Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Så här stärker vi kvaliteten i lärarutbildningarna

Den första delen av UKÄ:s granskning av kvaliteten i lärarutbildningen visar på betydande brister i många lärarutbildningar. Ansvaret för att komma tillrätta med problemen vilar förstås på de berörda lärosätena, men också på regering och riksdag.

Igår presenterades de första resultaten av UKÄ:s omfattande utvärdering av kvaliteten på landets lärarutbildningar. UKÄ kommer att granska lärarutbildningar vid samtliga universitet och högskolor som har examenstillstånd för lärarutbildningar. Resultaten nu gäller alla förskollärar- och grundlärarutbildningar, det vill säga utbildningarna för dem som ska undervisa i förskolan, förskoleklass, och årskurs 1–6, samt fritidshem.

Kvaliteten ifrågasatt hos hälften

Drygt hälften av de utvärderade förskollärar- och grundlärarutbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften omdömet ifrågasatt kvalitet. Lärosätena har nu ett år på sig att rätta till de brister som identifierats. I nästa steg kan examenstillstånd riskera att dras in. Det vore förödande med tanke på den stora lärarbrist som redan råder.

Det nya utvärderingssystemet är mer heltäckande än tidigare system, vilket ökar sannolikheten för att utbildningar brister i någon del. UKÄ menar att det är delförklaring till att så förhållandevis många utbildningar får omdömet ifrågasatt kvalitet.

De utbildningar som har fått ifrågasatt kvalitet brister oftast på delar av ett eller två examensmål. Till exempel får många studenter inte tillräckligt med kunskap om forskningsmetoder och förmåga till kritiskt tänkande. UKÄ konstaterar också att bristerna i delar av examensmålen till del hänger ihop med bristen på disputerade lärare.

Stärk den praktiknära forskningen

Som jag ser det behöver flera saker åtgärdas för att inte ytterligare avbräck ska uppstå vad gäller lärarförsörjningen. För det första måste utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning stärkas. Inte minst den praktiknära forskningen behöver stärkas så att fler lärare involveras i forskning, men också i lärarutbildning.

För det andra är det viktigt att öka både resurser till och reglering av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Handledare måste kunna utföra uppdraget inom ramen för sin reguljära arbetstid – inte vara något som läggs ovanpå de vanliga arbetsuppgifterna. Det måste också finnas en samordning av VFU-uppdraget så att man kan säkra att behovet av VFU-handledare i olika ämnen och skolformer/årskurser tillgodoses. Skolor och lärosäten måste samverka så att det blir lätt för lärare att genomföra en handledarutbildning.

Utveckla övningsskolorna

Det bästa sättet att stärka kopplingen mellan VFU och lärosäten är att gå vidare med övningsskolorna. Där kan lärosätet ha personal som till exempel kan se till att det hålls seminarier, löpande ger återkoppling till studenterna, men också till de campusförlagda momenten, samt stärka upp examinationen.

Övningsskolorna bör utvecklas till kreativa forskningsmiljöer som bidrar till såväl lärarstudenternas utbildning som praktiknära forskning och till att få fler forskande lärare. Här spelar även ett införande av professionsprogram en roll som inkörsport för att få fram fler forskande lärare.

Mer undervisningstid

För det tredje måste undervisningstiden öka på alla lärarutbildningar. Här har regering och riksdag ett stort ansvar för att få till stånd en gradvis utökning av resurserna. En professionsbaserad lärarutbildning måste innebära att studenten förses med ett antal beprövade metoder och ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som skapar en grund för en karriärlång kompetensutveckling.

Både våra politiska beslutsfattare och de berörda lärosätena behöver nu omgående initiera skarpa insatser för att komma till rätta med bristerna. Sverige har absolut inte råd med en situation där lärosäten mister sina examenstillstånd för lärarutbildningar.

Frågor & Svar