Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

LAS-utredningen borde aldrig ha tillsatts!

Idag presenterades utredningen som haft till uppdrag att försämra anställningstryggheten sina förslag. Utredningen borde aldrig ha tillsatts.

Händer det att anställda tvingas sluta sina jobb? Frågan framstår som nästintill absurd i en tid där coronapandemin fått världsekonomin på fall och arbetslösheten växer i oroande hög takt. Men lyssnar man på den politiska debatten i Sverige om anställningstryggheten, så går det inte att tro annat än att anställda i Sverige nästan inte kan friställas. Vare sig på grund av arbetsbrist eller av andra skäl. Det visar hur överpolitiserad debatten om anställningstryggheten har blivit.

Redan lätt att friställa personal i Sverige

I själva verket är det lätt att friställa personal i Sverige. Ett politiskt parti som insåg detta var Nya Moderaterna under Fredrik Reinfeldts tid. Efter att i årtionden – utan framgång – sett Lagen om anställningsskydd (LAS) som ett rött skynke gjorde partiet en krass analys av verkligheten på arbetsmarknaden och kom fram till att den reglering som finns av anställningstryggheten i Sverige inte är något problem att tala om. De Nya Moderaterna avfärdade nyktert sitt gamla partis LAS-aversion och rensade ut kravet ihop med annat överideologiskt snömos.

Det här är över 15 år sedan. De nya moderaterna har sedan blivit gamla igen. Liberalerna och Centern har under tiden fortsatt rama in sin syn på arbetsmarknaden med kraftiga skygglappar. I deras synfält verkar huvudsakligen finnas några få ideologer som finansierar sin verksamhet via Svensk Näringsliv och dess närstående organisationer.

Partsmodellen fungerar

Finns det inte jobb så måste det vara lättare än lätt att göra sig av med anställda, resonerar de. Har en arbetsgivare råkat anställa personer med otillräcklig kompetens eller har samarbetsproblem med sina anställda så måste arbetsgivaren utan vidare kunna säga upp dem, menar ideologerna.

Sanningen är att de här situationerna redan har sin lösning. Parterna på arbetsmarknaden har sett till att det finns mekanismer som hanterar övertalighet och andra situationer som rör anställningsrelationen. Det har kunnat göras genom en avvägning mellan arbetsgivares möjligheter att leda sin verksamhet och anställdas möjlighet att ges en viss trygghet i arbetslivet. Och det fungerar.

Utredningen verkställer en politisk beställning

Den LAS-utredning som nu avslutat sitt arbete borde faktiskt aldrig ha tillsatts. Utredningen har inte fritt kunnat värdera om det är bra med förändringar av LAS eller inte. Utredningen verkställer bara en politiskt dikterad beställning som i all hast tillkom i Januariavtalet i syfte att undanröja en regeringskris. Ett sällsynt dåligt tillvägagångssätt för genomtänkta förändringar på arbetsmarknaden.

I grunden borde politikerna hålla armlängdsavstånd till arbetsmarknadens parter. Benhårt förankrade politiska principer och högt flygande ideologiska teser passar mycket dåligt för att bygga förtroendefulla relationer på arbetsmarknaden. Anställningsskydd och kompetensutveckling tillhör sådant som det är så mycket bättre att förhandla om än att lagstifta om.

Ingångna avtal hotas

Men nu ligger dessvärre utredningens förslag på bordet. Huvudpunkterna består av ändrade turordningsregler och sänkta kostnader för arbetsgivaren vid tvister om uppsägning. Det är förslag som försvagar arbetstagarnas trygghet och rättssäkerhet och som riskerar att rubba den balans mellan parterna som viktiga kollektivavtal om bland annat omställning bygger på. För många är det dessa avtal som gör att man klarar privatekonomin och kan få hjälp att hitta ett nytt jobb. Turordningsreglerna är också viktiga för att förhindra att arbetsbristuppsägningar inte ska missbrukas för att säga upp personer som man vill bli av med av personliga skäl – för vilket det alltså finns ett annat regelverk.

Sett i det här perspektivet blir tidpunkten för utredningens förslag närmast parodiska. Just när Coronapandemin skapat ett mycket osäkert läge på arbetsmarknaden vill politikerna intervenera i partsmodellen och förändra spelreglerna. Inser politikerna vad de riskerar?

Riskera inte en sjuk arbetsmarknad!

Parallellt med utredningens arbete har det pågått förhandlingar om anställningsskydd mellan arbetsmarknadens parter. I den kommunala sektorn har detta lett till att nya turordningsregler och ett nytt kompetens- och omställningsavtal har ingåtts. Där är parterna alltså redan överens.

I den privata sektorn kommer förhandlingarna att återupptas i augusti. Därför hoppas jag innerligt att regeringen och samarbetspartierna nu har tillräckligt med is i magen för att vänta med remissförfarandet av LAS-utredningen tills dessa förhandlingar är avklarade.

Faktum är att en politisk distansering på åtminstone två år till den utredning som nu lagts fram är att rekommendera. Helst bör regeringen placera den i runda arkivet permanent. För förslagen riskerar att smitta hela partsmodellen. Och varför riskera att en arbetsmarknad som just nu behöver rehabiliteringsstöd, istället blir kroniskt sjuk på grund av en utrednings felaktiga medicinering?

Frågor & Svar