Lärarförbundet
Bli medlem

Nyårskrönika 2020 – pandemiåret

Pandemi, Corona, Covid-19. Orden som för alltid kommer att vara förknippade med året 2020. Nu lägger vi detta märkliga och förfärliga år till handlingarna. Vi vet att smittan kommer att följa oss en bra bit in på det nya året, men vi hoppas och tror på ett ljusare 2021.

Efter en liten tid kan det ofta var svårt att minnas vilket år som var vilket. Eller om det hände något särskilt minnesvärt ett visst år. Åren göms i minnets dimma. Hände det 2015 eller var det 2017? Vad hände egentligen 2012? Men det år som gått kommer inte att vara inhöljt i dimma. Det kommer att bli ihågkommet som ett år som skiljer ut sig: Coronaåret. Många har blivit sjuka och människor har dött i förtid. Det är ett mörkt 2020 som vi lämnar bakom oss.

För lärare och rektorer har det blivit ett år präglat av hårt arbete och svåra arbetsförutsättningar. Som fackförbund har vi behövt ge kravet på en säker arbetsmiljö en delvis ny innebörd till följd av smittrisken och vikten av kontinuerliga riskbedömningar har ökat enormt. Arbetsgivare och myndigheter kunde ha gjort mer för att glesa ut, säkra rutiner och skaffa kompletterande lokaler. Länge stod också Lärarförbundets krav om familjekarantän ohörsammat, men till slut fattade Folkhälsomyndigheten det enda rimliga beslutet: Barn och elever med smitta i hemmet ska hålla sig i karantän hemma.

Arbetsbelastningen – gränsen nådd och passerad

Arbetsbelastningen har varit tung i hela utbildningssystemet– från en redan hög nivå i normalläget. På sätt och vis är flera av de problem som följt i spåren av pandemin desamma som skola och utbildning ständigt brottas med. Men nu i kubik – arbetsbelastningen, de omfattande och detaljstyrande kraven på hur och när elevernas lärande ska dokumenteras och tekniska hjälpmedel med bristande funktionalitet.

Inte minst gäller det tidstjuvarna som stjäl fokus från kärnuppdraget, det vill säga situationerna då lärare tvingas rycka in som städare, rastvakter, extra hjälp i skolmatsalen, vaktmästare eller it-tekniker. Politiker och arbetsgivare måste inse att förväntningarna på vad skola och utbildning kan klara måste vara avsevärt lägre under de förhållanden som en pandemi för med sig. Jag ser inte att den polletten riktigt ramlat ner ännu.

Fjärrundervisning får inte bli det nya normala

När undervisning till följd av smittläget har behövt övergå till distans- och fjärrundervisning har många problem visat sig. Ändå har under året en debatt startat, där vissa företrädare för huvudmännen försöker utmåla övergången som en stor framgång som bör sätta spår även efter pandemin. En strävan efter lägre kostnader uttalas inte, men kan anas i bakgrunden.

Den debatten lär återkomma under det här året och då är det viktigt att lärarnas samlade erfarenheter kommer fram i debatten. Webbkameror kan inte ersätta mötet mellan lärare och elev. Läraryrket är så mycket mer än att sända föreläsningar via skärm.

Debatterna om LAS och en likvärdig skola

Det fanns förstås andra händelser än pandemin som gjorde avtryck. Debatten och förhandlingarna om anställningsskyddet resulterade till sist i en uppgörelse mellan stora delar av arbetsmarknadens parter och kommer att förändra arbetslivets spelregler en del. Det finns uppsidor med det som överenskommits, men det finns också uppenbara försämringar för oss anställda.

Under senvåren presenterades även en av de viktigaste utbildningspolitiska utredningarna på länge, den så kallade Åstrandutredningen. Utredningen föreslår att staten ska ta ett större ansvar för skolans finansiering, att skolpengen reformeras så att friskolorna inte överkompenseras och att kötid slopas som urvalskriterium i skolvalet. Det är utmärkt. Det är dags för politikerna att ta likvärdighetsproblemen på allvar och reglera skolmarknaden. Ett utökat statligt ansvar för finansieringen vore också ett viktigt första steg i riktning mot att få staten att ta ett tydligt huvudansvar för skola och utbildning.

Extra kongress och vägen framåt

Under tidig höst kom dialogen med Lärarnas Riksförbund (LR) till ett vägskäl genom besluten på förbundens extra kongresser. Lärarförbundet öppnade för att tillsammans med LR bilda en ny facklig lärarorganisation som skulle samla hela lärarkåren, men LR ansåg sig inte redo ännu. Lärarförbundet fortsätter därför förändringsresan på egen hand.

En resa som syftar till att samla hela lärarkåren. Jag är alldeles övertygad om kraften som ligger i att få vara varandras förutsättningar, styrkan det skulle innebära med en tydlig, stark lärarröst som kan driva såväl generella frågor som de yrkesspecifika för olika lärarkategorier. Det finns inget som försvarar en splittrad lärarkår, men det är mycket som försvårar. För att inte tala om vilket resursslöseri det är och hur det försvagar lärarkårens inflytande. Sveriges lärare förtjänar en ny organisation där vi alla får göra varandra starkare, tryggare och bättre tillsammans. Kompassriktningen för nästa år är klar: Vi ska bli fler och därigenom starkare. För ju fler lärare som talar med gemensam röst, desto större genomslag får vi för vårt lärarfackliga arbete och vårt politiska inflytande.

Ljusare 2021

Nu lägger vi detta påfrestande, tuffa och svåra år bakom oss och även om pandemin långt ifrån är över så hoppas vi att de hårdare restriktionerna, tillsammans med vaccinet, får bukt med smittspridningen. Låt 2021 bli året då vi inte bara kan känna stolthet över det viktiga yrke vi valt utan också över de förutsättningar som ges, det politikeransvar som tas och de beslut som fattas för ett mer hållbart och attraktivt läraryrke och en mer likvärdig förskola och skola.

