Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Allt börjar med bra lärare tillsammans

Lärarförbundet är det enda förbund som samlar hela lärarprofessionen. Vi står stadigt i vår övertygelse: svensk skola har inte råd med en splittrad lärarkår.

Vi lärare och skolledare har världens häftigaste yrke. Vi sätter en stolthet i vårt yrkesval. För att vara lärare är att vara en del av något större. Om att lägga grunden för vårt samhällsbygge.

Vi utbildar alla andra yrkesgrupper. Vi bidrar till att alla barn får de kunskaper som de behöver för ett bra liv och för att bli delaktiga i samhället. Vi ser i förlängningen till att vård och omsorg får tag på kompetens och att svenska företag framgångsrikt kan konkurrera med omvärlden.

Rätt förutsättningar

Varje dag höjer yrkeskunniga lärare och skolledare kvaliteten på undervisningen och bidrar till elevernas lärande. Det vi behöver är rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb och så att vi kan få fler kollegor. För problemet i lärarbristens Sverige är inte de lärare vi har – det är de lärare vi inte har.

Vad är då rätt förutsättningar? Ja, det handlar om arbetsmiljö, om färre kringuppgifter, om tid att få planera undervisningen och tid för att följa upp elevernas lärande. Om möjligheter till kompetensutveckling och tid för samarbete med kollegorna. Om att löner och villkor är konkurrenskraftiga. Om att lärare och skolledare har inflytande över skolans utveckling och över hur resurserna används. Om att skolans resurser fördelas utifrån elevers och skolors olika behov. Om att det finns personal i skolan som kan avlasta och komplettera oss i lärarprofessionen. Så att lärare får vara ­lärare oavsett var lärarskapet utövas.

I Lärarförbundet är man inte ensam

I Lärarförbundet jobbar vi för ett hållbart och utvecklande arbetsliv, en likvärdig skola och ett attraktivt läraryrke. I förhandlingar, i medlemsaktiviteter, i opinionsbildning och i påverkansmöten. Och vi är många som hjälps åt. I Lärarförbundet är man inte ensam.

Tillsammans uppnår vi kollektivavtal och trygghetssystem som förbättrar medlemmarnas villkor och bidrar till en stark lärarprofession som uppbär samhällets förtroende och en betydande professionell autonomi. Som representanter för lärarkåren pekar vi inte bara på problemen, vi kommer också med förslag på lösningar.

Samla hela lärarprofessionen

Ända sedan fröet för Lärarförbundet såddes för över 180 år sedan, har vi drivits av övertygelsen om att det bästa för skolans och professionens utveckling är att vi arbetar tillsammans. Lärarförbundet samlar över 230 000 lärare och skolledare från förskola till högskola. Det bygger på insikten att alla delar i utbildningssystemet är varandras förutsättningar.

Lärarförbundet är den enda organisation som samlar kraften från hela lärarprofessionen. Vi vägrar att ställa olika lärarkategorier mot varandra. En splittrad profession ger i praktiken frivilligt bort makt över sin egen ställning och utveckling.

Genom att samla hela professionen i ett enda förbund, stärker vi vårt inflytande och vår ställning. För det är du, jag och vi tillsammans som har svaren på vad som behöver hända på arbetsplatsen, i läraryrket och i hela Skolsverige. Det är vad idén om Lärarförbundet går ut på. Att allt börjar med bra lärare – tillsammans.

Frågor & Svar