Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Varning för digitala snedsprång

När pandemin drabbade vårt samhälle, så fick många skolor snabbt ställa om till olika grad av digital undervisning. Lärarförbundet gjorde en serie undersökningar under pandemin som visade hur lärare och skolledare själva upplevde att det fungerade.

Undersökningarna sammanställdes i rapporten Digitalisera inte bort lärarprofessionen. Rapporten visar att det finns uppenbara problem, men också farhågor för att de digitala arbetssätt som under pandemin varit nödlösningar också ska bli bestående på lång sikt. Många lärare ger uttryck för att de ser en risk för att tekniskt möjliga digitala arbetssätt tränger ut pedagogiskt bättre arbetssätt.

Ska digitala arbetssätt tränga ut pedagogiskt bättre arbetssätt?

En majoritet av lärarna uppger att mer fjärr- och distansundervisning försvårar skolans möjlighet att nå sina mål. Ännu fler tror att det kommer att bli svårare att nå skolans sociala mål. Nästan nio av tio lärare i grund- och gymnasieskolan anser att detta blir svårare. Nära fyra av fem lärare tror att läraryrket skulle bli mindre givande med en ökad del fjärr- och distansundervisning och många uppger att de skulle sluta som lärare i fall det blir så framöver.

Sju av tio skolledare uppger att uppdraget som pedagogisk ledare försvåras med en större del fjärr- och distansundervisning. Utmaningarna att ansvara för lärarnas arbetsmiljö och svårigheterna att skapa kollegialt lärande är tänkbara delförklaringar.

Rapporten bekräftar även vad många befarat, att elevernas socioekonomiska bakgrund har stor betydelse. Nästan två tredjedelar av de elever som lärarna bedömer komma från socioekonomiskt svaga hem anser lärarna har dåliga eller mycket dåliga förutsättningar i hemmiljön för att delta i digital undervisning.

Låt lärare bestämma över arbetssätten

Lärarkårens erfarenheter av pandemiåret visar att digitala arbetssätt måste bygga på fungerande tekniska lösningar och på lärarnas involvering – en slutsats som det finns starkt forskningsstöd för. Lärare måste ges utrymme att styra över de pedagogiska redskapen – även när de är digitala – samt få avgöra när man ska använda digitala lösningar, och när man inte ska göra det.

Under senare år har kommunala besparingar på skola och utbildning accelererat. Det är inte svårt att mot den bakgrunden befara att fortsatta nedskärningar, som bygger på att via digitalisering göra elevgrupperna större och lärarna färre, medför betydande risker för utbildningens kvalitet. Det framtidsscenariot vore katastrofalt.

Lärandet ska stå i centrum – inte teknikfixering och ekonomism

Det talas ibland om digitala språng under pandemin. Men Lärarförbundets rapport visar att skola och utbildning i själva verket löper risk för digitala snedsprång som devalverar läraryrket och försämrar skolans kvalitet. Vad som istället behöver ske är att ta om hand de tekniska möjligheterna så att de leder till verklig samhällsnytta – inte att låta tekniken i sig stå i centrum eller låta införandet drivas av en kortsiktig ekonomism.

Frågor & Svar