Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Nya viktiga steg för att stärka det lärarfackliga arbetet

Lärarförbundet bör bli medlem i Saco, förändra sin inre organisation för att bättre ta tillvara olika lärargruppers särart samt tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet pröva att gemensamt skapa en helt ny lärarfacklig organisering av lärarprofessionen.

Sveriges lärare och Sveriges skolledare behöver en ny facklig organisering som leder till större inflytande, ökad facklig styrka och stärkt medlemsnytta. Detta har varit utgångspunkten för de diskussioner som förts mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund under våren och som nu mynnat ut i en gemensam avsiktsförklaring om att försöka skapa en ny organisering.

Avsiktsförklaring om ny organisering

Den nya organiseringen ska bygga på att medlemmarna har en akademisk utbildning och är behöriga för sitt uppdrag. Alla nuvarande medlemmar ska så klart kunna ingå i en eventuell ny organisering. Den nya organiseringen ska ingå i Saco, vilket innebär att Lärarförbundet – bland annat av det skälet – kan komma att lämna TCO och istället söka inträde i Saco.

Hur organisationen ska gestaltas mer i detalj återstår naturligtvis att komma överens om, men det får en fortsatt process utvisa. De tre förbunden förbinder sig genom avsiktsförklaringen just till att ha en gemensam process. Det vill säga att tillsammans försöka se om det är möjligt att samla Sveriges lärare och skolledare så att vi vinner i styrka och får genomslag för en mer hållbar arbetssituation, en bra löneutveckling och ett större professionellt inflytande.

Senast i oktober ska extra kongresser och motsvarande genomföras i de tre organisationerna. Om det därefter fortfarande finns förutsättningar för att fortsätta processen, så ska förslag på en ny gemensam organisering läggas till parallella kongresser/förbundsmöten i maj 2022 med syfte att etablera en gemensam organisering från och med 1 januari 2023.

Historisk möjlighet

För mig har ett samfällt agerande med Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet ett enormt stort värde. Jag tänker på den starkare påverkanskraft vi skulle kunna få i såväl avtalsförhandlingar som för att förflytta både politik och allmänhetens syn på skola och utbildning i rätt riktning.

Vi är nog många som ser hur förödande det är med en splittrad lärarkår, hur det försvårar, försvagar och fördyrar för våra medlemmar och deras villkor. Om den gemensamma processen med de andra förbunden skulle gå i mål och vi förmår samla kraften i hela lärarkåren så vore det historiskt.

Extra kongress i höst

Avsiktsförklaringen kommer i ett första steg att diskuteras på Lärarförbundets extra kongress i höst. Kongressen kommer genomföras vid två tillfällen med start den 2-3 september och därefter återupptas i oktober. Till kongressen finns dessutom två viktiga förslag för att fortsätta utveckla Lärarförbundet.

Det första förslaget handlar om stadgerevideringar för att olika lärargruppers särart ska få större utrymme. Förslaget är ett led i den utvecklingsresa som förbundet sedan flera år genomgår och går i korthet ut på att inrätta föreningar för olika lärargrupper inom organisationen.

Medlemskap i Saco

Det andra förslaget handlar om att fatta beslut om vilken centralorganisation som Lärarförbundet ska tillhöra. För knappt ett år sedan beslutade Lärarförbundets kongress att förbundsstyrelsen skulle utreda frågan om centralorganisation. Nu är utredningen klar och förbundsstyrelsen lägger ett förslag till kongressen om att ansöka om medlemskap i Saco.

Frågan om att byta centralorganisation från TCO till Saco har diskuterats inom organisationen under vintern och våren och det finns goda argument som talar för ett byte till Saco. Utredningen visar visserligen att båda centralorganisationerna är starka försvarare av den svenska modellen och värnandet av arbetstagarnas inflytande och välmående på arbetsmarknaden.

Akademisk tillhörighet

Men utredningen pekar också på att den akademiska tillhörigheten i lärarkåren har ökat under de senaste decennierna. Grundutbildningen till yrket är akademisk och sker i hög utsträckning på avancerad nivå. Skolans vetenskapliga förankring har förstärkts genom den nya skollag som gäller sedan 2011. Legitimationsreformen och behörighetsregleringen innebär vidare att kravet på rätt utbildning för yrket har skärpts kraftigt och att rätt utbildning är ett krav för tillsvidareanställning. Genom det kommande professionsprogrammet förstärks den vetenskapliga förankringen i yrket ytterligare.

Lärarförbundet är idag Sveriges största akademikerorganisation och på det sättet vore det väldigt naturligt med ett medlemskap i Saco. Men kongressen äger detta beslut och ett eventuellt byte av centralorganisation kommer inte ske på grund av missnöje med TCO, utan på grund av de möjligheter som ett Saco-medlemskap erbjuder.

Starkare organisering av en stolt lärarprofession

Jag är stolt över hur vårt förbund har utvecklats och förändrats på flera områden de senaste åren. Nu är det dags att ta ytterligare steg i den utvecklingsresan. Facklig rörelse handlar alltid om medlemsengagemang – det är det vi ska samla och det är det som ska bygga oss starkare, tryggare och bättre.

Vi lärare och skolledare står inför stora utmaningar, precis som många andra akademikeryrken. Vi ser hur avståndet mellan krav och resurser ökar samtidigt som vi inte får den löneutveckling vi förtjänar utifrån utbildning och kompetens. Det är ohållbart och därför behöver vi kraftsamla för att tillsammans få till stånd en förändring. Vi har startat förändringsresan och vi ska ta oss till vårt mål – visionen om en stolt profession samlad i en stark facklig organisation.

Frågor & Svar