Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Lärares höga sjukskrivningstal misslyckande för arbetsgivarna

De höga sjukskrivningstalen för lärare vittnar om en arbetssituation som inte är hållbar. Arbetsgivarna har misslyckats med att skapa en sund arbetsmiljö där lärare inte behöver riskera sin hälsa för att göra ett bra jobb.

Lärares sjukskrivningstal är höga jämfört med många andra yrkesgrupper. Psykiska diagnoser är den främsta anledningen till sjukskrivning inom skola, för både män och kvinnor. Det visar den senaste statistiken från Försäkringskassan.

Många av Lärarförbundets medlemmar signalerar att de saknar tid för återhämtning. Det är ingen tvekan om att kraven på lärare och skolledare har ökat samtidigt som tillgången till behöriga och legitimerade kollegor minskat på grund av lärarbristen. I lärarbristens Sverige blir alltför många lärare sjukskrivna, något som i sig ytterligare spär på lärarbristen. Enligt Skolverkets prognoserriskerar lärarbristen fortsätta att öka.

Fortfarande höga sjuktal för lärare

Sjuktalen går visserligen ner något. Anledningen kan vara en förändrad handläggning och hårdare tillämpning av Försäkringskassan.

Men de olika lärargrupperna har fortfarande mycket höga sjuktal. Risken för sjukskrivning är högst inom förskole- och grundskoleutbildning. Personal i förskolan löper 63 procent högre risk att bli sjukskrivna än genomsnittet på arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för grundskolan är 24 procent.

När vi ser till diagnosen psykiska sjukdomar, där stressrelaterade diagnoser ingår, är risken för den som arbetar i förskolan 81 procent högre att drabbas av en sådan sjukdom än för övriga arbetsmarknaden. För grundskolan är motsvarande siffra 48 procent, för gymnasieskolan 22 procent och för vuxenutbildningen 18 procent.

Orsaken: Obalans mellan krav och resurser

Försäkringskassan pekar på att hög sjukfrånvaro sannolikt beror på generella arbetsmiljöproblem. På obalans mellan krav och resurser. Resultatet för oss lärare blir ofta att fritid måste ägnas till jobb, vilket till slut ökar risken för sjukskrivning. När ekvationen inte går ihop leder det ofta till en enorm samvetsstress. Samvetsstressen förvärras förstås av lärarbristen. Lärare får täcka upp för varandra och det saknas vikarier att sätta in.

Det är faktiskt anmärkningsvärt att arbetsgivare och politiker inte gjort mer för att bryta den negativa trenden. Det kan inte betecknas som något annat än ett misslyckat personalansvar.

Ytterst drabbas eleverna

Det finns starka samband mellan lärares sjuktal och elevernas resultat. För varje procentenhet som lärares sjuktal ökar i en kommun, sjunker andelen elever som inte tar gymnasieexamen.

Inte minst för barnens och elevernas skull behöver beslut fattas som möjliggör för oss lärare och skolledare att öka lärareffekten och säkra rätten till en utbildning av hög kvalitet:

  • Rensa bort onödiga administrativa arbetsuppgifter från lärares och skolledares bord.
  • Avlasta oss lärare med annan kompetens exempelvis socialpedagoger, administrativa lärarassistenter, IT-stöd och elevhälsa.
  • Renodla uppdraget och säkra en arbetsorganisation där vi lärare och skolledare kan fokusera på kärnuppdraget, att bedriva och utveckla undervisningen och det pedagogiska ledarskapet.
  • Se till att Försäkringskassans bedömningar inte styrs av ekonomiska ramar och sparbeting. Vi måste kunna lita på att försäkringen finnas där när vi behöver den.
  • Se till att rehabiliteringsinsatser sätts in, så att lärare får rätt förutsättningar att återgå till det yrke vi med stolthet och glädje valt.

Minskad arbetsbelastning ger positiv spiral

Arbetsgivarna måste rikta all sin kraft på att värna de lärare som finns och att se till att arbetsbelastningen minskar. Då kommer sjukskrivningarna minska, vilket leder till bättre skolresultat. En rimligare balans mellan krav och resurser bidrar i sin tur till ett mer attraktivt yrke som lockar fler att vilja bli, och förbli lärare.

Det är hög tid för arbetsgivare och politiker att göra mer för att säkra ett hållbart, utvecklande och attraktivt läraryrke!


Frågor & Svar