Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Syvbloggen

"Den ljusnande framtid är vår”. Det är viktigt att det även gäller syv!

"Den ljusnande framtid är vår" är ord som florerat runt om i Sverige de senaste veckorna. Då jag kommer i kontakt med studenter som tar examen av olika slag, kan jag fundera över vilka olika delar- och vilka faktaunderlag från tidigare i livet, som lett dem dit där de står som "nybakade" studenter.


Umeåmaj26

I slutet av maj besökte Lärarförbundet Umeå Universitet, i samband med att en ny kull utbildade studie- och yrkesvägledare tog sin examen. Ovan jag, Jenny Ivarsson, från Lärarförbundets Referensorgan för syv och Mia Gisslen från Lärarförbundet i Umeå.

Lärarförbundet mötte även upp examinerade syvstudenter från Stockholms Universitet i slutet av maj. Det var jag, Jenny Ivarsson (nedan) och David Våg, studerandeinformatör, Lärarförbundet Stockholm.
Ja, då jag är i sammanhang där jag kommer i kontakt med studenter som tar examen eller ser ett studenttåg med elever som gått ut gymnasiet, då kan jag som syv bl.a. fundera över den tid varje individ har haft med en studie- och yrkesvägledare (och även då angående innehållet i den tiden), på sin väg fram till aktuell examen – och vad som lett dem precis dit där de då står i dag /vid aktuellt examenstillfälle.

Det är intressanta tankar att fundera över. Vi vet också att olika val genom livet utgår utifrån en mängd olika faktorer - vilka även kan vara högst både personliga och individuella. Där är professionell vägledning en viktig grund att bygga vidare på, vid sidan av de nödvändiga informationsbitarna som även de är så viktiga inför viktiga val (och där ingår bl.a. det viktiga om var- och hur man hittar relevant information, det är viktigt i en snabbt föränderlig värld). I sammanhanget ska vi också komma i håg att studie- och yrkesvägledning bara är en - om än viktig - del av det som i övrigt sammantaget påverkar elevers val angående deras vägar vidare mot framtiden.

Sedan flera år talas det om vikten av studie-och yrkedvägledning som hela skolans ansvar och det som en röd tråd genom hela skolsystemet: Det handlar om att öka elevernas möjligheter att kunna se sin skolgång redan vid grundskolan och sedan genom hela utbildningssystemet, som en viktig del av deras vägar vidare i livet (mot vad…och så hur…). "Framtiden börjar redan i förskolan", som Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand så klokt uttryckt sig om saken.


En del av de elever som går ut gymnasieskolan kan ha felval av olika slag med sig i bagaget, vilka sedan ändå kan ha lett dem ”rätt” – och ja, det kan vara en tråkig historia. Men felval kan även utveckla individers självkännedom i en positiv riktning. Visst är det att föredra att elever inte ska behöva gå "från klarhet till klarhet" den "hårda vägen", då det bl.a. kommer till gymnasievalet, men även då det kommer till andra sorters felval. En viktig fråga vi alla bör ställa oss då vi diskuterar dessa frågor är, vad som kan ha varit avgörande för oss själva, då det kommer till var vi befinner oss i dag?!

Sedan vet vi att en del av de individer som tar examen, vad det nu än handlar om för examen, inte kommer att gå vidare just mot den inriktning och det område de studerat mot, vilken skolform och nivå det nu än må gälla. Det gäller även de grupper av syvstudenter jag träffade i Umeå och Stockholm i slutet av maj, i samband med deras syvexamen. För så kan det också vara: "Annat” kommer emellan, andra möjligheter dyker upp och/eller så ändrar individer sig helt angående de frågor som styr- som rör yrkeslivet; vad man vill jobba med och även var.

Det är ett faktum att en oroande stor del av de som utbildat sig till syv senare valt att arbeta i helt andra verksamheter än som vägledare i skolsystemet - och då har det uppstått något av en akut brist på utbildade studie- och yrkesvägledare ute i de svenska skolorna. Det är ett faktum Lärarförbundet har lyft i olika sammanhang: Det handlar ytterst om arbetssituationen för studie- och yrkesvägledarna ute på skolorna. Det måste bli mer attraktivt att utbilda sig till- och sedan arbeta som studie-och yrkesvägledare i skolan!


