Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Syvbloggen

Vi studie- och yrkesvägledare kan inte vänta längre!

Skolavtal18 är klart och de lärarfacksanslutna studie- och yrkesvägledarna ute i landet känner sig exkluderade ifråga om att få något som helst fokus i avtalet som rör syv som yrkesgrupp, vilket lett till ett stort missnöje. Det är bakgrunden till denna bloggartikel.

Sudie- och yrkesvägledarna, allmänt förkortat syv, är den lilla yrkesgruppen i de stora fackförbunden. Jag skriver ”fackförbunden”, då syv är en yrkeskår som är splittrade inom flera olika fackförbund, varav Lärarförbundet är ett av dem. Vi är många syv i Lärarförbundet och många nya syv-medlemmar har kommit till under senare tid. Tillsammans är vi starkare och vi måste nu gå samman för att tydliggöra våra viktiga frågor!

Lärarförbundet har sin egen undergrupp av studie- och yrkesvägledare för- och riktat just mot studie- och yrkesvägledare i form av Lärarförbundets Referensorgan för syv, där jag själv är en av de aktiva. Vi har även i uppdrag att som yrkesgrupp både synas- och höras utåt.


Syvare spretar och svävar åt olika håll i fråga om facklig tillhörighet. Ja sådant som facktillhörighet (eller valet att inte vara fackligt ansluten – det är också ett val) SKA man fundera över och även ifrågasätta - det är viktigt! Graden av fackligt engagemang varierar också kraftigt fackanslutna yrkesutövare emellan, vilket även det är- och ska vara en självklarhet, eftersom att det fackliga arbetet till stor del bygger på ideellt arbete.

I sammanhanget är det viktigt utifrån en jämlikhetsprincip, att de fackliga frågorna i ett fackförbund behandlas med likvärdig både respekt och dignitet, oavsett om man är yrkesverksam i en stor- eller liten yrkeskår – och för alla fackförbund är alla medlemmar lika viktiga.


Jag har valt att vara fackligt aktiv studie- och yrkesvägledare inom Lärarförbundet, utifrån att jag delar Lärarförbundets tanke om att utbildningssystemet är en helhet - där studie- och yrkesvägledning ska ha sin självklara och naturliga position inom utbildningssektorn.


Det känns naturligt för mig i mitt yrke som studie- och yrkesvägledare inom skolan och det är även något det talas om i vidare begrepp: Studie- och yrkesvägledningen ska ha sin naturliga del genom hela skolsystemet: Inom vägledningskretsar talar man om att eleverna ska utveckla en individuell s.k. valkompetens. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand har sammanfattat det med att ”framtiden börjar i förskolan” – och det är ju alldeles helt sant!


Vi studie- och yrkesvägledare i Lärarförbundets eget referensorgan för syv ser Lärarförbundets olika plattformar och kontakter som viktiga kanaler för att nå ut med studie- och yrkesvägledarnas viktiga frågor: Det handlar om arbetsmiljön, lönerna och yrkesuppdraget.Det handlar om precis samma frågor som rör de olika grupperna av pedagoger inom skolan. Och därinom finns stora brister, oerhört stora brister, som nu måste få komma upp till en högre nivå i de allmänna diskussionerna, då det kommer till oss studie- och yrkesvägledare som yrkesgrupp och då det kommer till vår arbetssituation i skolan. Och det får inte stanna i "snack":


Vi måste nu nå fram till en påverkan mot en positiv förändring, för att i nästa steg både kunna utveckla och säkerställa i individers rätt till vägledning - det som är vår arbetsmiljö.


Studie- och yrkesvägledarna ute i landet är nu i uppror angående låga lönenivåer, en dålig löneutveckling och en arbetsbörda som varken är hälsosam eller hållbar. Att få se förbättringar och en positiv utveckling inom dessa områden, samt öka förståelsen för skolans Studie- och yrkesvägledning rent allmänt, kan inte vänta längre: Vi har väntat på det på övertid och det råder nu en stor brist på utbildade studie-och yrkesvägledare (vilket ni kan läsa mer om i förra inlägget här på Lärarförbundets syvblogg.)

En faktum som allmänheten men även våra arbetskamrater, pedagogerna ute vid skolorna, ofta inte känner till, det är att studie- och yrkesvägledarna har stått utanför de helt nödvändiga extra nationella satsningarna som har gjorts på skolan de senaste åren.