Välkommen 2021!

Omstart för en hållbar förskola

Sverige har länge gått i spetsen för en förskola med ett brett deltagande och ett rikt pedagogiskt innehåll. Men arbetssituationen för förskolans personal har blivit så pressad att kvaliteten hotas. Det krävs ett samlat grepp för att trygga den förskola som tidigare varit en svensk paradgren.

Aldrig tidigare har läget varit så pressat för förskolans personal som de senaste åren. Stora barngrupper, arbetslag där personalstyrkan inte är fulltalig och där tiden för planering, reflektion och utveckling är extremt begränsad – så ser vardagen ut för många förskollärare. På toppen av allt detta kom den extrema situation som pandemin fört med sig.

Idag deltog jag på ett webbinarium med riksdagens utbildningsutskott och även Erik Nilsson, statssekreterare i Utbildningsdepartementet, om den allvarliga situationen. Lärarförbundet och Kommunal har tillsammans med tunga representanter för forskarsamhället under en längre tid drivit på för att förmå politiker i regering och riksdag att ta ett helhetsgrepp kring förskolan – ett grepp som inte genomförts sedan Barnstugeutredningen i början på 1970-talet. Jag hoppas och tror att många av politikerna förstod att det behöver tas nationella initiativ och att regeringen sätts under fortsatt press att agera mer kraftfullt.

Ökade skillnader

Det som behövs är en slags omstart och en genomgripande utredning med syfte att göra arbetsvillkoren i förskolan hållbara och som kan öka likvärdigheten mellan förskolorna. Flera studier visar att skillnaden mellan förskolor av hög kvalitet respektive låg kvalitet ökar.

Den negativa trenden fortgår trots att alla vet att förskolan spelar en väldigt viktig roll för att ge alla barn en mer jämlik start i livet. Skillnaderna illustreras till exempel av att andelen anställda med barnskötarexamen varierar från 6 till 49 procent mellan kommunerna och anställda med förskollärarexamen mellan 13 till 75 procent.

Otillräcklig planeringstid

Det är överhuvudtaget ett jätteproblem att en allt större andel av förskolans personal saknar yrkesutbildning. Förutsättningarna att ha professionella samtal om läroplanen och bedriva en kvalitativ undervisning försämras ofrånkomligen ju fler som saknar utbildning för att arbeta med barn. Statistiken visar att så många som en tredjedel av personalen saknar utbildning för att arbeta med barn.

Förskollärare har genom den läroplanen som nu gäller fått ett utökat undervisningsansvar, men har ofta minimal tid för att hinna med dokumentation, planering, reflektion och utveckling. En enkätundersökning som Lärarförbundet gjort visar att nästan hälften av förskollärarna bara har upp till två timmar i veckan för att planera undervisningen enskilt och tillsammans med kollegor. Det är anmärkningsvärt lite.

Höga sjuktal

Lärarförbundets senaste undersökning visar att 5 av 10 förskollärare inte hinner med stora delar av sitt uppdrag under ordinarie arbetstid. Effekten av det syns i sjukskrivningstalen. Förskolan ligger för närvarande näst högst i sjukskrivningstal på arbetsmarknaden, direkt efter vård- och omsorgsyrken. En förskola som orsakar att personalen blir sjuk reser också frågor kring barnens miljö och barns välbefinnande.

Ett ytterligare problem är att rektorer i kommunala förskolor ofta har ett personalansvar med fler än 30 medarbetare. Forskningen visar på att det finns ett starkt samband mellan stora personalgrupper och långtidssjukskrivningar. Det är också ett faktum att förskolans rektorer i dubbelt så hög utsträckning riskerar att bli utbrända jämfört med genomsnittet för andra yrkesgrupper.

Matcha ökade ambitioner med rätt förutsättningar

Regeringen har höjt ambitionerna genom att inkludera förskolan som en del av skolväsendet, infört legitimationskrav och en reviderad läroplan (Lpfö18) med ett tydligare fokus på barns kunskapsutveckling. Det är bra, men samtidigt saknas en konsekvensutredning kring vilka möjligheter svensk förskola har att genomföra en likvärdig utbildning när det samtidigt råder lärarbrist och med kommuner som skär ner på resurserna till förskolan.

Förskolans personal gör just nu under pågående pandemi en helt enorm insats för att ge omsorg, undervisa och främja barns lärande under en extrem kris. Förskolan ställer upp för att hålla igång Sverige, men Sverige behöver också ställa upp för förskolan. Det behövs en omstart i form av rimliga arbetsvillkor, större likvärdighet och en finansiering som står i proportion till ambitionerna.

Lex Trump: Vädra ut den faktalösa politiken

Donald Trump förlorade. Han gick att stoppa. Det är ett glädjebesked för alla oss som värdesätter demokrati och mänskliga rättigheter och som underkänner lögnen som politiskt vapen.

För lite drygt fyra år sedan, den 9 november, vaknade en chockerad värld efter att en demokrati som USA hade röstat fram Donald Trump till världens mäktigaste ledare. Ja, det var en chockvåg. Trots en aldrig sinande ström av förvridna tweets och makabra uttalanden, verbala personangrepp på journalister, vidriga förolämpningar av politiska motståndare och ett politiskt budskap som gärna spelade på såväl rasism som sexism, ja trots allt detta, så stod Trump som vinnare.

Trump ingen slump

Jag skrev här i bloggen då han valdes att Donald Trump inte blev president av en slump. Han är sprungen ur en mylla, ett samhällsklimat som såtts under lång tid.

Vi har sedan i fyra år sett hur Trump gått i bräschen för den nya faktalösa politiken. En politik där verkliga förhållanden trollas bort och ersätts av en ganska simpel, men effektiv propaganda. Nu kantas Trumps sorti av samma massfabricerade lögner som präglat hela hans presidentskap. Hans mest hängivna anhängare tror på orden om valfusk, men det verkar som väl är stanna vid de mest blint troende.

