Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Ge lärarna kontrollen över skolans digitalisering

En framgångsrik digitalisering av skolan bygger på att lärare och skolledare ges kontroll över utvecklingen. Risken är annars stor för ineffektiva felinvesteringar och stora kostnader.

Regeringen och SKL kom förra året överens om att ta fram en handlingsplan till stöd för digitaliseringen i skolan. SKL har sedan, i dialog med Skolverket och många andra aktörer, arbetat fram en plan. I förra veckan presenterades handlingsplanen #skolDigiplan Det är av allt att döma ett grundligt utfört arbete med kvalificerade analyser, mål och åtgärder.

Framtidens lärande

Lärarförbundet är sedan länge en pådrivare för en modern skola och vi fortsätter driva på. Vi anser att digitaliseringen är en helt central fråga för framtidens lärande och för att bygga en likvärdig och bra skola för varje elev.

Digitala lärresurser har en potential att förbättra, effektivisera och individualisera undervisningen. Men inte i all undervisning och inte i alla ämnen eller moment. Lyssnar man inte till lärare och skolledare kan resultatet istället bli bromsande och medföra onödigt merarbete. Den gedigna handlingsplan som SKL nu tagit fram visar på nödvändigheten av att ta ett helthetsgrepp om utvecklingen där elevens lärande måste få vara i centrum.

Vi välkomnar att handlingsplanen pekar på vikten av samordning och tydlig ansvarsfördelning. Digital kompetens behöver på ett naturligt sätt inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet, och rektorer och förskolechefer få de förutsättningar och kunskaper som krävs för att axla det ansvaret.

Debatten om skolans digitalisering är ständigt pågående och åsikterna går isär. På Svenska Dagbladets kultursidor har man till exempel nyligen kunnat följa denna debatt.

Som jag ser det landar slutsatsen av den forskning som finns om skoldigitalisering i hur viktigt det är att använda digitala verktyg och arbetssätt på ett pedagogiskt genomtänkt sätt. Lärare måste få vara de som gör den pedagogiska bedömningen och därmed avgör vilka metoder som gynnar kunskapsutvecklingen.

Ökad samverkan mellan skola och forskning

En avgörande faktor är att lärare själva förses med tillräcklig digital kompetens, inte minst för att kunna bedöma när digitala lärresurser är ett positivt bidrag i undervisningen och när det inte är det. Jag kan inte nog understryka hur viktiga de delar i SKL:s handlingsplan är som handlar om att säkra lärarkårens digitala kompetensutveckling.

Det är också bra att handlingsplanen tydligt betonar vikten av samverkan mellan skolväsende och forskning inom digitaliseringsområdet. För att digitalisering ska kunna skapa mervärde i undervisningen krävs djupare kunskap om hur och i vilka sammanhang de digitala möjligheterna kommer till bäst nytta.

Det är därför helt avgörande att staten tar ansvar för att öka och rikta forskningsanslag som kan möjliggöra fler forskande lärare och förstärka kunskaperna kring det lärare, förskollärare och skolledare efterfrågar: Vilka digitala verktyg och undervisningsmetoder som gynnar lärande inom olika skolämnen och åldrar, hur de behöver utvecklas och hur digitaliseringen påverkar barnens, elevernas samt personalens arbetsmiljö och välående

Risk för kostsamma felinvesteringar

Skolans digitalisering måste ske på rätt sätt. Risken för kostsamma felsatsningar är tyvärr inte liten. Huvudmännens sviktande förmåga att tillhandahålla lärplattformar som hjälper – inte stjälper – lärare och lärande är ett talande exempel.

Därför måste regering och huvudmän å ena sidan vara beredda att axla det ansvar som en ökad digitalisering ofrånkomligen för med sig. En skola som inte fullt ut tar steget in i den digitala eran kommer att tappa i relevans.

Å andra sidan finns skäl till ett stort mått av eftertanke. Staten måste vara beredd att bidra till finansieringen, men ingenting talar för att en ymnig pengarullning automatiskt leder till en bra skola. Tvärtom finns inte obetydliga risker för ineffektiv resursanvändning och toppstyrning över huvudet på oss lärare. Både regering och huvudmän gör klokt i att bejaka den digitala utvecklingen av skolan, men kritiskt granska leverantörer och försäkra sig om att den digitala tekniken ger ett mervärde för lärande och en minskad administrativ börda.

Låt lärarna vara experterna

Avgörande kommer vara att utvecklingen drivs i tät dialog med oss lärare och skolledare. Lärarna behöver ha kontroll över utvecklingen och få vara experterna på användningen i undervisningen och beställare av de digitala verktyg och lärresurser som köps in. Det får aldrig vara de företag som utvecklar tekniken som ska definiera hur skolan ska jobba.

SKL och alla aktörer som varit inblandade i arbetet med handlingsplanen har gjort ett gediget arbete. Nu väntar implementeringen av de 18 initiativ som lagts fram vilket fordrar största möjliga noggrannhet. Satsningar på digital infrastruktur och digitala arbetssätt får inte bli ett mål sig. Det är lärandet som ska stå i fokus.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar