Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Regeringen lovar lätta på lärarkraven under pandemin

Nu lättar regeringen upp kraven på lärarna under coronapandemin. Det är resultatet av det tryck som Lärarförbundets medlemmar satt på politikerna de senaste veckorna.

Stort tack till alla som hjälpt till att sätta press på regeringen. Inte minst till alla er som skrivit under Lärarförbundets upprop. För idag meddelar utbildningsminister Anna Ekström att hon lyssnat och tagit till sig de varningssignaler som så många lärare skickat om en allt för tung arbetsbelastning sedan coronakrisen bröt ut.

Lärare jobbar dubbelt

Den höga personal- och elevfrånvaron har lett till att de lärare som är i tjänst inte bara får täcka upp för kollegor som är i karantän, utan också undervisa dubbelt – på distans och i klassrummet. Eftersom kringstödet i skolor och förskolor också lider av hög personalfrånvaro tvingas många lärare dessutom utföra arbetsuppgifter som normalt sett inte är lärares ansvar. Resultatet har blivit en allt tyngre arbetssituation för varje vecka som gått sedan smittans utbrott här i Sverige.

Utbildningsministern utlovar nu stöd till skolhuvudmännen för att organisera verksamheterna så att arbetssituationen blir mer rimlig. Regeringen har beslutat att Skolverket ska ta fram specifikt stöd för de delar av utbildningen som är svåra att ordna och genomföra under pandemin, till exempel praktisk arbetslivsorientering (prao), arbetsplatsförlagt lärande (APL), prövning, betygssättning och utvecklingssamtal.

Välkommet regeringsbeslut

Det är förstås bara att välkomna att regeringen nu äntligen är tydlig med att det inte går att ha samma förväntningar på skolan under pandemin som vid normalt läge. Det är en mycket ansträngd situation i landets förskolor, fritidshem och skolor och det måste till lättnader för att lärare och elever ska mäkta med situationen. Lärarförbundet har i månader krävt att insatser görs för att situationen under den rådande krisen ska underlättas.

Det Skolverket behöver göra nu är att tydligt ta fram hur skolor kan minska ambitionsnivån. Det behöver klargöras hur vissa uppgifter som normalt åligger skolan och lärarna inte behöver uppfyllas i nuläget – till exempel utvecklingssamtal och den garanterade undervisningstiden.

Krävs extra resurser för att ta igen det som förloras

Det blir också viktigt att Skolverket, i dialog med Folkhälsomyndigheten, verkligen tar fram tillämpbara riktlinjer för hur förskolor, fritidshem och skolor ska hantera olika situationer ur ett smittskyddsperspektiv. Det behöver finnas riktlinjer som är anpassade för arbete med barn och elever i en lärandemiljö – inte teoretiska önskescenarier.

I det fortsatta arbetet med att upprätthålla verksamheten i skolor och förskolor är det nödvändigt att regering, myndigheter och huvudmän förstår att delar av det lärande som går förlorat nu kommer ta lång tid att ta igen. Och vissa delar kanske inte ens kommer att kunna tas igen. Men efter krisen kommer det behövas stora satsningar på skolan för att elever och lärare ska kunna få de bästa möjligheterna att arbeta i kapp.

Sans och balans i kraven

Jag räknar nu med att Skolverket lyssnar på Lärarförbundet och alla de röster som hörts om vad som behöver göras. Helt avgörande blir förstås att också huvudmännen bjuder till och gör sitt yttersta för att se till att arbetsbelastningen minskar. Och ingen ska behöva tveka om att vi lärare kommer att hjälpa till. Vi har många förslag på lösningar för att få arbetssituationen i förskolor, fritidshem och skolor att bli mer hållbar och därmed uthållig om krisen blir långvarig.

Vi lärare är beredda att arbeta hårt för att verksamheten ska fungera även under krisen, men det måste finnas sans och balans i de krav som ställs i en extrem situation. Det är utmärkt att regeringen också håller med om det. Nu ska vi tillsammans se till att Skolverket och huvudmännen verkligen gör skillnad i lärares vardag.

Frågor & Svar