Fakta nödvändigt i en demokrati

Tidigare var vi vana vid att politiker i demokratier hållit det för självklart att förhålla sig till verklighetsbilder som prövas mot fakta. Vi var före Trump vana vid åtminstone ett uns av grundläggande värdighet och respekt för motståndaren. Men med Trump togs smutskastningen och den faktalösa politiken som maktmedel till en helt ny nivå.

Nu har han förlorat. Det är välgörande för demokratin, inte bara i USA. Hela världen kan dra en suck av lättnad. För fakta är nödvändigt i en demokrati. När den grunden luckras upp öppnas oundvikligen dörren på glänt för antidemokratiska politiker. Håller vi inte hårt på åtskillnaden mellan sanning och påhitt riskerar demokratin att rivas sönder av skrupellösa politiker. Vi kan kalla det Lex Trump.

Trumps förlust visar att det finns motmedel även mot lögnen som vapen. Det går att bota den samhällsjuka som sås genom den faktalösa politiken. Det går att förbättra myllan och så på nytt. En stark och fri lärarprofession är ett sådant motmedel.

Biden och Harris ger hopp

Nu är en ny president på väg in i Vita huset. Det hatbudskap som under fyra år har såtts kan ersättas av ett helt annat budskap. Ett budskap om hopp, kärlek, respekt, ödmjukhet och framtidstro. USA får sin första kvinnliga vicepresident och en ny president som till tonerna av Higher Love till läraramerika konstaterar att:

”Education should be put more in the hands of educators. You should have more input on what you teach, how you teach it, when you teach it…”

”…educators will have not one, but two friends in the White House. My wife, Dr. Jill Biden, is a long-time educator and NEA member.”

”…this is going to be a teacher-oriented Department of Education, and it’s not going to come from the top down. It will come from the teachers up.”

”You are the most important profession in the United States. You are the ones that give these kids wings. You give them confidence. You let them believe in themselves. You equip them.”

Det är exakt det vi lärare jobbar med. Vi går till jobbet och förser våra barn och elever med kunskaper som lägger grunden till ett kritiskt förhållningssätt. Vi lär dem att gå till källorna. Vi lär dem om hur man är en bra kompis. Om att flickor och pojkar är lika mycket värda. Om religionsfrihet. Om respekt för varandra och solidaritet mellan människor. Om att alla människor ska kunna känna sig trygga och behandlas rättvist – oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi lär dem om mänskliga rättigheter. Vi lär dem om demokrati.

Outtröttligt gör lärare allt detta världen över. Ibland trots politiskt motstånd, förtryck, hotbilder och stora svårigheter. Nu kan vi lärare glädjas åt en sak: Presidenten i världens mäktigaste nation är på vår sida igen.

Skyddsombuden extra viktiga under pandemin

Skyddsombuden är vårt yttersta skydd mot arbetsplatser med en osund arbetsmiljö. Något som blir extra tydlig under rådande pandemi. I dag när vi firar Skyddsombudens dag har vi all anledning att visa lite extra uppskattning åt våra skyddsombud.

Buller, ohälsosamma lokaler, ohälsosamt arbete, för mycket övertid, för många arbetsuppgifter. Allt detta kan våra skyddsombud agera mot och göra skillnad för. Det är vi arbetstagare själva som väljer våra skyddsombud och det fackförbundet som är bundet av kollektivavtal utser sedan det skyddsombud som arbetstagarna på arbetsplatsen valt.

Skyddsombudens arbete är alltid viktigt. Men pandemin lägger ytterligare en dimension i hur viktigt det är att hålla uppe trycket på arbetsgivarna för att de ska garantera trygga, säkra och hälsosamma arbetsplatser. För trots coronapandemin så gäller arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och kollektivavtalet.

Riskbedömning ska ske löpande

Vi ser nu hur smittspridningen åter ökar och frågan på mångas läppar är om vi kommer att kunna hålla smittspridningen nere. En viktig pusselbit är att vi som facklig organisation – tillsammans med skyddsombuden – kan vara en nagel i ögat på arbetsgivarna för att hela tiden göra ordentliga och återkommande riskbedömningar. Situationen kan förändras snabbt så riskbedömningarna måste göras löpande.

Missar din arbetsgivare viktiga smittskyddsåtgärder under pandemin? Tveka inte att ta upp saken med ditt skyddsombud. Arbetsgivaren ska inte få smita ifrån det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och dessutom är det ett uttalat krav i arbetsmiljölagen att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med oss arbetstagare eller de som representanter oss, det vill säga våra skyddsombud.

Om ingenting händer kan skyddsombudet kräva åtgärder. Vilka prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras? Kan vi hålla avstånd? Finns det personer i riskgrupp? Vilka åtgärder måste göras för att skydda den personen från smitta? Exemplen på aktuella frågor för skyddsombuden är många.

Håll kontakt med ditt skyddsombud

Går det så långt att skyddsombuden inte får gehör så är det alltid bra att också ringa Lärarförbundet Kontakt för att diskutera med en facklig vägledare. Du vet väl vem som är ditt skyddsombud? Om inte, så kan du vända dig till din lokala avdelning i Lärarförbundet så hjälper vi dig.

Det är förstås viktigt att skyddsombud ges goda möjligheter att sköta sitt uppdrag. Tillräckligt med tid och utbildning är två viktiga förutsättningar. Tyvärr vet vi att en del arbetsgivare är mindre bra på att ge skyddsombuden dessa förutsättningar. Lärarförbundet arbetar ständigt för att skapa medvetenhet om skyddsombuden och den stora resurs de är i arbetsmiljöarbetet. Vi som fackförbund hjälper gärna till så att tid och utbildning ges och att arbetsgivaren lever upp till sin skyldighet att stå för de kostnader som krävs.

