Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Hur många larmrapporter och sjukskrivna lärare krävs för att politiker och arbetsgivare ska ta lärares arbetssituation och orimliga arbetsbelastning på allvar?

Försäkringskassans statistik över sjuktal som presenterats idag är tyvärr ingen överraskning när det gäller läget för lärarkåren. Däremot är det mycket oroande att inte mer redan är gjort för att komma till rätta med den negativa trenden.

Även i år sticker lärare ut i statistiken och tillhör den yrkesgrupp som är mest sjukskrivna i jämförelse med hela arbetsmarknaden. Och även om antalet sjukskrivningar minskar så är antalet sjukskrivningsdagar högre än för två år sedan.

På Sveriges radio berättar försäkringsdirektören Lars- Åke Brattlund att minskningen beror på att arbetsgivare har blivit bättre på att identifiera, framför allt psykisk ohälsa, tidigt.

Om så är fallet inom andra sektorer så är det bara att gratulera. Tyvärr upplever vi inte den förbättringen inom skolan utan ser minskningen snarare som en reaktion på förändrad handläggning och hårdare tillämpning av Försäkringskassan själva än något annat.

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik, som också presenterades idag, visar att var tredje anmälan om arbetssjukdom uppgavs vara orsakad av organisatoriska eller sociala faktorer.

Arbetsmiljöverkets undersökningar visar att nio av tio skolor har brister när det kommer till det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Brister finns även inom arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det viktigaste steget nu måste vara att alla lärararbetsgivare bestämmer sig för att vilja ha lärare som inte behöver bli sjuka av jobbet. Det sker inte genom punktinsatser utan kräver ett samlat grepp om framför allt det förebyggande arbetet mot jobbstress.

I det arbetet måste insatser från regering och riksdag matchas och följas upp med ett förstärkt systematiskt arbetsmiljöarbete hos kommuner och fristående skolor. Det kräver att vi får en rad åtgärder på plats. Dels måste Försäkringskassans hantering av sjukskrivningar förbättras och stärkas med fokus på tillsynsansvaret, rehabiliteringssamordningen med läkare och arbetsgivare och de tidiga rehabiliteringsinsatserna. Dels måste lärares nuvarande arbetssituation ses över. Avlasta lärare från arbetsuppgifter som inte direkt har med elevernas lärande att göra- anställ andra kompetenser som t ex administrativa lärarassistenter, IT-personal, socialpedagoger och elevhälsopersonal. Minska gruppstorlekarna på förskolor och fritidshem. Rensa bort onödiga och tidskrävande administrativa uppgifter.

Lärares arbetstid tar slut långt innan arbetsuppgifterna. När lärare inte får ägna sig åt rätt saker så försvinner värdefull lärartid från eleverna och planeringstid för lärarna. Dessutom går det ut över det viktiga pedagogiska samarbetet mellan kollegor. Sammantaget leder det till att lärare springer snabbare och snabbare för att inte eleverna ska bli lidande. Det håller inte och syns i såväl sjukskrivningstal som karriärbyten. Det är hög tid att lärares arbetsbelastning minskar, så att sjukskrivningarna går ner och resultaten kan förbättras. Vi kan inte vänta en dag till på att komma tillrätta med detta. Vi har en akut lärarbrist, att då inte värna de lärare som finns är minst sagt dumdristigt. Det lärare framför allt efterlyser är tillräcklig tid att planera, följa upp och utveckla sin undervisning, enskilt och tillsammans med andra. Det borde vara en självklarhet redan idag. När lärare får vara lärare kommer det märkas i både elevresultat och vikande sjukskrivningstal. Kom igen!

Frågor & Svar