Lärarförbundet har ett par viktiga punkter som rör studie- och yrkesvägledarnas arbetssituation, som de som styr skolpolitiken nu måste prioritera:

  • Behörighetskrav för studie- och yrkesvägledare.
  • Syvs löner har släpat efter i alla lönesatsningar på skolan de sista åren. Nu måste det komma en allmän satsning även på Studie- och yrkesvägledarna som yrkeskategori.
  • Syvs uppdrag: Vad ska rymmas inom arbetstiden – både vad det gäller innehåll och omfattning, likväl som elevernas rätt till vägledning.
  • Säkerställ tiden för vägledning innan viktiga val och det i process, men även då det kommer till tidpunkterna och dess tillfällen: De individuella vägledningssamtalen är viktiga på högstadiet inför gymnasievalet. Vid gymnasieskolan är det viktigt inför val till universitet och högskola och även inför de individuella valen - men även rent allmänt innan eleverna lämnar gymnasieskolan. Både vid grundskolan och vid gymnasiet samt vid andra högre studier, är det dessutom viktigt med tid för motiverande vägledningssamtal ("vad vill jag, hur gör jag").
  • Angående ”Studie- och yrkesvägledning, hela skolans ansvar": Det måste satsas resurser på att kartlägga behoven hos all skolpersonal angående detta. Skolans alla olika professioner tillsammans är viktiga för barn- och ungdomars framtida livsval och utveckling.” Studie- och yrkesvägledning, hela skolans ansvar” får inte bli ett område i skolan där syv ska bli en projektledare, en sambandscentral, administratör, etc. Det är inte heller syftet med begreppet.

"Studie- och yrkesvägledning, hela skolans ansvar" ska inte handla om att syv i ökad grad ska ut till klassrummen, utöver de info- och lektionstillfällen som faller sig naturliga i sitt sammanhang. ”Studie- och yrkesvägledning, hela skolans ansvar” bör innebära att elever från en tidig ålder får verktygen för att lära sig hur de kan applicera sig själva som en individ som är en del av samhället i en större kontext och inför framtiden - och det måste börja småskaligt. Det handlar om att få in tankebanor kopplat till samhället och framtiden i det löpande skolarbetet för eleverna, likväl som för all pedagogisk skolpersonal. Det handlar om utmaningen och skolans uppdrag att eleverna ska "lära sig att lära sig" – och inom detta område om kommande yrkes- och arbetsliv. Det handlar om ett sätt att tänka: Fakta om yrken ändras ju i tid, både angående de yrkeskategorier som finns i dag, men som kanske inte finns i morgon - likväl utifrån det faktum hur olika yrkens innehåll kommer att ändras i tid.


Sveriges elevråd har nu i juni 2018 skrivit en debattartikel där de tar upp det viktiga med elevers rätt till god studie- och yrkesvägledning inför de viktiga val som ska göras som påverkar deras framtid. Dit hör gymnasievalet. (artikel, dagensarena 2018-06-13: "Allvarlig brist på studievägledare riskerar elevers framtid" /Erik Nordlund, ordförnde Sveriges Elevråd och Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet).

/”Gymnasiet är en avgörande faktor för elevens förutsättningar till arbete och vidareutbildning. Ofta upplever elever att det är ett väldigt svårt val att göra, som kräver mycket kunskap om gymnasierna och gymnasiesystemet. För att det valet ska bli så likvärdigt som möjligt för alla landets elever behövs en kvalitativ studie- och yrkesvägledning”/, skriver Sveriges Elevråd.

De lyfter upp det faktum att många elever upplever att det är svårt, ja till och med omöjligt, att få tid med sin studie- och yrkesvägledare. Det leder till att eleverna inte får det stöd de behöver. Det i sin tur leder till pressade arbetsförhållanden för studie-och och yrkesvägledarna.


Det är tyvärr så att studie- och yrkesvägledarna är en lågt prioriterad yrkesgrupp och ett lågt prioriterat område inom den svenska skolan. Det handlar om att studie- och yrkesvägledarna ute i skolorna ofta är underbemannade. Många studievägledare kan ha mellan 400 – 500 elever som de ansvarar för på ”sin” skola och många kan arbeta vid flera olika skolor i sin tjänst. Det finns skrämmande exempel på studie- och yrkesvägledare som har upp till 1000 elever som de ansvarar för. Det finns även skolor som bara tar in studie- och yrkesvägledare mer kortsiktigt, t.ex. inför gymnasievalet. Det beror i sin tur på att studie- och yrkesvägledningen i skolan står under ett alltför luddigt regelverk. Till det saknas krav på studie- och yrkesvägledares behörighet, vilket är ett krav som Lärarförbundet driver.

