Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Förskollärarna självklar expertis i förskoleklassen

Utbildningsminister Gustav Fridolin har presenterat regeringens proposition om att göra förskoleklassen obligatorisk. Regeringen har landat rätt. Det här är något som Lärarförbundet, med förskoleklasslärarna i ryggen, har kämpat för länge.

Propositionen innebär en 10-årig skolplikt från 6 års ålder och bygger på grundskoleutredningens tidigare förslag. I dag är det cirka två procent av sexåringarna, eller cirka 2 000 barn årligen, som av olika skäl inte deltar i någon pedagogisk verksamhet. Dessa ges nu en starkare möjlighet att få delta i skolväsendet.

Egen skolform

Förskoleklassen kvarstår som en egen skolform med oförändrat syfte, uppdrag och innehåll. Förskoleklassen behåller alltså sin viktiga roll som en bro mellan förskola och grundskola, där förskollärares och grundlärares kompetenser berikar och kompletterar varandra. Utmärkt.

Förskoleklassen spelar roll för en mer jämlik start där barnen bland annat lär sig grunderna i läsning, skrivning och räkning. Inte minst därför är det viktigt att förskoleklassen inte hamnar vid sidan av. Idag förekommer det att rektorer och huvudmän missar förskoleklassen i planering och skolutveckling – just för att den inte är obligatorisk.

Jag hoppas nu innerligt att oppositionspartierna i riksdagen också kan ställa sig bakom regeringsförslaget. Allianspartierna och Sverigedemokraterna har tidigare sagt att de hellre vill se en 10-årig grundskola där förskoleklassen omvandlas till den nya årskurs 1. Förhoppningsvis kan de ompröva tidigare linje och se värdet av förskoleklassens egna identitet.

Förskollärarna är redan oöverträffade som experter på barns lärande.

En kompromiss skulle kunna vara att göra förskoleklassen till grundskolans första steg, i stället för en egen skolform. Skolformstillhörigheten är inte huvudfrågan och det är bra att på alla sätt föra förskoleklassen närmare grundskolan. Det underlättar samarbete och en trygg övergång för eleverna till nästa nivå. Naturligtvis måste förskollärarna ha fortsatt behörighet att undervisa i förskoleklassen. Det finns ingen som helst anledning att omskola förskollärare som redan är specialister på sexåringars lärande och utveckling.

Utveckla framgångsrecept

Internationella jämförelser visar att tid i förskolepedagogisk verksamhet (i Sverige förskola och förskoleklass) påverkar skolresultaten positivt. Det finns däremot inget stöd för att ålder för formell skolstart har nämnvärd betydelse.

I stället för att kasta bort ett framgångskoncept borde vi satsa på att utveckla det. Det nya läroplansavsnittet som kom i fjol är en bra början. En bra fortsättning vore att ge förskoleklasslärarna tid för planering och utveckling – något som lyser med sin frånvaro idag.

Givetvis vore det välkommet om staten satsar särskilt på insatser som kan utveckla förskoleklasslärarnas kompetens ytterligare, oavsett om de är grund- eller förskollärare i botten. Därför borde Skolverket få i uppdrag att utveckla ett nationellt skolutvecklingsprogram med fokus på förskoleklassens didaktik och innehåll, däribland matematik-, läs- och skrivutveckling.

Men behörigheten att undervisa måste ges redan från början. Allt annat vore helt feltänkt. Den svenska skolan har dessutom tillräckligt stora problem att lösa de behörighetsproblem som redan finns utan att skapa nya.

Hasta inte fram

Utbildningsministern har med andra ord lämnat ett förslag som fler borde kunna sluta upp bakom. Däremot kan man resa vissa frågetecken kring det snabba ikraftträdandet. Förslaget ska träda i kraft redan till höstterminen nästa år, något som också oppositionen ställt sig kritiska till.

Genomförandet får inte hastas fram. Skolhuvudmännen måste kunna vara väl förberedda. Om viljan finns att komma överens brett i riksdagen om förskoleklassens särskilda pedagogiska roll, så bör nog även regeringspartierna överväga ett senare ikraftträdande.

Det som inte går att rucka på är förskollärarnas behörighet att undervisa i förskoleklassen. Gärna fortbildande utvecklingsinsatser, men förskollärarna är redan oöverträffade som experter på barns lärande. Det vore minst sagt uppseendeväckande om riksdagen ifrågasatte deras professionella kompetens.

Frågor & Svar