället som en vuxen individ – med både de krav, förväntningar, åtaganden och plikter som där tillhör. Vägen mot vuxenlivet innefattar också en mängd viktiga individuella val för den enskilde eleven.

Det är bl.a. där en viktig del av studie- och yrkesvägledarens yrkesuppdrag kommer in:

Vägledning inför avgörande val, såsom exempelvis gymnasievalet är för våra ungdomar, är ett processarbete där många olika faktorer påverkar och där ingår även viktiga informationsbitar.

Långsiktiga mål och behovet av vägledning

Mycket i skolans värld kan vara ”här och nu” – samtidigt som vi hela tiden måste ha det långsiktiga arbetet och uppdraget för våra ögon. För oss som arbetar i skolan handlar det bl.a. om allas rätt till likvärdig utbildning och vägledning i fråga om innehåll och mål, på samma gång som den ska vara individanpassad – och då måste vi ha förutsättningarna för detta.

Behovet av vägledning – både tidsmässigt och innehållsmässigt – kan vara mycket individuell. Grundförutsättningen för en bra vägledning är att evidensbaserade metoder används i samtalen samt förtroende, respekt, lyhördhet, kunskap och trygghet. För en del elever kan det handla om ett mindre antal vägledningssamtal där eleverna på ett konstruktivt sätt kan se olika möjligheter och vägar för att nå olika mål, både vad det gäller yrkesval och tankar om högre utbildning. I andra fall kan det handla om ett längre och djupare arbete där vägledaren måste börja med att bygga upp ett förtroendefullt samarbete med eleven (och vårdnadshavare), innan man kan börja bygga broar med tankegångar mot framtiden.

Trygghet i vägledande situationer utvecklar och ökar en självkännedom, vilket är en grundläggande hörnsten i all vägledning - men även för inlärning och utbildning.

"Skapa en kikare mot framtiden"

Som en metafor (som kan vara ett verktyg i vägledning, för att lättare kunna ”se” olika utfall och scenarier som ligger i framtiden), kan man säga att professionell vägledning tillsammans med en elev, det är att tillsammans ”skapa en kikare” mot framtiden. Denna ”kikare” kan även liknas med ett kalejdoskop, där alla regnbågens färger av pärlor kan stå för en individs erfarenheter (både bra och dåliga), förutsättningar, skolgång, referensramar, personlighet, drömmar, önskningar och målbilder. Hur ett samtal mynnar ut kan ha en så individuell karaktär, att man kan göra en jämförelse med ett kalejdoskop även där:

De olika mönstren som dyker upp i "kikaren" kan tydliggöras - och nästa steg blir då att välja vad, i en rangordning, som kan upplevas som mest attraktivt för aktuell elev.

Förutsättningarna för vägledning ser olika ut

Vägledning för eleverna ingår i skolans styrdokument och skolplaner, samtidigt som den av olika anledningar kan vara svår att på ett tydligt sätt lagstadga i fråga om tid och innehåll (och ”var, när, hur”). Vi lever också i ett mer komplext samhälle i dag, med bl.a. en rad olika yrkesområden som inte var kända för ett par år sedan. Förutsättningarna för vägledare kan dessutom se väldigt olika ut. Det kan handla om elevantal och hur anställningarna ser ut.

Studievägledaren är en av lärarprofessionerna vid skolan och tillsammans har vi många viktiga frågor att belysa: Därför har jag valt att vara aktiv inom Lärarförbundet: Inom Lärarförbundet får jag möjligheten att diskutera fackliga frågor och utvecklingsfrågor med alla olika pedagogiska yrkesutövare – och det dessutom genom hela utbildningssystemet!

Jenny Ivarsson
studievägledare vid grundskolan i Kalix

Frågor & Svar