Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Syvbloggen

Kompetensförsörjningen av framtidens syv måste säkerställas!

Kompetensförsörjningen av framtidens studie- och yrkesvägledare måste nu säkerställas, detta för att Sveriges utbildningssystem ska kunna säkerställa elevernas både behov av- och rätt till professionell vägledning, angående sina vägar vidare.

Bild som togs i samband med nya syvstudenters läsårs-uppstart vid Umeå Universitet. Vi från Lärarförbundet mötte upp.


Nu måste det satsas på skolan!

Skolan ska utbilda framtidens samhällsmedborgare, som också ska hitta sin plats ute i yrkeslivet: Det är ju ett av huvudmålen med vårt utbildningssystem. Därför måste det satsas på Sveriges studie- och yrkesvägledning.

Och då det kommer till de regelverk och riktlinjer som styr studie-och yrkesvägledarnas yrkesuppdrag och yrkesroll, så måste de ses över - och framförallt tydligöras. Det gäller även skolans övergripande områden inom studie- och yrkesvägledning i de mer vida begreppen. Det har det talats om- och debatterats om länge, men nu är läget är akut - det går inte att vänta längre!


Det råder en brist på utbildade studie-och yrkesvägledare. Av de som tar examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet är det en hel del som sedan väljer ett arbete inom andra områden än inom vårt utbildningssystem. Det är även många yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare som väljer att hoppa av sin yrkesbana och väljer andra yrkesområden. Det är också alltför många studie- och yrkesvägledare ute vid skolorna som har tankar om att säga upp sig från sina tjänster för att arbeta inom något annat: Man kan konstatera att läget är allvarligt.

Vi vet att det att är alarmerande dystra prognoser angående den framtida kompetensförsörjningen då det kommer till alla olika professioner inom det svenska utbildningsväsendet. Men det är sällan syv som yrkesgrupp omnämns i dessa viktiga larmrapporter och diskussioner - och det är olyckligt. I vår svenska skola undervisas i dag alltför många elever av obehöriga lärare och vägleds av obehöriga studie- och yrkesvägledare. Det kan inte få fortgå!


Vi har uttrycket om att ”av kunskapens träd får man skörda” – men för det krävs det att man som elev i den svenska skolan redan tidigt får veta att det finns både mål- och mening och en tanke bakom vårt utbildningssystem: Eleverna går ju igenom skolsystemets olika delar, för att de en dag ska kunna ta del av- och hitta sin plats i samhället som en vuxen individ. Där är vi olika professioner i skolsystemet viktiga för varandra, vilket är en av de viktiga punkterna för varför jag har valt att vara aktiv syv inom Lärarförbundet, som har en egen grupp av fackligt aktiva studie- och yrkesvägledare i Lärarförbundets eget referensorgan för syv.


Studie- och yrkesvägledare är en liten yrkesgrupp i skolan, men finns i alla delar av utbildningssystemet. Jag delar Lärarförbundets syn på utbildningsväsendet som en helhet. Genom Lärarförbundet och dess plattformar får vi studie- och yrkesvägledare möjligheten att lyfta de viktiga frågorna som rör syv, dit de berör, vilket är oerhört viktigt.


Olika yrken och ett samhälles arbersliv finns hela tiden runt omkring oss alla. Dygnet runt pågår samhällets arbetsliv inom olika yrkesbranscher (och det i olika former) runt omkring oss. Ändå kan det vara så att kunskapen om olika yrken och dess innehåll, samt vad som krävs för att komma in på en viss yrkesbana, det kan upplevas som både luddigt och oklart högt upp i åldrarna hos våra elever - och det även av alltför många individer i vårt samhälle som har hunnit lämna grundskolan och även gymnasiet.


Elever väljer gärna en vidare utbildning (och sedemera även en yrkesbana) de redan har kunskap om genom de referensramar de redan har, vilket underminerar en sund arbetsmarknad. Det ger könsbundna val och val kopplade till både social- och etnisk bakgrund. Det tillhör skolans uppdrag att bryta dessa mönster. Det handlar om att elever ska kunna maximera sina möjligheter för att finna ett yrke/en yrkesbana som passar dem – likväl som att det handlar om framtidens kompetensförsörjning och hur strukturerna kring den kan komma att se ut i framtiden. Därför är det viktigt att kompetensförsörjningen av framtidens studie- och yrkesvägledare kan säkras!


Det är definitivt ett utvecklingsområde och en utmaning att ta tag i, för de som styr i innehållet och premisserna för skolans studie- och yrkesvägledning - och det i en både snäv och vid bemärkelse. I en snäv bemärkelse kan det bl.a handla om hur man som enskild individ kan gå tillväga ("verktyg" att använda) inför ett viktigt val, för att öka chanserna för ett bra val på ett individuellt plan. Där finns det strategier man som individ behöver få lära sig - och där är professionell studie- och yrkesvägledning viktig.

En annan pusselbit som är av stor betydelse inför viktiga val är kunskapen om vad det finns att välja av - likväl som att diskutera så abstrakta saker som morgondagens arbetsmarknad, som inte är lika tydlig i jämförelse med dagens arbetsmarknad. Vilka yrkesområden och yrkesbranscher finns det? Hur ser innehållet ut, mer konkret, inom de olika arbetsområdena? Vad krävs det för att utbilda sig mot de olika yrkena och yrkesbranscherna? Dessa frågebatterier måste få utvecklas i process, inte bara utifrån ålder och utvecklingsnivå, utan även i sina olika sammanhang.


