Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Ska alla elever ges samma chans?

Vi vet sedan länge att lärarbehörigheten och lärarerfarenheten är som lägst i de skolor som har de tuffaste socioekonomiska förutsättningarna. Den bilden bekräftas av en granskning som Skolinspektionen nyligen presenterat.

Granskningen har gjorts i 20 kommuner där det finns en skolsegregation avseende elevernas bakgrund. Slutsatsen i rapporten är att kommunerna behöver stärka sitt arbete med att attrahera behöriga och erfarna lärare till skolor med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar.

Granskningen visar nämligen att hälften av de granskade huvudmännen inte följer upp hur lärarresurserna används och att majoriteten inte har genomfört riktade eller stödjande insatser för att stimulera behöriga lärare eller lärare med lång yrkeserfarenhet att söka sig till dessa skolor. Det är också bara hälften av huvudmännen som styr förstelärartjänster utifrån ett kompensatoriskt syfte.

Så vad bör göras? Skolinspektionen pekar som en följd av sina observationer på att huvudmännen behöver utveckla strategier för att attrahera och behålla behöriga och erfarna lärare och att utveckla arbetet med att planera lärarresurser utifrån elevernas förutsättningar och behov. Självfallet måste huvudmännen också följa upp hur tilldelade resurser används och hur denna användning påverkar elevernas utveckling och lärande.

Både staten och huvudmännen måste ta ett ökat ansvar för en kompensatorisk finansiering. På sätt och vis borde en sådan fördelning av resurserna bli en direkt och självklar följd av skollagens bestämmelse om att fördela resurser efter elevers behov och förutsättningar.

Det är bara att stryka under hur viktigt det är att resurserna används till just det som gör störst nytta för elevernas lärande och trygghet. Därför behöver man rekrytera lärarteam med kompletterande lärarkompetenser, förstärka elevhälsan och anställa yrkesgrupper som kan avlasta och frigöra värdefull lärartid. Det är också viktigt att se till att digitala resurser finns på plats. Faktorer som lön, ledarskap, arbetsmiljö och friutrymme att kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt spelar naturligtvis också stor roll när lärare väljer vart de vill jobba.

Men för att sådana här satsningar ska bli verklighet i de skolor som har de största behoven krävs att det finns tillräckliga ekonomiska resurser som kompenserar de här skolorna för det tuffare socioekonomiska utgångsläget. Både staten och huvudmännen måste ta ett ökat ansvar för en kompensatorisk finansiering. På sätt och vis borde en sådan fördelning av resurserna bli en direkt och självklar följd av skollagens bestämmelse om att fördela resurser efter elevers behov och förutsättningar. För visst är vi överens om att alla barn och elever ska ges samma chans?

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här