Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Fortsatt fackligt arbete med #skolavtal18 i ryggen

I samtal om skolavtal18 tisdag 25/9 med Stefania Hjerpe Ottosson, ombud på Tallbohovsskolan.

I samtal om skolavtal18 tisdag 25/9 med Stefania Hjerpe Ottosson, ombud på Tallbohovsskolan.

Det nya avtalet för över 200 000 kommunalt anställda lärare fokuserar på att säkra kompetensförsörjningen i skolan. Lärarbristen ska tryckas tillbaka och med avtalet i ryggen startar nu ett intensivt fackligt arbete lokalt och centralt.

Det nya avtalet mellan lärarorganisationerna och de kommunala skolarbetsgivarna innehåller viktiga steg framåt för att möta lärarbristen. Betyder det att avtalet blivit så bra som vi hade velat? Svar: nej – ett avtal är alltid ett resultat av förhandlingar där man tar och ger och det här avtalet är dessutom ett resultat av medlares arbete.

Vägen till ett mer attraktivt läraryrke

Vi har under hela processen kämpat för ett skolavtal som ska göra skillnad innanför kommungränserna och på varje arbetsplats. Vi hade givetvis helst tagit oss betydligt längre för att förbättra läraryrkets villkor. Resan till ett nytt avtal har varit både lång och knölig och under förhandlingstiden har varken problemen som behöver åtgärdas eller förväntningarna på vad som måste hända blivit mindre – snarare tvärtom.

Det skolavtal vi nu har på plats har dock rätt fokus; ett mer attraktivt läraryrke. För att nå det måste vi givetvis ha lärararbetsgivare som visar att de värnar och värderar sina nuvarande lärare högt. Det visar arbetsgivaren tydligast genom att försäkra sig om att varje lärare får använda sin kompetens till det som gör skillnad för barn och elevers lärande, erbjuda arbetsvillkor som rymmer en stor portion friutrymme, yrkesansvar och utveckling samt genom en lönesättning som premierar kompetens, erfarenhet och kontinuitet. Det är nödvändiga åtgärder för att göra yrket attraktivt och för att få fler att vilja bli och förbli lärare. Det är emellertid ett faktum att resan mot ett mer attraktivt läraryrke behöver ske stegvis.

Ett helhetsgrepp kring arbetsmiljöarbetet

Oavsett hur vägen till ett avtal ser ut så innebär ett färdigt avtal ett handslag om viktigt arbete som ska ske. Om åtgärder som ska på plats och överenskommelser som måste genomföras. Det nya avtalet innehåller viktiga förstärkningar jämfört med vårt gamla avtal och i linje med lärarorganisationernas yrkande. Det handlar inte minst om skyldigheten för varje kommun att genomföra ett särskilt arbete för att identifiera sina orsaker bakom sjukskrivningar, hög arbetsbelastning och obalans mellan arbetsuppgifter inom arbetstid. Och det handlar om att efter analysen partsgemensamt identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka förändringar som måste göras för att få fler och friskare lärare.

Med det nya avtalet i ryggen får fackligt förtroendevalda i varje kommun ett viktigt verktyg för att tillsammans med arbetsgivaren vidta det som krävs för att göra läraryrket mer attraktivt – både att söka sig till och stanna kvar i. Arbetet ska ske på varje arbetsplats, där parterna ska genomlysa, analysera, målsätta och koppla åtgärder till varje skola och förskola. Arbetet kommer att stöttas och följas upp av såväl lokala som centrala parter. Uppföljningen kommer att göras kontinuerligt och sätter press på den arbetsgivare som inte gör tillräckligt för att ta sin del av ansvaret för sina medarbetare och för Sveriges totala lärarförsörjning.

Erfarenhet, kompetens och kontinuitet ska premieras

Vi har också fått med SKL på att det krävs konkurrenskraftiga löner för att motverka lärarbristen. Avtalet säger att den lokala arbetsgivaren, för att kunna säkra kompetensförsörjning av lärare, måste kunna erbjuda en positiv livslöneutveckling och en lönestruktur som premierar erfarenhet, kompetens och kontinuitet. Du som lärare ska inte behöva byta arbetsgivare för att få en bra löneutveckling.

Under den sista avtalsperioden har vi haft fyra år utan en fastställd siffersatt nivå för löneutvecklingen. Inte i någon kommun under perioden har löneutvecklingen för lärare sammantaget varit lägre än det så kallade märket, utan i de flesta fall påtagligt högre. Sammantaget har lärarnas löner ökat mer jämfört med arbetsmarknaden i övrigt. I den nuvarande situationen med lärarbrist skulle den nivåsatta siffra som går att åstadkomma i ett centralt avtal istället riskera att hålla nere löneutrymmet. Därför är även det nya avtalet sifferlöst.

Avtalets genomförande börjar nu

Fram till år 2031 är SKL:s totala rekryteringsbehov av lärare 187 000 heltidstjänster. Störst är behoven de närmaste fem åren då skolor och förskolor behöver rekrytera 77 000 lärare och förskollärare. Varje kommun kommer att behöva ta ett större ansvar för att värdera sina lärare högre i lön och försäkra sig om en rimlig arbetsbelastning.

Jag kommer inte vara nöjd förrän varje medlem märker skillnad i sin vardag och har de förutsättningar som krävs för att tillfullo ta sitt läraransvar. Men jag är glad att vi har fått till stånd ett avtal som tar viktiga steg för att få konkreta åtgärder på plats på varje skola och förskola för att förbättra arbetsmiljö och lönestruktur och skapa en bättre balans mellan arbetsuppgifter och arbetstid. Allt annat är ett stort resursslöseri!

Frågor & Svar