Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Syvbloggen

Vad är vägledning och vad är syvs uppdrag?

Jenny Ivarsson, Referensorganet för studie- och yrkesvägledare i Lärarförbundet och syv vid grundskolan i Kalix.

Jenny Ivarsson, Referensorganet för studie- och yrkesvägledare i Lärarförbundet och syv vid grundskolan i Kalix.

Årets omvalsperiod för gymnasievalet går mot sitt slut och samhällsdebatter kan poppa upp angående vad en syv sagt/alternativt inte sagt till eleverna inför deras val. Det kan t.om. uppkomma rykten om syvares avrådan angående vissa gymnasieprogram, men även att någon syv "sagt" vad elever ska välja.


Vad är då vägledning och vad gör syv och hur ser en syvs yrkesuppdrag ut - i detta fall, då det kommer till gymnasievalet, i skolans värld?


Egentligen handlar professionell vägledning inte i huvudsak om vad en individ i slutändan väljer - det är en "slutprodukt" utifrån en viktig process. Vad professionell vägledning handlar om, det är Hur Man Gör då man väljer - och där ingår det vad en elev behöver individuellt, för att kunna göra ett för dem bästa val: Vad är det som är viktigt att få information om - och där är ju då innehållet i informationen viktigt, likväl som att elever lär sig att "sovra" i informationsflödet.

Då det kommer till informationsbitarna är syvarna ute vid grundskolorna beroende av relevant och bra extern information, såsom gymnasieprogramsbesök med tillhörande information och även branschinformation, samt bra utbildningskataloger och websidor etc.: Vad behöver eleverna få veta och hur kan vägledningsprocessen se ut för eleverna på ett individuellt plan, för att de ska kunna göra ett bra och välgrundat och relevant val?

Efter en vägledningsprocess ingår det då per automatik att aktuella individer även kan ta ansvar för sitt val - och då även veta- och även förstå premisserna som ligger till grund för de(t) val de gjort: Varför de valt som de gjort, det är ju en oerhört viktig slutfråga!

I vägledningskretsar kallar vi det för "valkompetens" och det är en viktig egenskap i dagens- och i framtidens samhälle. En bra valkometens kräver både kunskap och tid att utveckla för en ung individ inför framtidens olika val som ska göras, då det kommer till olika vägar att gå vidare i livet i fråga om utbildning och arbetsliv. Där ingår vägledning i både snäv och vid bemärkelse. I en snäv bemärkelse handlar det om att eleverna genom individuell vägledning får chansen att utveckla en självkännedom inom detta område och i en vid bemärkelse blir ju en av huvudfrågorna bl.a varför man måste gå i skolan och utbilda sig (och varför man behöver ha kunskap i de olika skolämnena). Där är ju också kunskap om arbetslivet och om olika branscher och yrkesområden oerhört viktigt!

Inom området valkompetens är en personlig självkännedom viktigt att få utveckla för eleverna. Begreppet självkännedom inom vägledning kan utgå utifrån punkterna

- var är jag (och vem är jag)

- var ska jag/vad vill jag (och varför)

- hur gör jag (och vad krävs)

Den individanpassade vägledningen ska vara anpassat till ålder och mognad och vara förutsättningslös då det kommer till kön, social bakgrund och etnicitet - det är studie- och yrkesvägledarens uppdrag. Den individuella och professionella vägledningen handlar mycket om att ifrågasätta, bekräfta, återkoppla och utmana!


Inom området professionell vägledning handlar det om att få individer att kunna inventera, utvärdera - och även reflektera, för att kunna "bredda" sitt tänkande i frågor som rör olika vägar vidare. Där ingår även den nuvarande studiesituationen för varje enskild elev - och inte minst den viktiga motivationen. Valkomeptens handlar om att kunna göra väl underbyggda val, utifrån fakta som gett kunskap. Valkompetens står nära i förbund med en personlig utveckling, där reflektioner både inifrån och utifrån kan påverka varandra.

Det är också viktigt att de områden som kan utveckla elevers valkompetens finns med genom hela utbildningssystemet och det i alla skolämnen* (=*när- och var och på vilket sätt kan man behöva kunna- och veta olika saker i olika skolämnen inför framtiden). Att utveckla en valkompetens hos våra elever handlar till stor del om viktiga pedagogiska utmaningar. Det är viktigt med kunskaper om arbetslivet och olika yrken.


Allt detta sammantaget är viktiga frågor att belysa och lyfta upp. Det handlar om studie- och yrkesvägledarnas premisser för att kunna utföra sitt uppdrag: Ytterst handlar det om elevernas rätt till den viktiga och professionella vägledning de behöver inför deras viktiga val. Det handlar även om framtidens kompetensförsörjning. Det handlar också om elevers motivation - att ge dem "verktygslådan" så att de på ett konstruktivt sätt bättre ska kunna applicera sig själva som vuxna individer ute i samhället.


Det handlar om den så viktiga processen som ska pågå genom hela utbildningssystemet - och där behöver all skolpersonal få de premisser som behövs för att utföra detta viktiga uppdrag. För oss studie- och yrkesvägledare handlar det om förutsättningarna för att utföra vårt uppdrag inom vårt område: Det handlar bl.a om elevantal - den tid vi har för vägledning för varje elev (och det med sömsmånen att individuellt kunna anpassa detta). Det handlar om de viktiga kunskaper våra skolelever behöver få angående olika yrken och arbetsliv - men även då det kommer till de olika krav som kan komma att ställas på dem från samhällets sida, under deras väg mot vuxna individer.

I dag och inför framtiden råder det en stor brist på utbildade studie- och yrkesvägledare. Det handlar om vårt samhälles framtid. Det handlar om morgondagens vuxna medborgare: De styrande bör genast se över arbetsmiljön för oss studie- och yrkesvägledare som arbetar inom skolan, att vi får den tid och de premisser vi behöver för att utföra våra uppdrag och att vi får en lön som gör att det blir attraktivt att utbilda sig till studie- och yrkesvägledare - och som gör att fler efter examen vill arbeta inom utbildningsväsendet och även stanna kvar där. Skolans studie- och yrkesvägledarnas löner har släpat efter de senaste åren och stått helt utanför de senaste årens lönesatsningar på skolan, vilket rimmar illa med det behov som finns av utbildade studie- och yrkesvägledare!

/ Jenny Ivarsson, Referensorganet för studie- och yrkesvägledare i Lärarförbundet

och syv vid grundskolan i Kalix.

Frågor & Svar