Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Lita på lärarna Centerpartiet!

Närodlat är bra för förskolan och skolan också.

Ett av Centerpartiets kännetecken är strävan bort från centralstyrning och regleringar uppifrån. Avreglering, decentralisering och självbestämmande har länge varit partiets honnörsord – en inriktning som centerpartisterna själva benämner närodlad politik.

Men på ett område har Centerpartiet inte varit särskilt aktivt med att försöka tillämpa det närodlade perspektivet. Jag talar om utbildningspolitiken. Dessa frågor har under alla åren med Alliansen i huvudsak överlämnats till Liberaler och Moderater att utforma. Nu är spelplanen förändrad och Centerpartiet skulle kunna spela en central roll inom utbildningspolitiken och applicera sin närodlade profil på skolans och förskolans värld.

Manegen är på många sätt krattad för ett parti som vill profilera sig för att minska detaljstyrning av oss lärare och för rektorer. Det finns ett starkt kunskapsstöd för att en sådan förändring bidrar till ökad kvalitet. För ett och ett halvt år sedan överlämnande nämligen Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande till regeringen. Delegationen argumenterar, med starkt forskningsstöd, för att mer tillit och eget handlingsutrymme är nödvändigt för yrkesgrupperna inom i framför allt skola, sjukvård och omsorg.

Det skulle behövas ett större respektavstånd från politikens sida i relation till den välutbildade lärarprofessionen – det vill säga färre och mindre detaljerade krav och större friutrymme för lärares professionella bedömningar.

Under ett antal decennier har vi sett hur ­autonomin för lärarkåren med små steg i taget har inskränkts genom mer regler och kontroll. Allt större tyngd har getts till dokumentation och rapportering om elevernas lärande, nationella kunskapsprov och fler skyldigheter för lärarna. Den ökade administrationen och detaljregleringen har skapat en ökad stress och en ökad arbetsbelastning, vilket också är en viktig orsak till läraryrkets minskade attraktionskraft.

I dag åläggs vi lärare att kartlägga alla elevers kunskapsutveckling vid styrda tillfällen oavsett behov. Det skulle behövas ett större respektavstånd från politikens sida i relation till den välutbildade lärarprofessionen – det vill säga färre och mindre detaljerade krav och större friutrymme för lärares professionella bedömningar.

I en undersökning som Lärarförbundet genomfört i samarbete med Novus uppger lärarna själva att mycket av det de tvingas dokumentera är sådant som inte är relevant eller betydelsefullt för elevernas lärande och kunskapsresultat. Nära hälften av den utförda dokumentationen anses inte vara ändamålsenlig. Sex av tio lärare anser att mindre administration och lägre krav på dokumentation är den viktigaste åtgärden för att minska arbetsbelastningen. Om dokumentationskraven minskade uppger nio av tio lärare att de skulle använda tiden till bättre planering av undervisningen.

Dokumentationen stjäl alltså tid från planering och uppföljning av undervisningen, samtidigt som den skapar minskad trivsel bland lärarna. Det är med andra ord öppet mål för Centerpartiet att gå i bräschen för en politik med mer närodlad dokumentation.

När Centerpartiets ledande kommunpolitiker från hela landet i helgen samlas på partidagar här i Uppsala borde de uppmärksamma varandra på att partiet behöver anlägga det närodlade perspektivet också på utbildningsområdet.

På samma sätt som Centerpartiet tidigare har medverkat till att rensa i byråkrati och regelverk för småförtagare, så borde partiet nu få till stånd en upprensning i styrdokumenten för skolan. Centerpartiet borde använda sitt inflytande till att pressa utbildningsministern att tillsätta en generalutredning med syfte att lätta på dokumentationskraven.

Som starkt kommunparti har Centerpartiet dessutom ett jobb att göra i varenda kommun där partiet har inflytande. Varje kommun borde granska och gå igenom sina lokala dokumentationskrav på sina förskolor och skolor och ta bort alla krav som inte direkt åläggs i de statliga författningarna. Vad vore väl naturligare än att just Centerpartiet tog sig an uppgiften att anta en riktigt närodlad utbildningspolitik?

Johanna Jaara Åstrand
Förbundsordförande Lärarförbundet

Debattartikel publicerad i Upsala Nya Tidning (UNT) den 31 januari 2020. Artikeln återfinns även bakom betalvägg här.

Frågor & Svar