Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Gör musik- och kulturskolan avgiftsfri

Lärarförbundet vill höja ambitionerna för musik- ock kulturskolan och ta sig an dess utmaningar. Det förutsätter en nationell reglering som gör kommunerna skyldiga att erbjuda en musik- och kulturskola av hög och likvärdig kvalitet.

När kulturskoleutredningen presenterades i måndags kunde jag dock konstatera att det saknades skarpa förslag om en nationell reglering.

Musik- och kulturskolan kompletterar och fördjupar de estetiska ämnena i grund- och gymnasieskolan. Den vitaliserar skolans demokratiska uppdrag och fyller en väsentlig funktion för likvärdighet och integration. Den har samtidigt sin egen roll genom att den erbjuder en konstnärlig grundutbildning inom musik, dans, drama, bild etc. Musik- och kulturskolan är länken vidare mot högre utbildning inom olika konstformer. Utbildningen lägger grunden för den professionella kulturövningen och utgör ett fundament för ett rikt kulturliv.

Kulturskoleutredningen tar flera kliv i rätt riktning. Man väljer till exempel att lyfta upp behovet av mer forskning, mer samverkan och behovet av att nå ut till underrepresenterade elevgrupper.

Alla barn och unga bör oavsett hemkommun få tillgång till musik- och kulturskola med hög kvalitet och ett rikt utbud av estetiska kurser.

Men för att ge grundförutsättningar för likvärdig och hög kvalitet måste musik- och kulturskolan ha ett gemensamt nationellt regelverk. Det måste bli en skyldighet för varje kommun att erbjuda musik- och kulturskola. Alla barn och unga bör oavsett hemkommun få tillgång till musik- och kulturskola med hög kvalitet och ett rikt utbud av estetiska kurser. Som det ser ut idag saknas reglering helt, vilket missgynnar dess elever och lärare. Musik- och kulturskolan ska vara tillgänglig för alla oavsett bakgrund och måste därför också vara avgiftsfri.

Allt börjar med bra lärare. Staten måste därför ta ett helhetsgrepp om kompetensförsörjningen i musik- och kulturskolan. Många lärare undervisar inom både musik- och kulturskolan och grund- och gymnasieskolan. Det är därför avgörande att ämneslärarutbildningar med inriktning mot estetiska ämnen dimensioneras på ett adekvat sätt utifrån regionala behov.

Vi är oroliga att utredningens förslag om en ny yrkesexamen skapar inlåsningseffekter. Det kan göra så att lärare i musik- och kulturskolor inte kan jobba inom grund- och gymnasieskolan för att man som kulturskolepedagog saknar behörighet.

Med våra förslag skulle musik- och kulturskolan som institution ta stora nödvändiga kliv framåt.

Frågor & Svar