Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Rensa bland lärares alla arbetsuppgifter

Alla elever vinner på att lärare och skolledare får fokusera på kärnuppdraget, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Alla elever vinner på att lärare och skolledare får fokusera på kärnuppdraget, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

För att fler ska vilja bli och förbli lärare behöver läraruppdraget renodlas och stödfunktionerna stärkas. Det gäller i förskola och fritidshem såväl som i skolans alla delar.

Vad ska lärare göra egentligen? Svaret kan tyckas självklart. Lärare ska ansvara för barn och elevers lärande. Vad annars? Men frågan är högst befogad. För verkligheten på skolor, fritidshem och förskolor är nämligen den att lärare får ägna sig åt en stor mängd andra uppgifter.

Just nu samlar Lärarförbundet in röster om läraruppdraget genom uppropet ”Renodla läraruppdraget nu!”. På Lärarförbundets hemsida gör tusentals medlemmar sina röster hörda om arbetsuppgifter som de anser inte hör hemma i läraruppdraget.

Mer tillit till lärar­kåren och färre politiska pekpinnar

Exemplen är många trots att det i en tid av stor lärarbrist borde vara ­extra viktigt att lärares arbetstid används till kärnuppgiften undervisning och lärande. Ändå får lärare ägna sin tid åt städning, frånvarorapportering, vikarie­anskaffning och kopiering. ­Eller till att vara vaktmästare, administratör, ­kurator och IT-tekniker. ­Tiden för planering och för- och efterarbete konkurreras ut av andra arbetsuppgifter.

Dessutom tycks svensk skola så foku­serad på att mäta varje delresultat och dokumentera precis allt, att tiden för kärnuppdraget sakta men säkert trycks tillbaka. Skolpolitiken behöver i stället bygga på mer tillit till lärar­kåren och färre politiska pekpinnar.

Skolans huvudmän kan också göra mycket. Ett viktigt steg framåt är att i dialog med oss lärare och skolledare se över prioriteringarna, vilka uppgifter som kan rensas bort helt och vilka sysslor som kan skötas av andra yrkeskategorier.

Ett bra elevhälsoarbete med tillräckliga resurser

För det går att avlasta oss lärare. Vilken typ av avlastning som ska till måste utgå från de lokala behoven på varje arbetsplats. Exempelvis kan det behövas ett utvecklat stöd för skol­ledare när det gäller ekonomi och lokaler, personalfrågor och juridik. Skolledarna måste ges tiden att verkligen vara pedagogiska ledare.

En annan åtgärd kan vara att anställa socialpedagoger och särskilda mentorer som kan ta ansvar för frågor som rör eleverna men som inte direkt har med läraruppdraget att göra, samt förebygga och följa upp sociala situationer och behov. På vissa skolor kan administrativa lärarassistenter vara ett bra alternativ för att ta hand om praktiska göromål, blankett- och informationshantering, kopiering och iordningställande av teknik. Ett bra elevhälsoarbete med tillräckliga resurser är en avgörande faktor överallt medan vilka andra kringfunktioner som behövs måste avgöras från skola till skola, huvudman till huvudman.

Renodla läraruppdraget och stärk stödfunktionerna

Det viktiga är att säkerställa att vi lärare får använda vår tid och kompetens till mötet med barn och elever. Till det som spelar roll för lärande och utveckling. Då stärks kvaliteten i verksamheten samtidigt som läraryrket blir mer attraktivt. Lärare ligger i toppskiktet av statistiken över yrken med stor stress och hög arbetsbelastning. En avgörande faktor för att vända den trenden är att renodla läraruppdraget och stärka stödfunktionerna.

Alla elever vinner på att lärare och skolledare får fokusera på kärnuppdraget. I förlängningen får vi en bättre skola där hela samhället blir vinnare.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand


Johanna Jaara Åstrands ledare
Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka under terminstid. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.
Läs ledaren i Lärarnas tidning 14/18
Frågor & Svar