Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Detta är ett inlägg från Syvbloggen

Om skolans och syv:s uppdrag att arbeta mot långsiktiga mål

Att arbeta långsiktigt är en av de största utmaningarna för oss som arbetar inom utbildningsväsendet, då vi parallellt hela tiden också kämpar på med allt det som är ”här och nu” ute i skolorna: Det är ett faktum jag tror att alla som arbetar inom utbildningssystemet kan skriva under på.

Vi har alla våra arbetsplaner som ska följas, men de ska också hela tiden utvecklas utifrån utvärderingar och även i samband med förändringar i styrdokument och allmänna råd samt lagändringar - men även inom området för utvecklingsarbete. Speciellt läsårsavslut och läsårsstarter inom skolans värld handlar mycket om detta.

Det är en av anledningarna till att arbetet som studie- och yrkesvägledare är ett spännande och utvecklande yrke: Syv arbetar efter sina ”årshjul”, där varje nytt läsår ger chans till förbättringar utifrån eventuella brister som kan noteras från föregående läsår. I allt detta är det en stor utmaning att hela tiden tänka långsiktigt – vilket är just studie- och yrkesvägledares och pedagogers ”specialitet”: Att i det ständiga ”bruset” av de göromål vi har i vår yrkesutövning, hela tiden ha det långsiktiga tänkandet som en röd tråd i det dagliga arbetet.

Vi som arbetar inom skolan verkar inom ett område som till stor del handlar om utveckling – elevers personliga utveckling i förhållande till samhällets utveckling. Utveckling och utbildning går på många sätt ”hand i hand” med varandra och studie- och yrkesvägledning är en viktig del av elevernas utbildning – och det genom hela utbildningssystemet: Våra barn- och ungdomar går i skolan med målet att de i framtiden ska kunna ta plats i samhället som ansvarstagande individer, med både dess skyldigheter och rättigheter.

I det ständiga flödet av tankar, information och dialoger som florerar både i-, genom- och angående skolans värld, krävs det tid för eftertanke och reflektion, för att på ett klokt sätt kunna sortera vad som är viktigt i det långsiktiga perspektivet. Det långsiktiga perspektivet kan tyvärr nämligen ofta komma i andra hand, då de mer kortsiktiga målen lätt tar över, då det är de mer kortsiktiga målen som är mest synliga (och då även mer mätbara) – tyvärr!

Ofta handlar det om att kunna hålla sig till huvuduppdraget: Att på bästa sätt rusta ungdomarna för deras egen framtid. Den största risken för att tappa fokus på det långsiktiga, det är att vi i skolans värld vill så väl: Vi vill synliggöra vårt arbete på alla fronter och det i all välmening, men vi får se upp så att vi inte tappar det vi ska ha som huvudfokus: Det som är det långsiktiga arbetet med- och för eleven.

Jag ska här lyfta exemplet då det för snart 10 år sedan kom detta med egna datorer till alla elever ute på skolorna och den grundskola jag jobbar vid som syv var tidigt ute med att vara en s.k. ”en-till en-skola”, med egen dator till alla elever. Nu kunde jag som studie- och yrkesvägledare rusta mig för ett nytt sätt att arbeta - jag ville vara lättillgänglig på nätet: Parallellt med skolans egen digitala läroplattform för meddelanden, startade jag också upp en Facebook-sida i min roll som skolans syv och även en syvblogg: Nu skulle allt rulla på och mitt vägledningsarbete vid skolan skulle äntligen bli mer synligt!

Det rullade på och jag hade full sjå med att vara tillgänglig på alla sätt: Jag hade, förutom en öppen dörr till kontoret de tider jag inte var bokad i annat, plötsligt 6 olika plattformar där man kunde nå mig – som därmed också ständigt måste följas upp och uppdateras av mig under min arbetstid: 1) Skolans egen digitala plattform för meddelanden och information. 2) Min email. 3) En av mig uppstartad Facebooksida med meddelanden och inlägg – där jag också alltid svarade och var tillgänglig. 4) En blogg att uppdatera. 5) Kontorstelefonen (med tillhörande telefonsvar). 6) Mobiltelefonen (med tillhörande sms och telefonsvar).

Efter en tid frågade jag mig dock om detta var rimligt? Rymdes allt detta i min arbetstid? Jag blev så fast i digital kommunikation att mitt huvuduppdrag blev mer av en parallellverksamhet: Syvs huvuduppdrag är att vägleda elever mot framtiden och det även med en förankring angående hur samhället och arbetsmarknaden fungerar ute i samhället – och där finns inte alltid alla dessa parallella digitala plattformar som är tillgängliga dygnet runt. I samhället förekommer ”öppettider” och ”information om kontakt” att förhålla sig till. Till det är det viktigt att skilja på information och vägledning -- och i ett mer långsiktigt arbete angående information och fakta, så handlar det inte alltid om att skolan i en direktkontakt ska tillhandahålla information om saker och ting – det är bara en del i vårt uppdrag och i vägledningen i sin helhet:

Vårt huvuduppdrag handlar om att vi ska lära eleverna var- och hur man söker efter information och inom pedagogiken handlar det om att ”lära sig att lära sig”.

