Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Internationella kvinnodagen 2022 – tänker på Ukraina

I dag är det den 8 mars – den internationella kvinnodagen. Jag vill så gärna lyfta kvinnors kraft och kvinnors rättigheter denna dag, liksom att en jämställd värld är möjlig. Samtidigt trängs de tunga tankarna i mitt huvud. På så många platser går det bakåt med jämställdheten i stället för framåt.

Hot och våld drabbar kvinnor i deras hem, på deras arbetsplatser och i samhället i stort. Vad som just nu dominerar mitt medvetande är våldets extrema uttryck i Rysslands invasion av Ukraina. Det drabbar kvinnor, män och barn. Bilderna av döda och skadade människor och av kvinnor som flyr med sina barn finns ständigt på näthinnan. De påminner oss också om de krig och det förtryck av människor som pågår på många andra håll i världen, men som fallit i medieskugga. Syrien, Tigray, Centralamerika, Kurdistan och Afghanistan är några av de platser på jorden där katastrofer pågår.

Brev från Kiev

Jag sitter i styrelsen för den globala fackfederationen Education International. I förra veckan, när styrelsen sammanträdde, lästes ett brev upp från en ukrainsk lärare i Kiev. ”Jag skriver detta medan jag ammar mitt fyra månader gamla barn här i skyddsrummet. Jag skriver för att berätta hur det egentligen är i Ukraina, så att inte den ryska desinformationen ska få stå oemotsagd”. Så stod det i brevet.

Pandemin tycks sakta ebba ut här hos oss, men i många andra länder är det annorlunda. Människors tillgång till hälsa och utbildning påverkas radikalt. De långa skolstängningar som genomförts i många utvecklingsländer har lett till att i synnerhet flickor inte kommit tillbaka till skolan. Som ordförande i Lärarförbundet tänker jag förstås också på min kvinnodominerade yrkeskår här i Sverige som under otrygga och slitsamma förhållanden har kämpat med att såväl upprätthålla undervisningen som att skapa nytt i skolor, förskolor och fritidshem. Två år av pandemi ligger bakom oss, och konsekvenserna kommer vi att behöva hantera länge än.

ILO:s konvention mot våld och trakasserier

I den korta film som FN:s generalsekreterare António Guterres spelat in till internationella kvinnodagen påpekas att utbildning av god kvalitet är en nyckel till att flickor kan ta makten över sina livsval. De har rätt att välja vilka de vill vara och vad de vill lägga sin kraft på i livet. Fortfarande hindras flickor och kvinnor från att få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Hindret kan heta pandemi, talibanernas maktövertagande i Afghanistan eller Rysslands invasion av Ukraina.

Var finns då kraft att hämta i denna tunga tid?

Den lärarfackliga rörelsen globalt och i Europa har tydligt uttryckt sitt fördömande av invasionen i Ukraina. Det är nu viktigt att delta i manifestationer för fred, bidra till de organisationer som arbetar med humanitär hjälp och hörsamma sanningen om vad som händer. Lyssna till vår kollega i skyddsrummet i Kiev!

Stärkande är även det förebyggande arbetet och de formella processer som syftar till att skapa jämställda förutsättningar samt åstadkomma arbetsplatser och samhällen utan våld. Ett verktyg i det arbetet är FN-organet ILO:s konvention 190, mot våld och trakasserier i arbetslivet, som klubbades 2019. Konvention 190 pekar på det strukturella, könsbaserade våldet i arbetslivet som särskilt drabbar flickor och kvinnor. Den lyfter också hur våld och trakasserier i nära relationer, vid sidan av att de hotar trygghet och hälsa, påverkar människors möjligheter att arbeta och producera för att leva.

Kvinnors kraft och kamp för förändring

Lärarfackliga organisationer runt om i världen har de senaste åren deltagit i kampanjer för att deras länder ska ratificera konvention 190 och omvandla den till lagar som skapar en trygg, jämställd arbetsmiljö. I Argentina, Fiji, Namibia och Uruguay har konventionen trätt i kraft. I Ecuador, Grekland, Italien, Mauritius, Somalia och Sydafrika träder den i kraft under 2022. Sverige har utrett om konventionen är förenlig med svensk rätt och den 26 oktober 2021 presenterades utredarnas betänkande (SOU 2021:86). Utifrån detta förefaller det som om även Sverige skulle kunna ta steget och ratificera ILO:s konvention 190. Det vore önskvärt alla ställningstaganden mot våld och trakasserier är viktiga i tiden vi lever i.

Kvinnors kraft och kvinnors kamp för förändring behövs på så många fronter. En sak är säker och det är att flickor och kvinnor inte får utestängas. Varken från skola, från arbetsmarknaden eller från de förhandlingsbord där konfliktlösning och fred dryftas. Kvinnor i Sverige och i vår omvärld sitter inte, såvitt jag kan se, och väntar på att bli insläppta. I stället kämpar de för sina rättigheter, för den lagstiftning som krävs och för att lagen därefter ska verkställas. Kvinnor arbetar för utbildning, jobb, klimat och fred.

Den kampen vill Lärarförbundet vara en del av, med de resurser vi har och den kraft vi hämtar från systrar och fackliga systerorganisationer i Sverige och resten av världen.

Frågor & Svar