Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Vårbudgeten otillräcklig för att möta lärarbristen

Regeringens insatser för att möta lärarbristen är otillräckliga. När budgetpropositionen läggs fram i höst måste regeringen komma med betydligt skarpare åtgärder än vad som nu presenterats.

I veckan presenterade regeringen vårpropositionen och vårändringsbudgeten. De få nyheterna på utbildningsområdet har varit kända en tid och där den största är en satsning på lärarassistenter.

Det är bra att lärare avlastas administrativa uppgifter som andra kan göra så att lärare kan fokusera på att vara lärare. Men det går inte att komma ifrån att kvaliteten i skolan ytterst är beroende av att det finns utbildade lärare i klassrummet. Det faktum att det idag fattas 65 000 behöriga lärare i skolor och förskolor bara måste leda till större aktivitet från regeringens sida. Åtgärderna som leder till fler utbildade lärare måste fram – senast i höstens budgetproposition.

Assistenter bra – men det behövs fler lärare

Det räcker inte med att avlasta lärarna. Det behövs fler lärare. Och det arbete som vi utför och som inte leder till att eleverna lär sig mer måste rensas bort. Onödiga uppgifter och omfattande dokumentationskrav ska inte övervältras på andra personalgrupper – de ska bort.

Tjänsterna som lärarassistenter får heller inte under några förhållanden leda till att lärare åläggs att undervisa mer. Avlastningen behövs för att ge tiden som behövs för att verkligen stödja elevernas lärarande och för att förbereda undervisningen.

Det är också viktigt att de medel som nu anslås också får användas med viss flexibilitet. Behoven av avlastning ser olika ut mellan skolor och det är därför viktigt att besluten om arbetsuppgifter för de administrativa assistenterna kan avgöras från skola till skola. Det behöver Skolverket kunna vara tydliga med i sin information till huvudmännen.

Kommunerna förväntas delfinansiera

Värt att notera är att regeringens kalkyl går ut på att ge kommunerna 475 miljoner kronor för att anställa 3000 lärarassistenter. Pengarna räcker knappt ens till hälften av det antalet. Det betyder att regeringen kommer att ställa som villkor att kommunerna är beredda att bidra med egna medel.

Det går att sätta starka frågetecken kring hur många kommuner som verkligen kommer att vara beredda att göra det. Det skulle inte förvåna om en betydande del av de medel som regeringen nu reserverar kommer att förbli outnyttjade.

Tyvärr vet vi att många kommuner istället är i full färd med att göra besparingar på skolområdet. För att vända den trenden skulle staten behöva tillföra mer medel till kommunerna för att klara de löpande kostnadsökningar som redan finns.

Likvärdig skola fordrar fler utbildade lärare

Regeringen anger också att den avser att arbeta vidare med Skolkommissionens förslag för att öka likvärdigheten i skolan. Jag tolkar regeringen som att det statliga stödet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling därmed kommer att förstärkas.

Ju förr desto bättre, säger jag. Det är också bra att regeringen genomgående betonar undervisningens kvalitet, men det är otillräckligt att detta endast mynnar ut i ett förslag om lärarassistenter. I första hand stärks kvaliteten i undervisningen av att kompetensförsörjningen till skolan stärks och att lärares kompetensutveckling säkras. Här saknas både resonemang och förslag.

Regeringen drar i övrigt ner på anslaget till gymnasial lärlingsutbildning och minskar statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning, som inte bedöms kunna utnyttjas fullt ut. Förhoppningsvis innebär inte den långsammare utbyggnadstakten att regeringen på lite längre sikt drar ner på ambitionerna. Räkna med att Lärarförbundet kommer att bevaka det.

Stödet till kulturskolan återinförs

Det som är riktigt positivt i vårpropositionen är att det statliga stödet till kulturskolan återinförs. Bidraget drogs in när riksdagen före jul röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget med stöd av Sverigedemokraterna. Värdet av Kulturskolans verksamhet är stort och det självklart bra att anslaget återinförs redan i år. Jag utgår från att hela anslaget på 100 miljoner läggs tillbaka 2020 – plus framtida välbehövliga satsningar på verksamheten.

Sammantaget tvingas jag konstatera att regeringen levererar för lite åtgärder mot lärarbristen. Läget är akut på skolor runt om i landet, vilket inte minst Skolverkets färska statistik visar. Det går inte heller att komma ifrån att den skiftande lärarbehörigheten mellan skolor också påverkar likvärdigheten mycket negativt. Menar regeringen allvar med att skapa en likvärdig skola kommer det inte finnas några genvägar. Då måste de utbildade lärarna räcka till alla skolor och alla elever – inte bara till vissa.

Frågor & Svar