Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Vårbudget i snålaste laget

Regeringens vårbudget är för klen. Den gör inte tillräckligt för att förbättra likvärdigheten i utbildningssystemet och förbättrar ytterst marginellt förutsättningarna för oss lärare att göra ett bra jobb.

Regeringen har nu lagt fram den ekonomiska vårpropositionen som drar upp riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt den så kallade vårändringsbudgeten som rör förändringar i statens budget redan för innevarande år. Skolan tillförs 350 miljoner kronor ytterligare i år för att hantera pandemin. Det är inte särskilt mycket pengar utspritt på landets 290 kommuner.

Kommunerna har hittills inte lyckats säkerställa en smittsäker arbetsmiljö, vi ser att ytterst få huvudmän använder resurserna strategiskt genom att hyra fler lokaler för att minska antalet elever i klassrummen. Regeringens blygsamma tillskott lär inte råda bot på detta.

Det långsiktiga perspektivet saknas

Självklart är varenda krona som satsas på skolan välinvesterad, men lärarkåren arbetar under en extrem arbetsbelastning. Det behövs betydligt kraftfullare resursförstärkningar än vad vårbudgeten erbjuder för att säkra lärarnas arbetssituation och elevernas rätt till utbildning.

Skola och utbildning har redan en hård svångrem i de flesta kommuner och beskeden från regeringen räcker därför inte på långa vägar för att kompensera behoven. För lärarna ger besparingarna konkreta avtryck genom personalneddragningar och allt större elevgrupper, vilket bekräftas av enkätundersökningar till Lärarförbundets medlemmar och förtroendevalda.

Utbildningssektorn skulle enligt Lärarförbundets beräkningar behöva en nivåhöjning på mellan 16 och 21 miljarder. Det handlar både om att möta de nya behov som uppstått under pandemin och om att stoppa de besparingar på skola och utbildning som sker i kommuner över hela Sverige.

Rätt att satsa på vuxenutbildning

Vårbudgeten innebär vidare att det statliga stödet till vuxenutbildningen utökas med 780 miljoner kronor, vilket förstås är positivt. Om dessa medel också behålls permanent, och inte enbart utgör en tillfällig satsning på dem som står längst från arbetsmarknaden, så skulle det innebära en viktig och välbehövlig nivåhöjning för att långsiktigt förbättra kvaliteten i vuxenutbildningen.

Förutom den expansion som är nödvändig, så krävs nämligen också åtgärder för att säkra kvaliteten. Här behöver regeringen återkomma och framför allt ta itu med det stora problemet inom komvux: Det entreprenadsystem som idag leder till olikvärdighet och kvalitetsbrister.

För att få fler lärare till vuxenutbildningen så krävs framförallt bättre arbetsvillkor och en verksamhet med fokus på kvalitet, inte kortsiktig vinst hos utbildningsföretagen. Vuxenutbildning är helt avgörande för samhällets förmåga till omställning. Därför behövs ett större statligt ansvarstagande, och entreprenadsystemet ersättas med ett mer långsiktigt hållbart system.

Höj ambitionen i höstens budgetproposition

När vi lärare framhåller vikten av att investera i utbildning, så talar vi faktiskt inte bara i egen sak. Det handlar om hela Sveriges framtid och välstånd. Sveriges lärare förväntar sig att regeringen höjer sina sina ambitioner för att säkra finansieringen av skola och utbildning när budgetpropositionen läggs fram i höst.

Frågor & Svar