Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Efterfrågade satsningar på förskolan

Regeringen har beslutat att se över förskolans läroplan. Det är en efterlängtad satsning! Idag presenterade Gustav Fridolin beslutet på en presskonferens, där jag deltog för att kommentera beslutet.

Idag presenterade regeringen ett beslut om att se över läroplanen för förskolan. Syftet är bland annat att förtydliga och förenkla förskollärarnas ansvar. Man vill också stärka undervisningsbegreppet. Detta är något Lärarförbundet länge har arbetat för och jag är glad att regeringen nu har lyssnat!

Stommen i dagens läroplan har 20 år på nacken. Mycket hinner förändras på 20 år, både i samhället och i skolans värld. Det har gjort att behovet av en översyn vuxit fram. Terminologin i dagens läroplan stämmer inte alltid överens med den nuvarande skollagstiftningen. Det finns dessutom behov av bättre samordning mellan förskola och andra delar av skolväsendet. Frågor gällande exempelvis särskilt stöd och specialpedagogisk kompetens behöver också skarpare skrivningar.

Forskning bekräftar gång på gång förskolans viktiga uppdrag.

Att satsa på förskolan och förskollärarna är att investera i framtiden. Forskning bekräftar gång på gång förskolans viktiga uppdrag. Nobelpristagaren i ekonomi James Heckman har visat att de insatser som görs under förskoleåren ger bäst avkastning av alla utbildningsinsatser. Det bekräftas även av OECD som har visat att bra förskoleverksamhet avspeglas i de PISA-resultat som eleverna får nio år efter att de lämnat förskolan. Att svensk förskola ses som ett föredöme internationellt är därför något vi ska vara väldigt stolta över och värna.

Därför är det viktigt att prioritera förskolan i olika utbildningssatsningar. Förskolan behöver mer än en reviderad läroplan. Det finns många som vill arbeta med barns utveckling, ändå är förskollärare ett av de största bristyrkena i Sverige. I morse kom Skolverket med statistik som visade att 28 procent av de som arbetar i förskolan, helt saknar utbildning för arbete med barn. Den höga arbetsbelastningen och stressen som många förskollärare vittnar om måste också tas på allvar. Kraven på dokumentation och administration måste minska. Yrket som förskollärare måste uppvärderas. Det görs genom satsningar på högre löner, bättre arbetsmiljö och genom att ge lärarna mer makt över sitt yrkesutövande. Det är genom att ge förskollärare rätt förutsättningar som förskolan även i framtiden kommer att ses som ett föredöme internationellt.

Sveriges erkända förskolepedagogik har utvecklats inifrån av professionen under många decennier. Det är denna pedagogik som ligger till grund för förskolans läroplan. Lärarförbundet utgår från att den översyn av läroplanen som nu ska ske kommer präglas av en öppen och konstruktiv process, där professionens expertis tas tillvara. Vi ser fram emot att återigen delta mycket aktivt i arbetet.

Frågor & Svar