Idag hyllar vi våra skyddsombud

Ohälsosamma arbetsplatser, för få pauser eller för många arbetsuppgifter – allt detta kan skyddsombudet uppmärksamma och agera mot så att det åtgärdas. På så sätt är skyddsombuden några av arbetslivets viktigaste personer. Alla ni som tar er an detta viktiga uppdrag förtjänar verkligen att hyllas idag. Vi behöver fler duktiga skyddsombud som har förutsättningar att kunna och våga agera för en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Det mår alla bra av!

Lagstadga musik- och kulturskolan!

Musik ska byggas utav glädje sjöng Lill Lindfors. Men för att bygga en stark och livskraftig musik- och kulturskola räcker det inte med bara glädje. Det krävs en lagstadgad skyldighet som reglerar kommunernas ansvar att bedriva verksamheten också.

Sveriges musik- och kulturskola är fantastisk! Den är en viktig del av utbildningsväsendet och kompletterar och fördjupar de estetiska ämnena i grund- och gymnasieskolan samt erbjuder en konstnärlig grundutbildning inom flera olika konstnärliga områden. Musik- och kulturskolans utbildning är också länken vidare mot högre utbildning inom olika konstformer.

Under snart 80 år har många generationer dansat, spelat teater, musicerat, målat, eller på annat sätt utforskat de konstnärliga områdena. Musik- och kulturskolan har utgjort ett viktigt fundament i Sveriges kulturliv – framför allt har den skapat en enastående folklig bredd som också utgjort rekryteringsbasen för svenska musiker och konstnärer, vilket i sin tur starkt bidragit till att Sverige kommit att bli en internationellt sett sällsynt framgångsrik musiknation.

Uppskattad verksamhet att känna stolthet över

Det är heller ingen tvekan om att musik- och kulturskolan är uppskattad av både de barn som deltar i verksamheten och av deras föräldrar. Vi vet också att de lärare som arbetar inom musik- och kulturskolan över lag trivs bra på jobbet och med rätta är stolta över sitt arbete.

Till detta kan läggas att den kompensatoriska kraften i musik- och kulturskolan är stark. Den kan öppna nya världar för ungdomar alldeles oavsett deras hemförhållanden och ursprung. På det sättet fyller musik- och kulturskolan en väsentlig del i skolans demokratiska uppdrag och bidrar positivt till likvärdighet och integration.

Besparingar och neddragningar i många kommuner...

Staten har på senare år börjat bidra mer till finansieringen. Det är förstås utmärkt, men lejonparten av finansieringen vilar på kommunerna. Och i takt med att kommunernas ekonomi blir allt kärvare riskerar många unga att förlora sin möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. Rapporterna duggar tätt om nedskärningar och besparingar, vikarie- och anställningsstopp, uppsägningar, stängda verksamheter och minskat kursutbud.

I Kulturskolerådets senaste enkät svarade fyra av tio kommuner att de ser framför sig en minskad resurstilldelning. Kulturskolerådets rapport pekar dessutom ut att det finns hot om nedläggning av musik- och kulturskolan i 14 kommuner.

...slår hårt mot musik- och kulturskolan

Effekten av neddragningarna slår ofrånkomligen hårt mot verksamheten och mot ungas möjlighet att ta del av musik- och kulturskolans undervisning. De senaste årens positiva utveckling för att nå fler och bredare riskerar att stanna av. För musik- och kulturskolans lärare finns i besparingarnas spår också risken för en ökad arbetsbelastning och försämringar av en redan diskutabel arbetsmiljö. Lärarnas löneutveckling riskerar förstås också att än en gång få stå tillbaka.

Det här leder i sin tur till att den framtida kompetensförsörjningen äventyras så att färre kommer att vilja bli lärare i de musik- och kulturskolor som kommer att finnas kvar.

Ingen kommun ska få smita från ansvaret

Så vad är lösningen? En viktig pusselbit är att ge musik- och kulturskolan ett nationellt styrande regelverk. Det borde med andra ord bli en skyldighet för varje kommun att erbjuda musik- och kulturskola. Som det ser ut idag har visserligen musik- och kulturskolan nationella mål, men utan reglering av verksamheten är målen verkningslösa. Det äventyrar utveckling, status och legitimitet och kan till och med medföra att kommuner inte bedriver någon musik- och kulturskoleverksamhet alls. Lärarförbundet skulle välkomna en nationell reglering där musik- och kulturskolans särart värnas. Ingen kommun borde tillåtas smita ifrån ansvaret att göra musik- och kulturutövande möjligt för sina ungdomar.

I somras presenterade Jämlikhetskommissionen sitt slutbetänkande och ett av förslagen är att musik- och kulturskolan ska ses som en del av det allmänna utbildningsystemet på grund av dess stora betydelse för att utjämna klyftor mellan ungdomar. En nationell reglering kan med fördel bygga vidare på Jämlikhetskommissionens förslag.

Riksdagsmotion om lagstadgat ansvar

Staten borde även ta ett helhetsgrepp för att säkra kompetensförsörjningen och för det första bli betydligt bättre på att dimensionera ämneslärarutbildningar med inriktning mot estetiska ämnen utifrån de regionala behov som finns. För det andra borde lärare i kulturskolan inkluderas i de satsningar som gjorts i andra delar av skolväsendet på höjda löner och fler karriärvägar. Kommunerna som arbetsgivare borde för sin del förbättra möjligheterna till heltidstjänst och smartare schemaläggning. Det skulle också bidra till ett mer attraktivt yrke.

I riskdagen finns sedan ett par veckor tillbaka en välskriven motion från två ledamöter om att få till stånd en lagreglering av musik- och kulturskolan. Motionen förtjänar verkligen att tas på allvar. För visst ska vi väl garantera musik- och kulturskola i alla kommuner och försäkra oss om att alla ungdomar har verkliga möjligheter till den glädje som Lill Lindfors sjöng om?

