Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Fokusera på rätt saker för att minska stöket i våra skolor

Varje stökigt klassrum innebär förlorade möjligheter till lärande. Därför är det utmärkt att regeringen tar fram en plan för trygghet och ökad studiero i skolväsendet. Men fokus måste läggas på rätt saker.

Utbildningsminister Anna Ekström avlossade i veckan startskottet för det utredningsarbete som ska ta fram den nationella planen för trygghet och studiero i skolan. Studiero är en viktig fråga och det är välkommet att regeringen agerar.

Det behövs inget mobilförbud

Utredningen, som beräknas vara klar i december 2020, ska bland annat lämna förslag som stärker skolors möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar. Det är bra och jag hoppas att det kommer att utredas grundligt ur ett lärarperspektiv.

Mindre lyckat är att utredningen ska lägga tid och kraft på frågan om förslag om ett mobilförbud i klassrummen. Mobilernas vara eller icke vara i klassrummen kan lärare och skolledare bestämma över själva utan att några ytterligare riktlinjer behövs från staten. Det regeringen och utredningen istället borde fokusera på är det förebyggande arbetet och att definiera lärares tillsynsplikt.

Glöm inte förebyggande och relationsskapande insatser

Avgörande för att minska ordningsproblem är att det finns resurser för att kunna sätta in extra stöd i tid. Idag nekas många elever stöd trots att lärare påtalar behovet. Det är inte en bra grund för studiero. Ju fler elever som får den hjälp de behöver – desto lugnare blir det i klassrummet.

En annan och viktig faktor är vikten av att aktivt kunna arbeta med att skapa förtroendefulla relationer och att se till att ordningsregler respekteras. Lärarna behöver garanteras tid för detta, liksom för att planera och utveckla undervisningen och gärna få möjlighet att arbeta i mindre elevgrupper.

Lärares ansvar och befogenheter är för otydliga

I höstas släppte Lärarförbundet en rapport som belyser problembilden och vilka åtgärder som behövs för mindre stök och ökad studiero. Rapporten visar att studieron i den svenska skolan är ett relativt utbrett problem. Det gäller inte generellt – majoriteten av skolor, lärare och elever upplever inte bristande studiero som ett problem – men det finns ändå alltför många klassrum där lärandet störs av stök och höga ljudnivåer.

Framför allt visar rapporten att det är för otydligt i skollagen vilket ansvar och befogenheter lärare har när stökiga situationer uppstår. Över hälften av de i undersökningen tillfrågande lärarna uppger att de har tvekat att ingripa i en ordningsstörande situation på grund av rädsla för att bli anmälda. Fyra av tio lärare svarar att det inte är tydligt vilka befogenheter de har.

Skärp skollagen och definiera lärares tillsynsplikt

Skollagen behöver skärpas och det behöver ges hög prioritet i den utredning som nu drar igång. Lärares tillsynsplikt är ett centralt och tungt ansvar i yrkesutövningen, men trots det så är det inte stadgat i någon lag och saknar en egen definition. Lärarförbundet kräver att regeringen gör en översyn av skollagen just i syfte att förtydliga lärares ansvar och befogenheter och att se till att lärares tillsynsplikt definieras samt att definitionen av kränkande behandling ses över.

Lärare ska inte behöva tveka

Dagens otydliga lagstiftning gör att en lärares ingripande kan dra igång en process som sedan pågår i flera år, trots att läraren varit skyldig att ingripa. Processen kräver omfattande dokumentation, utredning, samtal och redogörelser. Nuvarande hantering är inte rimlig och sätter en enorm psykisk press på enskilda lärare.

Det regeringen behöver göra i sin kommande plan är, för det första, att prioritera de förebyggande och relationsbyggande insatserna i hela skolväsendet. För det andra att införa ett tydligt regelverk för hur ordningsstörande situationer ska hanteras, så att lärare aldrig ska behöva tveka i en ordningsstörande situation. Levererar regeringen kan jag lova att det ger effekt.

Frågor & Svar