Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Utbildning ska vara en rättighet och självklarhet - för alla

Våra unga ska ha med sig vetskap om att deras röster räknas. Då behövs bra utbildning och satsningar för att möta likvärdighetsutmaningarna i svensk skola. Om det pratade jag om när jag träffade Utbildningsutskottet igår.

Vi lever i en tid av stora förändringar. Länder som tidigare blomstrade befinner sig i krig. Det globala politiska samtalet är under snabb förändring. Och världens kanske mäktigaste land har nu fått en president som på bara ett par veckor har genomdrivit politik som ger känslan av att man kastas tillbaka flera decennier i tiden. Med allt detta som händer oroar jag mig för vad det är för värld mina barn, och alla de barn jag möter i mitt arbete, ska växa upp i. Den värld jag vill efterlämna till den yngre generationen känns allt mer avlägsen.

Det är lätt att stoppa huvudet i sanden och blunda för det som sker. Men istället måste vi jobba ännu hårdare för att också de barn som växer upp idag ska kunna vara kritiska, granska fakta, och fatta goda beslut. För att också de ska få med sig vetskapen om att deras röster räknas i denna vår gemensamma värld. Och då behövs bra utbildning.

PISA-resultaten visade att den generella kunskapsnivån bland Sveriges femtonåringar har ökat. Tyvärr visade de också att likvärdigheten i svensk skola har sjunkit. Det måste vi ta på allvar. Igår mötte jag, tillsammans med mina styrelsekollegor, utbildningsutskottet och passade på att lyfta fyra viktiga likvärdighetsutmaningar för svensk skola: elevsammansättningen, digitaliseringen, finansieringen och lärarbristen.

Camilla och Helena Utbildningsmiddag

Igår mötte jag bland annat Ulrika Carlsson (C), Camilla Waltersson Grönwall (M) och Lena Hallengren (S).

Nylander

Liberalernas Christer Nylander och Annica Eklund från Kristdemokraterna satt också med när utbildningsutskottet träffade mig och styrelsen i Lärarnas hus.

Alla barn har rätt till god utbildning och faktorer som bostadsort eller föräldrarnas utbildningsnivå ska inte behöva vara avgörande för barnets möjligheter att lyckas i skolan.

1. Elevsammansättningen. Idag är skolan segregerad, eftersom samhället är segregerat. I kommunala skolor fördelas platserna efter den så kallade närhetsprincipen, där de som bor i samma område hamnar i samma skola. För fristående skolor fördelas platserna oftast efter kötid, vilket i praktiken gör att barn med mer aktiva föräldrar har större chans att komma in på vissa skolor. Lärarförbundet efterfrågar en mer blandad elevsammansättning. Upptagningsområdena bör ritas om, fler faktorer än närhet måste spela in och kötiderna bör slopas som urvalssystem. Svensk skola har mycket att vinna på att elever med olika erfarenheter och kunskaper möts. Det leder till ökad samhörighet och förståelse för varandra, samtidigt som betydelsen av exempelvis socioekonomisk bakgrund minskar för kunskapsresultaten.

2. Digitaliseringen. Tidigare var det självklart att alla elever skulle ha tillgång till papper och penna. I dagens samhälle är redskapen istället i allt högre grad digitala. Det innebär stora möjligheter för utbildningen, men är också en stor likvärdighetsutmaning. Digitaliseringen har kommit olika långt i olika skolor. I vissa skolor erbjuds en dator till varje elev, medan andra skolor har stor brist på relevanta digitala verktyg. Här får inte skolan halka efter. För finns inte relevanta redskap – då påverkas undervisningen. Och finns relevanta redskap bara i vissa skolor, medan andra halkar efter – då påverkas likvärdigheten.

3. Finansieringen. Idag kommer varje elev med en klumpsumma pengar, oavsett vilka behov just den eleven har eller vilka resurser som redan finns på skolan. Vi behöver reformera systemet, så att även faktorer som särskilda behov, lärartätheten och storleken på klasserna påverkar hur resurserna fördelas mellan olika skolor.

4. Lärarbristen. Alla elever har rätt att undervisas av utbildade, legitimerade lärare. Men idag råder en lärarbrist i Sverige. Så ska det inte behöva vara. Lärare behöver goda förutsättningar för att utföra sitt arbete och elever behöver goda förutsättningar för att lära sig. Alla elever, inte bara de som råkat ha turen att hamna på en viss skola med utbildade lärare, ska ha denna möjlighet. För god utbildning ska inte handla om tur. Det ska vara en självklarhet och en rättighet. För alla.

johanna i talarstolen utbildningsutskottet 2

Jag påminde utbildningsutskottet om att vi måste ta likvärdigheten på allvar och att alla barn har rätt till god utbildning oavsett bakgrund.

Arbetet för en bra och likvärdig svensk skola måste fortsätta. När jag ser vad som händer i världen sporras jag att fortsätta kämpa för alla barns rätt till bra utbildning och möjlighet att förverkliga sina drömmar. I slutet av januari såg vi hur människor världen över protesterade mot President Trump och för kvinnors och minoriteters rättigheter i det som kallades för ”Women’s march”.

Det i sig ger hopp om framtiden. Dagens barn växer upp i en värld präglad av hat och rädsla, men också i en värld där människor tillsammans står upp för demokratiska grundvärderingar och försvarar de mänskliga rättigheterna. Jag ska göra allt i min makt för att alla barn i Sverige ska ha tillgång till likvärdig utbildning. Där de får lära sig att granska fakta, arbeta efter demokratiska ideal, och får med sig den självkänsla och insikt som är så viktig - att du och vad du gör spelar roll för dig själv och andra.

Frågor & Svar