Ofta kan studie- och yrkesvägledarnas arbetsuppgifter ute i skolorna vara oklara, utifrån att det saknas tydlighet i de styrdokument som finns angående skolans studie- och yrkesvägledning. Det gäller gäller bl.a. den tid varje elev borde ha rätt till vad det gäller studievägledning, framförallt då det kommer till de individuella vägledningssamtalen inför t.ex. gymnasievalet, vilket inte ens står inskrivet som en rättighet för eleverna i den svenska skolan (och inte heller då hur- och när de ska genomföras, varken i tid eller innehåll): Med andra ord kan det faktiskt hända att en elev går ut från den svenska grundskolan utan att ha fått professionell- och individuell studie- och yrkesvägledning! Förövrigt, då det handlar övergripande om en elevs skolgång kopplat till dennes vägar vidare, där är även skolans elevhälsoteam viktigt, b.la. då det kommer till elevers avhopp från gymnasieskolan. Det är ett helhetsansvar att se över från skolans sida, utifrån att det är ett faktum att gymnasieavhopp, hög frånvaro och psykiskt ohälsa och utanförskap, alla de sakerna hör till stor del samman - och där kommer individuell studie-och och yrkesvägledning in som en viktig del.


Det är en viktig fråga, elevernas rätt till god studie- och yrkesvägledning inför deras vägar vidare mot vuxenlivet. Det är av yttersta vikt att det kan säkerställas att eleverna får den studie- och yrkesvägledning de behöver för att kunna göra ett för dem bästa val som påverkar deras framtid. Precis som Sveriges Elevråd konstaterar i sin debattartikel, upplever många elever att de inte får det stöd de behöver då det kommer till detta viktiga område, studie- och yrkesvägledning. Området bör snarast få en högre- och tydligare prioritet i det svenska skolsystemet! För att kunna göra ett bra jobb måste studie- och yrkesvägledarna få den tid de behöver för det, samt förutsättningarna - och en skälig lön, för att säkra att det finns utbildade syv ute vid skolorna: Det måste satsas mer på studie- och yrkesvägledarna!

Ett första steg är att elevers rätt till vägledning bevakas och prioriteras genom tydligare lagtexter. Därutöver behöver arbetsmiljön även ses över, så att det kan säkerställas att studie- och yrkesvägledaren kan utöva sitt uppdrag på ett mer tillfredställande sätt än vad som sker i dag, rent allmänt.

Då det kommer till vägledning vid t.ex. grundskolan och gymnasieskolan, där ingår även s.k. kompensatoriska delar för elever som har svårigheter av olika slag. Det kan vara psyko-socialt, medicinskt eller inom området ”annat”. Där behöver studie- och yrkesvägledaren tiden för att sätta sig in i de bitar och de områden som lägger grunden för en god studie- och yrkesvägledning för dessa elever på ett individuellt plan. Där är det också viktigt att studie- och yrkesvägledaren har tiden för ett gott och kontinuerligt samarbete inom elevhälsan. Lika viktigt är det att elever som förövrigt fungerar bra i skolan, att de också får den tid de behöver för att förbereda sig inför viktiga val. Till det kommer många administrativa bitar som studie- och yrkesvägledarna handhar i dag. I fråga om individuella samtal är det också viktigt med tid både före- och efter de individuella samtalen, för att få kvalité på dem.


Det Sveriges Elevråd lyfter är viktigt. För oss studie- och yrkesvägledare i Lärarförbundet handlar det om de viktiga frågorna om innehållet i vårt arbete – de premisser som styr vårt arbete, både i tid, innehåll och ansvar. Det handlar om att Sveriges studie- och yrkesvägledare behöver få den tid och det utrymme som krävs för att göra rätt saker, för att utveckla elevernas viktiga s.k. valkompetens inför deras framtid.


Nu måste det satsas på skolans studie- och och yrkesvägledning och på studie- och yrkesvägledarna! Låt uttrycket om att "den ljusnande framtid är vår" gälla även oss studie- och yrkesvägledare - vi arbetar med det viktiga som handlar om framtiden!


/Jenny Ivarsson, Lärarförbundets Referensorgan för syv och syv vid grundskolan i Kalix.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här