Världslärardagen handlar om lärares förutsättningar att få vara just lärare

Lärare måste ges rätt förutsättningar för sin samhällsbärande uppgift. I dag den 5 oktober, på Världslärardagen, fokuserar vi på det som behövs för att det ska bli så – i världen såväl som i Sverige.

Vi lärare vet att vårt arbete lägger grunden för framtiden. Bakom varje barn och elevs lärande och utveckling finns lärare. Och allas vår gemensamma framtid beror just på deras förmågor som kunniga och delaktiga framtida samhällsmedborgare. Det är ingen tillfällighet att vi på Värdslärardagen även firar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och där utbildning räknas som en grundläggande rättighet.

I princip alla de utmaningar som världen står inför hänger på kunskaperna hos den framtida generationen. Det samhället investerar i sin lärarkår, det kommer med andra ord mångfalt tillbaka. Därför är det så viktigt att kämpa för att skola och utbildning ges tillräckliga resurser och att lärare ges rätt förutsättningar för att få vara just lärare

Från risk till frisk

I år blir Världslärardagen även startpunkten för Lärarförbundets tre veckor långa arbetsplatsdialog och vår kampanj för friska arbetsplatser, Från risk till frisk. Syftet är att få igång samtalen bland våra medlemmar om vad som behövs för att göra våra arbetsplatser bättre.

Vi ska också samtala med de lärare som ännu inte tagit steget att bli medlemmar. Bli medlem redan idag! Det är tillsammans som vi får till stånd bättre förutsättningar i vårt yrke och för att kunna sätta press på våra arbetsgivare så måste vi vara många. Ju fler vi är desto starkare blir vi.

Arbetsplatsdialogen tar avstamp i Lärarförbundets arbetsmiljöstrategi och det arbetslivsforskningen definierat som friskfaktorer. Forskningsprojektet Hälsa och framtid har samlat åtta friskfaktorer från projektet och systematiskt använda kan de vara med och bidra till en bättre arbetsmiljö.

Pandemin hårt slag mot skola och utbildning

För några veckor sedan pekade den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD på att Coronavirusets effekter på utbildningssystemen globalt kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen i generationer.

Många länder stängde sina skolor helt eller delvis när coronaviruset spreds som mest under våren. Men med skolstängningar följer i många länder risken att barn som under lång tid inte kan gå till skolan kanske inte alls kommer tillbaka. I de flesta fall varade skolstängningarna i runt tio veckors tid – vilket motsvarar en tredjedel av ett vanligt läsår. Skillnaderna vad gäller möjligheterna till digital undervisning skiljer sig förstås enormt mellan länder och inom länder. Vi säger här i Sverige att det är svårt att ge samma kvalitet på utbildningen under pandemin. Det är sant, men i andra delar av världen i en skala som är svåröverblickbar.

Enligt OECD riskerar effekterna av skolstängningarna bli att klyftan mellan rika och fattiga ökar globalt. Många bedömare har pekat på att effekterna av ”lockdowns” i redan fattiga länder kanske i slutändan kommer att döda fler människor än själva Covid-19.

Internationell lärarsolidaritet…

Pandemin innebär med andra ord att det redan viktiga globala solidaritetsarbetet för rätten till utbildning blir ännu viktigare. Lärarförbundet arbetar sedan lång tid aktivt med att ge stöd till andra lärarorganisationer runt om i världen. I många länder har vårt stöd betytt att lärarorganisationerna blivit framgångsrika i sitt arbete och att lärarna har fått det bättre – och då har även skolan och utbildningen blivit bättre för eleverna.

För många av världens stora utmaningar är lärare en väldigt viktig del av lösningen. Inte minst för att skapa hållbara, demokratiska och jämställda samhällen utan krig, svält och fattigdom. Och nu handlar det om att låta lärare ta täten för att mildra pandemins negativa effekter för framtida utveckling.

...och internationellt lärarsamarbete

Årets globala tema på Världslärardagen är därför “Teachers: Leading in crisis, reimagining the future.” Aktiviteter kommer äga rum runt om i världen, bland annat genom Education Internationals webbinarium där lärare från olika delar av världen beskriver sin situation och coronapandemins effekter för skola och utbildning. Läs mer och följ webbinariet här.

Lärarförbundet är sedan länge en aktiv medlem i Education International (EI) och själv är jag en av ledamöterna i styrelsen. Se gärna filmen där vi som styrelseledamöter för EI ger våra reflektioner på lärares centrala och ledande roll för våra samhällen i den situation som världen nu befinner sig i.

Över hela världen gör lärare skillnad varje dag. Så var med och fira Världslärardagen du också. Vi kan alla vara med och bidra till att påverka så att fler får ta del av bra utbildning.

Politikerna borde backa och öppna för nya partsförhandlingar om LAS

Det var ytterst nära att förhandlingen om anställningsvillkoren på svensk arbetsmarknad kunde gå i mål, men till slut satte den politiska pressen krokben för processen. Politikerna måste backa och låta parterna få fortsätta förhandla om LAS och omställning.

Kom överens och det snabbt! Annars kommer bara den ena av er få precis som den vill. Så löd politikernas ultimativa förutsättning för de förhandlingar om anställningsvillkoren på svensk arbetsmarknad som nu kraschat. Om parterna inte kom överens, så skulle arbetsgivarsidan ändå i stort sett få som den ville. Med denna obalanserade förutsättning hängande över förhandlingarna var det förstås inte enkelt att nå en överenskommelse – särskilt under den starka tidspressen.

Politisk utpressning

I praktiken ramades förhandlingarna in av en politiskt sanktionerad utpressning av Sveriges löntagare. Det gjorde det svårt för parterna att nå i mål, framför allt eftersom politikernas utlovade köttben gjorde att Svensk Näringsliv inte fullt ut visade sig kompromissvilliga. Utredningens förslag låg som en blöt filt över förhandlingarna.

