Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Varsågoda, här är Skolkommissionens slutbetänkande!

Efter två års intensiva diskussioner, analyser och avvägningar är idag Skolkommissionens arbete slutfört. Vi ledamöter har med våra olika perspektiv lyckats forma ett förslag som håller på sikt. Nu är det dags för politikerna att ta över stafettpinnen och göra kommissionens förslag till handling!

Jag drivs av att kunna förändra och utveckla till det bättre. Som lärare vill jag göra skillnad för varje elev och som ordförande i Lärarförbundet vill jag göra skillnad för landets lärare och skolledare och därmed för skolans utveckling. När jag för två år sedan fick frågan om att ingå i den av regeringen tillsatta Skolkommissionen blev jag därför både stolt och full av tillförsikt. Jag har använt förtroendet och uppdraget till att tydligt lyfta lärarnas och skolledarnas perspektiv i vad som krävs för att uppnå höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet i skolan och idag presenteras Skolkommissionens slutbetänkande. Jag är otroligt tacksam för alla viktiga inspel och medskick från lärare och skolledare under denna process. Jag är också glad att vi inom kommissionen har lyckats lämna symbolpolitiken och istället presenterar en sammanhållen nationell strategi med ett nödvändigt helhetsgrepp om skolans utmaningar och utveckling. Det är ett helhetsgrepp som länge har saknats i svensk utbildningspolitik och som med rätt politiska beslut kommer göra stor skillnad för svensk skola.

Samförstånd viktigast av allt

Vi som har arbetat i Skolkommissionen kommer med olika erfarenheter, drivkrafter och kompetenser och har därför kompletterat varandra bra. Vi är forskare, lärare, elev, skolledare, politiker, arbetsgivare och fackliga representanter, vilket givetvis har varit en styrka för slutresultatet. Men under arbetets gång har det också varit vår största utmaning. Medan politiska partier har använt skolpolitiken som en arena för konflikt och kortsiktiga politiska poänger, har vi i Skolkommissionen haft uppdraget att finna gemensamma lösningar som håller på sikt. Det har krävt kompromisser från alla ledamöter. Jag vill därför redan nu flagga för att ingen kommer att kunna vara hundra procent nöjd med allt som står i slutbetänkandet. Någon tycker vi har gått för långt i en fråga, en annan att vi har fegat ur. Det vi däremot kan vara hundra procent säkra på är att om vi ska skapa en skola där alla elever får samma chans, där kunskapsresultaten höjs och där vi har lång kö till lärarutbildningen, då måste vi bygga den tillsammans. Då måste vi se bortom våra särintressen och ideologiska låsningar för att hitta en gemensam väg vi alla kan ställa upp på. I det arbetet har vi kommit långt.

Den främsta styrkan i vårt arbete är att vi lyckats forma en sammanhållen strategi och helhet. Istället för att komma med punktinsatser, presenterar vi ett arbete där varje förslag förstärker och till stora delar är beroende av de andra. Vi konstaterade redan i delbetänkandet att många av de utmaningar som skolan har ligger på systemnivå. Det är därför viktigt att vi nu lägger flera skarpa förslag på hur vi kan stärka styrningen av skolan med ett ökat statligt ansvarstagande, mer regionalt samarbete och samverkan och ett ökat inflytande från professionen. Vi lägger också förslag på en mer behovsstyrd finansiering av undervisning och elevhälsa, åtgärder för att motverka skolsegregationen och få en mer blandad elevsammansättning och insatser för att säkerställa att alla skolor ska kunna vara bra skolor och att eleverna ska få det stöd och stimuli de har behov av tidigt under sin skolgång.

Fokus på professionen

Jag är såklart särskilt stolt över det tydliga fokuset på lärarprofessionen och en förstärkt vetenskaplig grund. Sammantaget kommer förslagen om förstärkt lärarutbildning, systematisk och behovsstyrd kompetensutveckling samt ökade resurser till utbildningsvetenskaplig och praktiknära forskning kunna få stor betydelse för att skapa en skola av hög kvalitet och säkra både kompetensförsörjningen och lärares och skolledares professionsutveckling under hela yrkeslivet. Det är läraren som är nyckeln till elevernas lärande och skolans utveckling. Därför måste vi få på plats ett nationellt system som riktar resurserna rätt och både säkrar villkoren och rätten till kontinuerlig kompetensutveckling för lärare och skolledare i syfte att skapa en mer självutvecklande och professionsstyrd skolutveckling.

Så idag, efter två års intensiva diskussioner, analyser och avvägningar, kan jag konstatera att Skolkommissionens arbete är slutfört. Men det betyder inte att arbetet är klart. För att lärare, skolledare och elever ska märka någon skillnad i sin vardag måste nu politikerna ta stafettpinnen, lämna konfliktsökandet bakom sig och göra Skolkommissionens ord till politisk handling. Kan politiken bli överens om pensioner, försvar och miljö så måste de kunna bli överens om skolan.

Varsågoda, här är Skolkommissionens slutbetänkande!

Frågor & Svar