Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Värdet av en fungerande elevhälsa

Från vänster: Johanna Jaara Åstrand, Erica Sjöberg, Helena Ramund Norén, Sarah Neuman

Från vänster: Johanna Jaara Åstrand, Erica Sjöberg, Helena Ramund Norén, Sarah Neuman

Elevhälsan får ofta en slagsida mot behandlande insatser när den i stället skulle kunna spela en avgörande roll i ett helhetsgrepp för elevernas skol- och livssituation. En väl fungerande elevhälsa vid alla skolor, skulle ha en stor effekt för att förbättra de svenska kunskapsresultaten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har under några år bedrivit ett projekt för att förbättra skolors elevhälsoarbete. Nyligen träffade jag och Helena Ramund Norén projektledarna Erica Sjöberg och Sarah Neuman från SPSM och fick möjlighet att diskutera elevhälsans roll i skolan. Helena är speciallärare i Uppsala och engagerad i Lärarförbundets referensorgan för särskola och specialpedagogik.

Målet med projektet

Målet med SPSM:s projekt har varit att utarbeta och erbjuda skolor ett kompetensutvecklingspaket med webbinformation, dialogkonferenser och stödmaterial. Projekt som detta är viktiga och bidrar till att utveckla arbetssätten inom skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. SPSM behöver hitta en bättre form för att sprida all den kunskap som finns på myndigheten. Det är alltför många lärare som inte känner till vad SPSM erbjuder. Här har inte minst kommuner och andra huvudmän en viktig uppgift i att skapa nätverk och reella möjligheter för lärare och elevhälsans professioner att kompetensutveckla sig och samarbeta.

Rejält helhetsgrepp behövs

Men det skulle också behöva tas ett rejält helhetsgrepp. Med ett mer systematiskt, och över hela landet likvärdigt elevhälsoarbete, skulle så många fler elever kunna få hjälp att klara skolans mål. Likvärdigt ska inte uppfattas som likadant. Skolor har olika förutsättningar och olika utmaningar. Därför behöver varje skola utforska och utveckla sin skolas elevhälsokompetens och organisation samt få de resurser som behövs.

Det är alltför många lärare som inte känner till vad SPSM erbjuder.

Elevhälsan ska enligt förarbeten till skollagen bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Trots att elevhälsan enligt gällande styrdokument i huvudsak, ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande, saknas ofta förutsättningar för ett sådant arbetssätt.

Hälsofrämjande och förebyggande

På många skolor arbetar istället elevhälsan mer med att åtgärda problem som redan har uppstått. Ofta dominerar dessutom ett medicinskt perspektiv inriktat mot diagnostisering över den pedagogiska bedömningen, trots att det skollagen föreskriver är ett bredare hälsofrämjande och förebyggande uppdrag.

Även tillgången till elevhälsa är ofta otillräcklig idag, ofta saknas någon av alla de olika kompetenser som ska ingå i elevhälsan. Samarbetet mellan lärare och elevhälsa brister ofta och en del skolors förebyggande och hälsofrämjande arbete genomförs ofta av lärare utan medverkan av elevhälsan. Insatser inriktade mot elevernas psykiska behov omfattas dessutom sällan av elevhälsoarbetet och psykologkompetens saknas ofta helt. Även när psykolog finns på skolan är denne ofta uppbunden av enskilda elevärenden och därför inte involverad i det förebyggande arbetet.

Utredning pågår

Regeringen har tagit till sig Skolkommissionens förslag att tillsätta en utredning som ska se över hur elevhälsan kan förbättras. Lärarförbundet följer nu utredningen och bevakar särskilt att det förebyggande arbetet får en förstärkt roll samt att kunskapsspridningen om arbetssätt och metoder inom elevhälsoområdet utvecklas.

Andra viktiga uppgifter för oss att bevaka i utredningen är att pröva hur lagstiftningen kan skärpas så att huvudmännen avsätter tillräckliga resurser för elevhälsa och att skollagens formulering om krav på ”specialpedagogisk kompetens” ändras till krav på tillgång till specialpedagog eller speciallärare. Elevhälsan behöver också ges en tydligare inriktning mot stöd i den pedagogiska verksamheten och inte domineras av ett medicinskt perspektiv.

Elevhälsan avgörande för många elever

Utöver detta behöver regering och riksdag se till att de särskilda satsningar för att utbilda fler speciallärare och specialpedagoger som beslutats får genomslag. Det finns farhågor om att de nya platserna inte kommer att tillsättas eftersom förutsättningar för studierna är för dåliga. Här har stat och arbetsgivare ett gemensamt ansvar att skapa mer gynnsamma alternativ för studiefinansiering och bättre möjligheter att kombinera arbete och studier.

Inte sällan blir skolor med en bra elevhälsa också skolor som blir attraktiva arbetsplatser för lärare att verka i. Huvudmännen borde därför se att satsningar på elevhälsan både kan förbättra arbetsmiljön och också spela stor roll i konkurrensen om lärarna.

Rätt utformad kan elevhälsans arbete vara ett oerhört värdefullt stöd för och komplement till oss lärare. För många elever kan insatserna från en väl fungerande elevhälsa faktiskt vara avgörande för om de ska lyckas i skolan. Det borde vara värt att satsa på!

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här