Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

En starkare lärarkår

För att öka den fackliga styrkan för Sveriges lärare har styrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund beslutat att inleda en diskussion om hur en helt ny facklig organisering av lärarna skulle kunna utformas.

För mindre än ett år sedan beslutade Lärarförbundets kongress om en ny vision och en ny inriktning för förbundet med en delvis ny identitet som fackligt professionsförbund och en ny medlemsparagraf. Sedan dess har vi fått förnyad fart på rekryteringsarbetet och Lärarförbundet står på många sätt väl rustat för att möta framtiden.

Vi har gått igenom en förändringsresa, lyft fram vår yrkesstolthet och blivit mer medlemsnära med ett tydligt fokus på att driva frågorna om minskad arbetsbelastning, ökat inflytande och höjda löner. Vi har satt en agenda för en stark profession med betoning på yrkesansvaret, den vetenskapliga grunden och yrkesutvecklingen.

Men vi som har förtroendet att leda Lärarförbundet just nu har också ett ansvar att rannsaka oss själva och startar därför en process för att se över möjligheterna att än bättre svara upp mot medlemmarnas behov och förväntningar när det gäller att stärka läraryrkets villkor och status.

Ny organisering av Sveriges lärare?

Styrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har därför enhälligt fattat beslut om att föra upp frågan om en helt ny organisering av landets lärare på respektive förbunds kongresser. Syftet är att pröva om och hur detta kan öka vår fackliga styrka. Avsikten är att brett involvera medlemmar och förtroendevalda i diskussionen.

Bakgrunden till beslutet grundar sig i den utvärdering av samverkansavtalet som vi gemensamt genomfört under våren. Utvärderingen visar att nuvarande ordning inte gynnat våra medlemmar eller gjort lärarfacken starkare, att konkurrensen inte lett till en högre anslutningsgrad eller bättre avtalslösningar och att nuvarande organisationsidé tveklöst skapar merkostnader för båda förbundens medlemmar. Den tid och de resurser som idag läggs på att konkurrera och i vissa fall positionera oss mot varandra skulle istället kunna förstärka arbetet med att se till att arbetsgivarna gör vad de ska och att politiker fattar de beslut som krävs.

Handlar inte om samgående

Lärarförbundet kommer att kalla till extra kongress i maj 2020 och i god tid innan dess hämta in medlemmarnas syn på saken. Om kongressbesluten i båda förbunden sedan öppnar för att skapa en helt en ny organisering av Sveriges lärare, så kommer det att krävas ytterligare en kongress för att fatta dessa beslut.

Det bör betonas att det inte är aktuellt med ett regelrätt samgående förbunden emellan, utan diskussionen handlar om att undersöka möjligheterna att bilda en helt ny organisering som ger ökad facklig styrka. Parallellt med denna diskussion kommer Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund att utveckla sitt samarbete när det gäller villkor, utbildningspolitik, medlemsnytta och förhållningssätt till rekrytering inom ramen för gällande samverkansavtal.

Kraftfullare tillsammans

I en tid då pressen är hård på offentlig sektor med stora nedskärningar i flertalet kommuner och många medlemmar upplever en ökad arbetsbelastning krävs en kraftfull facklig styrka med hög organiseringsgrad i samtliga skolformer. Våra resurser i de två lärarorganisationerna borde därför kunna samordnas och tas tillvara bättre än i dag, inte minst i samband med avtalsrörelserna.

Styrelserna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har gemensamt konstaterat att det i dag finns ett omfattande och väl fungerande samarbete på lokal nivå. Tyvärr tvingas vi också konstatera att befintlig samverkan inte har lyckats leverera tillräcklig medlemsnytta. Därför behöver vi undersöka nya vägar och arbetsformer.

Handlar om att stärka läraryrkets ställning

På kort sikt innebär det beslut som nu fattats ingen skillnad för medlemmarna. Lärarförbundet fortsätter att arbeta i enlighet med de kongressbeslut som finns och utifrån det samverkansavtal med Lärarnas Riksförbund som finns redan idag. Sedan får den fortsatta diskussionen visa vägen.

Jag är övertygad om att en mer samlad organisering av Sveriges lärare skulle stärka läraryrkets ställning i Sverige. Och jag hoppas och tror att diskussionen om en ny organisering ska utmynna i något som gör att lärarkåren kan agera kraftfullare tillsammans.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här