Vi studie- och yrkesvägledare undrar varför vi inte får det stöd vi behöver i fråga om löneutveckling och frågor som rör vår arbetsmiljö och vårt yrkesuppdrag.

”Glöms” vår yrkesgrupp bort i de viktiga förhandlingarna? Handlar det om en ren okunskap angående vårt yrkes innehåll- och uppdrag, hos dem som det verkligen berör: Våra arbetsgivare, huvudmän och ända upp till de som är med och styr i skolpolitiken, såväl på tjänstemannanivå som på politikernivå? Definitivt påverkar många olika faktorer, mer- eller mindre. Men det är skrämmande om vi glöms bort som yrkesgrupp i de stora skolavtalsförhandlingarna och om det kan handla om en okunskap angående vårt yrkesuppdrag hos dem som ytterst är våra uppdragsgivare.

Nationella Skolavtal18 gäller även för syv anställda i skolan. Därom har det uppstått olika missförstånd som är viktiga att tydligöra: Ja Skolavtal18 gäller även syv som arbetar under SKL, Sveriges kommuner och Landsting. Men vad som är viktigt, det vi studie- och yrkesvägledare nu kräver, det är att även vår yrkesgrupp syv kommer upp i enskilda- och särskilt riktade diskussioner angående löner och arbetsförhållandena, samt angående yrkesuppdraget och dess innehåll.


Löneskillnaderna som uppstått framförallt under de senaste åren mellan syv och övrig personalgrupper i skolan, samt andra yrkesgrupper ute i samhället med en likvärdig utbildning, beror inte på tidigare års skolavtal. Där har vi följt de procentuella påslagen.
Däremot har vi studie- och yrkesvägledare stått utanför de särskilt riktade extrapengarna som staten satsat på lärargrupperna och sådana särskilda satsningar har även i en viss utsträckning skett på en kommunal nivå på olika håll ute i landet under de senaste åren och har varit helt nödvändiga satsningar på skolan, vid sidan av de nationella.


Där finns det kommuner som har låtit sina studie- och yrkesvägledare ingå i dessa särskilda satsningar (vi är få i antalet, inte sällan en ensam profession ute vid skolorna, så det har inte varit så kostsamt att låta ett antal studie- och yrkesvägledare få samma lönespåslag i procent, som övrig skolpersonal). Det har då skett på en frivillig basis från arbetsgivare – och bara då gällt ett fåtal studie- och yrkesvägledare ute i landet och det i kommuner som inser hur viktig syv är i deras utbildningssystem.


Men då en positiv löneutveckling ska ske på frivillig basis, då är det studie- och yrkesvägledarnas löner som har hamnat helt i bakvattnet. Jag har själv sett dokument som rör extrasatsningar på skolan på en kommunal nivå, vilka gått igenom med förhandlingar med facken, där det tydligt och klart skrivits in i texttillägg att det då inte gäller – och endast inte – studie- och yrkesvägledarna, vilket upplevts som mycket både märkligt och kränkande av oss studie- och yrkesvägledare.
Samtidigt har man där utbildningsfrågor diskuteras på ett nationellt plan, under senare år lyft vikten av en god- och kvalitetssäkrad studie- och yrkesvägledning för Sveriges elever. De diskussionerna verkar dock helt ha stannat där, för det är ingenting alltför många studie- och yrkesvägledare varken ser- eller upplever ute på sina arbetsplatser.Det råder brist på utbildade studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledarprogrammet tillhör gruppen Lärarutbildningar och ges vid lärosätena Malmö Universitet, Stockholms Universitet och Umeå Universitet. Utbildningen inriktar sig mot vägledning inom skolsystemet - men alltför många examinerade syvare väljer sedan att jobba inom andra yrkesområden än inom skolan - och det är ett slöseri på kunskapsresurser som den svenska skolan inte har råd med: Nu måste det satsas på utbildningssystemets studie- och yrkesvägledare!


/Jenny Ivarsson, Lärarförbundet Referensorgan för syv och syv vid grundskolan i Kalix.


Syv

PS. Hoppas vi syns på den stora vägkedarkonferensen i Vägledarföreningens regi i Göteborg nästa vecka. Jag kommer att finnas där.

Frågor & Svar