Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Rätt att avskaffa direktanmälan till Skolinspektionen

Liberalerna har tagit ställning för att avskaffa möjligheten till direktanmälan till Skolinspektionen. Det är ett välkommet besked och något som Lärarförbundet krävt länge. Nu återstår för regeringen att bekänna färg.

Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad skriver på SvD debatt att möjligheten att direktanmäla lärare till Skolinspektionen bör avskaffas. Det är glädjande att Liberalerna valt att lyssna på Lärarförbundet. Haddad pekar på att det utvecklats en osund kultur bland elever och föräldrar att i stor utsträckning anmäla lärare till myndigheten. Liberalerna vill istället att anmälan ska gå till huvudmannen i första hand, något som Lärarförbundet länge krävt.

Stressande och arbetskrävande process

Tusentals anmälningsärenden blir varje år föremål för hantering mellan Skolinspektionen, huvudmännen och skolorna. Förutom den omedelbara effekten av ökad resursåtgång vid myndigheten, så påverkas också lärare och skolledare av en ökad arbetsbörda i form av administration och dokumentation.

Utredningarna tar inte sällan lång tid och det i sin tur skapar stress och oro i en skolverksamhet som ofta redan kämpar hårt för att klara vardagen och för att få till en bättre arbetsmiljö. Även om det naturligtvis inte är meningen, blir en anmälan i sig ett slags budskap om att det kan vara fel på en person eller en verksamhet.

För att Skolinspektionen ska kunna skaffa sig en bild av hanteringen måste samtal, mail, planer, beslut, med mera, skickas in till dem. Ofta behöver dessa sättas in i ett sammanhang för att det ska bli begripligt för en utomstående, vilket medför ytterligare skriftväxling. All skolpersonal som varit inblandad måste kanske samlas vid ett par tillfällen, så att inget missas.

Dialog bättre än anmälningar

Det är begripligt att man som förälder tar till alla medel som står till buds när det gäller de egna barnen. Men en anmälan till Skolinspektionen är sällan en lösning – snarare tvärtom. Som förälder vill man ju att alla inblandade ska agera snabbt och hitta flexibla lösningar.

Det är viktigt att förstå att Skolinspektionens uppdrag enbart handlar om att ta ställning till om det begåtts ett fel enligt regelverket. Konstruktiv dialog eller ett lösningsorienterat arbetssätt ingår inte i myndighetens uppdrag. När en anmälan väl är inskickad låses tyvärr ofta positionerna mellan de inblandade istället för att fortsätta att diskutera lösningar med elevens bästa i centrum. I själva verket skulle många anmälningar kunna undvikas om huvudmannen ges möjlighet att skapa en dialog mellan anmälaren och den berörda skolan.

Istället för dagens anmälningar direkt till Skolinspektionen borde alla klagomål i första instans istället hanteras av varje skolhuvudman. Först när så har skett bör en anmälan kunna överklagas till Skolinspektionen. Det är utmärkt att Liberalerna nu väcker den här frågan och pressar regeringen att agera.

Lärarförbundets rapport om studiero

Det är tydligt att man på Liberalerna partikansli noga läst och tagit till sig mycket av det som framkommer i Lärarförbundets uppmärksammade rapport om studiero i skolan. Lika välkommet som förslaget om ett förändrat anmälningsförfarande är att Liberalerna även anammat Lärarförbundets krav om en genomlysning av regelverken som styr lärarnas befogenheter för att upprätthålla ordning och studiero.

Det krävs ett systematiskt arbete för att bygga goda relationer i våra skolor. Ordningsregler och förebyggande insatser är långsiktigt det viktigaste för att åstadkomma ett bra studieklimat. Men i de fall ordningsstörande situationer uppstår, så måste de kunna hanteras. Därför krävs en lagstiftning som ger lärare rätt att agera och som skyddar lärare när de utför sin skyldighet att upprätthålla ordning och studiero. Det är utmärkt att Liberalerna nu ansluter sig till kravet att få till stånd den nödvändiga genomlysningen av lagar och regler.

Det är ett faktum att lärare har en högre arbetsbelastning än många andra yrkesgrupper. Men lärarna borde få slippa både den osäkerhet som följer av ett haltande regelverk vid ordningsstörande situationer, likväl som risken att drabbas av en osund och stressande anmälningskultur.

Frågor & Svar