Var ska elever och vårdnadshavare söka efter information om t.ex. aktiviteter i samband med ett gymnasieval, samt få kallelser till möten och samtal, etc.? Jo, på skolans egen digitala läroplattform. Det är där skolans all information ska finnas. Sedan är det ju upp till var- och en om man som t.ex. syv vill ha en egen Facebooksida - eller inte. Men en tanke är att det finns ett värde i att lära elever var man kommunicerar sina skolfrågor: Vid vidare eftertanke har nu fler skolor lyft detta med att alla ”digitala sidospår” inte alltid har en enbart positiv förankring i utbildningsuppdraget, bl.a. då det kommer till vårt ansvar för dokumentation. Skolor ute i landet har med åren nu byggt upp policydokument för anställd personals ”digitala sidospår”: Det kan bl.a. handla om att alla tjänstemannasidor (bloggar etc.) ska ha skolans- eller aktuell kommuns logga.

Varför jag lyfter detta som exempel, det är för att visa att man i sin positiva iver att hjälpa sina elever, så lätt – och det även kollektivt – kan ”rusa i väg”.

Jag har nu lagt ned både min syvsida på Facebook samt syvbloggen: Jag fann med tiden att man inte ska underskatta värdet i att eleverna kommer personligen med sina frågor till mig som syv (om det nu inte handlar om en kort faktafråga som bara kräver ett kortare faktasvar). Och då de skriver frågor på skolans plattform, kan jag passa på att ge dem en tid att komma till mig: Ofta kan en fundering av enklare karaktär leda vidare till bra samtal, där en individ plötsligt får både återkoppling och ges chans att reflektera – och även kartlägga sina tankegångar


Reflektion och eftertanke angående vår yrkesroll och yrkesuppdrag är viktigt för vår yrkesutövning. Som studie- och yrkesvägledare har man många saker att ta ställning till - och även att förhålla sig till: Det handlar om det allmänna informationsflödet som går ut till våra elever angående gymnasieval osv. (att lära eleverna att ”sålla” i information och även tänka kritiskt). Det handlar om enskilda branscher som har en önskan om att vi ska styra våra vägledningssamtal med eleverna i en viss riktning. Det handlar om ”kring-vetare” som lyfter skolans olika ”fel och brister” på ett okonstruktivt sätt, utifrån att de saknar kunskap om vårt uppdrag och verksamhet.

Det kan röra sig om externa ”driver” som kommer och går. Det kan exempelvis handla om att vi som skolans syv får i uppdrag att ge viss information bara till ”skolans tjejer” eller bara ”skolans killar” (vad gäller för ”Hen” då, vill jag fråga som ett inlägg i debatten...) Samhället delar så lätt in individer i kön – däremot vet vi att det finns alltför stora skillnader i viktiga livsval även utifrån de sociala skillnader som finns mellan olika individer – men ingen skulle väl ens drömma om att vi ska dela upp elever i olika grupperingar utifrån social bakgrund, då det kommer till aktiviteter som har med exempelvis gymnasievalet att göra.

Alla individer ska ha rätt till likvärdig – och därmed även en mångfald av– information inför ett viktigt val, för att kunna göra ett bästa val för just dem. Det är viktiga yrkesfrågor att förhålla sig till och reflektera över som studie- och yrkesvägledare. Visst kan vissa ”riktade informationskampanjer” vara av värde, men som studie- och yrlesvägledare måste man hela tiden tänka i olika tankebaner och kunna ”vrida” på saker- och ting: Att kunna se på saker utifrån olika perspektiv och vinklar tillhör vår profession.

Vi Studie- och yrkesvägledare inom Lärarförbundet vill lyfta de fackligt viktiga yrkesfrågorna för syv. Det handlar om uppdraget. Vad som ska rymmas inom vår arbetstid – både vad det gäller innehåll och omfattning. Det handlar om lönerna och utvecklingsmöjligheterna. Det handlar om den allmänna förståelsen- och kunskapen angående vår yrkesutövning. Det handlar också om att det är viktigt att studie- och yrkesvägledarna hörs- och syns i den offentliga debatten som rör vårt yrkesområde.

Det är nu läsårsstart och vi i Lärarförbundet vill välkomna nya studenter till Studie- och yrkesvägledarprogrammen vid Umeå- och Stockholms Universitet samt Malmö Högskola: Grattis till valet av en utbildning till ett spännande och viktigt yrke!

Representanter från Lärarförbundets Referensgrupp för Studie- och yrkesvägledare kommer att finnas på plats vid lärosätena i Umeå, Stockholm och Malmö i samband med programuppstarten, enligt följande:

I Malmö Högskola var vi igår och tog emot de nya syv-studenterna tillsammans med avdelningen där.

Till Umeå Universitet kommer vi på Måndag den 28 augusti.

Stockholms Universitet: Tisdag den den 29 augusti samt onsdag den 30 augusti.

Vi kommer att finnas i anslutning till lokaler vi blivit tilldelade av programansvariga, för att få träffa de nya syvstudenterna - och vi hoppas att just Du går med som studentmedlem i Lärarförbundet, som har de viktiga syvfrågorna i fokus!

/Jenny Ivarsson

Lärförbundets Referensgrupp för Studie- och yrkesvägledare

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här