LAS-utredningen borde självfallet aldrig ha tillsatts. Utredningen fick inte fritt värdera om det är bra med förändringar av LAS eller inte. Den fick bara leverera en politiskt dikterad beställning. Det rimliga hade varit att låta parterna förhandla först, utan hot. Anställningsskydd och kompetensutveckling tillhör sådant som det är så mycket bättre att förhandla om än att lagstifta om. Politiker bör hålla armlängdsavstånd till arbetsmarknadens parter det är en modell som under väldigt lång tid visat sig framgångsrik för Sverige och myntat begreppet den svenska modellen.

Anställningstryggheten handlar om hela arbetsmarknaden

Men regeringens två samarbetspartier valde att gå en annan väg än den framgångsrika svenska modellen. De har haft alldeles för stort fokus på de privata småföretagens situation och inte tänkt igenom hur ett urholkat anställningsskydd slår mot alla yrkesgrupper på hela arbetsmarknaden och inte minst inom offentlig sektor. Det är inte rimligt att frågorna på den privata sidan ska få diktera villkoren för alla andra.

Istället borde insikten nås om att förändringar genom kollektivavtal är det enda långsiktigt hållbara alternativet för att utveckla flexibiliteten och anställningstryggheten på alla delar av arbetsmarknaden. Det rimligaste nu vore att finna nya vägar för att faktiskt nå en överenskommelse mellan parterna om hur relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare ska se ut i framtiden. Det går, men det förutsätter att politikerna backar och inte rusar iväg och verkställer sitt hot om lagstiftning.

Regeringens samarbetspartier borde faktiskt besinna sig. Särskilt eftersom det var ytterst nära en överenskommelse parterna emellan. Med mer tid och mindre hot så kommer kompromissviljan finnas hos alla parter – bara politiken tar ett steg tillbaka.

Politiskt förfall att staten intervenerar i partsmodellen

”Det är bättre att denna regering faller än att regeringsmakten förfaller.” Orden är den socialdemokratiske statsministern Rikard Sandlers vid regeringens avgång 1926. Bakgrunden då var att riksdagen klampade in i frågor som förändrade balansen mellan arbetstagare och arbetsgivare och med ett ensidigt stöd till arbetsgivarsidan, det så kallade Stripadirektivet. Låter det bekant? Parallellen till dagens situation är slående.

Det vi bevittnar idag är även det ett regeringsmaktens förfall. Klåfingriga politiker med svag kunskap om hur svensk arbetsmarknad fungerar har genom hot om lagstiftning satt parterna att förhandla under extrem tidspress. Det är faktiskt bara dumt. Om dagens socialdemokratiske statsminister tänker finna sig i förfallet återstår att se. Sju år efter regeringens fall 1926 kunde Socialdemokraterna och Bondeförbundet nå en överenskommelse som avskaffade Stripadirektivet. Något för dagens Centerparti att ta till sig.


Skolans dag påminner oss om att staten måste ta ett större ansvar

Att riksdagen öppnar på Skolans dag är en händelse som ser ut som en tanke. För skolans problem behöver verkligen komma upp högre på våra nationella politikers dagordning.

Idag firar vi Skolans dag. Det är en dag att hylla alla lärare för det viktiga arbete som görs varje dag i klassrummen runt om i landet. I år sammanfaller Skolans dag med riksdagens öppnande. Det är en händelse som ser ut som en tanke. Ni som är riksdagsledamöter måste se till att staten tar ett större ansvar för skolan. Inte så att ni ska vara inne i alla detaljer, det klarar lärarprofessionen bättre på egen hand, men ni måste säkra att det finns tillräckliga ekonomiska resurser. Kommunerna klarar den uppgiften allt sämre.

Sex av tio kommuner har skurit på skolan

Redan före pandemin kunde vi se hur många kommuner lade besparingar på sin verksamhet. Sex av tio kommuner har skurit ner på skola och utbildning de senaste tre åren. Nu riskerar dessutom sysselsättningen att sjunka som en följd av den ekonomiska nedgången i pandemins spår, vilket leder till minskade skatteintäkter till kommunerna.

De ständiga neddragningarna och besparingarna tär på skolan och möjligheterna till utbildning av hög kvalitet, vilket medför allvarliga konsekvenser för vårt samhälle på lite längre sikt. Utan en skola av hög kvalitet kan Sverige glömma framtida exportframgångar, innovationer och välfärd. För grunden för Sveriges framtid läggs obönhörligen i skolan.

Fantastiska lärarinsatser trots otillräckliga förutsättningar

Tack vare insatserna från fantastiska lärare och skolledare så fungerar de allra flesta förskolor, fritidshem och skolor. De flesta riktigt, riktigt bra. Det är ingen tillfällighet att Sverige har förbättrat sig i den senaste PISA-undersökningen. Det beror på lärarkårens hårda arbete – trots otillräckliga förutsättningar.

Men allt fler skolor larmar om allt tuffare nedskärningar. Och förutsättningarna mellan olika skolor skiljer sig åt allt mer. Ofta sägs det från riksdagens talarstol att skolan ska vara likvärdig. Det är den inte idag. En elevs framtid kan i dag vara beroende av vilken skola hen går i. Skolsverige dras isär. Här har ni riksdagsledamöter en gigantisk uppgift. För det krävs pengar för att jämna ut skillnaderna.

Skolan budgetregulator i många kommuner

Skolan har blivit till en budgetregulator för många svenska kommunpolitiker. Arbetssituationen har steg för steg försämrats. I takt med att resurserna minskat har tempot drivits upp och sjukskrivningarna ökat. Samtidigt som kommunpolitikerna stramat åt, så har påbuden från rikspolitikerna om hur lärare ska sköta sitt jobb växt lavinartat. Friheten att själv bestämma över det pedagogiska upplägget har beskurits. Kraven på lärarna att administrera och dokumentera har istället fått ta mer och mer tid i anspråk. Våra riksdagspolitiker borde ägna mindre energi åt att detaljstyra oss lärare och lägga mer energi på att se till att staten tar ett större ansvar för skolans finansiering.

