Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Omstart för en hållbar förskola

Sverige har länge gått i spetsen för en förskola med ett brett deltagande och ett rikt pedagogiskt innehåll. Men arbetssituationen för förskolans personal har blivit så pressad att kvaliteten hotas. Det krävs ett samlat grepp för att trygga den förskola som tidigare varit en svensk paradgren.

Aldrig tidigare har läget varit så pressat för förskolans personal som de senaste åren. Stora barngrupper, arbetslag där personalstyrkan inte är fulltalig och där tiden för planering, reflektion och utveckling är extremt begränsad – så ser vardagen ut för många förskollärare. På toppen av allt detta kom den extrema situation som pandemin fört med sig.

Idag deltog jag på ett webbinarium med riksdagens utbildningsutskott och även Erik Nilsson, statssekreterare i Utbildningsdepartementet, om den allvarliga situationen. Lärarförbundet och Kommunal har tillsammans med tunga representanter för forskarsamhället under en längre tid drivit på för att förmå politiker i regering och riksdag att ta ett helhetsgrepp kring förskolan – ett grepp som inte genomförts sedan Barnstugeutredningen i början på 1970-talet. Jag hoppas och tror att många av politikerna förstod att det behöver tas nationella initiativ och att regeringen sätts under fortsatt press att agera mer kraftfullt.

Ökade skillnader

Det som behövs är en slags omstart och en genomgripande utredning med syfte att göra arbetsvillkoren i förskolan hållbara och som kan öka likvärdigheten mellan förskolorna. Flera studier visar att skillnaden mellan förskolor av hög kvalitet respektive låg kvalitet ökar.

Den negativa trenden fortgår trots att alla vet att förskolan spelar en väldigt viktig roll för att ge alla barn en mer jämlik start i livet. Skillnaderna illustreras till exempel av att andelen anställda med barnskötarexamen varierar från 6 till 49 procent mellan kommunerna och anställda med förskollärarexamen mellan 13 till 75 procent.

Otillräcklig planeringstid

Det är överhuvudtaget ett jätteproblem att en allt större andel av förskolans personal saknar yrkesutbildning. Förutsättningarna att ha professionella samtal om läroplanen och bedriva en kvalitativ undervisning försämras ofrånkomligen ju fler som saknar utbildning för att arbeta med barn. Statistiken visar att så många som en tredjedel av personalen saknar utbildning för att arbeta med barn.

Förskollärare har genom den läroplanen som nu gäller fått ett utökat undervisningsansvar, men har ofta minimal tid för att hinna med dokumentation, planering, reflektion och utveckling. En enkätundersökning som Lärarförbundet gjort visar att nästan hälften av förskollärarna bara har upp till två timmar i veckan för att planera undervisningen enskilt och tillsammans med kollegor. Det är anmärkningsvärt lite.

Höga sjuktal

Lärarförbundets senaste undersökning visar att 5 av 10 förskollärare inte hinner med stora delar av sitt uppdrag under ordinarie arbetstid. Effekten av det syns i sjukskrivningstalen. Förskolan ligger för närvarande näst högst i sjukskrivningstal på arbetsmarknaden, direkt efter vård- och omsorgsyrken. En förskola som orsakar att personalen blir sjuk reser också frågor kring barnens miljö och barns välbefinnande.

Ett ytterligare problem är att rektorer i kommunala förskolor ofta har ett personalansvar med fler än 30 medarbetare. Forskningen visar på att det finns ett starkt samband mellan stora personalgrupper och långtidssjukskrivningar. Det är också ett faktum att förskolans rektorer i dubbelt så hög utsträckning riskerar att bli utbrända jämfört med genomsnittet för andra yrkesgrupper.

Matcha ökade ambitioner med rätt förutsättningar

Regeringen har höjt ambitionerna genom att inkludera förskolan som en del av skolväsendet, infört legitimationskrav och en reviderad läroplan (Lpfö18) med ett tydligare fokus på barns kunskapsutveckling. Det är bra, men samtidigt saknas en konsekvensutredning kring vilka möjligheter svensk förskola har att genomföra en likvärdig utbildning när det samtidigt råder lärarbrist och med kommuner som skär ner på resurserna till förskolan.

Förskolans personal gör just nu under pågående pandemi en helt enorm insats för att ge omsorg, undervisa och främja barns lärande under en extrem kris. Förskolan ställer upp för att hålla igång Sverige, men Sverige behöver också ställa upp för förskolan. Det behövs en omstart i form av rimliga arbetsvillkor, större likvärdighet och en finansiering som står i proportion till ambitionerna.

Frågor & Svar