Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Sätt lärarna främst i avtalsrörelsen

För att skolan ska kunna klara sin samhällsviktiga roll, så krävs avtal med arbetsgivarna som bygger på en särskild prioritering av läraryrket, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

För att skolan ska kunna klara sin samhällsviktiga roll, så krävs avtal med arbetsgivarna som bygger på en särskild prioritering av läraryrket, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Förhandlingarna om ett nytt avtal för över 200 000 kommunalt anställda lärare har startat. För Sveriges framtids skull måste ­läraryrkets löner och arbetsvillkor förbättras under många år

Sveriges framtid byggs i skolan. Det är i mötet mellan elev och lärare i en likvärdig skola med hög kvalitet som grunden läggs för vårt samhälles demokratiska utveckling, välstånd och konkurrenskraft.

Tillgången på behöriga och välutbildade lärare är därför så viktig. Men i dag är lärarbristen ett akut samhällsproblem som riskerar att eskalera ytterligare, eftersom läraryrket inte uppfattas som attraktivt och lockande. Stora löneskillnader i förhållande till andra akademikeryrken är en viktig orsak. Livslöneutvecklingen är negativ, vilket gör att många väljer bort lärarutbildningen. Det är därför helt nödvändigt att den tendens till ökade lärarlöner som funnits de senast åren fortsätter och förstärks.

Löneutveckling som ger lön för mödan

För många erfarna lärare är fortfarande byte av arbete eller arbetsplats den enda möjligheten att åstadkomma en reell löneutveckling, vilket ofta sker på bekostnad av kontinuitet och trygghet för eleverna. Det ökar pressen på dem som är kvar samtidigt som de inte har en löneutveckling som ger lön för mödan. Erfarna och yrkesskickliga lärare måste garanteras en löneutveckling som speglar deras arbete, ansvar och betydelse för elevernas resultat.

De statliga satsningar som gjorts på lärares löner har visserligen varit nödvändiga, men på grund av brister i genomförandet har de också medfört en hel del omotiverade löneskillnader. Konkreta åtgärder måste till för att hantera de uppkomna negativa effekterna av de statliga lönesatsningarna.

Hög arbetsbelastning och brister i arbetsmiljön

Till en situation med otillräckliga löner kan läggas en orimlig arbetsbelastning, markant höga sjuktal och bristfällig arbetsmiljö. Det är oacceptabelt att lärare i dag har en arbetssituation som leder till bland de högsta sjuktalen på hela arbetsmarknaden. Tillräcklig tid behöver säkras för långsiktig planering, för- och efterarbete, kompetensutveckling, enskilt och i kollegiet. I dag tar lärares och skolledares arbetstid helt enkelt slut långt innan arbetsuppgifterna.

Hög arbetsbelastning, ett ökat antal anmälningar om hot och våld, större barn- och elevgrupper, ökad administrativ börda och otillräcklig tid utgör exempel på nuvarande arbetsmiljöproblem. Men det stannar inte där. Ökade krav vid betygssättning, ett ökat antal elever, många nyanlända och elever som inte får det stöd de har rätt till är vardag vid många skolor. Vi behöver fler lärare — inte färre.

Skolans samhällsviktiga roll

För att skolan ska kunna klara sin samhällsviktiga roll, så krävs avtal med arbetsgivarna som bygger på en särskild prioritering av läraryrket. Ges vi lärare tiden, arbetsförutsättningarna och en konkurrenskraftig lön för att göra det jobb vi med stolthet valt, så leder det till ett attraktivt läraryrke som i sin tur kommer att leda till bättre skolresultat.

Sverige har inte råd att ännu en gång bortse från skolans och läraryrkets avgörande betydelse för samhällets utveckling.

Det är vad avtalsrörelsen måste handla om.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstran


Johanna Jaara Åstrands ledare

Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka under terminstid. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 1/18
Frågor & Svar