Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Prioritera skolan och rätta till systemfelen

Ska Sverige kunna förbli en ledande kunskapsnation, ja då bara måste söktrycket till lärarutbildningarna öka, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Ska Sverige kunna förbli en ledande kunskapsnation, ja då bara måste söktrycket till lärarutbildningarna öka, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Sverige behöver politiska partier som offensivt tar täten för att pressa tillbaka lärarbristen – politiska partier som på allvar sätter skolan först.

Sveriges kanske mest profilerade skolpolitiker de senaste två decennierna, Jan Björklund, lämnar partiledarposten för Liberalerna. Det är långt ifrån alltid jag hållit med honom om utbildningspolitikens inriktning. Björklunds skolpolitik har genom­syrats av beslut som detaljstyrt lärarkåren och en överdriven tro på disciplinära åtgärder som vägen till bättre kunskapsresultat.

Men oaktat detta — Liberalerna har under Jan Björklund gett utbildningsfrågorna allra högsta prioritet. Hans sorti riskerar medföra att Liberalerna släpper positionen som skolparti. Det vore olyckligt. Det skulle behövas fler partier som sätter skolan först.

Den ökande lärarbristen

Betänk att det i dag saknas nära 65 000 utbildade lärare i hela utbildningssystemet. Till år 2035 är prognosen att det kommer att saknas närmare 80 000 lärare. Våra politiska partier borde lägga all kraft på att lösa det här framtidshotet. Ska Sverige kunna förbli en ledande kunskapsnation, ja då bara måste söktrycket till lärarutbildningarna öka.

Vi som är lärare vet hur glädjerikt det är att möta barn och elever och få göra verklig skillnad. Men läraryrket uppfattas tyvärr inte som tillräckligt lockande. Stora löneskillnader i förhållande till andra akademikeryrken är en orsak. För erfarna lärare är byte av arbetsplats ofta den enda möjligheten till löneutveckling, vilket riskerar att ske på bekostnad av kontinuitet och trygghet för eleverna. Hög personalomsättning ökar dessutom pressen på dem som är kvar, samtidigt som de inte får lön för mödan.

Den växande ­arbetsbelastningen

En annan orsak är den växande ­arbetsbelastning som följt i spåren av större barn- och elevgrupper, ökade krav vid betygsättning, avsaknad av kringresurser och ökade administrativa pålagor.

Till dessa systemfel ska läggas den minskade likvärdigheten i svensk ­skola. Hur länge ska bostadsort och föräldrabakgrund tillåtas vara det som avgör om barnen får en utbildning av hög kvalitet? De politiska partierna skulle behöva göra en kraftigare prioritering av skolan och obevekligt börja rätta till systemfelen.

3 av 10 kommuner saknar strategi

För Liberalerna har den skol­politiska profilen varit tydligast i riks­politiken. Men att sätta skolan först är minst lika viktigt i kommunpolitiken. En kartläggning som Lärarförbundet gjort visar att 3 av 10 kommuner helt saknar en strategi för att locka och ­rekrytera lärare. Detta samtidigt som 60 procent av dem som lämnat läraryrket kan tänka sig att återvända om lönerna ökar och arbetsbelastningen minskar.

Varken kommuner eller fristående skolhuvudmän tar vara på den kompetens som faktiskt finns och försäkrar sig inte heller om att behålla dagens lärare. I flera kommuner görs det nu kraftiga besparingar på skolan – något som det var bedövande tyst om under valrörelsen för bara ett halvår sedan.

Det här illustrerar det akuta behovet av politiska partier som orubbligt står upp för lärare och elever. Som på allvar förstår betydelsen av att framtidssäkra Sverige och sätta skolan först.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand


Johanna Jaara Åstrands ledare

Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka under terminstid. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 3/19Frågor & Svar