Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Backa ditt lokala skyddsombud

I dag, den 26 oktober, är det skyddsombudens dag. Vi vill därför särskilt uppmärksamma det viktiga arbete som våra skyddsombud gör. I arbetet för en god arbetsmiljö är skyddsombuden helt ovärderliga.

För oss som snart ska bilda Sveriges Lärare är arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetstidsfrågor väldigt viktiga.

Tillsammans är vi starka. Sveriges Lärare kommer att ha över 300 000 medlemmar och över 10 000 skyddsombud. Tillsammans skapar vi nu bättre förutsättningar att ta itu med de stora utmaningar som finns i skolväsendet. Allt för ofta ser vi att förskollärares, lärares och studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö är bristfällig och att arbetsbelastningen är ohälsosamt hög. Under pandemin sattes strålkastarljuset på skyddsombudens viktiga roll när en redan hög arbetsbelastning ökade ytterligare. Samma sak när bristen på behöriga lärare nyligen ledde till att arbetet behövde stoppas på två skolor i Kiruna kommun.”

Förbundens undersökningar visar att kärnuppdraget ofta trängs undan av andra arbetsuppgiftervilket leder till stress. Vi vet också att det finns en problematik kring hot och våld och att allvarliga säkerhetsrisker i skolmiljön inte alltid leder till åtgärd. en mer generell nivå kan vi konstatera att det i många verksamheter finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att arbetsbelastningsfrågor inte alltid undersöks och följs upp.

Att det finns skyddsombud som har goda förutsättningar för uppdraget är centralt för att alla som verkar i skolan ska ha en god arbetsmiljö, och i förlängningen för att alla barn och elever ska få den undervisning de har rätt till.

Skyddsombud verkar ofta i det tysta. De för envist medlemmarnas talan, pekar på missförhållanden, driver på för förbättringar och bidrar till att avstyra försämringar. Skyddsombuden förvaltar även det mandat som staten givit kopplat till att säkerställa att lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet följs.

Våra undersökningar visar att flertalet skyddsombud upplever att relationerna till deras arbetsgivare inte försämras efter att de tagit uppdraget. Tvärtom förbättras ofta relationerna. Det är glädjande och visar att många arbetsgivare förstår och uppskattar skyddsombudets viktiga funktion på arbetsplatsen.

Samtidigt vet vi att det finns skyddsombud som har en betydligt tuffare situation. Tyvärr är det inte ovanligt att skyddsombud upplever att de hindras i sina uppdrag. Närmare vart femte skyddsombud i privat sektor har upplevt detta, medan motsvarande siffra för kommunal sektor är vart tionde skyddsombud. Det är självfallet helt oacceptabelt.

Och till dig som är skyddsombud vill vi säga att du är en av arbetslivets viktigaste personer. Du som tagit dig an detta viktiga uppdrag förtjänar verkligen att hyllas! Vi behöver fler duktiga skyddsombud som har förutsättningar att kunna och våga agera för en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Det är viktigt alla dagar, inte bara i dag.

Inlägget skrivet av: Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet & Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund

Frågor & Svar