Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

En gymnasieutbildning för alla

I det remissyttrande Lärarförbundet nu har lämnat till regeringen, välkomnar vi flera av de förslag som framförs i Gymnasieutredningen. För att förslagen ska falla väl ut i verksamheten är det dock viktigt att det finns en bred politisk enighet och att de genomförs med en ambition om långsiktighet.

Vi har nu lämnat vårt remissyttrande om Gymnasieutredningen. Regeringens särskilda utredare Helén Ängmo föreslår bland annat att flera väsentliga delar i gymnasieskolan som försvann vid den stora gymnasiereformen 2011, återinförs. Vi välkomnar många av Ängmos förslag, men vill betona vikten av att de förändringar som genomförs måste göras med bred politisk enighet och få de resurser och ta den tid som krävs.

En gymnasieexamen är körkortet in på svensk arbetsmarknad. Vi vet att utan en gymnasieexamen ökar risken för arbetslöshet och utanförskap. Därför är det både bra och nödvändigt att regeringen har utrett hur vi ska få fler att både starta och fullfölja gymnasiet. I utredningen framförs flera bra förslag som om de införs, skulle göra gymnasieskolan bättre rustad att ta fler elever ända fram till mål.

Viktigt att alla gymnasieprogram ger högskolebehörighet

Vi välkomnar förslaget om att alla gymnasieprogram - inklusive yrkesprogrammen - ska ge högskolebehörighet. Det är ett viktigt förslag som i praktiken innebär att skolan är med och öppnar dörrar, istället för att stänga dem. Det finns femtonåringar som vet vad de vill arbeta med efter avslutad skolgång. Men de allra flesta femtonåringar vet det inte. Därför är det viktigt med en skola som ger eleverna möjlighet till ett livslångt lärande. Att eleverna har möjlighet att studera vidare eller sadla om senare i livet. Vi kan inte ha en skola som låser in eleverna i återvändsgränder och sorterar bort vägval i onödan. Att ha den grundläggande högskolebehörigheten är centralt för att bli en aktiv samhällsmedborgare. Det måste vara alla ungdomars rätt att få den bildning som möjliggör aktivt deltagande i samhällslivet, kritiskt tänkande och personlig utveckling.

En fråga som vi i Lärarförbundet länge har drivit är vikten av ett estetiskt ämne på alla program. Vi gläds därför särskilt åt att utredningen föreslår att det ska återinföras. Alla elever ska ha rätt att utveckla sin kreativitet och skapande genom olika uttryckssätt.

Ska skolan återigen förändras måste förändringen därför vara väl genomarbetad och konstruerad för att hålla på sikt.

Utredningen föreslår även ett införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan. Det är en fråga jag själv, liksom förbundet, inte har tyckt varit helt enkel att tackla. Å ena sidan skulle det bidra till en gymnasieskola där undervisningen blir mindre fragmenterad och där eleverna får tid och fler chanser att prestera. Å andra sidan skulle det kräva ett rejält omtag på en gymnasieskola där reformtakten varit hög under lång tid. Det lärare och elever behöver är stabilitet. Ska skolan återigen förändras måste förändringen därför vara väl genomarbetad och konstruerad för att hålla på sikt.

Dagens kursbetyg skapar stress

Jag vet att många lärarkollegor menar att ämnesbetyg i gymnasieskolan både skulle minska deras arbetsbelastning och innebära pedagogiska fördelar som skulle vara positiva för elevernas lärande. Dagens kursbetyg skapar en stress för både lärare och elever. Eleverna får efter varje avslutad kurs betyg de inte har någon möjlighet att förbättra. Många – både lärare och elever - vittnar om den oerhörda press det ger. Om det är den pressen som leder till att unga hoppar av sin gymnasieutbildning är det förödande.

Det finns därför många fördelar med att införa ämnesbetyg. Men för att det ska landa rätt så måste det göras med eftertanke, noggrannhet och bred politisk enighet. Ämnesbetyg förutsätter en ämnesbaserad istället för kursbaserad gymnasieskola. Det innebär en stor omställning och är inget som kan hastas fram. Då är risken stor att gymnasielärarnas arbetsbelastning istället ökar. Därmed vilar ansvaret tungt på gymnasieminister Anna Ekström att göra kloka avvägningar och hitta breda överenskommelser.

Sammantaget innehåller Gymnasieutredningen flera bra förslag som om de genomförs kommer spela stor roll för elever och lärare, men det gäller också att komma ihåg att grunden för våra gymnasieelever läggs långt tidigare. Att rätt stöd och stimulans säkras redan i för- och grundskolan är en grundförutsättning för lyckade gymnasieresultat.

Att säkerställa alla ungdomars rätt till en gymnasieexamen är en avgörande framtidsfråga för Sverige. Gymnasieexamen är inträdesbiljetten till samhället. Det är därför oacceptabelt att så många går miste om den. Alla ska få de möjligheter i livet som en avklarad gymnasieexamen ger.

Frågor & Svar