För samhället är det viktigt med individer som kan utveckla en självkännedom kopplat mot arbetslivet: Därför måste frågor som rör utbildningssystemets övergripande studie- och yrkesvägledning få en högre prioritet, än vad de har nu. I detta ingår även att se över studie- och yrkesvägledarnas arbetssituation och löner, så att fler vill utbilda sig till syv - och även arbeta som syv.


Studie- och yrkesvägledaren är en av de få yrkeskategorier i skolan där det i dagsläget inte krävs behörighet för professionen, vilket är helt obegripligt med tanke på yrkets olika ansvarsbitar i form av tjänstemannautövning, uppdrag och innehåll, med bl.a individuella vägledningssamtal och kontakter med vårdnadshavare o.s.v. Det är tyvärr ett faktum att många elever inte får träffa en utbildad syv innan de t.ex. ska välja till gymnasiet.

Att det saknas behörighetskrav för studie- och yrkesvägledare, det kan vara en bidragande orsak till löneglappen mellan examinerade syv, i jämförelse med andra yrken med en akademisk examen. Många studie-och yrkesvägledare ligger nu på lönenivåer som varken är försvarsbara eller godtagbara.

Inom skolsystemet och då det kommer till de som är satta att handha skolfrågor på politikernivå och även tjänstenivå, är min erfarenhet att det finns de som inte ens har koll på att studie- och yrkesvägledarprogrammet tillhör gruppen lärarutbildningar, vilket vad jag vill påstå har lett till att studie- och yrkesvägledarna har blivit exkluderade i de extra lönesatsningarna som har gjorts på skolan, både på det nationella planet, likväl som på det kommunala planet.

Förutom att det i dag saknas behörighetdskrav för syv, så finns inte heller några tydliga riktlinjer för hur många elever en syv kan ha ansvar för inom sin tjänst. Därigenom finns det inte heller några fastställda krav kring elevers rätt till vägledningssamtal - inte ens att de genomförs. Och om de genomförs, att då premisserna finns för att de ska kunna ske i process, vilket krävs för ett utvecklat tänkande inför viktiga val som rör framtiden.


Sveriges elevråds ordförande Erik Nordund skrev i våras en debattartikel tillsammans med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaaa Åstrsand, där de larmar om elevernas brist på studie- och yrkesvägledning. Eleverna önskar sig mer individuell tid med en studie- och yrkesvägledare innan viktiga val.

Sveriges studie- och yrkesvägledare har i dag en pressad arbetssituation: Det handlar om elevantal i kombination med övriga arbetsuppgifter. Många syvare upplever att de "ska vara överallt", men saknar hemvist i sitt kärnuppdrag, där vägledningen måste få ha sin plattform. Ytterst beror detta på ett alltför oklart uppdrag, nationellt sett, vilket drabbar eleverna och då även studie- och yrkesvägkedarnas arbetssituation och arbetsmiljö.

  • Det handlar om att elevernas tid för vägledning måste säkerställas då det kommer till studievägledarens elevantal kopplat till tid. Elevernas rätt till vägledning enligt skollagen måste kunna garanteras.
  • Det handlar om att det måste införas behörighetskrav för studie- och yrkesvägledare.
  • Lönen har en stor betydelse för ett yrkes attraktivtitet, vid sidan om en bra arbetsmiljö.
  • Det handlar om att skolsystemets övergripande studie- och yrkesvägledning (kopplat både till ålder och skolämnena) måste prioriteras och därmed även bevakas för att kunna garanteras - inte minst då det kommer till att nå en ökad likhet inom detta område, olika skolor emellan: Det måste till tydligare riktlinjer och regelverk då det kommer till syv även i den vida bemärkelsen.
  • Det handlar om att syv måste bli ett attraktivt yrke, så att framtidens kompetensförsörjning av syv kan säkerställas: Det för att kunna säkerställa skolelevers och individers rätt till vägledning!


Jag repeterar det jag redan skrivit om i denna bloggartikel:


I vår svenska skola undervisas i dag alltför många elever av obehöriga lärare och vägleds av obehöriga studie- och yrkesvägledare. Det kan inte få fortgå!


Elevernas rätt till professionell vägledning måste säkerställas - och det gör man endast genom att på olika aktiva sätt säkra framtidens kompetensförsörjning av syv, i kombination med tydligare direktiv angående yrkesuppdraget - för det står nära i förbund med studie- och yrkedvägledarnas arbetsförhållanden: Det är där premisserna för kvalitén på studie- och yrkesvägledningen läggs för eleverna i den svenska skolan!


/Jenny Ivsrsson. Referensorganet för Syv inom Lärarförbundet och syv för grundskolan i Kalix.


Kunskapensttäf_SU

"Av kunskapens träd går man skörda". Men då gäller det att man som individ har fått lära sig dels hur man skördar - men även det viktiga angående vad man kan göra av det man skördar! Bilden tog jag vid Stockholms Universitet /R. H i början av september, i samband med de nya syvstudenternas uppstart vid SU.

Frågor & Svar