Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Skola under pandemi: Gör inte om grundskolans misstag i gymnasieskolan

I stort sett allting i skolan har gått bra under vårens pandemi. Det var budskapet från Skolverket och SKR på Folkhälsomyndighetens presskonferens häromdagen. Den bilden överensstämmer knappast med hur det stora flertalet lärare upplevt situationen.

Det huvudsakliga budskapet på presskonferensen tycks ha varit att klargöra att Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inte kan förväntas ta ansvar för hur det ska gå att bedriva skola och utbildning under hösten. Det ansvaret ska delegeras så långt som det bara går, gärna till de enskilda lärarna. Allting ser ju så annorlunda ut från kommun till kommun, skola till skola, klassrum till klassrum, ansågs det. På presskonferensen gavs nästan intrycket att ingen skola i Sverige är den andra lik.

Det handlar om arbetsbelastningen!

Nu är det ju inte riktigt så verkligheten ser ut. Problembilden är till stora delar likartad mellan de flesta skolor – inte minst när det gäller riskerna för ökad arbetsbelastning till följd av pandemin. Få lärare i Lärarförbundets medlemsled verkar tycka att huvudmän, myndigheter, eller regeringen fullt ut har tagit det ansvar som gör att lärare kan hantera sitt arbete på ett sätt som inte förorsakar en orimligt stor arbetsbörda.

Lärarförbundet lät i våras Kantar-Sifo göra en enkätundersökning om arbetssituationen för Sveriges lärare under pandemin. Inte mindre än 67 procent – två av tre lärare – svarade att deras arbetsbelastning har ökat under pandemin. Undersökningen visade att 65 procent av lärarna är oroliga att deras kollegor ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Varannan lärare uppgav sig vara orolig för att själv drabbas av arbetsrelaterad ohälsa.

Sätt en realistisk ambitionsnivå för skolan

Lärarförbundet gjorde därför ett upprop som vi kallade Sätt en realistisk ambitionsnivå för skolan. Lärarna fick där själva möjlighet att rangordna vad som behöver ske. Sju av tio uppgav att extraarbete med att undervisa både närvarande och frånvarande elever inte är hållbart och att kraven i lagar och läroplaner måste anpassas till de förutsättningar som råder under pandemin. Varannan lärare efterfrågade tillräckliga stödfunktioner för att avlasta lärarna och säkra undervisningen.

Dubbelarbete ingen framgångssaga

Det ska självfallet sägas att regering, myndigheter och huvudmän har vidtagit en hel del bra åtgärder kopplade till skolan under pandemin, men det måste också sägas att det fattas en hel del. Tyvärr riskerar de misstag som under våren gjordes beträffande grundskolan nu överföras även till gymnasieskolan.

Ändrade scheman med elever både i klassrummen och på distans var verkligen inte någon framgångssaga i grundskolan under våren. Detta ledde till ett väldigt tungt dubbelarbete och en kraftigt ökad arbetsbelastning. Nu riskerar även gymnasieskolan belastas med mycket extra planering som landar rätt ner i lärarnas knä.

Lätta på kraven!

Och det skulle verkligen vara välkommet med lättnader i de skoljuridiska regelverken som sätter upp en lång rad olika måsten för oss lärare. Den tillsyn som Skolinspektionen utför borde för det första ta en tillfällig paus samtidigt som det för det andra lättas på exempelvis kraven på utvecklingssamtal och kraven som omgärdar bedömning och betygssättning. Här har regeringen en hemläxa att göra.

Skolverkets generaldirektör må säga att han tror att ingen förväntar sig att samma krav ska gälla i vanliga fall. Men problemet är att samtliga krav i lagar och författningar faktiskt gäller – även under pandemin- så länge inget annat beslutas. Det är faktiskt högst anmärkningsvärt att när alla andra branscher skruvar ner resultatmål och anpassar kraven efter pandemins förutsättningar så råder det omvända i skolans värld. Där har till och med kraven blivit fler när lärarna nu förväntas planera, genomföra och följa upp både när- och distansundervisning parallellt. En undervisning som dessutom ska leva upp till samma kvalitetskrav som i normala fall.

Lärare ska vara lärare

Många huvudmän har också en ordentlig hemläxa att göra för att säkerställa att de basala kringfunktionerna kan upprätthållas. Lärare ska inte behöva använda sin arbetstid till uppgifter utanför läraruppdraget, som exempelvis städning eller teknisk service. Detta är ingen omöjlig uppgift, men det fordrar en genomtänkt beredskap. Något som spär på lärarnas oro är också det faktum att många kommuner skär ner på skolan. Det handlar om besparingar på stödpersonal såväl som på lärartjänster.

Systematiskt arbetsmiljöarbete viktigare än någonsin

Sveriges lärare är beredda att ta sitt ansvar. Det har redan varit ett faktum under en tuff vår. Men om arbetsförutsättningarna under långt tid är orimliga, så blir till slut situationen ohållbar. Pandemin sätter därför extra fokus på hur viktigt det är med ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att vi ska må bra på arbetet, vara friska och för att minska smittspridningen. I den situation som råder måste arbetsgivarna verkligen vara måna om att riskbedöma och vidta åtgärder som sedan följs upp på varje arbetsplats. Detta i nära samverkan med skyddsombuden. Det här hade SKR gärna fått betona på presskonferensen.

Det regering, huvudmän och myndigheter tillsammans måste anstränga sig för att åstadkomma är arbetsförutsättningar som gör att lärarna ska orka upprätthålla en bra skolverksamhet. Det ingår inte i lärarnas yrkesansvar att kompensera för bristfälliga förutsättningar. Det ansvaret kan aldrig delegeras neråt till lärarna själva.

Frågor & Svar