Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Fjärrundervisning fordrar ett strikt regelverk

Samspelet mellan lärare och elever är helt avgörande för en bra undervisning. Regeringen gör rätt som är relativt restriktiv med att ge huvudmännen stora friheter att bedriva fjärrundervisning.

Redan i slutet av 2017 lämnade utredningen Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning sitt betänkande med ganska långtgående förslag om att låta skolans huvudmän relativt fritt använda metodiken fjärrundervisning. Utredningen föreslog att fjärrundervisning ska kunna ges i alla ämnen utom de praktisk-estetiska, och i upp till 50 procent av undervisningen i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan och upp till 25 procent av undervisningen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Sedan dess har frågan beretts vidare i regeringskansliet och det har också bedrivits viss försöksverksamhet.

Utbildningsministern har lyssnat på lärarkåren

Lärarförbundet har ställt sig kritisk till utredningens förslag. I vårt remissvar framhöll vi vikten av att värna grundprincipen att läraren ska finnas fysiskt närvarande i klassrummet. Detta för att kunna bygga en god relation till eleven, se elevens utveckling och samarbeta nära med övriga lärare och rektor kring eleven. Vi ser fjärrundervisning endast som en lösning i vissa undantagsfall när det finns ett litet, utspritt elevunderlag när det verkligen inte går att på annat sätt få tag på behöriga lärare.

För drygt en vecka sedan presenterade så utbildningsminister Anna Ekström till slut en lagrådsremiss om fjärrundervisning. Utbildningsministern har lyssnat på Lärarförbundet och på flera punkter förbättrat förslaget jämfört med den statliga utredning som tidigare lämnat sina förslag till regeringen. Det är förstås välkommet. Webbkameror kan inte ersätta mötet mellan lärare och elev och därför är det viktigt att fjärrundervisning kringgärdas med tydliga regler och krav för att inte rucka på utbildningens kvalitet.

Närundervisning måste vara huvudregeln

Regeringens förslag innebär visserligen att fjärrundervisning ska tillåtas i något fler ämnen och årskurser än idag, men jämfört med det tidigare utredningsförslaget blir regelverket betydligt mer återhållsamt. Det ska endast vara möjligt att erbjuda fjärrundervisning om det inte finns någon lärare som uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet inom huvudmannens skolenhet och att huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte lyckats anställa en sådan. Alternativt att elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen.

Lagrådsremissen anger också att det ska tas fram föreskrifter för elevgruppstorlek och att det ska finnas en handledare närvarande i klassrummet i grundskolan, och att handledaren ska vara tillgänglig i gymnasieskolan. Förslaget är att handledarens tillsynsansvar ska regleras så att hen får vidta de åtgärder som en lärare får vidta och som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero.

Det som är mindre bra i förslaget är att regeringen föreslår att handledaren inte behöver finnas tillgänglig i klassrummet i gymnasiet. Fjärrlärararen måste kunna räkna med närvarande stöd på plats, och de flesta elever behöver en närvarande vuxen som tillser lektionen. Här har regeringen landat fel.

Bra fjärrundervisning är svårt...

Fjärrundervisning är svårare att genomföra för att säkerställa kvaliteten än vad som är fallet med närundervisning. Lärarens ansvar för fjärrundervisning inbegriper betydligt många fler dimensioner än att bara föreläsa för eleverna via en skärm. Läraren behöver kunna följa elevernas utveckling, uppmärksamma deras frågor eller behov av stöd och förtydliganden, ge löpande återkoppling, upptäcka och signalera om en elev riskerar att inte nå målen, individanpassa undervisningen och ofta även bedöma och betygssätta eleverna. Läraren behöver också samarbeta med övriga lärare kring eleven och mellan ämnen, samverka med elevhälsa och andra stödfunktioner i skolan samt ha dialog med föräldrarna.

...och fjärrundervisning är inte billigare

För en bra skolverksamhet med fjärrundervisning krävs alltså att fjärrläraren omgärdas av en organisation som omfattas av ett systematiskt kvalitetsarbete. Fjärrundervisning är följaktligen inte någon billig lösning – som en del tycks tro.

Teknik och underhåll kostar, undervisningsgrupperna behöver vara mindre och både fjärrläraren och handledaren behöver kompetensutveckling samt ordentlig planeringstid såväl enskilt som med handledaren. De kommunpolitiker som tror att deras budgetar kommer att visa stora plustecken om lärartjänster köps från fjärran är i själva verket fjärran från verkligheten.

Nu har regeringen dessbättre tagit till sig att fjärrundervisning fordrar ett förhållandevis strikt regelverk och inte hörsammat de röster som ville ge huvudmännen stora friheter att ersätta traditionell undervisning med fjärrundervisning. Gott så.

Frågor & Svar