Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Ska segregationen motverkas? Ska vi ha en likvärdig skola?

I samtal med Inger Ashing.

I samtal med Inger Ashing.

Segregationen måste minska för att samhället ska hålla ihop. Frågan är extremt viktig för skolan av två skäl: Först och främst är skolan ett verktyg för minskad segregation; men det är också viktigt för skolan i sig, då segregationen gör att villkoren för olika skolor blir helt ojämlika.

Sedan årsskiftet har Sverige en ny myndighet som ska arbeta för att motverka segregationen Delmos (Delegationen mot segregation). I veckan träffade jag den nyblivna direktören Inger Ashing för en pratstund om segregation och skolans villkor. Det blev ett spännande samtal om både skolans förutsättningar och dess möjlighet som segregationsminskare. Eller som Inger konstaterade ”Vill man minska segregationen är skolan viktig.”

Delmos uppdrag

Delmos beskriver sitt uppdrag så här: ”Delegationen mot segregation har till uppgift att samla krafterna, bygga kunskapen och stötta ekonomiskt så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.”

Det här går hand i hand med vad vi i Lärarförbundet anser om skolans centrala roll som demokratiskapare och att det är värdefullt att elever med olika förutsättningar får mötas i den obligatoriska skolan. Både för att det är bra för samhället i stort, men också för att skolans demokratiuppdrag underlättas om elever med olika erfarenheter från olika miljöer möts.

Åtgärder mot skolsegregation

Frågor som vi diskuterade närmare var till exempel resursanvändning och skolpengens konstruktion. Inger var väldigt nyfiken på både Lärarförbundets kritik av skolpengen och hur vi istället skulle vilja se konstruktionen.

Vi resonerade om Skolkommissionens olika förslag, inte minst hur vi ser på hur elever ska fördelas på skolor när dessa är översökta. Sådant som jag framförde handlade om hur Lärarförbundet istället skulle vilja se urvalsreglerna för fristående skolor och hur närhetsprincipen för kommunala skolor bör förändras.

Dagens skolvalssystem har ett stort problem: Vi riskerar att skapa skolor, som både elever och lärare väljer bort. Dessa skolor får både för lite resurser (eftersom de har få elever) och samtidigt svårare att rekrytera behöriga lärare. Vi vet sedan länge att lärarbehörigheten och lärarerfarenheten är som lägst i de skolor som har de tuffaste socioekonomiska förutsättningarna.

Allas chans att utveckla sin potential

Segregationen är förödande eftersom den leder till att många unga människors möjligheter inte tas tillvara och att de aldrig får chansen att utveckla sin potential. För skolans del gör det att skillnaderna mellan utbildningsuppdraget på olika skolor blir gigantiskt. Det här gör att vi på Lärarförbundet ser segregationen som något som måste motverkas med större kraft än hittills.

Jag önskar därför Inger och hennes cirka femton personer starka gäng på Delmos all lycka med sitt uppdrag. Uppgiften är livsavgörande för så många barn och unga som växer upp i dagens samhälle.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här