Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Rim och reson i kraven på lärarna

Gränsen mellan elevers närvaro och frånvaro i grundskolan har börjat luckras upp på ett sätt som inte är förenligt med en rimlig arbetsbelastning för lärarna. Lärare kan inte förväntas utföra dubbelt arbete under coronakrisen.

Mycket är stängt i samhället nu, men skolor, förskolor och fritidshem är bevisligen så samhällsviktiga att de måste vara öppna. Detta om något vittnar om hur samhällsbärande skolväsendet är. Jag skulle gärna se att våra beslutsfattare lägger det på minnet också när krisen väl är över.

Exceptionellt stort ansvar

Just nu tar lärare över hela landet ett exceptionellt stort ansvar. Lärare ställs inför situationer där de utöver det vanliga arbetet också tvingas täcka upp för sjuka kollegor eller kollegor som självfallet följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att stanna hemma vid minsta symptom och ett par dagar därefter.

Lärarna i tjänst sliter hårt för att hålla verksamheten igång, de lägger om sina scheman och lugnar oroliga föräldrar och elever. De försöker upprätthålla de stränga hygienkrav som gäller och de inte helt lättgenomförda anvisningar som utfärdats rörande skolmåltider.

I gymnasieskolan och i komvux har lärarna visat prov på en enormt lösningsfokuserad och kreativ förmåga för att finna former för den undervisning som nu måste ske på distans. I förskola och fritidshem gör lärare en heroisk insats för att så gott det går hantera undervisningen utifrån de anvisningar som getts ur smittskyddssynpunkt. Samtidigt går det naturligtvis inte att undvika närkontakt med barnen när de behöver tröst och stöd.

Antingen frånvaro eller närvaro – inte både ock

Förutom det slit det innebär att nu upprätthålla en hyfsat bra ordinarie undervisning, kommer för många lärare i grundskolan en förväntan om att både sköta undervisningen i klassrummet och distansundervisa frånvarande elever. Det vill säga elever som inte är sjuka men som är hemma för att de tillhör en riskgrupp eller har förkylningssymptom. Det måste tydliggöras att en enskild lärare inte kan ansvara för både den ordinarie undervisningen och dessutom genomföra distanslösningar för de elever som av olika anledningar inte finns på plats.

En del föräldrar ställer långtgående krav på lärare och rektorer att skolan ska ställa upp med speciallösningar. Det håller inte. Lärare har en begränsad arbetstid och den kan inte bara fyllas på med nya krav och uppgifter utan att andra moment också tas bort. Gränsen mellan närvaro och frånvaro behöver vara tydlig. Om lärare ska undervisa på distans, så måste annat få stå tillbaka.

Tala klarspråk om krav och förväntningar

Självklart ställer vi lärare upp i krisen. Men fastän vi kommer att göra vårt bästa, så blir det svårt att undvika ett kunskapstapp för eleverna. Vi står nu mitt i en helt ny undervisningssituation som innebär en extra arbetsbelastning. Det gäller i förskola och fritidshem, likväl som i grundskola och gymnasieskola. Därför måste det finnas rim, reson och måtta på de krav som ställs.

Det vore klädsamt om ansvariga politiker uttalade att de förstår att förväntningarna på svensk skola inte kan vara lika höga nu som under normala förhållanden. För det är faktiskt ett faktum att allt som ska göras enligt styrdokumenten inte kommer att kunna genomföras.

Orka även en långvarig pandemi

Säg gärna detta, Anna Ekström, Peter Fredriksson och Anders Knape. Säg som det är – att coronakrisen kommer att påverka kvaliteten i hela skolväsendet och att en hel del kommer att behöva tas igen under en relativt lång tidsperiod när läget återgått till det normala.

Säg att ni – regering, myndigheter, och Sveriges kommuner – förstår att det finns gränser för hur mycket en aldrig så hängiven lärarkår kommer att kunna mäkta med under de här extraordinära omständigheterna. Vi lärare är, precis som alla andra, människor av kött och blod som behöver ert stöd för att upprätthålla en hyggligt bra undervisning även om pandemin blir långvarig.

Frågor & Svar