Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Krisartad situation i fritidshemmet

Situationen i landets fritidshem är krisartad. Elevgrupperna är för stora, bristen på behöriga lärare enorm och de lärare som finns har för lite tid till planering, reflektion och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Ordningskontrakt. Längre skoldagar. Mobilförbud. Fler undervisningstimmar. Mer betyg. Mer utvärdering och kontroll. Inte tillit till lärares professionella kunnande. Inte resurser för rimliga klass- och gruppstorlekar. Inte kvalitet före kvantitet. Ska detta bli kännetecknande för den politiska debatten i årets valrörelse? Hoppas inte. Det finns ju verkliga och akuta problem i grundskola, förskola och fritidshem som behöver politiska initiativ. Nu!

Tre av fyra har för hög arbetsbelastning

Situationen i landets fritidshem är ett aktuellt exempel. Det visar en undersökning som Lärarförbundet genomfört bland medlemmar som arbetar i fritidshem. Svaren från medlemmarna bekräftas också av ny statistik fån Skolverket.

Lärarförbundet har frågat 2 300 medlemmar om arbetssituationen. Nästan tre av fyra svarar att deras arbetsbelastning är för hög eller mycket för hög. De största utmaningarna är att personalen inte har tillräckliga resurser att ta hand om barn med behov av särskilt stöd, att elevgrupperna är stora, att lokalerna inte är anpassade för verksamheten och att det saknas tid för planering, reflektion och utveckling av undervisningen.

Stora barngrupper

Lärarna i fritidshem uppger att de i genomsnitt har fyra timmars planeringstid i veckan för sitt arbete i fritidshemmen. Två av tre uppger att planeringstiden är för knapp eller inte alls räcker till. Tre av fyra får otillräckliga möjligheter till kompetensutveckling.Om lärarna i fritidshem gavs rätt förutsättningar skulle de själva vilja arbeta mer med gruppens sociala utveckling, elevernas samarbete och kommunikation, kunskapsutveckling genom lekfullt lärande och även elevernas självkänsla och motivation.

Storleken på elevgrupperna varierar mycket mellan olika kommuner. Över 20 procent av deltagarna i undersökningen uppger att deras elevgrupp är 41-50 elever och det är också många som har något färre eller något fler elever. Det rimmar väl med Skolverkets officiella statistik som säger att en genomsnittlig grupp i fritidshem är 39,7 elever. Men påfallande många i enkäten har långt större elevgrupper. Sju procent av lärarna arbetar i elevgrupper med över 100 elever.

Allt färre har pedagogisk högskoleutbildning

Skolverket visar att det aldrig tidigare funnits så många elever inskrivna i fritidshem som idag, samtidigt som antalet anställda inte ökat i tillnärmelsevis samma takt. Åren 2007-2017 har antalet elever ökat med 45 procent, medan antalet anställda bara har ökat med 28 procent.

Till detta kommer att andelen anställda med pedagogisk högskoleutbildning sjunker. Endast fyra av tio av personalen i fritidshem har pedagogisk högskoleexamen. Skillnaderna mellan kommunerna är gigantiska. Hösten 2017 hade 39 procent av personalen på fritidshem en pedagogisk högskoleexamen, vilket är den lägsta andelen som har uppmätts sedan 1995. 2016 hade 42 procent av personalen pedagogisk högskoleexamen och 2015 var andelen 47 procent. Trenden är mer än oroande och insatser för att vända den borde gjorts för länge sedan.

Inför riktlinjer för barngruppernas storlek

Den här utvecklingen är naturligtvis inte hållbar. För förskolan finns nationella riktlinjer som anger att barn i åldern fyra till fem år som går i förskolan bör gå i en barngrupp som består av mellan nio och femton barn. När samma barn sedan blir ett år äldre och tillbringar sina dagar i förskoleklass och på fritidshem är elevgruppen i fritidshemmet mångdubbelt fler.

Det är naturligtvis helt orimligt och leder till en usel arbets- och lärandemiljö för både elever och vuxna. För att säkra en fritidshemsverksamhet med kvalitet och där personalen har en rimlig arbetssituation måste elevgrupperna minska rejält. Införande av nationella riktlinjer skulle vara en hjälp som kan utgöra både en sporre och piska på landets kommuner och övriga huvudmän.

Det som behövs är en politik som tar sig an personalens oacceptabla arbetssituation, de stora barngrupperna, bristen på utbildade lärare och de stora skillnader som finns mellan olika kommuner. Den prislapp som samhället betalar idag på grund av bristerna är betydligt dyrare än vad rätt investeringar skulle kosta. Probleminsikt verkar finnas hos företrädare för arbetsgivarsidan. Det är lovande, men kommunerna har ännu mycket att bevisa.

Fritidshem = ökade kunskapsresultat och ökad jämlikhet

För fritidshem är enormt viktiga för barns utveckling och lärande. Genom fritidspedagogiken stärks elevernas kunskaper, samarbetsförmåga, självkänsla och sociala utveckling. Det är en verksamhet som gör att yngre skolbarns skoldag blir komplett, där lärandet sker på andra vis än i grundskolan och där barn med olika bakgrund möts. Fritidshemmen har stor potential att bidra till både högre kunskapsresultat och jämlika livschanser. Politiker! Ta vara på den potentialen!

Lärarförbundets fritidshemspolitik finner man här. De tre viktigaste kraven för att utveckla fritidshemmen är för det första att lärar- och personaltätheten ökar. Och det viktigaste för ökad pedagogisk kvalitet är att det blir fler behöriga lärare i fritidshem. För det andra att regeringen inför nationella riktlinjer för elevgruppernas storlek i fritidshemmen. För det tredje att skapa tid för planering och pedagogisk utveckling. Lärare i fritidshem behöver självklart schemalagd planeringsstid varje vecka för att fritidshemmet ska kunna leva upp till kvalitetskraven.

Politiken för att vända utvecklingen rätt på fritidshemmen finns. Vi lärare vet vad som behövs. Det är bara för alla politiska partier att ta för sig och göra Lärarförbundets fritidshemspolitik till sin. Vilket parti ska bli först med att gå in i valrörelsen med ordentliga löften om minskade elevgrupper och åtgärder som gör skillnad i vardagen och leder till fler behöriga lärare?

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här