Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Nolltolerans mot hot och våld i skolan

Hela samhället måste mobiliseras mot hot och våld i skolan. Ingenting annat än nolltolerans får accepteras.

Antalet anmälningar om hot och våld i skolan fortsätter att öka. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket och som Dagens Nyheter redovisar och som även Lärarnas tidning skriver om här.

Sett över en femårsperiod har anmälningar om hot i skolorna ökat med 35 procent. Anmälningar om fysiskt våld har ökat med oroväckande 89 procent. Enligt Arbetsmiljöverket är ökningstakten i skolan större än inom andra samhällssektorer.

Mer måste göras för att pressa tillbaka våldet

Det går förstås inte att säkert veta om benägenheten att anmäla har ökat, men risken finns att det också finns ett stort mörkertal. Den ökning som siffrorna visar kan inte betraktas som någonting annat än en ytterst allvarlig utveckling och en signal om att mer måste göras för att pressa tillbaka våldet och skapa en god arbets- och lärmiljö. Trygghet och säkerhet är en grundförutsättning för att vi lärare ska kunna lyckas med vårt pedagogiska uppdrag.

De allra flesta skolor landet runt är lugna och trygga skolor utan förekomst av allvarliga hot eller våldssituationer, men vi måste sträva efter nolltolerans och utvecklingen tycks nu gå åt helt fel håll. När det normala bryts handlar det väldigt ofta om situationer med utåtagerande elever där kontrollen på olika sätt förloras. Det är extremt viktigt att sådana händelser anmäls, utreds och får konsekvenser. Annars så kommer situationen inte att kunna förbättras.

Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig

Varenda skolarbetsgivare måste ta sitt ansvar så att det alltid finns ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete som innefattar handlingsplaner, kompetensinsatser och riskbedömningar och också en fungerande företagshälsovård och elevhälsa. Alla skolhuvudmän måste erbjuda stöd och ha etablerade säkerhetsrutiner. Lärare ska aldrig lämnas ensam med ansvaret att hantera situationer som spårar ur. Det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för en god arbetsmiljö.

Våra politiker behöver ta trygghet och säkerhet på våra skolor på stort allvar. Men det gäller att vidta rätt åtgärder som faktiskt ökar tryggheten i våra skolor. För det är lätt hänt att försöka framstå som handlingskraftig genom att föreslå spektakulära åtgärder som till exempel omfattande kameraövervakning eller metalldetektorer. Men det gör knappast skolmiljön mer trygg och mindre hotfull. Och våldet kan lätt flytta utanför kameralinsens öga.

Hela samhället måste hjälpas åt

Dialog och samarbete med föräldrar och vårdnadshavare är förstås centralt. Men förekomsten av hot och våld är inte sällan präglat av sociala omständigheter som familje- och hemsituationer eller av medicinska omständigheter. Alla relevanta samhällsaktörer som polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver öka sina kontaktytor med skolan. Hela samhället behöver mobiliseras för att få en skola fri från hot och våld.

Självklart blir det arbete som görs i skolan mer framgångsrikt om vi lärare verkligen får tid att ägna oss åt våra elevers lärande och deras behov. När det görs nedskärningar på skolan i de kommunala budgetarna får det kanske inga omedelbara effekter, men på sikt blir det alltid eleverna som får betala priset. I vissa fall kan bristen på stöd och resurser faktiskt ligga bakom obehagliga incidenter som annars kunnat förhindras. Det är en insikt som gärna får leta sig in i hos såväl riks- som kommunpolitiker.

Alla beslutsfattare och samhällsaktörer måste hjälpas åt nu. Alla skolledare, lärare och elever måste få känna trygghet i skolan.

Frågor & Svar