Lärarförbundet

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Den administrativa bördan

"Låt lärare vara lärare – inte administratörer. De allra flesta människor jag möter tycker att det här borde vara självklart och brukar bli ganska förvånade när jag ger bilden av hur skolans verkliga vardag ofta ser ut", skriver Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

För den administrativa bördan på lärarprofessionen är tung. Reaktionerna på min debattartikel på DN-debatt förra fredagen har varit många och igenkännande från många medlemmar. Upplevelsen är inte att utvecklingen går år rätt håll. Den administration som växt under mycket lång tid tenderar att fortsätta öka, trots löften från regeringen om att de administrativa uppgifterna ska minska.

Diskussionen kan föras i två spår. Det ena är att vi lärare bör avlastas administrativa uppgifter som är nödvändiga men som kan skötas av annan personal, till exempel administrativa lärarassistenter. Avgörande är emellertid att lärarassistenter sköter just sådana uppgifter som inte fordrar en behörig lärare. Rätt använda kan administrativa lärarassistenter bidra till en välkommen avlastning av både kringuppgifter som inte är en del av det pedagogiska arbetet och sysslor som behöver utföras för att eleverna ska få så bra och anpassad undervisning som möjligt men där läraren inte nödvändigtvis behöver lägga sin tid på just det. Hit kan iordningställande av teknik och läromedel, uppdatering av program, laddning av plattor, kopiering och tillhörande administrativa sysslor räknas.

Ett annat spår i diskussionen är att alltid ställa frågan på vilket sätt uppgifter som leder till mer administration verkligen är nödvändiga. Bidrar de till bättre kunskaper hos barn och elever, stärker de likvärdigheten eller gör de lärararbetet mer effektivt? Är svaret nej ska inte tid läggas på arbetsuppgiften. Just nu pågår en statlig utredning som leds av Björn Åstrand med uppgift att titta på hur den administrativa bördan kan minskas för lärare och skolledare. Förhoppningsvis leder den till nödvändiga politiska åtgärder som förbättrar situationen.

Det behövs en hel palett av åtgärder på olika nivåer för att dokumentationen och administrationen ska upplevas som relevant, rimlig och meningsfull.

Lärarförbundet har nyligen överlämnat en skrivelse till utredningen där vi beskriver problembilden på djupet och lämnar konkreta förslag på insatser som skulle förbättra arbetssituationen i skolan. Lärarförbundets skrivelse till utredningen kan man läsa här.

Det finns flera orsaker till varför vi har hamnat i en situation med för mycket dokumentation och där kringuppgifter stjäl värdefull lärartid från elevernas lärande och utveckling av bra undervisning. En orsak är bland annat att en del huvudmän ålägger lärarkåren hemsnickrade skyldigheter som inte följer av lagen. En annan central orsak är att regering och riksdag inte fullt ut förstår eller tar hänsyn till vilka konsekvenser för lärares arbetsbörda som olika detaljregleringar får i praktiken.

Båda dessa förklaringar kan härledas till det faktum att det sedan länge finns en styrningsteori etablerad om att förlita sig mer på kontroll och uppföljning, snarare än tillit och stort eget utrymme för yrkesskickligheten hos välutbildade professioner. Det vill säga styrningen av skolan har under lång tid färgats av det som i debatten brukar kallas New Public Management. Men kritiken har med rätta växt mot denna teoribildning. En kritik som länge omfattats av många forskare, men som först nu börjar få lite stapplande fotfäste även i det politiska systemet.

Det räcker självfallet inte med några enstaka förändringar för att minska lärares och skolledares arbetsbelastning och därmed göra läraryrket mer attraktivt. Det behövs en hel palett av åtgärder på olika nivåer för att dokumentationen och administrationen ska upplevas som relevant, rimlig och meningsfull. Det som med andra ord krävs är en ordentlig systemkritik som rensar upp i mängden krav och åligganden och som måste vila på en grundläggande tilltro till den professionella kompetens som vi lärare och skolledare besitter. När en sådan insikt realiseras i verklig politisk handling, så kan jag lova att resultaten i skolan kommer att peka uppåt och sjukskrivningstrenden för lärare neråt.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här