Regeringens budgetproposition otillräcklig

Och visst är det bra att statsministern och centerledaren Annie Lööf igår gav besked om att kommunerna ska få ytterligare tio miljarder i statsbidrag nästa år. Men det är faktiskt sex miljarder mindre i generella statsbidrag än vad kommunsektorn fått i år. Så det är på långa vägar för lite för att få stopp på besparingarna och istället möjliggöra nya satsningar. Bara utbildningsområdet skulle sannolikt behöva någonstans mellan 15 och 20 miljarder ytterligare nästa år jämfört med i år. Då skulle man kunna hantera utbildningsbehoven och häva besparingarna.

Statligt ansvar för skola och utbildning

Vi lärare och skolledare har världens häftigaste yrke och vi sätter en stolthet i vårt yrkesval. Vi vet att vårt arbete lägger grunden för hela samhällets framtid när alla barn får de kunskaper som de behöver för ett bra liv som kunniga och delaktiga samhällsmedborgare. Därför behöver ni riksdagspolitiker se till att staten tar ett större ansvar för att investera i skola och utbildning.

Håll riskbedömningsarbetet aktivt!

Ett nytt läsår har tagit sin början under fortsatt pandemi. Frågan som många ställer sig är om vi som arbetar inom skola och utbildning kommer att kunna hålla smittspridningen nere. Svaret är att det hänger på våra arbetsgivares förmåga att ge goda förutsättningar.

När utbildning och skola nu drar igång för fullt efter sommarsemestern är det helt nödvändigt att hålla riskbedömningsarbetet aktivt på våra arbetsplatser. Situationen kan förändras snabbt så riskbedömningarna måste hela tiden göras löpande.

Riskbedömning är färskvara

Riskbedömningar ska rimligen redan ha gjorts under våren. Men inför ett nytt läsår måste skyddsombud och rektor uppdatera sina riskbedömningar. För Lärarförbundet står det skrivet i sten att ingen huvudman för skola och utbildning ska kunna springa ifrån sitt ansvar för en säker arbetsplats. Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste efterföljas. Som huvudman och arbetsgivare måste man alltid kunna lösa situationen. Annars måste arbetsplatsen stängas.

Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljöproblem. Riskerna ska åtgärdas, de allvarliga först. Allt ska dokumenteras för att senare följas upp.

Den som ser att rutinerna brister bör alltid påtala detta för närmaste chef och kontakta sitt skyddsombud. Om riskbedömning åsidosätts och inget händer kan skyddsombudet agera med stöd av arbetsmiljölagen.

Trånga lokaler

Förutsättningarna för fysisk distansering är ofta svåra i många skolmiljöer, och ställer stora krav på huvudmännen att anstränga sig mer än vad som hittills skett. När till och med utbildningsministern på dagens presskonferens uppmanar lärare att ”möblera klassrummen luftigt” lär de allra flesta lärare undra var de ska hitta den luften. Så ser inte klassrummen ut i det stora flertalet av våra skolor.

Om lokaler är för trånga, så måste extraordinära lösningar tillgripas. På många håll skulle det gå att hyra in tillfälliga lokaler för att skapa större ytor. Ja, det medför ökade kostnader för huvudmannen, men det är i så fall priset för att kunna hålla skolor och förskolor öppna. Kan inte rekommendationerna för smittskyddssäkerhet efterlevas, så är det distansarbete eller nedstängning som gäller.

Om exempelvis lösningen för att hindra smittspridningsrisk är att hyra in sig i nya lokaler eller beställa extra städning, så måste en rektor få det stödet uppifrån. Huvudmännen måste stötta sina rektorer i arbetet mot smittan.

Arbetsgivaren har ansvaret

En situation som varit svår att lösa i för- och grundskolor under våren är trängseln vid matsituationer. Detta är en situation som är mycket viktig att riskbedöma och hitta lösningar på. Hur ser till exempel lokalerna ut, är det möjligt att hålla avstånd och finns det tillgång till handfat? Arbetsgivaren har ansvar för att ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning i samband med matsituationen.

Huvudregeln nu är att undervisning sker i skolans lokaler, men under vissa förutsättningar kan distansundervisning behöva bedrivas, till exempel när lärare i riskgrupp inte kan vara på plats i skolan. Detta måste arbetsgivarna ta särskild hänsyn till. Det är rimligt att dessa lärare ges möjlighet att distansarbeta och som fackförbund ska vi ställa det kravet på arbetsgivarna.

Fel med fysisk kick-off

Det finns oroande rapporter runt om i landet om skolor och förskolor som planerar större fysiska möten och kick-offer. Det här är fel - större fysiska möten eller kick-offer ska undvikas så långt det går.

Folkhälsomyndigheten och Skolverket är tydliga med att stora fysiska sammankomster inte ska genomföras om det inte är absolut nödvändigt. Digitala möten är alltid ett alternativ. Min uppmaning till våra skyddsombud och fackligt förtroendevalda är nu att om större möten är på gång i er kommun eller på er arbetsplats - riskbedöm omedelbart.

Dialog nyckeln till bra systematiskt arbetsmiljöarbete

Erfarenheterna från våren visar att nära dialog och samverkan mellan fack och arbetsgivare är oerhört viktigt för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera. Hoppas alla tar vara på den insikten.

Håll dig uppdaterad genom att följa Lärarförbundets nyhetsbrev med aktuell information om corona för dig som arbetar i skolan.


Skola under pandemi: Gör inte om grundskolans misstag i gymnasieskolan

I stort sett allting i skolan har gått bra under vårens pandemi. Det var budskapet från Skolverket och SKR på Folkhälsomyndighetens presskonferens häromdagen. Den bilden överensstämmer knappast med hur det stora flertalet lärare upplevt situationen.

