Lärarförbundet

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Tar man lärarbristen på allvar om arbetsmiljön i skolan lämnas utan åtgärd?

Något måste göras åt skolans arbetsmiljö. Nu. En ny rapport som Lärarförbundet gjort tillsammans med Sveriges Elevkårer visar att stressade och sjukskrivna lärare leder till att elever inte klarar sina studier.

I undersökningen har vi frågat gymnasielärare och gymnasieelever om deras arbetsmiljö. Rapporten visar ett starkt samband mellan skolresultat och arbetsmiljö. För varje procentenhet som lärares sjuktal ökar i en kommun, sjunker andelen elever som inte tar gymnasieexamen. Om skolresultaten blir bra är arbetsmiljön god och om arbetsmiljön brister så sjunker skolresultaten. Lärares förutsättningar att göra ett bra jobb och att få må bra på jobbet har stor betydelse för vilken undervisning som bedrivs och vilket stöd läraren kan vara för eleverna.

Men allt fler lärare och elever känner sig stressade och allt fler lärare sjukskrivs i stressrelaterade sjukdomar. Det som stressar har också direkt med skolan att göra. För lärares del är det en stor och ökande mängd dokumentation och att tiden saknas för det viktigaste: att planera och följa upp undervisningen. Nära 7 av 10 lärare känner sig stressade varje vecka.

För elevernas del är det prestationsångest och förväntningar på skolarbetet, prov, läxor och hemuppgifter samt höga krav och förväntningar som inte matchas av det stöd och utmaning som behövs. Resultaten om ökad stress i skolan överensstämmer med andra undersökningar. Skolverket gör var tredje år undersökningen Attityder till skolan som sammantaget visar på att stressen och arbetsbelastningen i skolan har ökat under de senaste åren.

Alla bakomliggande stressfaktorer går att förbättra. Fler elevskyddsombud, en mer renodlad lärarroll och ett aktivt arbetsmiljöarbete som säkerställer ett gott ledarskap och ett bättre strukturerat arbete mellan elever, lärare och elevhälsa skulle innebära en bättre arbetsmiljö för alla på skolan och förbättrade kunskapsresultat.

Fler än tre av fyra lärare anger att de har en för hög eller mycket för hög belastning. Lärare har för många arbetsuppgifter som inte har med undervisningen att göra. Vi lärare måste avlastas.

Det förvånar inte mig att färre elever tar sin examen där lärarna tvingas bli sjuka av jobbet. Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat och när lärare inte får förutsättningar att göra ett bra jobb går det ut över både, kvalitet, hälsa och studieresultat. Vi kan också konstatera i undersökningen att i kommuner med större andel elever som får indragna studiebidrag från CSN, så tar också färre elever gymnasieexamen. Även denna koppling är logisk eftersom det krävs att eleven deltar i undervisningen och visar vad den kan för att få sin examen. Vi behöver en skola med resurser och förutsättningar som säkrar att alla elever trivs, vill lära och vara i skolan oavsett hur de mår eller vilka behov de har. Bara då kan vi ge alla elever samma chans.

Många lärare i undersökningen upplever att arbetsbelastningen är betungande. Fler än tre av fyra lärare anger att de har en för hög eller mycket för hög belastning. Lärare har för många arbetsuppgifter som inte har med undervisningen att göra. Vi lärare måste avlastas. Låt lärare vara lärare istället för vaktmästare, administratörer och kuratorer.

Sverige har en historiskt stor lärarbrist och vi har inte råd att slösa bort de lärare vi har. Samtidigt speglar svaren från elever och lärare tyvärr en dyster verklighet när det gäller arbetssituationen på våra skolor. Arbetsgivarna måste nu göra allt som står i deras makt för att säkra en bra arbetsmiljö. Annars kommer det bli svårt att locka fler att välja läraryrket. Det finns ingen lärarreserv att ta till, blir en lärare sjukskriven finns det inga behöriga vikarier att sätta in.

Tar man lärarbristen på allvar, ja då måste man också ta bristerna i lärares och elevers arbetsmiljö på allvar.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här