Det huvudsakliga budskapet på presskonferensen tycks ha varit att klargöra att Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inte kan förväntas ta ansvar för hur det ska gå att bedriva skola och utbildning under hösten. Det ansvaret ska delegeras så långt som det bara går, gärna till de enskilda lärarna. Allting ser ju så annorlunda ut från kommun till kommun, skola till skola, klassrum till klassrum, ansågs det. På presskonferensen gavs nästan intrycket att ingen skola i Sverige är den andra lik.

Det handlar om arbetsbelastningen!

Nu är det ju inte riktigt så verkligheten ser ut. Problembilden är till stora delar likartad mellan de flesta skolor – inte minst när det gäller riskerna för ökad arbetsbelastning till följd av pandemin. Få lärare i Lärarförbundets medlemsled verkar tycka att huvudmän, myndigheter, eller regeringen fullt ut har tagit det ansvar som gör att lärare kan hantera sitt arbete på ett sätt som inte förorsakar en orimligt stor arbetsbörda.

Lärarförbundet lät i våras Kantar-Sifo göra en enkätundersökning om arbetssituationen för Sveriges lärare under pandemin. Inte mindre än 67 procent – två av tre lärare – svarade att deras arbetsbelastning har ökat under pandemin. Undersökningen visade att 65 procent av lärarna är oroliga att deras kollegor ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Varannan lärare uppgav sig vara orolig för att själv drabbas av arbetsrelaterad ohälsa.

Sätt en realistisk ambitionsnivå för skolan

Lärarförbundet gjorde därför ett upprop som vi kallade Sätt en realistisk ambitionsnivå för skolan. Lärarna fick där själva möjlighet att rangordna vad som behöver ske. Sju av tio uppgav att extraarbete med att undervisa både närvarande och frånvarande elever inte är hållbart och att kraven i lagar och läroplaner måste anpassas till de förutsättningar som råder under pandemin. Varannan lärare efterfrågade tillräckliga stödfunktioner för att avlasta lärarna och säkra undervisningen.

Dubbelarbete ingen framgångssaga

Det ska självfallet sägas att regering, myndigheter och huvudmän har vidtagit en hel del bra åtgärder kopplade till skolan under pandemin, men det måste också sägas att det fattas en hel del. Tyvärr riskerar de misstag som under våren gjordes beträffande grundskolan nu överföras även till gymnasieskolan.

Ändrade scheman med elever både i klassrummen och på distans var verkligen inte någon framgångssaga i grundskolan under våren. Detta ledde till ett väldigt tungt dubbelarbete och en kraftigt ökad arbetsbelastning. Nu riskerar även gymnasieskolan belastas med mycket extra planering som landar rätt ner i lärarnas knä.

Lätta på kraven!

Och det skulle verkligen vara välkommet med lättnader i de skoljuridiska regelverken som sätter upp en lång rad olika måsten för oss lärare. Den tillsyn som Skolinspektionen utför borde för det första ta en tillfällig paus samtidigt som det för det andra lättas på exempelvis kraven på utvecklingssamtal och kraven som omgärdar bedömning och betygssättning. Här har regeringen en hemläxa att göra.

Skolverkets generaldirektör må säga att han tror att ingen förväntar sig att samma krav ska gälla i vanliga fall. Men problemet är att samtliga krav i lagar och författningar faktiskt gäller – även under pandemin- så länge inget annat beslutas. Det är faktiskt högst anmärkningsvärt att när alla andra branscher skruvar ner resultatmål och anpassar kraven efter pandemins förutsättningar så råder det omvända i skolans värld. Där har till och med kraven blivit fler när lärarna nu förväntas planera, genomföra och följa upp både när- och distansundervisning parallellt. En undervisning som dessutom ska leva upp till samma kvalitetskrav som i normala fall.

Lärare ska vara lärare

Många huvudmän har också en ordentlig hemläxa att göra för att säkerställa att de basala kringfunktionerna kan upprätthållas. Lärare ska inte behöva använda sin arbetstid till uppgifter utanför läraruppdraget, som exempelvis städning eller teknisk service. Detta är ingen omöjlig uppgift, men det fordrar en genomtänkt beredskap. Något som spär på lärarnas oro är också det faktum att många kommuner skär ner på skolan. Det handlar om besparingar på stödpersonal såväl som på lärartjänster.

Systematiskt arbetsmiljöarbete viktigare än någonsin

Sveriges lärare är beredda att ta sitt ansvar. Det har redan varit ett faktum under en tuff vår. Men om arbetsförutsättningarna under långt tid är orimliga, så blir till slut situationen ohållbar. Pandemin sätter därför extra fokus på hur viktigt det är med ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att vi ska må bra på arbetet, vara friska och för att minska smittspridningen. I den situation som råder måste arbetsgivarna verkligen vara måna om att riskbedöma och vidta åtgärder som sedan följs upp på varje arbetsplats. Detta i nära samverkan med skyddsombuden. Det här hade SKR gärna fått betona på presskonferensen.

Det regering, huvudmän och myndigheter tillsammans måste anstränga sig för att åstadkomma är arbetsförutsättningar som gör att lärarna ska orka upprätthålla en bra skolverksamhet. Det ingår inte i lärarnas yrkesansvar att kompensera för bristfälliga förutsättningar. Det ansvaret kan aldrig delegeras neråt till lärarna själva.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Hej,
Fortfarande inte ett ord till oss som undervisar på universitetet. Vi är helt bortglömda i all er information om covid-19 i de uppdateringar ni publicerar. Förutom att ha varit helt osynliga i allt opinionsbildande arbete ni gjort med lärarlyftet (jag tjänar numera mindre än vad de lärarstudenter jag utbildar kommer tjäna...) så är vi även helt osynliga på Lärarförbundets sidor och publikationer när det kommer till pandemin. Eller finns det sidor jag missat? Finns det en lönerörelse för statligt anställda lärare som jag missat? Vägled mig gärna.

  • Skapad 2020-08-12 22:19